Luke 12

Iesu i matakia Falisi faifaidi.

1'Aila'a bwaikaotogina i deli i maia ma ediavo i vevetunufelagi nuanuadi Iesu yana vona i na nogai. Nagami Iesu i veifufu yana tovetutuyamavo 'waidie bega tomotoga sakoidi yadi sauluva kebu i na damana 'waidie. I vo, 'Wa na 'isave'avinimi totafalolo Falisi yadi isita
Isita beledi 'ana 'eba 'ivebwaika, falawa matatabuna 'waineye i na susula, bani'odi walabo 'aluna, 'ai'edi i na 'anibiai 'aisayanina matatabuna i na 'ivesakoi.
i na nunago i na vedamanimi. 'Awadi sauluva sakoidi i tatalabodedi, siwe wata givagivayega i 'i'idewadi.
2Ava'ai tomotoga i na givediga Yaubada i na sivemagesedi. Ava'ai i na nuagivediga Yaubada i na lu'ivoneyedi. 3Side bani'odi, ava'ai givagivayega 'wa voneyediga 'wa da vo dudubale, siwe i na sivemagesedi 'aila'a matadie. Ava'ai 'wa ve'awayeayediga tutudaba nageneye 'awaie i na sitalatalala'aiedi 'atamanafouye.”

  • S1 Mad 16:12

Yaubada 'aisena ta na ve'ililibuyeni.

4Wata Iesu i vo, Ekwavo a na vonemi. Tomotoga 'adi fata tomogo'avami i na luvewafadi siwe kebu 'wa na kololoyedi fai kebu wata tamu veviga i na velemiga. 5Nuanuaku a na vonemi i lubwainemi kumanina 'wa na kololoyeni. Kumanina 'ana fata i na luvewafamiga wata i na tawemi 'ai-'ala'alase, Yaubada. Vona mogitana kumanina 'wa na kololoyeni.

6'Ai'edi manudanidani 5 ta na kimwanediga, 'ana tutula siaina, bani'odi 2 toea. We'e Yaubada mataneye manudanidani nani bwaikina, 'aitamogana 'aitamogana kebu nuana i da fani i nuanuanidi. 7Wata bani'odi, 'omi mataneye nani bwaikina, i 'aseta'a'avami bani'odi nava'au matatabuna 'adi 'aila'a i 'asetadi. Begaidi kebu 'wa na kolologa, 'omi kebu nani-'avo'avovo manudanidani bani'odiga, 'omi nani bwaikina Yaubada mataneye i 'i'isave'avinimi.

  • S5 Iem 4:12S6-7 Luk 12:24

Ta na tauyeda Iesu 'waineye.

8Wata Iesu i vo, A na vonemi, 'ai'edi aitoi i na lu'ivona tomotoga matadie faifaiku i na vo, Yau a tauyeku Iesu 'waineye taunina 'aku Toveimea,” wata bani'odi yau a vetomotogaotoga 'awaie Yaubada yana anelose matadie a na vo, No'o tomotoganina yaku tomotoga.” We'e 'ai'edi aitoi i na ve'eweku tomotoga matadie i na vo, Yau kebu Iesu 'aku Toveimeaga,” wata bani'odi 'awaie yau Yaubada yana anelose matadie a na ve'eweni a na vo, No'o tomotoganina kebu yaku 'aila'aga.

10Wata 'ai'edi aitoi yau a vetomotogaotoga i na awavesakoyekuga 'ana fata Yaubada i na nuatavuni, we'e 'ai'edi aitoi i na vona-awadamana 'Anu'anunu 'Atumaina 'waineye, kebu nuatavuna i na veluagai.

11'Wa vetutuyamekuga, faifainanina 'awaie mali tomotoga i na vagavaimi i na nawemi 'eba miava'auta 'waidie bega 'wa na vonayavuga yada to'edakumetavo wata toveimeavo matadie. Kebu nuafoumi i na veviga 'wa na vo, I vevitadaga bani'odi ta na ve'ewedi wata bani'odi ta na voneyedi?” fai tutuyanina 'waineye 'Anu'anunu 'Atumaina i na awave'ede'edemi bani'odi 'wa na voneyedi.”

  • S9 Luk 9:26S10 Mad 12:23-25,28,31S11-12 Luk 21:12-15

Vona-awatabai 'ai'aiwabu faifaidi.

13Tutuyanina Iesu i veveifufu tamu tomogo 'aila'a nagediega i voneni i vo, Tove, nuanuaku tataku 'u na voneni bega kukuanidi tamama i wafa i 'iawediga i na veusedi, 'ifwaidi yana kukua, 'ifwaidi yau.” 14Iesu yana vona i tutuli i vo, Aitoi i vona igodi 'ami 'ailuga yami kukua a na veuseni? Yau kebu yaku 'eba veimeaga.” 15Begaidi i vona matatabudi 'waidie i vo, 'Wa na 'isa'isa wata 'wa na 'isave'avinimi bega kebu 'wa na veumokai nani tulidi tulidi 'waidiega. A na vonemi, 'ai'aiwabu bwaikidi kebu 'ana fata 'waidiega yami mia i na ve'atumai wata 'wa na sosoana.”

16Begaidi Iesu vona-awatabaiega i vonedi i vo, Tamu tomogo 'ai'aiwabuna yana fwayafwaya 'wainega 'ani'ani bwaikina i veluagai. 17I 'iseni yana nuanua 'waineye i vo, Bani'odi a na munegidi? Yaku bubuwaka 'akonadi i adaga.” 18Bega wata i vo, 'Akonadi a nuani. Side bani'odi, yaku bubuwaka matatabuna a na geudi 'ivaudi wata bwaikidi a na yogonidi bei 'ani'ani matatabuna a na vedodogidi wata 'ifwaidi yaku kukua taiadi. 19Mulieta tauniku a na voneku a na vo, 'Alo yau tamu 'aiwabu. Yaku 'ai'aiwabu matatabuna 'akonadi a 'idewadi nonogidi i na 'eno'eno malamala sino faifaidi. Bega folova 'waidiega a na veawai ma yaku sosoana a na 'ani'animo wata a na yemuyemumo ufa toketokedi.”

20Siwe Yaubada i voneni i vo, 'Omu mogitana 'wava'wavamu. 'Ako lovananina yawaimu i na 'ewai, kukuanidi 'u 'idewadiga aitoi yana kukua?”

21Iesu yana vona 'ana 'eba ve'a'ava 'waineye i vo, Vona mogitana, egavo fwayafwaya 'ana 'ai'aiwabu faifaidi i na folofolova we'e kebu i na ve'ai'aiwabu Yaubada mataneye, 'awaie wata bani'odi i na souyeni 'waidie.”

  • S15 1 Tim 6:9-10S16-19 1 Tim 6:17S19-20 Iem 4:13-15
  • S21 Mad 6:19-21

Yaubada 'aisena ta na vetumaganeni.

22Wata Iesu i vona yana tovetutuyamavo 'waidie i vo, Kebu nuafoumi i na veviga 'ani'ani yami mia faifaina wata kaleko tomogomi faifaidi. 23Yami mia nani bwaikina we'e kukua wata kaleko nani-'avo'avovo. 24'Wa na nuani bwayobwayo yadi sauluva. Kebu i da bakubakulaga, kebu i da 'a'aile'waga wata kebu yadi bubuwakaga siwe Yaubada i veve'anidi. Manuga nani-'avo'avovo we'e 'omi tomotoga nani bwaikina Yaubada mataneye begaidi 'ami'ami i na velevelemi. 25Begaidi kebu tamu nani faifaina 'wa na venuafouviga. Kebu tamu aitoi 'ana fata yana mia fwayefwayeye i na kiavemanawei yana venuafouviga 'wainega. 26Venuafouviga kebu 'ana fata i na 'ivaisemi naninina siaina 'waineye, awale 'wa vevenuafouviga nani fuedi faifaidi?

27'Wa na nuani makavuvula yadi tabo. Kebu i da folofolova wata kebu 'adi kaleko i da 'i'idewadi siwe ma 'adi vaigavu 'atumaidi. A na vonemi. Kini Solomoni tomogo 'ai'aiwabuna 'ana vaigavu 'atumaidi, we'e makavuvula 'atumaiotogidi. 28Mosomoso matatabuna nani-'avo'avovo, 'asiau ta 'ise'isedi we'e 'awa'awai i na tunudi i na 'alaidi siwe Yaubada i veve'wesenidi. We'e 'omi tamu nani bwaikina mataneye, mogitana ma 'ami nuanuana i na veve'wesenimi. Awale yami vetumagana Yaubada 'waineye mweadi? 29Begaidi 'ani'ani wata alu'ai faifaidi kebu nuafoumi i na veviga bega tutuya fuedi 'wa na lauala. 30Yaubada 'ana tobavu naninidi nuanuadi bwaikina faifaidi i vevenuafouviga. We'e 'omi naninidi nuanuami, Tamami abame 'akonadi yami nuanua i 'asetadi. 31We'e 'wa vevenuafouviga 'asa'aiadi, i lubwainemi nagami taunimi 'wa na tauyemi Yaubada i na veveimeyemi wata yana nuanua 'wa na 'i'idewadi, mulieta naninidi fuedi i na velevelemi.”

  • S24 Same 147:9 Luk 12:7S27 1 Kin 10:23-25

Ve'ai'aiwabu abame.

32Wata Iesu i vona yana tovetutuyamavo 'waidie i vo, 'Omi 'ami 'aila'a siaina kebu fuemiga siwe kebu 'wa na kolologa. Tamami nuanuana i na veveimeyemi yana 'Aila'a nageneye. 33Yami kukua 'wa na vekimwaneyedi, tutulidi 'wa na 'ewadi 'wa na veusedi wekowekoma 'waidie, bega yami 'ai'aiwabu abame i na 'eno-vagata. 'Ai'aiwabunidi abame i 'eno'enoviga kebu yadi 'a'avaga fai tovainago kebu, wata 'walu'walu kebu i na 'ivesakodi. 34'Wa na nuani, ava'aibe bei yami 'ai'aiwabu i 'eno'enoga, bei tutuya fuedi yami nuanua i na nunago.

  • S32 Ion 10:11,27,28

Tofolova dumwedi bikadi.

35'Wa na 'idewadewa, yami mageta i na 'ala'alata 'wa na lulukamata. 36Tofolova 'atumaidi 'wa na vetutuyamedi, bani'odi yadi 'auvea i nago vavine 'ana vewelava 'waineye yana tofolovavo i 'idewadewa i lulukamaseni ma'avia i na vilai. Tutuyanina i na le'wa i na velutoli saiboda i na sibala-matayo'oyeni. 37Tofolovanidi i 'idewadewa i lulukamataga 'eba sosoana bwaikina 'waidie yadi 'auvea yana le'wa faifaina. A vona mogitana. Yadi 'auveanina i na sosoana yana tofolova 'waidie bega i na vonedi i na miabui 'ana kaleko i na si'i'ia 'idewadewa faifaina mulieta i na ve'anidi. 38Wata 'ai'edi 'auveanina lovana 'ana utukamwane i na le'wa siwe i na lulukamaseniga 'eba sosoana bwaikina 'waidie.

39'Wa na nuani, 'ai'edi tamu tomogo tovainago yana mai 'ana tutuya i da 'asetaiga i da 'isa'isa bega tovainagonina kebu 'ana fata i na luku yana vanuge. 40'Omi wata bani'odi 'wa na 'isa'isa i na nunago 'aiatanina 'waineye 'wa na vo, Kebu i na maiga,” yau a vetomotogaotoga bei a na le'wa.”

  • S35-36 Mad 25:1-13 Mak 13:32-37

Vona-awatabai Iesu yana mai wata tofolova 'adi tutula 'ana 'ewa faifaidi.

41Fita Iesu i velutolieni i vo, 'Auvea, vona-awatabainina 'u vonevoneyeniga 'ima tovetutuyamavo 'aisema 'ama vona 'alo tomotoga matatabuma faifaima?” 42Iesu i vo, A na vonemi tofolova 'atumaina, kumanina ma yana 'aseta wata ma 'ana vetumagana. 'Ana toveimea i voneni yana tofolovavo 'ifwaidi i na 'i'isave'avinidi wata 'adi'adi i na veleveledi 'aiata 'aitamogana 'aitamogana mulieta i tauya. 43Tutuyanina 'adi toveimea i na vilai i na mai, 'ai'edi i na vematayakayaka folovanidi i na folofolovidi 'eba sosoana bwaikina tofolovanina 'waineye. 44A vona mogitana 'waimie, 'ana toveimea i na voneni yana vanuga wata yana kukua matatabuna 'adi to'isave'avina. 45We'e 'ai'edi tofolova sakoina, bola yana nuanua i na vo, 'Aku toveimea bola, kebu i na mai-matayo'oga,” bega enavo tofolova i na nikenikedi we'e mali tomotoga sakoidi taiadi i na 'ani'ani wata ufa toketokena i na yemuyemu bega ma fuedie nuadi i na lugaugaudi. 46Bani'odi i na vevesauluvediga tamu tutuya tofolovanina kebu i da 'asetaiga 'ana toveimea i na mai yawaina i na velovogi. I na toke i na nikei yana sauluvanina sakoina faifaina mulieta 'eba veviga bwaikina 'waineye i na yatoi tovedumwe'ai'ai taiadi.

47Tofolovanina 'ana toveimea yana nuanua i 'asetadi siwe i dumwe'ai kebu i da 'idewadi, 'ana vematavuloga bwaikaotogina. 48We'e tofolovanina 'ana toveimea yana nuanua kebu i da 'asetadi bega i na sakosakonaga 'ana vematavuloga sai'afo. Wata bani'odi 'ai'edi aitoi 'ana veuveuta bwaikina Yaubada i veleni, i lubwaineni 'ana Toveimea faifaina i na folova bwaikina. Wata bani'odi 'ai'edi aitoi 'ana veuveuta bwaikaotogina Yaubada i veleni, i lubwaineni i na folova 'ana Toveimea faifaina bwaikaotogina.”

  • S42-44 Mad 25:19-21S47 Iem 4:17

Tomotoga i na ve'idi'idi Iesu faifaina.

49Wata Iesu i vonedi i vo, Yau a maiga bega 'ai-'ala'alata i na souyeni fwayefwayeye. Nuanuaku bwaikina 'akonadi i da 'ala'alata. 50Yau nuafouku i veveviga fai 'awaie a na luku veviga bwaikaotogina 'waineye, we'e mulieta veviganina i na 'a'ava nuafouku i na vatu. 51'Ifwaimi yami nuanua a maiga bega tomotoga matatabumi 'wa na veiaiana. Siwe kebu. A na vonemi, a maiga bega tomotoga tauni'avadi i na ve'alamagi'ai ve'idi'idi i na souyeni. 52'Asiau tutuyanidi 'waidie wata tutuya i mimai 'waidie 'aila'a fuedi 'waidie ve'idi'idi i na souyeni. Side bani'odi, 'aila'a 'aitamogana nageneye tomotoga 5, 'adi 'ailuga nuanuadi yau, 'adi 'aitonu i na vedumwe'ai'aieku, 'alo 'adi 'aitonu nuanuadi yau, 'adi 'ailuga i na vedumwe'ai'aieku, bega ve'idi'idi i na souyeni. 53Tulaidi wata natudiavo iavetadi taiadi i na ve'ikwayekwayega faifaiku, wata bani'odi vevine tulaidi wata natudiavo vevinedi taiadi. We'e vevine wata lawadiavo vevinedi taiadi i na ve'ikwayekwayega faifaiku.”

  • S50 Luk 2:34, 9:22

Tugusa 'adi 'aseta faifaina.

54Wata Iesu i vona tomotoga 'waidie i vo, 'Ai'edi 'wa na 'iseni waowa i na vetovotovoiaga 'wa na 'asetai i na 'wei, wata 'ai'edi Malayaubani i na laka 'wa na 'asetai tutuya kumaga. 56'Omi tovekali, tugusanidi abame wata fwayefwayeye i na vemi bega 'ami fata 'wa na 'asetadi ava'ai i na souyedi, we'e 'eba 'isa toketokedi Yaubada i 'i'idewadi matamie tutuya mulina faifaina kebu 'wa da 'isa'inanadiga. 57Awale kebu nuanuami 'wa na nua'ivina-'atumai bega 'eda tonovineamo 'wa na nagoi?

58'Ai'edi tamu tomogo i na vevitami tamu sakona faifaina bega i na vagavaimi i na nunawemi 'eba vonayavuga 'waineye, 'wa na vewavawava 'edeye 'wa na sivetovetonovi naninina i vevitamiga faifaina. 'Ai'edi kebu, i na yatomi 'eba vonayavuga 'waineye mulieta toveimea i na 'anivelenemi filisimani nimaneye i na yatomi vanuga 'eba yogona 'waineye. 59A na vonemi, kebu i na 'etoyavu-matayo'omu bei 'u na miamia nagami tutula 'u na yato'a'avai mulieta i na 'etoyavumu.”

Copyright information for `YML