Luke 1

1Ie iaku Tiofilo, 'omu toveimea bwaikimu.

'Akonadi 'u 'asetadi nani 'ifwaidi i souyediga 'waideye tutuyanina Iesu i miamia fwayefwayeye. Tomotoga fuedi naninidi 'eba velamuyega i 'isedi i nagoga 'eba ve'a'ava 'waineye, 'akonadi i lu'ivoneyedi. 'Ifwaidi tomotoga nuanuadi ifufunina Iesu faifaina i na kilumi, bega i nagoi i veifufu tomotoganidi basenadi Iesu taiadi i folofolovaga 'waidie, bega ma yadi 'aseta 'adi fata i na kiluma-'atumaia.
3Yau basenadi 'asiau tomotoganidi 'adi kilukiluma a lulu'iawawa-vebogiedi bega nani fuedi Iesu faifaina a 'aseta-'atumaidi. Faifainanina a nuani Iesu Valana matatabuna a na kiluma-vedulei 'u na lu'iawawai. 4Basenadi vala'avadi 'u nogaidi, we'e 'aku kilukiluma de'e 'u na lu'iawawaiga 'u na 'aseta-'atumaia wata 'u na ve'awamogitana.

Elisabeti yadi miana.

5Side bani'odi. Tutuyanina Kini Elodi 'awalawa Iudia 'waineye i veveimea, tamu me Diu yadi tovelomu i miamia 'ana wagava Sekalaia. Taunina Ebaya yana 'aila'a taiadi i folofolova vanuga 'eba velu'ui 'waineye. Yana vavine 'adi wagava Elisabeti, 'adi 'ailuga Eloni 'ana wauma 'wainega. 6Sekalaia wata Elisabeti yadi sauluva tonoviotogidi Yaubada mataneye, yana ve'etoboda wata yana veimea matatabuna i vevematayakeyakedi. 7Elisabeti kakalidi i vemo'ai wata Sekalaia i ve'auvea begaidi kebu tamu natudiga.

8Tamu wiki Sekalaia ma yana 'aila'a yadi tutuya i veluagai i nagoi i na folova vanuga 'eba velu'ui 'waineye Yaubada mataneye. 9Tovelomu yadi sauluva, 'aitamogana 'aitamogana 'adi wagava i kilumidi kileu 'waidie i dodogidi vedie, mulieta tamu tovelomu ma mata'uluna kileu 'aitamogana i 'ewai. 'Aiatanina 'waineye kileunina bei Sekalaia 'ana wagava i kilumiga i 'ewai bega i luku tutudaba tabutabuna 'waineye, vane bani'odi i na kabuni bega magaina 'atumaina Yaubada 'waineye. 10Tutuyanina i kabukabuni, 'aila'a bwaikina me Diu 'akonadi i va'auta tanotanoge i vevelu'ui. 11We'e tamu 'Auvea yana anelose i souyeni i tovoi 'eba velomu 'ana 'atagiega. 12Tutuyanina Sekalaia i 'iseni nuana i vogani i kololo bwaikina. 13Siwe anelosenina i vo, Sekalaia, kebu 'u na kolologa. Yaubada 'akonadi yamu velu'ui i nogai. Yamu vavine natumu iavetana i na venatuneni 'u na goleni Ioni bega 'omu ma yamu vavine wata tomotoga fuedi taiadi 'wa na sosoana bwaikina yana tubuga faifaina. 15'Wa na sosoanaga fai natumunina bola taunina tamu tomogo Yaubada mataneye. We'e 'eba nualugaugau bani'odi oine kebu i na yemudiga. Tutuyanina i na tubuga bei 'Anu'anunu 'Atumaina i na age-vagaseni. 16Wata taunina Isileli tomotoga 'adi tovagavai, i na kiavenuaviladi 'Auvea yadi Yaubada 'waineye. 17Taunina 'awaie kebu i na kolologa, toketokeotogina i na vetomata'aulele 'Auvea faifaina, yana toketokena wata yana nuanua bani'odi tamu Yaubada yana tolu'ivona basenadi i wafa 'ana wagava Ilaitia. Yana lau'age 'wainega kwakwama tamadiavo yadi nuanua i na siviladi bega natudiavo i na nuakalikaliedi. We'e tovedumwe'ai'ai i na kiavenuaviladi sakona 'waidiega i na vematayakayaka sauluva tonovidi 'waidie. Side bani'odi natumu tomotoga i na 'idewadi 'Auvea yana mai faifaina.”

18Sekalaia anelose i velutolieni i vo, Bani'odi a na munega bega a na 'asetai, 'u vona mogitana 'alo 'u vevekali? Yau a ve'auvea wata yaku vavine i vemo'ai. Tamu 'eba 'isa 'u da veleku.” 19Anelosenina i vo, Yau Gabalieli, Yaubada yana tofolova, tutuya fuedi mataneye a tovotovoi. I vetuneku vala 'atumaina a mieni a lulu'ivoneyeni 'waimuye. 20Siwe fai kebu bonaku 'u da vetumaganeniga, 'awamu i na 'ulu, kebu 'u na welava natumu i na tubugana bei 'u na vona-vaitugana. Valanina a vonemuga 'ana mogitana i na souyeni tutuyanina Yaubada nuanuana.”

21We'e tomotoga matatabudi tanotanoge i lulukamata tutuya manamanawena, nuadi i voganidi i vo, Awale Sekalaia yana mia i vemanawe vanuga 'eba velu'ui nageneye?” 22Tutuyanina Sekalaia i souyeni kebu 'ana fata i na welava fai 'awana i ve'u'u'u bega tomotoga i nuani i vo, Tamu nani i 'iseni 'wa da vo bani'odi i da 'enoneganega.” Begaidi nimanega i veifufu 'waidie.

23Mulieta Sekalaia yana folova 'adi 'aiata i ve'a'avadi i vilai i nago yana vanuge. 24'Aiata 'ifwaidi i 'a'ava, mulieta Elisabeti i miana begaidi kebu i da yabayaba i miamiamo yadi vanuge weta'i 5. 25Begaidi Elisabeti i vo, Tutuya de'e Yaubada i nuakalikaliema bwaikina. I 'ivaisema bega 'a miana, kakala 'ana bunumayaga 'waimega i 'ewai.”

  • S8-9 Sou 30:1,7-8S15 Num 6:2-3S17 Mad 11:14, 17:11-13 Mal 4:5-6

Iesu yana tubuga i lu'ivoneyeni.

26Elisabeti yadi miana 'ana weta'i 6 'waineye Yaubada yana anelose Gabalieli i vetunei abamega i mai 'atamana Nasaledi 'awalawa Galili nageneye. 27I maiga tamu vavine ne'e'elina 'ana wagava Meli 'waineye 'akonadi i veakutagoni tamu tomogo 'ana wagava Iosefa faifaina. Tomogonina Kini Devida 'ana wauma 'wainega i souyeni. 28Anelose i mai i vo, Kaiwa Meli, 'Auvea 'amu 'weabu i nuakalikaliemu bwaikina.” 29Meli nuana i vogani bega nuana i 'ivina vonanina 'ana 'aseta bani'odi. 30Anelosenina i vo, Meli, kebu 'u na kolologa, Yaubada yana nuakalikali bwaikaotogina 'waimuye i 'eno'eno. 31Bega a na vonemu, sai'afoga 'u na miana mulieta natumu iavetana 'u na venatuneni 'ana wagava 'u na goleni Iesu. 32Taunina tomogo bwaikaotogina, tomotoga i na 'ina'inanai i na vo, Yaubada Tabwaotogineye Natuna.” We'e 'Auvea yada Yaubada i na silakai i na ve-kini tubuna Devida bani'odi, wata Iakobo 'ana wauma taunidi me Isileli i na veveimea-vagata 'waidie we'e yana 'Eba Veimea kebu 'ana 'eba ve'a'avaga.” 34Meli anelose i voneni i vo, Bani'odi i na munega a na miana, yau ne'e'eliku wata kebu yaku lamoga?”

35Anelose Meli yana vona i tutuli i vo, 'Anu'anunu 'Atumaina i na agemu wata Yaubada yana toketokena i na ve'i'wa'uyemu. Faifainanina kwamana 'u na venatuneni magemagetana, kebu tamu sakona 'waineye wata tomotoga i na 'ina'inanai i na vo, Yaubada Natuna.” 36'U na nuani nibaimu Elisabeti i vo, 'A kakala wata 'a vemo'ai, kebu 'ama fata 'a na venatunaga.” Siwe 'akonadi yadi miana 'ana weta'i 6 i veluagai. 37Fai nani matatabuna Yaubada 'ana fata.”

38Meli i vo, Yau Yaubada yana tofolova, ava'ai 'u voneyeniga bani'odi i da souyeni 'waikuye.” Mulieta anelose Meli i 'iaweni.

  • S27 Mad 1:18S31 Mad 1:21S32-33 2 Sam 7:16-17 Ais 9:7
  • S34-35 Mad 1:20

Meli i nago Elisabeti 'waidie i fogedi.

39'Aiata 'ifwaidi i 'a'ava mulieta Meli i 'idewadewa, i 'a'ava i tovoi tonovina i nago 'oya 'waidie 'awalawa Iudia nageneye Elisabeti i na fogedi. I le'wa 'atamananina bei Sekalaia i miamia i luku yana vanuge Elisabeti 'waidie i vekaiwa. 41Tutuyanina Elisabeti Meli yana vekaiwa i nogai kamodie kwamana i feto bwaikina. 'Anu'anunu 'Atumaina Elisabeti i agedi mogitana begaidi bonadi bwaikinega i vo, Nibai, Yaubada i nuakalikaliemu bwaikina, vevine matatabuda 'waidega kebu tamu aitoi bani'odi 'omu'e. Natumunina 'u na venatuneniga Yaubada ma yana nuakalikali i na vesauluva 'atumaina 'waineye.” 43Wata Elisabeti i vo, Nani 'atumaiotogina 'waimeye fai yama 'Auvea inana 'u mai 'ama foge faifaina. 44Tutuyanina yamu vekaiwa 'a nogai, kamomeye kwamana ma yana sosoana i feto bwaikina. 45We'e 'omu, 'Auvea yana vona 'u vetumaganeni 'ana mogitana i na souyeni, 'eba sosoana 'waimuye.”

Meli yana lei-subisubia.

46Meli i vo,

Nuakuyega 'Auvea a subisubiai.

47Yaubada taunina 'aku To'ita'ita'i, faifaina 'anu'anunuku i sosoana bwaikina.

48Yau kwamana siaiku ma yaku nuaobu a vetofolova-maimaiga 'waineye, siwe i nunuave'aviniku. 'Asiau wata tutuya mulina 'aila'a 'aitamogana 'aitamogana faifaiku i na vo, Mogitana Yaubada i vesauluva 'atumaina 'waineye bega 'eba sosoana 'waineye.” I na vonaga fai Yaubada Toketokena nani bwaikidi i 'idewadi faifaiku.

Taunina magemagetana, kebu tamu yana sakonaga.

50Tutuya matatabuna 'aila'a 'aitamogana 'aitamogana 'waidiega egavo Yaubada i veve'ililibuyeniga i vevesauluva 'atumaina 'waidie.

51We'e tomotoganidi i nunualakaga wata taunidi i subisubiadiga, nimana toketokenega i tuobuobuyedi.

52Taunidi toveimea toketokedi yadi 'eba mia 'ai'aiwabudi 'waidiega i siobuyedi, we'e tonuaobu i silakaidi.

53Wata wekowekoma, nani 'atumaidi i veledi bega i sososoana, we'e 'ai'aiwabudi i veviladi nima'ava'avadi, kebu tamu ava'ai i da veledi.

54Yaubada i vona'awaufaufa tubudavo 'waidie kebu i na bailedi. Vona'awaufaufanina Ebelamo 'waineye wata 'ana wauma 'waideye kebu i na 'a'avaga i na 'eno-vagata. Begaidi 'ida me Isileli yana tofolovavo i 'ivaiseda, kebu i da venuafanida.”

56Meli yana vona i 'a'ava, bei Elisabeti taiadi i miamia bani'odi weta'i 'aitonu, mulieta i vilai i nago.

  • S46-47 1 Sam 2:1 Ais 61:10S48 Luk 11:27S50 Same 103:17
  • S52 1 Sam 2:7S53 Same 107:9S54-55 Ais 41:8-10
  • S55 Mai 7:20 Nag 17:7

Ioni Tobafitaiso yana tubuga.

57Meli i nago mulieta Elisabeti i vebutudi fai yadi tutuya i veluagai, i venatuna natudi iavetana i tubuga. 58Tutuyanina ediavo wata yadi 'aila'avo valadi i nogai 'Auvea i nuakalikaliediga, ma fuedi i sosoana.

59Mulieta kwamana 'ana 'aiata 8 i veluagai, ediavo wata yadi 'aila'avo i va'auta bununa i na boboi me Diu yadi sauluva bani'odi, wata i na goleni tamana wagavina Sekalaia. 60Nika inana i vo, Kebu, ta na goleni Ioni.” 61Siwe ediavo i vo, We'e wagavanina kebu tamu aitoi yami 'aila'a nageneye 'ana wagava.” 62Begaidi nimadiega Sekalaia i velutolieni ava'ai wagavaga nuanuana i na goleni.

63Sekalaia nimanega i vonedi nuanuana lubulubu bei wagava i na kilumi. Lubulubu i 'ewai i kilumi i vo, 'Ana wagava Ioni.” Fuedi i 'iseni nuadi i voganidi. 64Tutuyanina kwamana 'ana wagava i kiluma'a'avai, nika Sekalaia meana i tonova wata i welava-vaitugana, Yaubada i subiai. 65Begaidi enavonidi i 'iseniga i kololo, bega valana i lulu'ivoneyeni 'oya 'ana tomia 'waidie 'awalawa Iudia nageneye. 66Tomotoganidi kwamana valana i nogaiga nuadi i 'ivina wata tauni'avadi i velutoli i vo, Bola kwamana yana folova ava'ai?” Bani'odi i voneyediga fai 'Auvea yana nuanua wata yana toketokena 'waineye i 'eno'eno.

  • S59-60 Nag 17:10-12 Luk 1:13

Sekalaia yana lei-subisubia

67'Anu'anunu 'Atumaina Ioni tamana Sekalaia i agei mogitana begaidi i vona-vagata tutuya mulina faifaina i vo,

'Auvea ta na subisubiai, taunina me Isileli yada Yaubada fai 'akonadi i 'ivaiseda wata i 'ita'ita'ieda.

69'Ada To'ita'ita'i Toketokena Yaubada i silakai faifaida yana tofolova Kini Devida 'ana wauma 'wainega.

70Basenadiotoga nagami bani'odi Yaubada i vona'awaufaufa yana tolu'ivona magemagetadi 'waidie i na 'ita'ita'ieda 'ada gaviavo 'waidiega wata taunidi i vedumwe'ai'aiedaga yadi toketokena 'waidiega.

72Wata i vona-vagata tubudavo i na 'isanuakalikaliedi wata i na 'ivaisedi, yana vona'awaufaufanina kebu i da venuafania.

73Vona'awaufaufanina Yaubada tubuda Ebelamo i veleni, I na 'ita'ita'ieda 'ada gaviavo nimadiega bega kebu tamu ava'ai ta na kololoyeni.

Wata yana 'aivaitanina 'wainega 'ada fata ta na vetofolova faifaina,

Tutuya matatabuna yada sauluva tonovidi wata magemagetadi mataneye.”

76Wata Sekalaia i vona-vagata natuna faifaina i vo,

We'e natuku 'omu, i na golemu Yaubada Tabwaotogineye yana tolu'ivona,

Fai 'omu nagami 'u na kumeta 'u na vusi 'Auvea yana 'eda.

77Yana tomotoga 'waidie 'u na mata'aulele yadi sakona i na vedumwe'ubu'ubusedi bega Yaubada i na nuatavunidi nika 'ita'ita'i i na veluagai.

78Nani de'e matatabuna i na souyeni fai yada Yaubada i 'isanuakalikalieda bwaikina wata 'ita'ita'i sai'afoga i na mai abamega bani'odi mageta,

Bega egavo wafa faifaina i kolokolologa wata dudubala 'waineye i miamianiga i na magesedi.

Magetanina i na kumeseda bega yada mia i na ve'atumai.”

80Kwamananina i taulai toketokena wata yana nuanua matatabuna i tauyedi Yaubada 'waineye. Sali'avu'avuye i miamia, tutuyanina i souyeni yana folova i velamu me Isileli 'waidie.

  • S71 Same 106:10S72-73 Nag 17:7, 22:16-17
  • S76 Mad 3:3, 11:10 Ais 40:3S78-79 Ais 9:2, 60:1-2 Mad 4:16 Ion 8:12S80 Mad 3:1-6
Copyright information for `YML