John 21

Iesu i souyeni balebaleye.

1Tamu tutuya Iesu yana tovetutuyamavo i nagoi Lavu Galili,
'Ana mogitana Lavu Taibilia, Lavu Galili tamu 'ana wagava.
wata bei Iesu i vemageta 'waidie. Yana souyagi side bani'odi.
2Saimoni Fita, Tomasi tamu 'ana wagava Natulugaluga, Nataniela 'ana tuvada Kena 'awalawa Galili nageneye, Sebedi natunavo wata tovetutuyamavo 'adi 'ailuga i miamiani nika Saimoni Fita i vo, A na nago a na vuata.” Enavo i voneni i vo, Ma fuedeye ta na nagoi.” Bega i tovoi i nagoi, waka i 'ewai i laka i vuata, siwe lovananina matatabuna kebu tamu sai'afo igana i da 'onadi.

4Inala i vulaoga tamu tomogo i 'iseni i tovotovoi balebaleye siwe kebu i da 'isa'inanaiga, tomogonina Iesu. 5I vegole 'waidie i vo, Kwakwama, igana 'wa 'onadi, 'alo kebu?” I vo, Kebu'a'avaotoga.” 6Wata i vegole 'waidie i vo, 'Ami 'atagiega 'wa na lelega, nika 'wa na 'onadi.” Yana voneye i lelegeni, siwe kebu 'adi fata vuata i na yo'ei fai igana fueotogidi i 'ona.

7Tovetutuyamanina Iesu i nuakalikalieni bwaikina, Fita i voneni i vo, Fita, va'e 'Auvea.” Saimoni Fita i nogai iana i vo, Va'e 'Auvea,” bega 'ana kaleko i 'ewai i ve'wesena, fai 'akonadi i yavudi ma 'ana iviga'ava yaubani faifaina, i sou i kayo i obu. 8We'e tovetutuyamavo 'ifwaidi wakayega i voi, vuata ma iganina i yo'ei i obuyeni. Kebu 'ani'iega, bani'odi 'atagida 'ana vemanawe. 9Tutuyanina 'avale i obu i 'iseni mula'wa i 'ala'alata, mula'wanina 'waineye igana wata 'ani'ani i 'ala'alaidi. 10Iesu i vonedi i vo, Igana 'asiauotoga 'wa 'onadiga, 'ifwaidi 'wa na miedi.” 11Saimoni Fita i laka wakeye vuata ma iganina i yo'ei i lakama 'avale. Igananidi bwaikidi wata matatabuna 153. Fueotogidi siwe vuata kebu i da bwekaiga. 12Fita igana i miedi mulieta Iesu i vonedi i vo, 'Wa maia 'wa na 'ani.” Tovetutuyamavo 'waidiega kebu tamu aitoi nuanuana i na velutoli i na vo, 'Omu aitoi?” fai 'akonadi i 'asetai taunina mogitana 'Auvea. 13Bega Iesu i nago 'ani'ani i 'ewadi i veledi, wata igana bani'odi.

14De'e Iesu yana souyagi 'ana vetonu yana tovetutuyamavo 'waidie tutuyanina i tovoi wafayega.

  • S5 Luk 24:41S6 Luk 5:4-7S14 Ion 20:19,26

Iesu nuanuana Fita.

15'Ani i 'a'ava, mulieta Iesu i velutoli Saimoni Fita 'waineye i vo, Saimoni, 'omu Ioni natuna, nuanuaku a na 'asetai, mogitana 'u nuakalikalieku bwaikina we'e emwavo sai'afo?” Fita i vo, E'e 'Auvea, 'akonadi 'u 'asetaku a nuakalikaliemu.” Iesu i vo, Egavo i vetumagana 'waikuye siwe bola mweamweadi nuanuaku 'u na veve 'waidie bega i na vetoketoke, 'wa da vo bani'odi yaku sifi siaidi 'u da veve'anidi.” 16Wata 'ana veluga Iesu i velutoli Fita 'waineye i vo, Saimoni, 'omu Ioni natuna, mogitana 'u nuakalikalieku bwaikina?” Fita i vo, E'e 'Auvea, 'akonadi 'u 'asetaku a nuakalikaliemu.” Iesu i vo, Egavo i vetumagana 'waikuye, nuanuaku 'u na 'i'ivaisedi, 'wa da vo bani'odi yaku sifi 'u da 'i'isave'avinidi.” 17Wata 'ana vetonu i velutolieni i vo, Saimoni, 'omu Ioni natuna, 'u nuakalikalieku?” Iesu yana velutoli 'ana vetonu 'waineye Fita nuana i vita, i voneni i vo, 'Auvea, nani matatabuna 'u 'asetadi, wata 'u 'asetaku a nuakalikaliemu.” Iesu i vo, Egavo i vetumagana 'waikuye nuanuaku 'u na veve 'waidie, 'wa da vo bani'odi yaku sifi 'u da veve'anidi. 18A vona mogitana 'waimuye, basenadi 'omu tubuvauvaumuye, taunimu 'amu wa'ila 'u yogoyogoni, 'ai'edi ava'aibe yamu nuanua, 'ana fata bei 'u na nago, siwe tutuyanina 'u na ve'auvea, nimamu 'u na 'otoidi bega tamu tomogo i na yogonimu, ava'aibe bei kebu yamu nuanua bei i na nawemu.” 19Iesu de'e bani'odi i voneyediga fai 'awaie tosakona Fita i na 'iyogoyogoni mulieta i na luvewafai. Yana wafanina 'wainega tomotoga fuedi i na 'iseni i na 'asetai taunina tovetumagana mogitana, bega Yaubada i na subiai. Iesu yana velutoli Fita 'waineye i ve'a'avadi, mulieta i voneni i vo, Nuanuaku 'u na vetutuyameku.”

  • S15 Mad 26:33S16 1 Fit 5:2S18-19 2 Fit 1:14 Ion 13:36

Iesu i veifufu Ioni yana wafa faifaina.

20Iesu i veveifufu Fita 'waineye, Fita i sivilai tovetutuyamanina Iesu i nuakalikalieni bwaikina i 'iseni, kumanina basenadi 'Auvea yana 'ani 'waineye lilivaotogineye i miabui i velutoli Iesu 'waineye i vo, 'Auvea, aitoi kumanaga i na 'etogiluvemu?” 21Tutuyanina Fita tovetutuyamanina i 'iseni i velutoli Iesu 'waineye i vo, 'Auvea, de'e kumanina 'ana nuanua bani'odi? 'Awaie bani'odi i na wafayedi?” 22Iesu Fita yana velutoli i tutuli i vo, 'Ai'edi nuanuaku yaku vila-vaitugana i na 'iseni, ma yawaina i na miamia a na vilaku, we'e 'asa'aiana, kebu kumanina faifaina 'u na nuanua, siwe 'omu'e 'u na vetutuyameku.” 23Vonanina Iesu i voneyeniga faifaina, enavo matatabudi i 'aseta, siwe yadi nuanua igodina kebu i na wafaga. Siwe Iesu kebu i da vo, I na mia-vagata kebu i na wafaga,” mogitana i vo, 'Ai'edi nuanuaku yaku vila-vaitugana i na 'iseni, ma yawaina i na miamia a na vilaku, we'e 'asa'aiana, kebu kumanina faifaina 'u na nuanua.”

24Yau kumaniku Iesu yana tovetutuyama, naninidi matatabuna a 'isedi wata faifaidi a kiluma, bega fuema 'a 'asetai vona mogitana kebu vekali.

Veifufu 'ana 'eba ve'a'ava.

25Naninidi Iesu i 'idewadiga a kilumidi, siwe wata nani fuedi i 'eno'enovi kebu a da kilumidiga. 'Ai'edi matatabuna i da kiluma'a'avadiga buki fueotogidi, siwe a nuani fwayefwayeye kebu tamu 'awasasa i da 'eno'eno bega bei bukinidi ta na yatodi.

  • S20 Ion 13:23-25S24 Ion 19:35S25 Ion 20:30
Copyright information for `YML