Luke 14

Tomogo vivigina Iesu i 'ive'atumaia.

Tamu 'Aiata Veawai 'waineye Iesu i nago tamu Falisi yadi to'edakumeta yana vanuge i na 'ani. Bei tamu tomogo tomogona tubutubugina i veluagai we'e tomotoga fuedi vanuganina nageneye i vemata'i'i'ieni Iesu, 'ai'edi i na 'ive'atumaia 'Aiata Veawai 'waineye. Begaidi Iesu i velutoli Falisi wata ve'etoboda 'adi tovevo 'waidie i vo, Bani'odi yada ve'etoboda? 'Ada fata toviga ta na 'ive'atumaidi 'Aiata Veawai 'waineye 'alo kebu?” Siwe kebu tamu ava'ai i da voneyeniga. Bega Iesu toviganina nimaneye i 'abi i mieni i 'ive'atumaia mulieta i voneni i nago. Wata Iesu i velutoliedi i vo, 'Ai'edi tamu natumu 'alo yamu 'aisaya i na be'u kulie 'Aiata Veawai 'waineye bani'odi 'u na munegi? A 'asetai 'u na 'abiwalowaloga 'u na silakai 'aiatanina 'waineye.” Siwe Falisi wata ve'etoboda 'adi tovevo kebu tamu ava'ai i da voneyeniga.

  • S3 Luk 13:10-16

Tayega 'ana sauluva.

Tutuyanina tomotoga i lukuluku 'ani faifaina Iesu i 'isedi i ve'abiwalowaloga nuanuadi i na miabui to'edakumeta yadi 'eba miabui 'waidie. Begaidi i vona-awatabai 'waidie. I vo, 'Ai'edi tamu tomogo i na tayegimu sakali 'waineye, kebu 'u na miabui to'edakumeta yadi 'eba miabui 'waidie. 'Ai'edi 'akonadi bei 'u na miabuiga, voke tamu tomogo bwaikina wata i tayegi i na vemuli i na le'wa bega tonisakali i na vonemu 'u na tovoi we'e bei i na miabui. We'e 'omu 'u na nago 'aila'a mulidie 'u na miabui 'eba bunumayaga 'waimuye. 10 Bega 'ai'edi i na tayegimuga 'u na nago 'u na miabui tanotanoge mulieta tonisakali i na 'isemu i na vonemu i na vo, Iaku, 'u tovoi 'u mai side bei 'eba miabui 'atumaina 'waineye.” Tomotoga matatabudi i na 'isemu i na ve'ililibuyemu. 11 Egavo taunidi i na awa'ai'aidiga, 'awaie Yaubada i na kiaobuyedi we'e egavo taunidi tonuaobu, 'awaie Yaubada i na kialakaidi.”

12 Wata Iesu i vona tonisakali 'waineye i vo, 'Ai'edi 'ani'ani siaina 'alo bwaikina 'u na 'idewaiga, kebu emwavo 'u na tayegidiga, bani'odi taimwavo, yamu 'aila'a 'alo tomotoga 'ai'aiwabudi i miamiani yamu 'atamane, fai bola wata i na tayegimu bani'odi i tutuli. 13 Siwe a na vonemu. 'Ai'edi sakali bwaikina 'u na 'idewaiga side tomotoganidi 'u na tayegidi. Wekowekoma, bwalobwaloko, tubusakosako, wata tomatasako. 14 'Eba sosoana 'waimuye tomotoganidi 'u tayegidi faifaina fai kebu 'adi fata i na tutuli. Bola Yaubada 'ana todumwebika yadi tovi-vaitugana 'waineye bei yamu nuakalikalinina 'ana tutula 'u na veluagai.”

  • S7-8,11 Mad 23:2-3,6S11 Luk 18:9-14S12-14 Luk 6:32-35

Iesu i vona-awatabai sakali bwaikina faifaina.

15 Sakalinina 'waineye tamu tomogo Iesu yana vona i nogai bega i vona Iesu 'waineye i vo, 'Eba sosoana bwaikina egavo i na luku Yaubada yana 'Eba Veimea nageneye yana sakali bwaikina 'waineye.” 16 Iesu yana vona i tutuli vona-awatabaiega i vo, Tamu tomogo sakali bwaikina i 'idewai tomotoga fuedi i tayegidi. 17 Sakalinina 'ana 'aiata 'waineye yana tofolova i vetunei tomotoganidi i tayegidiga i vonedi i vo, 'Wa maia ta na nagoi nani matatabuna 'akonadi i 'idewadi.”

18 Siwe tomotoganidi i vonediga i ve'alabaibaila. Tamu tomogo i vo, Yau 'asa'aiadi fai yaku fwayafwaya a kimwanei a na nago a na 'iseni.” 19 Wata tamu i vo, Yau 'asa'aiadi fai 'aisaya 10 a kimwanedi a na nago a na 'ewadi a na miedi.” 20 Wata tamu i vo, Yau 'asa'aiadi 'asiauotoga a nagi begaidi kebu a na wai.” 21 Bega tofolovanina i vilai i mai i lu'ivona 'ana toveimea 'waineye. Toveimeanina taunina tonivanuga i nuasako yana tofolova i voneni i vo, 'U na lilide 'u na nago 'atamane wata 'eda 'waidie, wekowekoma, bwalobwaloko, tomatasako wata tubusakosako 'u na vagavaidi 'u na miedi.”

22 Mulieta tofolovanina wata i vilai i mai i vo, 'Auvea, ava'ai 'u vonekuga 'akonadi a 'idewai, a nago a vonedi i maia siwe 'ani'ani bwaikaotogina 'awasasa 'ifwaidi i 'eno'enovi.” 23 Bega 'ana toveimea i vo, 'U na nago 'ani'ie kwedeye wata wala'aie tomotoga 'u na veluagadiga 'u na lukakadedi i na maia bega 'awasasa i na veadagi. 24 A na vonemi, egavo nagami a tayegidi kebu tamu sai'afo yaku 'ani'ani i na 'alatonovi.”

  • S15 Ve 19:9S20 1 Kol 7:33

Egavo 'adi fata Iesu i na vetutuyameni?

25 Tamu tutuya Iesu wata 'aila'a bwaikina taiadi i nunagoi i sivilai i vonedi i vo, Aitoi nuanuana i na mai 'waikuye bega i na vetutuyameku, nagami tamana, inana, yana vavine, natunavo, tainavo, novunavo, wata taunina yana nuanua i na bailedi 'aiseku i na nuanuaniku. 27 'Ai'edi aitoi nuanuana mogitana i na mai 'waikuye, nagami taunina yana nuanua i na bailedi. Fai i na vematayakeyakeku veviga bwaikina i na veluagai yau bani'odi a na veluagai. Voke i na wafa faifaiku yau bani'odi a na wafa 'ai lagalagana 'waineye. 'Ai'edi aitoi kebu bani'odi i na vesauluvediga, taunina kebu 'aku tovetutuyama.

28 Nagami 'wa na venua'ivina 'ami fata folovanina 'wa na 'idewai 'alo kebu. Side bani'odi. 'Ai'edi aitoi 'waimiega nuanuana vanuga bwaikina i na yogoni nagami yana mani i na 'iseni 'ai'edi vanuganina 'ana tutula 'ana fata. 29 'Ai'edi yana mani kebu i na 'iseniga, tutuyanina yana folova i na velamu voke bola mani i na 'a'aveni i na ve'ale'usa wata tomotoga i na 'iseni i na sidibidibieni. 30 I na vo, Tomogo de'e nuanuana vanuga i na yogoni siwe kebu 'ana fata i na ve'a'avai.”

31 Wata bani'odi 'ai'edi kini vala i na nogai tamu kini ma yana tolugaviavo 20,000 i mimaia nuanuadi taiadi i na vetalaga, siwe kininina vala i nogaiga nagami i na venua'ivina 'ana fata yana tolugaviavo 10,000 i na vetoketoke bega 'adi gaviavo 20,000 taiadi i na vetalaga. 32 'Ai'edi kebu 'adi fataga, bola no'o bei vala i na vetunei i na talabodeni wata i na velutolieni i na vo, Ava'ai nuanuamu a na velemu bega kebu ta na vetalaga?” 33 Wata Iesu i vonedi i vo, Wata side bani'odi, kebu tamu aitoi 'ana fata i na vo, Yau Iesu yana tovetutuyama,” 'ai'edi kebu nani matatabuna i na bailediga.

  • S25-26 Luk 18:28-30S27 Luk 9:23S33 Mad 5:27-28

Iesu 'ana tovetumaganavo bani'odi eyaga.

34 Eyaga nani 'atumaina, siwe 'ai'edi i na ve'ulaufa kebu 'ana fata i na vegola-vaitugana. 35 Kebu 'ana fata bega 'ani'ani ta na 'ive'iwani wata kebu 'ana fata ta na yemuya, iwayavulagi i lubwaineni. 'Akonadi yaku vona 'wa nogai, siwe 'wa na venua'ivineni nika 'wa na 'asetai.”

Copyright information for `YML