Luke 10

Iesu tovetutuyamavo 72 i vetunedi.

Iesu tomotoga 'adi 'aitonu 'waidie i vona'a'ava mulieta tomotoga 72 i venua'ivinedi yana tovetutuyamavo. 'Adi 'ailuga 'adi 'ailuga i vetunedi i na kumeta 'atamana bwaikidi wata siaidi 'waidie, 'atamananidi 'waidie bola Iesu i na nago. Iesu i vonedi i vo, 'Akonadi tomotoga fuedi i lalauala nuanuadi yadi mia i na ve'atumai, bega i na vetumaganeku i na luku Yaubada yana 'Aila'a 'waineye, siwe 'omi tofolova kebu fuemiga bega yaku vona 'wa na lu'ivoneyeni. Begaidi Yaubada, taunina bani'odi tonibakula, 'wa na velu'ui 'waineye bega tofolova fuedi i na vetunedi i na 'ivaisemi 'wa da vo vuaganidi 'wa na mimaiedi Yaubada yana bubuwaka 'waineye. Yau a vevetunemi 'wa na nagoiga yaku vona 'wa na lu'ivona tomotoga fuedi 'waidie. 'Ifwaidi i na vedumwe'ai'aiemi begaidi 'omi bani'odi 'aisaya sifi 'wa nunagoi 'ou'ou walawala'ai kasikasisidi 'awasasadie. Kebu mani 'wa na 'ewadiga, venuana 'alo 'ageyafayafa 'ifwaidi. 'Ai'edi wata aitoi 'edeye 'wa na veluagaiga kebu taiadi 'wa na veveifufu manamanawena, 'wa na nago-matayo'o 'wa na lau'age.

'Ai'edi tamu vanuga 'waineye 'wa na lukuga vanuganina 'ana tomia 'wa na vonanuakalikaliedi 'wa na vo, Kaiwa, ma yami sosoana 'wa na miamia, Yaubada i na nuakalikaliemi.” 'Ai'edi 'waidiega tamu tomogo nuanuana yami vonanuakalikali i na nogai, Yaubada i na vesauluva-'atumaieni. We'e 'ai'edi kebu nuanuadi yami vonanuakalikali, 'asa'aiana Yaubada i na vesauluva 'atumaina 'waimie we'e tomotoganidi kebu. Vanuganina 'waineye 'wa na lukuga bei 'wa na miamia, kebu 'wa na miayaba-vuvua vanuga fuedi 'waidie. 'Ani'ani i na 'idewaiga faifaimi 'wa na 'ani wata 'wa na yemu, kebu 'wa na bunumayaga fai i lubwaineni yami folova faifaiku 'ana tutula.

'Ai'edi ava'ai 'atamanaga 'ana tomotoga yami nago 'waidie faifaina i na sosoana, bega ava'ai i na 'idewaiga faifaimi kebu 'wa na venuanaluga 'wa na 'animo. Siwe 'atamananina 'waineye toviga 'wa na 'ive'atumaidi wata tomotoga matatabudi 'wa na vonedi 'wa na vo, Yaubada nuanuana taunimi 'wa na tauyemi 'waineye bega i na veimeyemi.” 10 'Ai'edi ava'ai 'atamanaga kebu ma yadi sosoana i na lu'uma'umaiemiga i na vedumwe'ai'aiemi, 'wa na nagoi yadi 'atamanafouye 'wa na vonedi 'wa na vo, 'Wa 'isema yami 'atamana fwayafwayana 'agemega 'a luvutuvutugi, yami 'eba 'isa kebu wata 'a na lalau'age 'waimie wata vematavuloga 'wa na veluagai Yaubada 'wainega. Bega 'wa na 'aseta-'atumaia, Yaubada nuanuana i na veimeyemi siwe 'omi 'wa baila.” 12 A na vonemi, bola Vonayavuga 'ana 'Aiata 'waineye tosakona basenadiotoga i miamianiga 'atamana Sodoma 'adi vematavuloga i na veluagai Yaubada 'wainega siwe sai'afo i na 'isanuakalikaliedi, we'e tomotoganidi i na vedumwe'ai'aiemiga 'adi vematavuloga bwaikaotogina i na veluagai 'aiatanina 'waineye.”

  • S1 Mak 6:7S2 Ion 4:35S4-11 Mad 10:7-14
  • S7 1 Kol 9:6-7 1 Tim 5:18S10-11 Fol 13:50-51
  • S12 Nag 19:24-25,27-28

Tomotoga 'ifwaidi kebu Iesu i da vetumaganeni.

13 Wata Iesu i vo, Ieu, 'omi me Kolesini nuakalikalimi wata me Bedasaida nuakalikalimi, 'waimie vita bwaikidi i na souyedi. We'e basenadiotoga me Taia wata me Saidoni yadi sakona bwaikidi faifaidi Yaubada i leodi. 'Ai'edi 'eba nuavogananidi wata 'eba nua'ewanidi a 'idewadiga matamie a da 'idewadi matadie tosakonanidi i da vemwakula wata kaleko sakoidi i da ve'wesena, 'adi 'eba 'isa ma yadi nuavita i nuaviladi. 14 A na vonemi, 'awaie Vonayavuga 'ana 'Aiata 'waineye me Taia wata me Saidoni 'adi vematavuloga i na veluagai Yaubada 'wainega siwe sai'afo i na 'isanuakalikaliedi, we'e 'omi yaku vona 'wa baila kebu 'wa da nuavilamiga vita bwaikaotogina 'wa na veluagai. 15 We'e 'omi me Kafaneomi taunimi 'wa awa'ai'aimi igodi 'wa vo, 'Ima 'atumaima, abame 'a na luku,” siwe mogitana Yaubada i na veimea 'wa na obu vatu'ai Manamanawena 'waineye.”

16 Wata Iesu i vona yana tovetutuyamavo 'waidie i vo, 'Ai'edi aitoi yami vona i na nogai, siwe 'asa'aiana yaku vona i nogai, wata 'ai'edi aitoi i na vedumwe'ai'aiemi siwe 'asa'aiana yau i vedumwe'ai'aieku. Wata 'ai'edi aitoi i na vedumwe'ai'aieku siwe 'asa'aiana Yaubada 'aku tovetune i vedumwe'ai'aieni.”

  • S13 Ioe 3:4-8 Emo 1:9-10 Sek 9:3-4S15 Ais 14:13-15
  • S16 Ion 5:23

Tomotoganidi 72 folovayega i viladi.

17 Tomotoganidi 72 basenadi Iesu i vetunediga, 'akonadi yadi folova i ve'a'ava wata ma yadi sosoana bwaikina i viladi i maia Iesu 'waineye. I le'wai i voneni i vo, 'Auvea, 'amu wagavayega 'a vona yaiaina 'waidie i vematayakayaka i 'awa'a'idi.” 18 Iesu yadi vona i tutuli i vo, Yau a 'iseni Seitani yana toketokena i mwea abamega i 'anita'ia 'ana 'isa'isa bani'odi tomuyoana i kianamali. 19 Wata a na vonemi, veimea 'akonadi a velemi bega 'ami fata 'o'olo kasikasisidi wata dinigala 'wa na badi kebu i na ovamiga. Toketokenanina 'wainega 'wa na vetoketoke 'ami gaviavo Seitani ma enavo yaiaina 'waidie bega kebu tamu nani sakoina 'wainega i na nikemi. 20 'Wa sosoana fai yaiaina yami vona i vematayakeyakedi. 'Atumaina, siwe kebu nani bwaikina. Mogitana 'wa na sosoana fai 'akonadi 'ami wagava i 'eno'enovi abame.”

  • S18 Ais 14:12 Ve 12:8-9S19 Same 91:13S20 Ve 3:5, 20:12

Iesu i sosoana.

21 Tutuyanina 'waineye 'Anu'anunu 'Atumaina Iesu i kiavesosoani begaidi i vo, Tamaku. 'Omu abama wata fwayafwaya 'adi Toveimea, a vekaiwa 'waimuye fai yaku ve 'adi 'aseta 'u givedi taunidi 'ase'asetadi wata i awa'ai'aidiga 'waidiega bega i bavuyedi, we'e egavo i nunuaobuga yavayavava bani'odi, yaku ve 'adi 'aseta 'u kiavemagetadi 'waidie. Tamaku, vona mogitana ava'ai yamu nuanua i lubwaineniga 'akonadi 'u 'idewai 'amu kiavesosoana.”

22 Iesu i velu'ui i 'a'avana tomotoga i vonedi i vo, Nani matatabuna Tamaku i 'anivelenedi 'waikuye a veveimeyedi. Kebu tamu aitoi yau Yaubada Natuna i da 'asetaku, Tamaku 'aiseotogina 'aku to'aseta. Wata kebu tamu aitoi Tamaku i da 'asetai, yau Natuna 'aiseotogiku 'ana to'aseta wata 'ai'edi egavo nuanuaku, 'waidie Tamaku a na sivemageseni.”

23 Mulieta Iesu yana tovetutuyamavo 'aise'avadi i vonedi i vo, 'Eba sosoana 'waimie fai 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa a 'idewadewadi matamie. 24 We'e a na vonemi, tolu'ivona wata toveimea fuedi nuanuadi bwaikina yaku folovanidi 'wa 'ise'isediga i da 'isedi, wata yaku ve 'wa noganogaiga i da nogai siwe kebu.”

  • S21 Luk 8:9-10S22 Ion 3:35S24 1 Fit 1:10

Vona-awatabai tomogo Samelia 'atumaina faifaina.

25 Mulieta tamu ve'etoboda 'adi tove i mai Iesu 'waineye nuanuana i na velutolieni bonana i na nogai, 'ai'edi i na vekaliga 'adi fata i na 'ive'avini. Begaidi i velutolieni i vo, Tove, ava'ai a na vai bega yawai-vagata a na veluagai?” 26 Iesu yana velutoli i tutuli i vo, Yaubada yana Buki nageneye i kilumiga, bani'odi i voneyedi?” 27 Tomogo i vo, 'Auvea yami Yaubada 'wa na nuakalikalieni mogitana nuamiega. 'Anu'anunumi, yami nuanua wata yami toketokena 'wa na tautauyedi 'waineye tutuya fuedi. Wata emiavo 'wa na nuakalikaliedi taunimi 'ami nuakalikali bani'odi.” 28 Iesu tomogo i voneni i vo, 'Asa'aiana 'u vona mogitana. Veimeanidi 'u na 'idewadi bega mia 'atumaina wata miamia-vagaina 'u na veluagai.”

29 Tomogonina kebu nuanuana i na bunumayaga 'aila'a matadie begaidi i velutoli-vaitugana i vo, Ava'ai tomogoga iaku?” 30 Tomogonina yana vona Iesu i tutuli i vo, Side bani'odi. Tamu tomogo Diu Ielusalemega i tauya i obuobu Ieliko. 'Edeye tovainago i veluagadi i 'ive'avini, 'ana kaleko i silabulabu'i, wata i toke i nikei, sai'afoga i da 'ivewafai. Yana kukua wata yana mani i eloi i baileni 'edeye i 'eno'eno i dega.

31 'Aiatanina 'waineye tamu tovelomu 'edanina 'waineamo i nunago i 'iseni i kekeseni. 32 Wata bani'odi tamu tovelomu 'adi to'aivaita i mai i 'isanaweni i nago lilivaneye i 'isadewai wata i kekeseni i nago. 33 Mulieta tamu tomogo Samelia i mai, kumanidiavo me Diu kebu taiadi i da veveianaga, i 'iseni i nuavita faifaina wata i nuakalikalieni. 34 I nago 'waineye 'ana kini'ona i lumulamuladi bunama wata oine 'waidiega. Mulieta i silakai i silakaveni yana 'aisaya doniki tabwaneye i 'ewai i naweni vanuga wakawaka 'waineye bei lovana 'aitamogana i 'isave'avini. 35 I 'atai mani i 'ewai i nago vanuga wakawaka 'ana to'isave'avina lubulubu 'ailuga i veleni wata i velu'ase'asei i vo, Tomogo de'e 'u na 'isave'avini mani we'e 'wainega. 'Ai'edi maninina 'u na ve'a'avaiga bola a na vilaku a na mai wata mani a na velemu yamu 'isave'avina tutulina.”

36 Veifufunina Iesu i ve'a'avai mulieta ve'etoboda 'adi tovenina i voneni i vo, Tomotoganidi 'adi 'aitonu 'waidiega 'u da nuaniga, tomogonina i nikeiga aitoi iana?” 37 Ve'etoboda 'adi tove i vo, Tomogonina i nuakalikalieniga taunina mogitana iana.” Begaidi Iesu i voneni i vo, Wata 'omu bani'odi 'u na nago mali tomotoga 'u na nuakalikaliedi wata 'u na vesauluva-'atumaiedi.”

  • S25 Mad 22:34-40S27 VeL 6:5S28 Lom 10:5S33 Ion 4:9

Iesu i nago Malida wata Meli 'waidie.

38 Iesu ma enavo i nunagoiga i le'wai tamu 'atamana 'waineye, bei tamu vavine 'ana wagava Malida i vonedi i luku yana vanuge 'ani faifaina. 39 Wata Malida taina 'ana wagava Meli i mai Iesu lilivaneye i miabui yana vona i noganogaya. 40 Malida 'aisena 'ani'ani i 'idewadewa begaidi i nuavita bwaikina. Malida i mai Iesu i voneni i vo, 'Auvea, 'u 'iseni yau 'aiseku a 'i'idewadewa, siwe voke kebu faifaina 'u da nuanua. 'U voneni Meli i na 'ivaiseku.” 41 Iesu i vo, Malida, Malida, 'omu nuamu 'u 'ivegauya nani fuedi 'waidiega. 42 Mogitana nani tamu bwaikina i lubwaineni faifaina 'u na nuanua. Naninina faifaina taimu Meli i nuanua. Fai i nuaniku begaidi kebu a na talabodeniga.”

  • S38 Ion 11:1-2S41-42 Ion 6:27
Copyright information for `YML