Luke 13

'Wa na nuavilami 'alo 'wa na wafa.

1Tutuyanina 'waineye tomotoga 'ifwaidi i maia Iesu 'waineye i vo, Me Galili 'ifwaidi i luku vanuga 'eba velu'ui i vevelomu Yaubada 'waineye nika Failato yana tolugaviavo i maia i luvewafadi.” 2Iesu i vonedi i vo, Fai bani'odi i wafayediga 'wa da nuaniga tomotoganidi i wafaga yadi sakona bwaikaotogina we'e me Galili 'ifwaidi sai'afo? 3Siwe kebu. A na vonemi, 'ai'edi yami sakona kebu 'wa na vedumwe'ubu'ubusediga, 'omi wata matatabumi 'wa na wafa. 4Basenadi 'wa 'asetai tomotoga 18 i miamia Ufa Sailoama lilivaneye nika vanuga manamanawena i 'anifoia i luvewafadi. Fai bani'odi i wafayediga 'wa da nuaniga tomotoganidi i wafaga yadi sakona bwaikaotogina we'e me Ielusalema 'ifwaidi sai'afo? 5Siwe kebu. A na vonemi, 'ai'edi yami sakona kebu 'wa na vedumwe'ubu'ubusediga, 'omi wata matatabumi 'wa na wafa.”

  • S5 Ion 8:24

Iesu i ve, Yaubada kebu nuanuana me Diu i na vematavuloga-matayo'odi.

6Wata Iesu vona-awatabaiega tomotoga i vonedi i vo, Tamu tomogo yana bakule 'ala'ai i tovotovoi. Tutuya fuedi i nunago vuagina faifaina i 'i'isa'ava. 7Begaidi yana bakula 'ana to'isave'avina i voneni i vo, Malamala 'aitonu a mimai nuanuaku vuaga a na 'ewadi siwe kebu tamu a da veveluagai. 'U na talagi, kebu i da lubwaineni fwayafwaya i veve'amubwadodoyeni.” 8Siwe bakula 'ana to'isave'avina yana vona i tutuli i vo, 'Auvea 'u baileni nagami lamuna a na 'oia wata 'aufafa a na talagi a na veivuya ta na 'iseni malamala 'aitamogana nageneye. 9'Ai'edi i na vuaga 'atumaina i na tovotovoi, 'ai'edi kebu, 'u na talagi.”

Iesu vavine dumwena 'obwana i 'ive'atumaia.

10Tamu 'Aiata Veawai Iesu i veve tamu me Diu yadi 'eba miava'auta 'waineye. 11Vanuganina 'waineye tamu vavine basenadi yaiaina i agei begaidi dumwena i 'obwa i miamia malamala 18 kebu 'ana fata i na tonova. 12Tutuyanina Iesu i 'iseni i goleni i nago 'waineye i voneni i vo, Novuku, 'omu 'akonadi yavuyavumu 'amu viga 'wainega.” 13Iesu vavine i 'abitonovi nika dumwena i tonova ma yana sosoana Yaubada i subiai.

14'Eba miava'autanina 'ana to'edakumeta i 'iseni i nuasako fai Iesu i kiave'atumai yadi 'Aiata Veawai 'waineye. Faifainanina to'edakumetanina tomotoga 'waidie i vo, 'Aiata 6 nagedie ta na folofolova, 'ai'edi nuanuami ve'atumai 'ami viga 'waidiega 'aiatanidi 'waidie 'wa na maia, we'e 'Aiata Veawai 'waineye kebu.” 15Iesu yana vona i tutuli i vo, 'Omi tovekali. 'Awami i tatalaboda nani fuedi faifaidi siwe wata 'wa 'i'idewai. 'Omi yami sauluva 'aiata fuedi wata 'Aiata Veawai 'waidie yami 'aisaya 'wa yavuyavudi 'adi vanugayega 'wa nunawedi 'wa veveyemudi, siwe 'asa'aiana folova. 16We'e de'e vavine i ve'atumai tamu Ebelamo tubuna siwe Seitani i yogoni i miamia malamala 18, i ve'atumaiga 'Aiata Veawai 'waineye i lubwaineni.” 17Fai bani'odi Iesu i voneyediga 'ana tovedumwe'ai'ai bunudi i ve'alamayamayaga, we'e tomotoga fuedi i sosoana 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa Iesu i 'idewadewadi faifaidi.

  • S10-16 Luk 6:1-6, 14:1-6

Iesu i awatalatutula 'ayawana bilana 'wainega.

18Wata Iesu tomotoga i vonedi i vo, Bani'odi ta na voneyedi Yaubada yana veimea tomotoga 'waidie yana vebwaika faifaina 'alo ava'ai 'wainega ta na awatalatutula? 19Yana vebwaika bani'odi 'ayawana bilana siaina tamu tomogo i 'ewai i bakuli. I tabo i vebwaika nika welavi bwaikaotogina bega manuga i mimaia didineye i vevegiuva.”

Vona-awatabai isita faifaina naninina beledi i 'ivebwaiki.

20Wata Iesu i velutoliedi i vo, Bani'odi ta na voneyedi Yaubada yana veimea tomotoga 'waidie yana susula faifaina? 21Yana susula bani'odi tamu vavine falawa bwaikina i vilai mulieta isita i yatoi, i susula falawa matatabuna 'waineye nika i vebwaika.”

'Awa welilina.

22Iesu i nunago Ielusalema bega 'atamana bwaikidi wata siaidi 'waidiamo i ve i nago. 23Tamu tomogo Iesu i velutolieni i vo, 'Auvea, Yaubada tomotoga fuedi i na 'ita'ita'iedi 'alo kebu?” 24Iesu yana velutoli i tutuli i vo, 'Wa na vewavawava bega 'awa welilineamo 'wa na luku abame. A na vonemi, 'awaie fuedi nuanuadi beidimo i na nagoi siwe kebu 'adi fata.

25Tutuyanina 'waineye tonivanuga i na tovoi saiboda i na sibodai bega tanotanoge 'wa na tovoi 'wa na vevelutoli 'wa na vo, 'Auvea, nuanuama saiboda 'u na sibaleni.” Siwe wata yami vona i na tutuli i na vo, Kebu a da 'asetamiga wata kebu a da 'asetai ava'aiega 'wa maia.” 26Bega 'wa na vo, 'U ve yama 'atamane wata taiadi ta 'ani.” 27Siwe wata i na vo, 'Wa nagoi, 'omi tosakona. Kebu a da 'asetamiga wata kebu a da 'asetai ava'aiega 'wa maia.” 28Ma yami nuavita bwaikina 'wa na 'we'wela tutuyanina 'wa na 'iseni Ebelamo, Aisake, Iakobo, wata tolu'ivona 'ifwaidi Yaubada yana 'Eba Veimea nageneye i na miamiani we'e 'omi i na tawemi 'wa na obu kalimulie. 29Tomotoga fuedi i na maia inala yana 'eba lakayega wata yana 'eba inivayega, bolimanayega wata yavalatayega, i na luku Yaubada yana 'Eba Veimea nageneye yana sakali bwaikina 'waineye. 30Tomotoga fuedi 'asiau i vemuliga 'awaie Yaubada 'waineye i na kumeta, we'e tomotoga fuedi 'asiau i kumeta, ma'itufa 'awaie i na vemuli.”

  • S25 Luk 6:46S28 Mad 8:11-12

Iesu i nuavita me Ielusalema faifaidi.

31Wata tutuyanina 'waineye 'ifwaidi totafalolo Falisi i maia Iesu i voneni i vo, Kini Elodi nuanuana i na luvewafamu begaidi 'u na dega 'u na nago tulineye.” 32Iesu yadi vona i tutuli i vo, Elodinina ma yana 'aseta givagivayega sauluva sakoidi i 'i'idewadi bani'odi 'ou'ou walawala'ai. 'Wa na nagoi 'wa na voneni 'wa na vo, 'Asiau wata 'awa'awai Iesu toviga i na 'i'ive'atumaidi wata tomotoga yaiaina i agediga i na vonavona i na 'a'awa'a'idi we'e 'aiata 'ana vetonu 'waineye yana folovanidi i na ve'a'avadi.” 33Siwe a na vonemi, 'asiau a nunago, 'awa'awai i na 'ataidiga a na le'wa Ielusalema. Yaubada yana tolu'ivonavo matatabudi bei i wafaga, i lubwaineku yau wata bei a na wafa.

34Iesu i taivonavona i vo, Ieu, me Ielusalema, me Ielusalema, Yaubada yana tolu'ivonavo 'wa luluvewafadi wata yana tomata'aulelevo i vetunediga 'waimie, 'wa tutuvewafadi kileuyega. Kamukamu natudiavo fafedie i vevedodogidi, wata bani'odi yau, tutuya fuedi igodi a da 'avalamaigimi siwe 'wa baibaileku. 35Tutuya de'e i na nagoga yami 'atamana i na velovi, we'e yau kebu wata 'wa na 'ise'isekuga i na nagoga mulieta 'wa na vo, Taunina i mai 'Auvea 'ana wagavayega ta na subiai,” nika bei wata 'wa na 'iseku.”

  • S34 2 Ifu 25:18-19
Copyright information for `YML