John 9

Tomatasako inana kamodiega Iesu i 'ive'atumaia.

1Tamu tutuya Iesu wata yana tovetutuyamavo taiadi i nunagoi, tamu tomogo ma mata-sakoina inana kamodiega i mieniga i 'iseni. 2Begaidi Iesu yana tovetutuyamavo i velutolieni i vo, Tove, aitoi yana sakona 'wainega ma mata-sakoina i tubuga? Taunina 'alo inana tamana taiadi?” 3Iesu i vonedi i vo, Yana matasako kebu yana sakona 'wainega, 'alo inana tamana taiadi yadi sakona 'waidiega. I matasakoga bega Yaubada yana toketokena 'wainega i na ve'atumai tomotoga i na 'iseni. 4I lubwaineda tutuya safailina 'waineye 'aku tovetune yana folova ta na 'i'idewadi, we'e tutuya vitana i na souyeniga, bani'odi dudubala, kebu tamu aitoi 'ana fata i na folova. 5Tutuyanina a na miamia fwayefwayeye, yau tomia fwayafwaya yami mageta.” 6Iesu i vona'a'ava, i kiwala fwayefwayeye, fwayafwayanina i 'ewai nimaneye i luogoi mulieta tomatasako matana i 'abidi. 7I voneni i vo, Nuanuaku 'u na nago Ufa Sailoama 'waineye maigimu 'u na lekoai.” Ufanina Sailoama 'ana saivila, Vetune. Bega tomogonina i nago maigina i lekoai, nika i 'isadewa, i vilai i mai.

8Tomogonina matana i ve'atumaiga, enavo wata 'ifwaidi tomotoga i 'asetai tomogonina taunina totalavelu'ui, 'aise'avadi i velutolitoli i vo, 'Wa da nuani, voke kumanina totalavelu'uinina?” 9Tomotoga 'ifwaidi i vo, 'Asa'aiana kumanina,” we'e 'ifwaidi i vo, Kebu, no'o tulina siwe 'ana 'isa'isa.” Tomogonina matana i ve'atumaiga i vo, 'Asa'aiana kumaniku yau.” 10Tomotoga i velutolieni i vo, Bani'odi matamu i munega i ve'atumai?” 11I vonedi i vo, Tamu tomogo 'ana wagava Iesu dobwadobwana i 'idewai mataku i 'abidi i 'a'avana i voneku i vo, Nuanuaku 'u na nago Ufa Sailoama 'waineye, bei maigimu 'u na lekoai.” Bega a nago maigiku a lekolekoaiga nika a 'isadewa.” 12Wata i velutolieni i vo, Tomogonina matamu i 'ive'atumaidiga, ava'aibe?” I vo, Aigodi.”

  • S2 Sou 20:5S3 Ion 11:4S5 Ion 8:23

Falisi i velutolitoli tomatasako yana ve'atumai faifaina.

13Bega tomotoga iadinina matana i ve'atumaiga i vagavaia i naweni totafalolo Falisi 'waidie. 14We'e 'aiatanina 'waineye Iesu dobwadobwana i 'idewai tomogo i 'ive'atumaiaga me Diu yadi 'Aiata Veawai 'waineye. 15Bega Falisinidi tomogo i velutolieni i vo, Bani'odi matamu i munega i ve'atumai?” I vonedi i vo, Iesu dobwadobwanayega mataku i 'abidi, mulieta maigiku a lekoai nika a 'i'isadewa.” 16Falisi 'ifwaidi i vo, Tomogo de'e bani'odi i folovediga 'ana 'isa kebu taunina Yaubada 'wainega, fai i folova 'Aiata Veawai 'waineye yada ve'etoboda i geuya.” Siwe 'ifwaidi i vo, 'Ai'edi taunina tosakonaga kebu tamu sai'afo 'ana fata folova toketokedi i da 'i'idewadi.” Nika 'aise'avadi 'aila'a i 'idia.

17Wata Falisi i velutoli-vaitugana tomogo 'waineye i vo, 'U vonaga Iesu matamu i 'ive'atumaidi, we'e 'u da nuaniga yana toketokena ava'aiega i veluagai?” Yadi velutoli i tutuli i vo, Taunina tamu Yaubada yana tolu'ivona.” 18Me Diu to'edakumetavo kebu i da vetumagana fai i nuani igodina basenadi matana kebu i da sakoga, faifainanina inana wata tamana taiadi i vonedi i maia i velutoliedi i vo, De'e natumi? Mogitana ma mata-sakoina i tubuga? Bani'odi i munega 'ana fata i 'i'isadewa?” 20Inana wata tamana i vo, Mogitana de'e 'ima natuma, wata 'a 'asetai ma mata'uluna i tubuga. 21Siwe matana yadi ve'atumai wata aitoi i 'ive'atumaidiga kebu ta da 'asetadiga. Taunina 'wa velutolieni, tulaina 'ana fata i na vonemi.” 22Inana wata tamana bani'odi i voneyediga fai i kololo me Diu to'edakumetavo 'waidie. Basenadi yadi veimea i kiavefa'ali i vo, 'Ai'edi aitoi i na vo, Iesu taunina Yaubada 'ana Venua'ivina,” 'a na talabodeni kebu taiadi 'a na lukuluku 'eba miava'auta nageneye tafalolo faifaina.” 23Faifainanina inana wata tamana i vonaga i vo, Taunina 'wa na velutolieni, tulaina 'ana fata i na vonemi.”

24Wata me Diu i vona-vaitugana tomogonina matana i ve'atumaiga i mai i voneni i vo, Nuanuama 'u na vona Yaubada mataneye kebu 'u na vekaliga, fai 'a 'asetai tomogonina Iesu, tosakona.” 25Tomogo i vo, Aigodi tosakona 'alo kebu, siwe tamu nani a 'asetai, basenadi mataku sakoidi, siwe 'asiau a 'isa'isa.” 26Wata i velutolieni i vo, Bani'odi i munegimu? Wata bani'odi i munega matamu i siayegidi?” 27I vonedi i vo, 'Akonadi a lu'ivona 'waimie, siwe kebu nuanuami bonaku 'wa na nogai. Awale nuanuami a na vona-vaivaitugana? 'Alo nuanuami 'omi wata Iesu yana tovetutuyamavo?” 28Ma yadi nuasako i yagaia i vo, 'Omu 'aisemu kumanina 'ana tovetutuyama, 'ima Mosese yana tovetutuyamavo. 29'A 'asetai Yaubada i vona Mosese 'waineye, we'e tomogonina kebu tamu sai'afo 'a da 'asetai ava'aiega i mai.” 30Tomogonina matana i ve'atumaiga i vonedi i vo, Nuaku i vogani yami bavu faifaina. Yana toketokena 'wainega mataku i ve'atumai siwe kebu 'wa da 'asetaiga ava'aiega i mai. 31Fai ta 'asetai Yaubada tosakona bonadi kebu i na nogai, siwe egavo i veve'ililibuyeni wata i vevematayakeyakeni bonadi i noganogaidi. 32Fwayafwaya 'ana 'idewadewavau 'wainega i maiga 'asiau, kebu tamu aitoi 'ana fata de'e bei tomatasako inana kamodiega i na 'ive'atumaia. 33'Ai'edi Iesu kebu i da maiga Yaubada 'wainega wata 'ako kebu bani'odi i da folovediga.” 34Yana vona i tutuli i vo, 'Omu tosakona, inamu wata tamamu yadi sakona 'wainega 'u tubuga, igodi nuanuamu 'u na ve 'waimeye.” De'e bani'odi i voneyedi i 'a'ava, i 'ive'avini i tufelefeleni i souyeni 'eba miava'auta 'wainega.

  • S16 Ion 3:2, 9:31-33S22 Ion 7:13S29 Ion 8:14
  • S31 Same 34:15, 66:18S33 Ion 9:16

Tomotoga yadi nuanua bani'odi i vematasako.

35Iesu vala i nogai Falisi tomogonina matana i ve'atumaiga i bifelefeleni 'eba miava'auta 'wainega bega i nago i veluagai i velutolieni i vo, Kumanina i vetomotogaotoga, 'waineye 'u vetumagana 'alo kebu?” 36Tomogo i vo, 'Auvea, ava'ai tomogoga? 'U voneku bega a na vetumagana 'waineye.” 37Iesu i voneni i vo, 'Akonadi 'u 'iseni, 'asa'aiana taunina taiadi 'wa veveifufu.” 38Tomogo i vona Iesu 'waineye i vo, 'Auvea, a vetumagana 'waimuye.” I vona nika ma yana subia i 'odu mataneye.

39Iesu i vo, Yau a maiga fwayefwayeye tomotoga a na 'ididi, bega egavo yadi nuanua dudubalidi 'wa da vo i da vematasako, 'anu'anunudi matadi a na 'ive'atumaidi, we'e egavo igodina 'anu'anunudi matadi 'atumaidi a na 'ive'uludi.” 40Falisi ma fuedie i tovotovoi i nogai Iesu yana vona begaidi i velutolieni i vo, 'U vonavonaga 'ima wata matama 'uludi?” 41Iesu i vonedi i vo, 'Ai'edi mogitana yami nuanua i vematasako, Yaubada kebu 'ana fata i na vematavulogimi yami sakona faifaidi fai bavubavumi. Siwe fai 'wa vonaga 'wa vo, Matama 'atumaidi nani matatabuna 'a 'asetadi,” begaidi yami sakonanidi i na 'eno'eno.”

  • S39 Ion 8:15-16S40 Mad 15:14
Copyright information for `YML