John 5

Tamu tomogo Iesu i 'ive'atumaia ufa lilivaneye.

Iesu, toveimea natuna i 'ive'atumaia i 'a'ava, mulieta me Diu totafalolo sakali tamu tulina, i 'idewai Ielusalema 'waineye begaidi Iesu i laka. Ielusalema kalikalina we'e tamu 'awa i 'idewai 'ana wagava Sifi-'adi-'Awa, fai beidimo 'aisaya sifi i lukulukuvedi. 'Awanina lilivaneye tamu awana iulaula, awananina me Diu bonadiega i goleni Bedeseida, wata bei 'eba veawai 5 i didigidi. 'Eba veawainidi 'waidie toviga fuedi i miamiani taunidi tomatasako, tubusakosakoidi, wata bwalobwaloko. [Toviganidi bei i lulukamata fai tutuya 'ifwaidi tamu 'Auvea yana anelose i obuobuma ufanina i lulunekwanekwai. I na lunekwanekwai i 'a'avana, aitoi i na kumeta i na obu-matayo'o, kumanina i na ve'atumai 'ana viganina 'wainega.] Toviganidi 'waidiega tamu iadi i viga i miamia malamala 38. Iesu i mai tomogonina i 'iseni, i 'asetai 'ana viga i 'eno'eno tutuya manamanawena begaidi i velutolieni i vo, Nuanuamu 'u na ve'atumai?” Toviganina Iesu yana vona i tutuli i vo, 'Auvea, siwe kebu tamu aitoi i na siobuyeku tutuyanina ufanina i na lunekwanekwai. Igodi a da obuobu nika iaku tamu i kumeta i obu i ve'atumai.” Iesu i voneni i vo, 'U tovoi, 'amu 'ivi 'u 'ewai 'u nago.” Iesu yana voneye nika tomogo i ve'atumai 'ana 'ivi i evai i nago.

'Aiatanina 'waineye tomogo i ve'atumaiga, me Diu yadi 'Aiata Veawai 'waineye.
10 Me Diu to'edakumetavo i 'iseni tomogonina 'ana 'ivi i evai i nunago begaidi i voneni i vo, Eva wata folova, awale 'Aiata Veawai 'waineye 'amu 'ivi 'u evaeva, yada ve'etoboda 'u geugeuya.” 11 I vonedi i vo, Tomogonina i 'ive'atumaikuga i voneku i vo, 'Amu 'ivi 'u 'ewai 'u nago.” 12 Me Diu i velutolieni i vo, Aitoi tomogoga bani'odi i voneyedi 'waimuye?” 13 Siwe tomogo i ve'atumaiga Iesu 'ana wagava kebu i da 'asetaiga wata 'akonadi Iesu ava'aibe i nago 'aila'a bwaikina 'waidie i vetuwanawana.

14 Mulieta Iesu tomogonina i lualeni i veluagai vanuga 'eba velu'ui 'waineye i voneni i vo, 'U 'iseni, 'akonadi 'u ve'atumai, kebu wata 'u na sakonaga. 'Ai'edi 'u na sakona-vaitugana, bola tamu nani vitaotogina i na souyeni 'waimuye.” 15 Iesu i vona'a'ava, mulieta tomogonina i nago Diu to'edakumetavo 'waidie i vonedi i vo, Tomogonina i 'ive'atumaikuga 'ana wagava Iesu.”

16 Begaidi tutuyanina 'waineye me Diu to'edakumetavo i velamu Iesu i vegavieni fai yadi nuanua igodi i vo, Iesu i folofolova 'Aiata Veawai 'waineye.” 17 Iesu i vonedi i vo, 'Aiata matatabuna wata 'Aiata Veawai taiadi Tamaku i folofolova, yau wata bani'odi a folofolovaga i lubwaineku.” 18 Yana vonanina de'e 'wainega me Diu to'edakumetavo i kamogala nuanuadi Iesu i na luvewafai fai yadi nuanua i vo, Yada ve'etoboda 'Aiata Veawai faifaina i geugeuya, wata yana sakona i 'imoso'ieni i ve'awa-Tamaku Yaubada 'waineye, igodi nuanuana i na vesala Yaubada taiadi.”

  • S8 Mad 9:6S10 Iel 17:21 Luk 13:14S14 Ion 8:11
  • S18 Ion 10:30,33

Yaubada Natuna ma yana veimea.

19 Begaidi Iesu me Diu i vonedi i vo, A vona mogitana 'waimie, yau Yaubada Natuna kebu tamu nani yaku nuanuayega a da 'idewai, ava'ai a 'i'idewadiga Tamada 'wainega a 'isa'ewadi. Ava'ai Tamada i 'i'idewadiga, yau wata bani'odi a 'i'idewadi. 20 Tamada, yau Natuna i nuakalikalieku bwaikina, wata nani matatabuna i 'i'idewadiga, i veveku. I voneku begaidi toviganina a 'ive'atumaia 'wa 'iseni, siwe sai'afo nani siaina. We'e 'awaie folova toketokeotogidi i na veku a na 'idewadi, 'wa na 'isedi nuami i na voganidi. 21 Bani'odi Tamada towafa i sisivetovoidi, yau wata egavo nuanuaku mia 'ivauna wata 'atumaina a veleveledi. 22 Tomotoga 'adi vematavuloga faifaina kebu Tamada i da veveimea. Yau Natuna veimeanina i veleku tomotoga a na veimeyemi 'ami vematavuloga faifaina, begaidi tomia fwayafwaya matatabumi 'wa na ve'ililibuyeku bani'odi Tamada 'wa veve'ililibuyeni. We'e egavo yau Yaubada Natuna kebu i da veve'ililibuyeku, wata bani'odi Tamada i vetunekuga kebu i da veve'ililibuyeni.

24 A vona mogitana 'waimie egavo yaku vona i na nogaidi wata i na vetumagana Yaubada 'aku tovetune 'waineye, 'akonadi mia 'atumaina wata miamia-vagaina i veluagai. Tovetumagananidi kebu vematavuloga i na veluagai fai 'akonadi wafaotoga 'ana 'eda i baileni mia-vagatanina i veluagai. 25 Wata a vona mogitana 'waimie 'awaie wata tutuya de'e 'akonadi i sousouyeni, tomotoganidi i nunagoi wafaotoga 'ana 'edeamo yaku vona i na nogai. 'Ai'edi tomotoganidi yau Yaubada Natuna yaku vona i na nogai i na vematayakeyakedi mia 'atumaina wata miamia-vagaina i na veluagai. 26 Tamada miamia-vagaina yawaimi lamuna, yau wata 'akonadi i tauyeku bega 'ana fata mia-vagatanina 'wa na veluagai 'waikuyega. 27 Fai yau a vetomotogaotoga Tamada i tauyeku bega tomia fwayafwaya matatabumi 'wa na vonayavuga matakuye a na veimeyemi. 28 Yaku vonanidi faifaidi kebu nuami i na voganidi. 'Awaie wafawafadi taumatayega yaku vona i na nogai, matatabudi i na souyedi. Towafa fuedi, siwe egavo basenadi yadi sauluva 'atumaidi mia 'atumaina wata miamia-vagaina i na veluagai, we'e egavo yadi sauluva sakoidi yaku veimea 'wainega vematavuloga i na veluagai. 30 Kebu 'ana fata tauniku yaku nuanuayega wata 'aise'avaku a na 'idewai. Ava'ai Yaubada i vonekuga, bani'odi a veveimea, we'e yaku veimeanidi tonovidi fai 'aku tovetunenina yana nuanua a 'i'idewadi, kebu yau yaku nuanua.”

  • S19 Ion 8:29S21 Ion 5:26S22 Fol 10:42
  • S23 Fil 2:10-1S24 Ion 3:16S29 Fol 24:15S30 Ion 6:38

Tolu'ivona 'ifwaidi Iesu faifaina.

31 Wata Iesu i vonedi i vo, 'Ai'edi tauniku faifaiku a na lu'ivona, bola kebu 'wa na ve'awamogitana. 32 Siwe tamu tomogo i lu'ivona faifaiku. Taunina Tamaku yana lu'ivonanina vona mogitana. 33 Basenadi tomotoga 'ifwaidi 'wa vetunedi i nagoi Ioni Tobafitaiso 'waineye i velutoli faifaiku. Naninidi faifaiku i veifufuyediga, vona mogitana. 34 'Ai'edi kebu tamu aitoi i na lu'ivonaga faifaiku kebu tamu ava'ai, siwe nuami a tolinuata'idi Ioni yana lu'ivona faifaina. Yana lu'ivonanina faifaiku 'wa na nuani bega 'ita'ita'i 'wa na veluagai. 35 Ioni bani'odi mageta 'awaiaina, nani fuedi i kiavemagetadi. Yana vona nuanuami, faifaina 'wa sosoana siwe kebu tutuya manamanawenaga wata 'wa baila. 36 Ioni yana lu'ivona faifaiku nani bwaikina, we'e nani bwaikaotogina 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa a 'i'idewadi. Folovanidi basenadi Tamada i veleku, 'wa na 'isedi bega 'ana fata 'wa na 'asetai Tamada Yaubada i vetuneku. 37 Tamadanina wata taunina 'aku tolu'ivona, siwe kebu tamu tutuya bonana 'wa da nogaiga wata maigina kebu 'wa da 'iseniga, wata kebu nuanuami yana vona, faifainanina yau i vetunekuga kebu 'wa da vetumagana 'waikuye. 39 Nuanuami mia-vagata 'wa na veluagai, begaidi Yaubada yana Buki 'wa lulu'iawawa-vebogi. Bukinina wata faifaiku i lulu'ivona, siwe 'wa bavuyeni. 40 Nuanuami mia-vagata siwe kebu nuanuami 'wa na tauyemi 'waikuye bega 'wa na veluagai.

41 Yau kebu a da nuanua tauniku 'aku subia tomotoga 'waimiega faifaina, fai a 'asetami kebu Yaubada 'wa da nuakalikalieni. 43 Yau Tamaku yana veimea 'wainega a mai, siwe kebu faifaiku 'wa da sosoana 'wa baila, we'e 'ai'edi tamu aitoi taunina yana nuanuayega i na mai, faifaina 'wa na sosoana. 44 Kebu 'ami fata 'wa na vetumaganeku fai nuanuami tauni'avami 'wa na subisubiami we'e kebu nuanuami 'ami subia Yaubada 'wainega. Yaubadanina toketokeotogina, kebu tamu wata aitoi bani'odi. 45 'Awaie tomia fwayafwaya matatabumi 'wa na vonayavuga Tamada mataneye siwe kebu a na vevitami yami sakona faifaidi. 'Omi igodi 'wa nuaniga 'wa vo, 'A na luku abame, fai ve'etoboda Mosese 'wainega 'a veve'ililibuyedi.” Siwe Mosesenina 'awaie i na lumatanimi Yaubada mataneye fai i kiluma faifaiku siwe kebu 'wa da vetumaganekuga. 46 'Ai'edi mogitana Mosese yana vona Yaubada yana Buki nageneye 'wa da vetumaganediga, yau wata 'wa da vetumaganeku fai faifaiku i kiluma. 47 Vonanina Mosese i kilumiga faifaiku kebu 'wa da vetumaganediga, bani'odi 'wa na munega 'wa na vetumaganeku?”

  • S32 1 Ion 5:9S33 Ion 1:19-27S36 Ion 14:11S37 Luk 3:22
  • S39 Luk 24:27S46 Fol 3:22S47 Luk 16:31
Copyright information for `YML