Luke 11

Velu'ui faifaina Iesu i ve.

Tamu tutuya Iesu i vevelu'ui tamu 'awalawa 'waineye. Tutuyanina i ve'a'ava, tamu yana tovetutuyama i voneni i vo, Basenadi Ioni Tobafitaiso yana tovetutuyamavo i vedi velu'ui, 'ima wata nuanuama 'u na vema.” Iesu i vonedi i vo, Side bani'odi 'wa na vevelu'uiedi 'wa na vo,

Tamama,

'Omu magemagetamu,

Nuanuama tomotoga fuema 'a na ve'ililibuyemu,

Nuanuama 'u na veveimeyema,

Nuanuama 'ama'ama 'aiata 'aitamogana 'aitamogana faifaidi 'u na velevelema,

Mali tomotoga i vesauluva sakoina 'waimeye 'a nuatavunidi,

'Omu wata bani'odi yama sakona 'u da nuatavunidi.

'Eba sailubu 'waidie kebu 'u na tauyema.”

Wata Iesu i ve yana tovetutuyamavo 'waidie velu'ui 'ana 'aseta faifaina. I vo, 'Ai'edi tamu aitoi 'waimiega 'u da 'eno'eno tamu iamu i da le'wa lovana 'ana utukamwane nika 'ani'ani kebu, bega 'u da nago wata tamu iamu yana vanuge 'u da vo, Iaku, tamu tomogo 'ani'ieyega i mai siwe 'ani'ani kebu begaidi a mai 'waimuye 'ani'ani 'aitonu 'u na veleku bola wata a na tutulidi.” We'e 'ai'edi iamu i na vo, Kebu 'u na vematakaki, 'akonadi a saiboda ma yaku 'aila'a 'a 'eno'eno, kebu 'aku fata a na tovoi a na velemu.” Siwe a na vonemi, kebu veiana faifaina i na 'ivaisemu, yamu velu'ui-vaivaitugana faifaina i na velemu ava'ai nuanuamu.

Wata 'omi bani'odi. 'Wa na vevelu'ui bega Yaubada i na velemi, 'wa na lalaualaga 'wa na veluagai, wata 'wa na velutolitoliga i na nogayemi saiboda i na sibaleni. 10 Vona mogitana, egavo i vevelu'uiga Yaubada i na veledi, egavo i lalaualaga i na veluagai, wata egavo i velutolitoli i na nogayedi saiboda i na sibaleni. 11 We'e 'omi kwakwama tamadiavo 'ai'edi tamu natumu igana i na velu'uiemuga, bani'odi 'o'olo 'u na veleni? 12 'Alo 'ai'edi fou i na velu'uiemuga, bani'odi dinigala 'u na veleni? A nuani kebu i da lubwaineniga. 13 'Omi tosakona siwe tutuya fuedi ava'ai natumiavo nuanuadi nani 'atumaidi 'wa veleveledi. 'Omi yami nuakalikali natumiavo 'waidie sai'afo bwaikina, we'e Tamada abame yana nuakalikali bwaikaotogina 'waimie, 'ai'edi 'wa na velu'uieni 'Anu'anunu 'Atumaina i na velemi.”

  • S8 Luk 18:5S9-13 Ion 14:13-16

Ava'aiega Iesu yana toketokena i veluagai.

14 Tamu tomogo, basenadi yaiaina i ageiga kebu 'ana fata i na welava, Iesu i veluagai yaiaina i voneni i 'awa'a'ia. Tomotoga fuedi i 'iseni i welava-vaitugana begaidi nuadi i voganidi. 15 We'e tomotoga 'ifwaidi i vo, Seitani,
'Ana mogitana Bielisibabi, Seitani tamu 'ana wagava.
taunina yaiaina yadi to'edakumeta, Iesu i agei bega yana toketokena 'wainega i vonavona yaiaina i 'a'awa'a'idi.”
16 Tomotoga 'ifwaidi nuanuadi Iesu i na silubuya bega i vo, Nuanuama tamu 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa 'u na 'idewai bega 'a na 'asetai mogitana Yaubada i vetunemu.” 17 Siwe Iesu 'akonadi yadi nuanua i 'asetai begaidi i vonedi i vo, 'Ai'edi 'eba veimea 'aise'avadi i na 'idia i na vetalaga bola 'eba veimeanina i na velovi. Wata 'ai'edi vanuga tamu 'ana tomia 'aise'avadi i na vetalaga, vanuganina i na 'iaweni i na vetumala. 18 Wata bani'odi Seitani yana 'eba veimea 'aise'avadi i na 'idia i na vetalaga i na 'a'avaotoga. De'e bani'odi a voneyediga fai 'omi 'wa vonaga igodina Seitani yana toketokena i da veleku bega a da vonavona yaiaina i da 'a'awa'a'idi. Siwe kebu. 'Ai'edi Seitani yana toketokena i da velekuga yana 'eba veimea i da ve'idi'idieni. 19 'Wa vonaga Seitani yana toketokena 'wainega a vonavona yaiaina i 'a'awa'a'idi, we'e yami tomotoga 'ifwaidi wata i vonavona yaiaina i 'a'awa'a'idi, nika 'wa velutoliedi ava'aiega yadi toketokena i veluagai. Bola i na vo, Kebu Seitani 'wainega,” nika 'wa na 'asetai 'wa vekali. 20 We'e mogitana Yaubada yana toketokena 'wainega yaiaina a vonevonedi i 'a'awa'a'idi, 'wa 'iseni 'wa da 'asetai 'akonadi Yaubada yana veimea i mai 'waimie.

21 Seitaninina bani'odi tamu tomogo toketokena ma yana 'eba vetalaga fuedi, yana vanuga i 'i'isave'avini bega kebu tamu aitoi yana kukua i na 'ivesakodi. 22 We'e 'ai'edi tamu tomogo toketokeotogina
Tomogonina toketokena, 'asa'aiana taunina Iesu Keliso.
i na mai tomogonina taiadi i na vetalaga i na vetoketoke 'waineye yana kukua wata yana 'eba vetalaganidi i vevetumaganediga i na eloi enavo i na veutadi.

23 A vona mogitana 'waimie 'ai'edi aitoi kebu taiadi 'a na folofolovaga, taunina 'aku gavia. We'e 'ai'edi aitoi kebu 'aku tofolovavaita, kebu tomotoga i na vavagavaidi i na mimaiedi 'waikuye, 'wa da vo tomotoga i da sogisogiedi, taunina yaku folova 'ana to'ivesako.

  • S14-15 Mad 9:32-34S16 Mad 12:38, 16:1S22 Kolos 2:15

Yaiaina yana 'eba mia 'ana lauvai faifaina.

24 'Ai'edi yaiaina i na 'awa'a'ia tamu tomogo 'wainega, i na nago 'awalawa sakoineye bei i na lalauala-vuvua yana 'eba mia. We'e 'ai'edi kebu i na veluagaiga i na vo, A na vilaku yaku 'eba mianina basenadi a 'iaweniga 'waineye.” 25 Bega i na vilai, i na mai 'eba mianina i na 'iseni 'akonadi i 'idewai 'atumaina i 'eno'eno siwe nage'avana.
'Anu'anunu 'Atumaina kebu tomogonina i da agei.
26 Fai kebu 'ana veluvaiga bega i na souyeni i na nago wata yaiaina sakoiotogidi 7 i na vagavaidi i na miedi i na luku 'eba miananina 'waineye. Tomotoganina i na 'ivesakotogi mogitana, basenadi kebu bani'odiga.”

Sosoana mogitana.

27 Tutuyanina Iesu i vona'a'ava, tamu vavine 'aila'a nagenega bonadi bwaikinega i toke i vona i vo, 'Eba sosoana inamu 'waidie fai i venatunemu wata i vesusumu.” 28 Iesu i vonedi i vo, 'Wa vonaga mogitana siwe wata egavo Yaubada yana Vona i na nogai wata i na vevematayakeyakeni 'eba sosoana bwaikina 'waidie.”

  • S28 Luk 8:21 Ve 1:3

Tomotoga nuanuadi 'eba 'isa Iesu 'wainega.

29 'Aila'a bwaikina Iesu i tovififineni bega i vonedi i vo, Tutuya de'e 'ana tomotoga yami sauluva sakoidi fai yami nuanua bwaikina tamu 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa a na 'idewai matamie 'wa na 'isenina 'wa na ve'awamogitana yau Yaubada 'wainega a mai. Siwe tamu nani a na veifufuyeni yami 'eba 'isa. Basenadiotoga tamu Yaubada yana tolu'ivona 'ana wagava Iona igana bwaikina i tononi, 'aiata 'aitonu i 'a'ava i 'alaiwageni 'wa da vo bani'odi i da yawasa-vaitugana me Ninive yadi 'eba 'isa Yaubada i vetunei. Wata bani'odi yau a vetomotogaotoga yami 'eba 'isa. 31 Basenadiotoga me Siba yadi toveimea bwaikina Kwini Siba
'Ana mogitana, Kwini i mai bolimanayega.
'ani'ieyega i mai Kini Solomoni yana 'aseta 'ana 'isa faifaina. Bega Vonayavuga 'ana 'Aiata 'waineye kwininina taiadi 'wa na tovoi Yaubada mataneye i na matawa'ulimi i na vo, Basenadi 'ani'ieyega a mai 'aseta 'ana 'isa faifaina wata a 'ewai, we'e 'omi kebu nuanuami 'wa na 'asetai bega 'wa na nuavilami.” Wata Iesu i vo, A na vonemi Kini Solomoni tomogo bwaikina we'e tomogonina matamie i tovotovoi bwaikaotogina siwe 'wa baila, kebu nuanuami 'wa na 'asetai.
32 Wata bani'odi Vonayavuga 'ana 'Aiata 'waineye me Ninivenidi taiadi 'wa na tovoi Yaubada mataneye i na matawa'ulimi i na vo, Basenadi Iona i lau'age 'waimeye 'a nuavilama we'e 'omi kebu nuanuami.” Wata Iesu i vo, A na vonemi, Iona tomogo bwaikina we'e tomogonina matamie i tovotovoi bwaikaotogina siwe 'wa baila.

  • S30,32 Ioa 3:4-10S31 1 Kin 10:1-10

Mageta 'ana vona-awatabai.

33 Kebu tamu aitoi mageta i da kabukabunina i da givegiveni 'alo 'aivoeyega i da tatalafwaseni. Mogitana mageta 'ana 'eba yato 'waineye i lulutalauleni bega tomotoga i na mimaiaga vanuganina 'waineye i na magemagesedi. 34 Matami bani'odi nuami 'ana mageta. 'Ai'edi nani 'atumaidi 'wa na 'ise'isediga, nuami matatabuna magemagetadi, we'e 'ai'edi nani sakoidi 'wa na 'ise'isediga, nuami matatabuna i na dudubalidi. 35 'Wa na 'isa'isa i na nunago yami magetanina i na 'weu nuami i na dudubalidi. 36 'Ai'edi mageta i na magesemi 'ami fata nani fuedi 'wa na 'isedi, wata bani'odi 'ai'edi nuami magemagetadi kebu tamu dudubala, nani matatabuna magemagetadi 'waimie.”

  • S33 Luk 8:16

Falisi wata ve'etoboda 'adi tovevo Iesu i yagaidi.

37 Tutuyanina Iesu i vona'a'ava, tamu Diu totafalolo Falisi Iesu i tayegi 'ani faifaina bega i nago i miabui i na 'ani. 38 Falisinina i 'iseni Iesu kebu nimana i da lekoa-dewadi yadi sauluva bani'odi begaidi nuana i vogani. 39 Toveimea Iesu tomogonina yana nuanua i 'asetai faifainanina i voneni i vo, 'Omi Falisi, tomogomi 'wa 'ivivigavudi we'e inagemi vainago 'ana ve'isakololo wata veumokai, yami sauluva bani'odi vedi wata 'aivoe, dumwedi 'wa tamatamadi we'e inagedi yoke 'anikudana. 40 'Omi 'wava'wavami. Yaubada tomogomi i 'idewadi wata inagemi. 41 Yami kukua matatabuna 'wa na 'anivelenedi egavo i vewekowekomaga 'waidie, bega fuedi i na 'isemi i na 'asetai 'akonadi 'wa nuavilami yami sakona 'waidiega inagemi vunavunagidi.

42 'Omi Falisi nuakalikalimi, fai 'awaie vita bwaikina 'wa na veluagai Yaubada 'wainega. Veimea siaidi 'wa veve'ililibuyedi we'e veimea bwaikidi 'wa baibailedi. 'Ai'edi 'ani'ani 10 'waimie 'aitamogana 'wainega 'wa na 'anivelena-maimaiga Yaubada 'waineye. Wata nani saiotogidi bani'odi matasilisilili 10, 'aitamogana 'wainega 'wa na 'anivelena-maimaiga Yaubada 'waineye. 'Atumaina, bani'odi 'wa na vevesauluvedi, siwe awale veimea bwaikidi 'wa bailedi? Yaubada kebu 'wa da nuakalikalieni wata kebu tomotoga 'wa da vesauluva-'atumaiedi sauluva tonovidi 'waidiega.

43 'Omi Falisi nuakalikalimi, fai 'awaie vita bwaikina 'wa na veluagai Yaubada 'wainega. Tutuyanina 'wa lukuluku vanuga 'eba velu'ui 'waineye, nuanuami to'edakumeta taiadi 'wa na mimiabui. Wata 'atamanafouye nuanuami tomotoga matatabudi ma yadi ve'ililibu i na vevekaiwa 'waimie. 44 Nuakalikalimi, 'omi bani'odi taumata, inagena sakoina we'e tabwana 'atumaina. Tomotoga tabwaneamo i nunago siwe kebu i da 'asetai nageneye sakoina i 'eno'eno. Wata 'omi bani'odi, tomogomi 'atumaidi we'e inagemi sakoidi.”

45 Tamu ve'etoboda 'adi tove Iesu i voneni i vo, Tove, yamu vonanina 'wainega 'ima wata 'u falisakoyema.” 46 Iesu i vo, 'Omi ve'etoboda 'adi tovevo nuakalikalimi, wata 'awaie vita bwaikina 'wa na veluagai Yaubada 'wainega. Ve'etoboda fuedi vitadi taunimi yami nuanuayega nuanuami tomotoga i na veve'ililibuyedi, 'wa da vo bani'odi venuana vitadi 'wa da vevevadi siwe kebu tamu sai'afo 'wa da vo, 'A na 'ivaisedi.” 47 Nuakalikalimi. Basenadiotoga tubumiavo Yaubada yana tolu'ivonavo i luvewafadi. We'e 'omi, taumata 'atumaidi 'wa 'idewadi matumatu 'waidie tolu'ivonanidi luludi faifaidi. 48 Tubumiavo tolu'ivonanidi i luvewafadi, we'e 'omi luludi 'wa 'idewadi, 'eba 'isa yadi sauluvanina 'wa awave'atumaieni. 49 Yaubada yami nuanua i 'asetadi faifainanina ma yana 'aseta i vo, Yaku tolu'ivonavo wata yaku tomata'aulelevo a na vetunedi 'waidie, 'ifwaidi veviga i na veledi we'e 'ifwaidi i na luvewafadi.” 50 Tutuyanina Yaubada fwayafwaya i 'idewa-vauyeni 'wainega i maiga 'asiau tubumiavo tolu'ivona fuedi i luluvewafadi. Basenadiotoga Keni taina Ebeli i luvewafai, nika bei tubumiavo 'ainike i velamuya i nagoga Sekalaia 'waineye, kumanina i luvewafai 'eba velomu wata vanuga 'eba velu'ui kamwadie. A vona mogitana tutuya de'e tomotoganimi to'ainikenidi 'adi vematavuloga 'omi 'wa na tovoieni, kebu 'ami fata 'wa na dega veviganina bwaikina 'wainega.”

52 'Omi ve'etoboda 'adi tovevo nuakalikalimi. Yaubada yana Buki 'ana 'aseta 'ana 'awa 'wa sibodai. Kebu nuanuami 'wa na luku 'asetanina 'waineye wata mali tomotoga nuanuadi i na luku siwe 'wa sibodedi.”

53 Tutuyanina Iesu i vona'a'ava nika i tauya vanuganina 'wainega. Ve'etoboda 'adi tovevo wata Falisi ma yadi 'amalakibu i vedumwe'ai'aieni, velutoli fuedi 'waidiega i siloloi nuanuadi i na vekali bega 'adi fata i na luvewafai.

  • S37 Luk 14:1S38 Mad 15:1-2S50-51 Nag 4:8 2 Ifu 24:20-21
  • S53-54 Luk 6:11, 19:47, 20:19, 22:2
Copyright information for `YML