John 4

Iesu i veifufu vavine Samelia 'waidie.

Me Diu totafalolo 'adi wagava Falisi vala i nogai Iesu yana bafitaisoyega yana tovetutuyamavo fuedi i veveluagadi, we'e Ioni Tobafitaiso kebu fuediga. We'e Iesu kebu i da bafitaisodi tomotoga, yana tovetutuyamavo 'aisedi bafitaiso i 'i'idewai. Fai Falisi i vonaga i vo, Iesu tovetutuyamavo fuedi i veveluagadi,” begaidi Iesu yana tovetutuyamavo i vonedi ma fuedi i tovoi Iudia i 'iaweni wata i viladi i na nagoi 'awalawa Galili. Fai Iesu nuanuana, i yogodaba 'awalawa Samelia kamwaneamo.

I nunagoi Samelia kamwaneamo i souyedi tamu 'atamana 'ana wagava Saika 'waineye. 'Atamananina lilivaneye Iakobo yana fwayafwaya basenadiotoga i 'aniveleneni natuna Iosefa 'waineye. Tanoganina 'waineye bei Iakobo ufa i alai. Fai 'akonadi 'aiata 'ana utukamwana, wata Iesu i 'abiawa 'eda manamanawena begaidi i miabui ufanina lilivaneye i na veawai.

We'e yana tovetutuyamavo i nagoi 'atamana bwaikina 'waineye 'adi'adi i na kimwane. Iesu i veveawai nika tamu vavine Samelia i le'wa ufa koi faifaina. Iesu i vona vavine 'waidie i vo, Ufa 'wa koia 'wa veleku a na yemu.” Me Diu wata me Samelia kebu taiadi i da veveiana, wata yadi 'eba yemu wata 'eba 'ani 'waidiega kebu 'ana fata me Diu bega i na yemu 'alo i na 'ani. Faifainanina vavinenidi i vo, Yau vavine Samelia, awale 'waimeye ufa 'u vevelu'ui?” 10 Iesu i vonedi i vo, 'Ai'edi 'wa da 'asetai ava'ai Yaubada nuanuana i na velemi, wata yau aitoi, 'wa da velu'uieku bega ufa a da velemi, ufanina 'wainega mia 'ivauna wata 'atumaina 'wa da veluagai.” 11 Vavine i voneni i vo, 'Auvea, yamu 'eba koi ufa kebu, wata ufa va'ebeiotoga ovu manamanawena, we'e 'omu ava'aiega ufa 'u na 'ewai bega mia 'ivauna wata 'atumaina 'a na veluagai?” 12 Wata vavinenidi i vo, Tubuda Iakobo ufa de'e i alai, taunina wata ma natunavo yadi 'aisaya taiadi bega i yemu, wata 'asiau 'ima bei 'a yemuyemu. Iakobo tomogo bwaikina, we'e 'omu igodi 'u na vebwaika-'iaweni bega tamu ufa 'atumaiotogina 'u na velema.” 13 Iesu vavine yadi vona i tutuli i vo, 'Ai'edi aitoi de'e ovuyega ufanina i na yemu bola wata i na veufa'ani'anigoku, we'e aitoi ufa a na veleni i na yemuga, i na yemu-vagata kebu wata i na yemuyemu. Ufanina nuana 'waineye i na veufa-luluvuala bega mia 'atumaina wata miamia-vagaina i na veluagai.” 15 Vavine i vo, 'Auvea, ufanina nuanuama 'u na velema bega 'anigoma kebu i na lalala wata de'e bei kebu 'a na mimai 'a na koikoi.”

16 Iesu i vonedi i vo, 'Wa nago yami lamoga 'wa vagavaia 'wa mai.” 17 Vavine i vo, Yau kebu tamu yama lamoga.” Iesu yadi vona i tutuli i vo, 'Wa vonaga 'wa vo, Kebu yama lamoga,” 'wa vona mogitana, siwe 'akonadi yami lalamogavo 5 'wa sa'iledi we'e tomogonina taiadi 'wa miamiaga, kebu mogitana yami lamoga.” 19 Vavine i vo, Yamu vona 'ana nogaya 'a 'asetamu 'omu tamu Yaubada yana tolu'ivona. 20 Tubumavo Samelia tamu vanuga 'eba velu'ui i yogoni 'oya de'e 'waineye bega Yaubada 'waineye i subisubia, we'e 'omi me Diu 'wa vonaga 'wa vo, Matatabuda i lubwaineda Ielusalema 'aitamogana 'waineye ta na subisubia.” 21 Iesu i vonedi i vo, Vavine, a vona mogitana 'waimie, 'awaie de'e 'oyanina 'waineye wata Ielusalema 'waineye kebu bei 'aise'avadi 'waidie tomotoga i na subisubia, 'awalawa matatabuna 'waidie bei Tamada i na subisubiai. 22 'Omi me Samelia Yaubada 'wa 'asetai 'waineye 'wa subisubia, siwe kebu 'wa da 'aseta-'atumaia, we'e 'ima me Diu 'a 'aseta-'atumaia wata Yaubada i venua'ivinema 'waimega To'ita'ita'i i na souyeni. 23 'Awaie wata tutuya de'e 'akonadi i velamu tomotoga kebu vanuga 'eba velu'ui 'aise'avadi 'waidie Tamada i na subisubiai, siwe wata yadi nuanua 'waidiega i na subisubia mogitana. Tamada nuanuana tomotoga side bani'odi i na subisubia. 24 Yaubada taunina 'Anu'anunu kebu ma tomogona, begaidi i lubwaineda ta na subisubia mogitana nuadega.”

25 Vavine i vona Iesu 'waineye i vo, Yau 'a 'asetai Yaubada 'ana Venua'ivina Keliso 'awaie i na mai fwayefwayeye. Tutuyanina i na mai nani fuedi i na veifufuyedi matatabuda 'waideye.” 26 Iesu i vo, Yau 'asa'aiana kumaniku Keliso, a veveifufu 'waimie.”

  • S5 Nag 33:19S9 Luk 10:33S11 Ion 7:37-39 Ve 21:6
  • S14 Ion 6:35S20 Same 122:1-4S23 Ion 15:26S24 Lom 12:1

Iesu Yaubada i vevematayakeyakeni, 'asa'aiana 'ana'ana.

27 Tutuyanina 'waineye Iesu yana tovetutuyamavo i viladi i maia. I le'wai i 'iseni vavine taiadi i veveifufu nuadi i voganidi bwaikina. Siwe kebu tamu aitoi 'waidiega i da velutoli vavine 'waidie i da vo, Ava'ai nuanuami?” 'alo i da velutoli Iesu 'waineye i da vo, Awale 'u veveifufu vavine taiadi?”

28 Vavinenidi yadi 'eba koi ufa i baileni i 'eno'eno, i viladi i nago 'atamane. 29 Tomotoga i vonedi i vo, Tomogo no'o 'asiauna be'ama 'a veluagai, yama sauluva matatabuna i lu'ivoneyedi. 'Wa maia ta na nagoi 'wa na 'iseni. Voke kumanina Yaubada 'ana Venua'ivina.” 30 Tomotoga matatabudi 'atamana i 'iaweni i maia Iesu 'waineye 'ana 'isa faifaina.

31 Bola tomotoga i mimaia yana tovetutuyamavo Iesu i lukakadeni i vo, Tove, 'ai'edi sai'afo 'u da 'ani.” 32 Yadi vona i tutuli i vo, Yau ma 'aku'aku 'ai'edi nuanuaku 'ani, a na 'ani siwe 'ani'aninina kebu 'wa da 'asetaiga.” 33 Begaidi yana tovetutuyamavo 'aise'avadi i veifufu i vo, Voke 'ai'edi tamu aitoi 'akonadi 'ani'ani i miedi i 'ani?” 34 Iesu yadi veifufu i nogai i vonedi i vo, Yaubada kumanina i vetunekuga yana nuanua matatabuna a vevematayakeyakedi, wata folova i velekuga a na ve'a'avadi, 'asa'aiana kumanidi 'aku'aku.

35 Tutuya fuedi 'wa vonavona 'wa vo, Bola weta'i wata 4 i na 'a'ava, mulieta 'aiala, siwe a na vonemi. 'Wa 'isanawedi sino tomotoga i mimaia, sai'afoga i na vetumagana 'waikuye, taunidi bani'odi 'ani'ani 'akonadi i kumaga, tutuya 'aiala. 36 Yaku tofolovavo tomotoga i na miedi 'waikuye a na tutulidi, taunidi bani'odi to'aiala, wata tomotoganidi i na maiaga 'waikuye mia 'atumaina wata miamia-vagaina i na veluagai. Yaku tofolovavo taunidi basenadi yaku vona i bakulidi tomotoga nuadie, tutuyanina i na 'isedi tomotoganidi ma yadi vetumagana i na mimaia 'waikuye to'aialanidi taiadi i na sosoana. 37 Tamu yada vona 'akonadi 'ana mogitana i souyeni ta vo, Tamu tomogo 'ani'ani i bakuli we'e tamu tomogo i 'aiala.” 38 Basenadi yaku tofolovavo yaku vona i bakulidi tomotoga nuadie we'e a vetunemi nonogina 'wa 'a'aialamo tomotoga ma yadi vetumagana 'wa na mimaiedi 'waikuye.”

  • S34 Ion 6:38, 17:4S35 Luk 10:2

Me Samelia fuedi i vetumagana Iesu 'waineye.

39 Me Samelia fuedi 'atamananina 'wainega i vetumagana Iesu 'waineye fai vavine i vo, Iesu yama sauluva matatabuna i veifufuyedi.” 40 Begaidi tutuyanina me Samelia i maia Iesu i 'iseni i voneni i vo, Nuanuama bwaikina taiadi ta na yogomia.” Iesu i nogayedi bei taiadi i miamia 'aiata 'ailuga.

41 Yana lau'age 'wainega wata tomotoga fuedi i vetumagana Iesu 'waineye, tomotoganidi vavine i vonedi i vo, Kebu yami vona 'aisena 'wainega 'a da vetumagana, 'ima taunima yana vona 'a nogai wata 'a 'asetai taunina mogitana tomia fwayafwaya 'ada To'ita'ita'i.”

  • S42 1 Ion 4:14

Iesu tamu toveimea natuna i 'ive'atumaia.

43 Samelia 'waineye 'aiata 'ailuga 'akonadi i 'a'ava, Iesu wata yana tovetutuyamavo taiadi i tovoi i nagoi 'awalawa Galili. 44 Basenadi Iesu i vo, Yaubada yana tolu'ivonavo taunidi 'adi tuvadeye kebu ma 'adi ve'ililibu yadi tomotoga 'waidie.” 45 Siwe tutuyanina i le'wai Galili Iesu 'ana tuvadeye, tomotoga ma yadi sosoana Iesu i ve'ililibuyeni fai basenadi taunidi i lakaga Ielusalema Sakali Uvi'agalatagona faifaina, bei i 'iseni 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa i 'idewadi.

46 Iesu wata yana tovetutuyamavo i viladi i nagoi 'atamana Kena 'awalawa Galili 'waineye, bei basenadi Iesu i vona ufa i ve-oine. Bei Kena 'waineye i miamiani tamu toveimea Kafaneomi 'waineye natuna i viga. 47 Tutuyanina vala i nogai Iesu i mai Galili, 'awalawa Iudia 'wainega, i nago 'waineye i voneni i vo, 'Auvea, nuanuaku bwaikina ta na nago Kafaneomi, natuku sai'afoga i na wafa 'u na 'ivaiseni.” 48 Iesu i vona toveimeanina 'waineye i vo, 'Omi nuanuami nagami 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa a na 'idewadi 'wa na 'isedi mulieta 'wa na vetumagana 'waikuye, we'e kebu nuanuami nagami 'wa na vetumagana.” 49 Toveimeanina i vo, 'Auvea 'ai'edi ta na vemumuna natuku i na wafa, ta na lilide ta na nagoi.” 50 Iesu i voneni i vo, 'U nago, natumu kebu i na wafaga i na ve'atumai.” Toveimeanina Iesu yana vona i vetumaganeni nika i tauya. 51 I nunago 'edeye yana tofolovavo i veluagadi yana vala i mimaieni natuna i ve'atumaiga faifaina. 52 Begaidi i velutoliedi i vo, Ava'ai 'awasasaga i ve'atumai?” I vo, Bogi 'aiata-'wane'waneye bani'odi 1 kiloki yana luyauyauta i 'awatagoni.” 53 Nika tamana i nuani 'awasasanina 'waineye Iesu i voneni i vo, Natumu i na ve'atumai.” Begaidi ma yana 'aila'a i vetumagana Iesu 'waineye.

54 Iesu yana mai Iudia 'wainega, 'awalawa Galili 'waineye, yana folova toketokena 'ana veluga de'e i 'idewai.

  • S46 Ion 2:1-11S48 Ion 2:18S50 Mad 8:13 Mak 7:29
  • S53 Fol 16:31S54 Ion 2:11
Copyright information for `YML