John 6

'Aila'a 5000 Iesu i ve'anidi.

1Mulieta me Diu yadi Sakali Uvi'agalatagona sai'afoga 'ana tutuya i na veluagai, Iesu wata yana tovetutuyamavo i viladi i damana Lavu Galili, me Loma bonadiega Lavu Taibilia. 'Aila'a bwaikina Iesu i yoyogo'waili fai 'akonadi yana folova toketokena i 'isedi toviga 'waidie. Iesu wata yana tovetutuyamavo taiadi i laka 'oyeye bei i miabui. 5Iesu i 'isanago 'aila'a bwaikina i 'isedi i mimaia 'waidie begaidi i velutoli Filifi 'waineye i vo, Bani'odi ta na munega 'ani'ani sai'afo moso'ina ta na kimwanei 'aila'a no'o ta na ve'anidi?” 6Iesu 'akonadi i 'asetai 'ako bani'odi i na munega bega 'aila'a i na ve'anidi, siwe nuanuana Filifi yana vetumagana i na sitonovi begaidi i velutoli. 7Filifi Iesu yana velutoli i tutuli i vo, 'Ai'edi de'e tomotoganidi 'ani'ani siaina siaina i na 'aniga, tutulina lubulubu 200
Me Diu yadi mani Denali 200. Denali 'aitamogana, 'aiata 'aitamogana 'ana folova tutulina.
igodi ta kimwaneyeniga 'ana fata.”
8Saimoni Fita taina, tamu Iesu yana tovetutuyama 'ana wagava Anidulu, i vona Iesu 'waineye i vo, Sino tamu kwamana nimaneye 'ani'ani mwadodoudi 5 wata igana vakavakalidi 'ailuga. Siwe ava'ai 'ana 'atumaina? 'Ani'ani siaina we'e 'aila'a bwaikina.” 10Bei mosomoso bikadi wata 'ale'usadi bega Iesu yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, Tomotoga 'wa vemiabuidi mosomoso tabwadie.” Bega tomotoga i miabui iaveta tulai'avadi 'adi 'aila'a 5000, siwe wata vevine yavayavava taiadi. 11Iesu 'ani'ani mwadodoudi i 'ewadi, Yaubada 'waineye i vekaiwa, mulieta yana tovetutuyamavo i veledi i veusedi tomotoganidi i miabuiga 'waidie. Wata bani'odi igana i munegidi, matatabudi i 'ani kamodi i aidi. 12I 'ani'a'ava Iesu yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, Nuanuaku 'ani'ani 'wa veuseni we'e 'ifwaidi 'wa luvegelalediga 'wa na kwakwadi bega kebu tamu ta na 'ivekokovi.” 13Matatabuna i kwakwadi bayawa 12 i vedodogidi i adaga.

14Tomotoganidi Iesu yana folova toketokena i 'iseni i vo, Vona mogitana, Iesu kumanina tolu'ivonanina basenadiotoga Yaubada i vona'awaufaufa i vo, I na mai.” 15Iesu tomotoga yadi nuanua i 'asetai nuanuadi i na 'ive'avini i na naweni i na ve-kini faifaidi, begaidi i tovoi wata 'aisena i vilai i laka 'oyeye fai kebu nuanuana.

  • S14 Fol 3:22S15 Mad 14:23

Iesu ufa tabwaneamo i nago.

16Iesu i laka 'oyeye, we'e lavilavie yana tovetutuyamavo i obu balebaleye. 17Bei Iesu i lulukamaseni nika 'akonadi i lovani begaidi i dodoga i na nagoi Kafaneomi. 18I damadamana nika kaukau wata yagina bwaikidi i veluagadi. 19I tokemaigedi i voi i nago sai'afo manamanawena
'Ana mogitana bani'odi 5 'alo 6 kilomita.
nika Iesu i 'iseni ufa tabwaneamo i mimai waka lilivaneye, matatabudi i kololo-'afo'afo.
20Iesu i vonedi i vo, Kebu 'wa na kolologa, yau taunida.” 21Tutuyanina i 'asetai mogitana Iesu, i voneni i dodoga nika waka i lilide i duduna-matayo'o Kafaneomi.

  • S16-17 Mak 6:46

Tomotoga nuanuadi Iesu.

22I 'atai, we'e tomotoga bei i ve'anidiga no'o bei i miamiani, igodi Iesu i lulukamaseni balebaleye, fai yadi 'aseta i vo, Wakanina i mieniga 'akonadi tovetutuyamavo 'aisedi 'wainega i viladi.” 23We'e waka tulidi 'atamana Taibilia 'wainega i nagoi i luku bei Iesu 'aila'a i ve'anidiga lilivaneye. 24Tutuyanina 'aila'a Iesu i 'isa'avai wata yana tovetutuyamavo, wakanidi 'waidie i dodoga i lualedi i maia Kafaneomi.

Iesu taunina 'ani'ani yada mia 'ivauna wata 'atumaina faifaina.

25Tomotoga Iesu i lulualeni nika i veluagai Kafaneomi 'eba miava'auta nageneye, i velutolieni i vo, Tove, ma'avia 'u mai de'e bei?” 26Iesu i vonedi i vo, A vona mogitana 'waimie, yaku folova toketokena 'wa 'iseni siwe kebu faifaina 'wa da vetumagana 'waikuye 'wa da yoyogo'wai'waila, a ve'animiga faifaina 'wa yoyogo'wai'waila. 27Kebu i da lubwainemi 'ani'ani 'ana nuanua i na vebwaika 'waimie, fai bola 'ani'aninidi i na koga wata i na 'anikudadi. 'Ani'aninina kumanina 'wainega mia 'atumaina wata miamia-vagaina 'wa na veluagaiga, i lubwainemi faifaina 'wa na nuanua. Yau a vetomotogaotoga Tamada Yaubada i venua'ivineku 'aku fata 'ani'aninina 'atumaina a na velemi.” 28Tomotoga i velutoli Iesu 'waineye i vo, Bani'odi 'a na munega Yaubada yana folova 'a na 'idewadi?” 29Iesu i vo, Yaubada nuanuana yami folova side bani'odi. Yau i vetunekuga 'wa na vetumaganekumo. Siwe 'asa'aiana yami folova.”

30Yana vona i tutuli i vo, Nuanuama yamu folova toketokena ma 'ana 'eba 'isa 'u na 'idewai, bega 'a na 'iseni 'a na 'asetai Yaubada i vetunemu, 'waimuye 'a na vetumagana. Siwe ava'ai folovaga toketokena 'u na 'idewai? 31Basenadiotoga sali'avu'avuye tubudavo i yabayaba 'adi'adi kebu, bega Yaubada 'ani'ani tamu 'ana wagava mana i veledi abamega, wata bani'odi basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki 'waineye i vo, 'Ani'ani abamega i veledi i 'ani.” 'Auvea, nuanuama 'omu wata bani'odi 'aiata 'aitamogana 'aitamogana 'ani'ani 'u na velevelema.” 32Iesu i vonedi i vo, A vona mogitana 'waimie, we'e 'ani'aninina kebu Mosese yana 'anivelenaga, Tamaku yana 'anivelena abamega, siwe 'asiau nuanuana tamu 'ani'ani i na velemi, 'ani'aninina 'ani'ani mogitana. 33'Ani'aninina mogitana tamu tomogo, siwe 'asa'aiana taunina 'ani'ani. Tomogonina abamega i obuma bega tomia fwayafwaya mia 'ivauna wata 'atumaina 'wa na veluagai.” 34Tomotoganidi i vo, 'Auvea, 'ani'aninina nuanuama tutuya fuedi 'u na velevelema.” 35Iesu i vonedi i vo, Yau 'asa'aiana kumaniku 'ani'ani. Yau mia 'ivauna wata 'atumaina 'ana to'anivelena tomotoga 'waimie. 'Ai'edi egavo i na mai 'waikuye kebu i na lasega, wata 'ai'edi egavo i na vetumagana 'waikuye kebu 'anigodi i na lala.

36'Akonadi a vonemi, matamie yaku folova toketokena a 'idewai 'wa 'iseni siwe kebu 'wa da vetumagana 'waikuye. 37Tomotoganidi Tamada i na 'anivelenedi, matatabudi i na maia 'waikuye wata kebu tamu sai'afo a na vedumwe'ai'aiedi. 38Yau a maiga abamega 'aku tovetune yana nuanua a na 'idewadi, kebu tauniku yaku nuanuaga. 39'Aku tovetunenina yana nuanua side bani'odi. Nuanuana tomotoganidi i 'anivelenedi 'waikuye a na 'ita'ita'iedi, kebu tamu aitoi a na baileniga, wata tutuyanina tomotoga 'wa na vonayavuga Yaubada mataneye, yaku tomotoga yawaidi a na veledi i na tovoi-vaitugana. 40Side bani'odi. Tamaku nuanuana tomotoga matatabumi taunimi 'wa na tauyemi 'waikuye 'wa na vetumagana, mia 'atumaina wata miamia-vagaina 'wa na veluagai wata tutuyanina tomotoga 'wa na vonayavuga Yaubada mataneye a na sivetovoimi.”

  • S27 Ion 6:48-51S29 1 Ion 3:23S31 Sou 16:4,14-15
  • S35 Ion 4:14S37 Ion 17:6-8S39 Ion 10:28-29, 17:12
  • S40 Ion 11:25-26

Iesu 'asa'aiana 'ada'ada mogitana.

41Me Diu ma yadi nuasako i vebonavoluvolu fai Iesu i vo, Yau 'ami'ami a mai abamega.” 42Begaidi i vo, Awale igodi bani'odi i voneyedi i vo, A obuma abamega”? Tamana wata inana ta 'asetadi. Iesu tomotogaotoga, Iosefa natuna.” 43Iesu i vonedi i vo, Kebu 'aise'avami 'wa na vebonavoluvoluga. 44Kebu tamu aitoi 'ana fata taunina yana nuanuayega i na mai 'waikuye, Tamada 'aku tovetune nagami i na 'ivaiseni yana nuanua i na sivilai bega 'ana fata taunina i na tauyeni 'waikuye wata tutuyanina tomotoga 'wa na vonayavuga Yaubada mataneye a na sivetovoia. 45Basenadiotoga yaku vonanina faifaina Yaubada yana tolu'ivonavo i kilumi i vo,

Tomotoga matatabudi Yaubada i na 'ivaisedi wata i na ve 'waidie.”

Begaidi egavo Tamada yana vona i na nogai bega i na ve 'waidie, 'adi fata i na maia 'waikuye.
46We'e 'omi kebu tamu aitoi Tamada i da 'iseniga, yau 'aiseotogiku a 'iseni fai a mai taunina Yaubada 'wainega. 47A vona mogitana 'waimie, egavo ma yadi vetumagana taunidi i tauyedi 'waikuye, 'akonadi mia 'atumaina wata miamia-vagaina i veluagai. 48Yau 'asa'aiana kumaniku 'ani'ani. Yau mia 'ivauna wata 'atumaina 'ana to'anivelena tomotoga 'waidie. 49Basenadiotoga sali'avu'avuye tubudavo 'ani'ani abamega i 'ani siwe kebu i da mia-vagata i wafa. 50We'e 'ani'ani mogitana i obuma abamega egavo i na 'ani, kebu i na wafaotoga. 51Yau 'asa'aiana kumaniku 'ani'ani abamega a obuma. 'Ai'edi egavo 'ani'aninina i na 'aniaga kebu i na wafaotoga i na mia-vagata. 'Ani'aninina a vonevoneyeniga tomogoku a na tauyeni bega tomia fwayafwaya matatabumi 'ami fata mia 'ivauna wata 'atumaina 'wa na veluagai.”

52Me Diu Iesu yana vona i nogai ma yadi nuasako 'aise'avadi i ve'ikwayekwayega i vo, No'o tomogo bani'odi i na munega tomogona i na veleda ta na 'ania? Kebu tamu sai'afo i da lubwaineni.” 53Iesu i vonedi i vo, A vona mogitana 'waimie, yau a vetomotogaotoga 'ai'edi egavo kebu tomogoku i na 'aniaga wata dayagiku i na yemuyaga, kebu 'adi fata mia 'ivauna wata 'atumaina i na veluagai. 54Egavo tomogoku i na 'aniaga wata dayagiku i na yemuga 'akonadi mia 'atumaina wata miamia-vagaina i veluagai wata tutuyanina tomotoga 'wa na vonayavuga Yaubada mataneye a na sivetovoidi. 55Fai, tomogoku 'ani'ani mogitana, wata dayagiku alu'ai mogitana. 56Egavo tomogoku i na 'ania wata dayagiku i na yemuyaga a na miamia nagedie yau 'adi labilabina wata i na miamiani nagekuye. 57Tamada 'aku tovetune miamia-vagaina kebu yana 'a'avaga begaidi yana toketokena 'wainega a miamia. Wata bani'odi egavo i na 'anikuga yaku toketokena 'wainega i na mia-vagata. 58Basenadiotoga tubudavo sali'avu'avuye 'ani'ani abamega i 'ani, siwe kebu 'ani'ani mogitana begaidi kebu i da mia-vagata i wafa. We'e yau 'ani'ani mogitana, abamega a mai 'ai'edi egavo 'ani'aninina i na 'aniaga i na mia-vagata.”

59De'e Iesu yana ve, i lau'age tomotoga 'waidie 'atamana Kafaneomi, 'eba miava'auta nageneye.

  • S45 Ais 54:13S46 Ion 1:18S47 Ion 3:16S48 Ion 6:58
  • S54-56 Mad 26:26-28

Tovetutuyamavo 'ifwaidi Iesu i baileni.

60Tovetutuyamavo fuedi Iesu yana vona i nogai 'aise'avadi i veifufu i vo, Iesu yana ve 'waideye 'ana nogaya vitana, kebu nuanuada. Kebu tamu aitoi 'ana fata i na 'asetai.” 61Iesu i 'asetai yana tovetutuyamavo i vevebonavoluvolu yana ve faifaina begaidi i vonedi i vo, Yaku ve faifaina voke bunumi i mayaga. 62Yaku venina vitana 'waimie kebu nuanuami, siwe 'ai'edi 'wa na 'iseku yau a vetomotogaotoga a na vilaku a na laka abame, 'waimie vitaotogina.
Iesu i veifufu yana laka abame wata yana wafa faifaidi. Yana wafa 'waineye yana tovetutuyamavo i bunumayaga i ve'aladegadega.
63'Anu'anunu 'Atumaina 'aiseotogina 'ana fata mia 'ivauna wata 'atumaina i na velemi, kebu tamu wata aitoi 'ana fata i na 'ivaisemi bega mianina 'ivauna wata 'atumaina 'wa na veluagai. Yaku vonanidi 'akonadi a voneyediga 'anu'anunumi 'adi 'aivaita, 'waidiega 'ami fata mianina 'ivauna 'wa na veluagai, siwe 'ifwaimi kebu 'wa da vetumagana.”

Iesu de'e bani'odi i voneyediga fai nagami i 'asetai egavo kebu i da vetumagana, wata 'waidiega kumanina 'awaie i na 'etogiluveni i 'asetai.
65Wata Iesu i vona tomotoga 'waidie i vo, Yaku ve 'ana nogaya vitana 'waimie, faifainanina basenadi a vonemi a vo, Kebu tamu aitoi 'ana fata taunina yana nuanuanayega i na mai 'waikuye, Tamada nagami i na 'ivaiseni yana nuanua i na sivilai bega 'ana fata taunina i na tauyeni 'waikuye.”

66Yana vonanina faifaina yana tovetutuyamavo 'ifwaidi i baileni, kebu nuanuadi wata i na vevetutuyameni. 67Begaidi Iesu yana tovetutuyamavo 'adi 12 i velutoliedi i vo, We'e 'omi bani'odi? Nuanuami 'wa na baileku 'wa na nagoi?” 68Saimoni Fita yana velutoli i tutuli i vo, 'Auvea, kebu 'ana fata tamu wata aitoi 'waineye 'a na nagoi. Yamu vona 'waidiega 'ama fata mia 'atumaina wata miamia-vagaina 'a na veluagai. 69Tutuya de'e 'a 'asetamu wata 'a vetumagana 'omu Yaubada Natuna Magemagetamu.” 70Iesu i vonedi i vo, Vona mogitana 'ami 12 a venua'ivinemi, siwe 'waimiega tamu Seitani iana.” 71Iesu i vonavona Iudasa faifaina, taunina Saimoni Isakaliota natuna wata tamu 'adi 'aila'a 12 'wainega, siwe taunina Iesu 'ana to'etogiluva.

  • S63 2 Kol 3:6S65 Ion 6:44S69 Mad 14:33, 16:16
Copyright information for `YML