Luke 15

'Aisaya sifi i vuyo.

1Tamu 'aiata takesi 'ana tolaugogona wata 'ifwaidi tosakona i maia Iesu 'waineye yana vona i na nogai. 2Siwe totafalolo Falisi wata ve'etoboda 'adi tovevo 'ifwaidi i vebonavoluvolu i vo, Kebu tamu sai'afo 'ana 'isa 'atumainaga fai no'o tomogonina tosakona i veveianedi wata yana sauluva sakoiotogina fai taiadi i 'ani'ani.” 3Yadi nuanua Iesu i 'asetai begaidi vona-awatabaiega i vonedi i vo, 'Ai'edi 'waimiega aitoi ma yana 'aisaya sifi 100 we'e 'aitamogana i na yogo'eni nika i na vuyo, bani'odi i na munega? Sifi 99 i na yatodi i na miamiani gidegideye i na vilai i na nago i na lualeni i na nagoga nika i na veluagai. 5Tutuyanina i na 'ewai i na sosoana bwaikina i na evai i na naweni yana vanuge. Enavo matatabudi i na goleva'augidi i na vo, Ta na sosoana fai yaku sifi i vuyoga 'akonadi a veluagai.” 7A na vonemi, wata bani'odi 'eba sosoana bwaikina abame 'ai'edi tosakona 'aitamogana i na nuavilai, we'e tomotoga 'atumaidi 99 kebu i da vuyoga faifaidi sosoana sai'afo.

  • S1-2 Luk 5:29-30S6-7 Luk 19:10

Vavine i sosoana yadi mani i veluagai faifaina.

8'Ai'edi tamu vavine ma yadi mani siliba 10, we'e 'aitamogana i na taweni, bani'odi i na munega? Mageta i na luvetogali, vanuga i na divuya i na lauala-'atumai i na nagoga nika i na veluagai. 9Tutuyanina i na veluagai ediavo matatabudi i na goleva'augidi i na vonedi i na vo, Ta na sosoana fai yama mani 'a taweniga 'akonadi 'a veluagai.” 10Wata Iesu i vo, A na vonemi, wata bani'odi Yaubada yana anelose i na sosoana bwaikina 'ai'edi tamu tosakona i na nuavilai.”

Iesu i ve Yaubada yana nuakalikali tosakona 'waidie faifaina.

11Wata Iesu i vona-awatabai i vo, Tamu tomogo natunavo iavetadi 'adi 'ailuga. 12Bwasiona tamana i voneni i vo, Tamaku, bola 'u na wafa yamu kukua wata yamu fwayafwaya ma tataku 'a na veusedi. Siwe nuanuaku 'asiauotoga yau faifaiku 'u na 'idi-vagaseni 'u na veleku.” Bega tamadi nani matatabuna i veusedi 'adi 'ailuga 'waidie.

13'Aiata 'ifwaidi i 'a'ava, bwasiona 'ana veuveutanina i vekimwaneyedi, tutulidi i 'ewadi nika i 'idewadewa i tauya. I nago 'ani'ieogose tamu 'atamana bwaikina 'waineye, bei sauluva sakoidi 'waidie yana mani i ve'amubwadodoyedi. 14Tutuyanina yana mani matatabuna i ve'a'aveni, loka bwaikina i souyeni 'awalawanina 'waineye we'e yana mani kebu tamu sai'afo i da luvegelaleni. 15Begaidi i nago 'atamana 'ana tomogo tamu 'waineye nuanuana i na folova 'waineye bega i voneni i na nago tamu yana tanoga 'waineye yana bawe i na 'isave'avinidi. 16I lase bwaikina nuanuana bawe 'adi fwalaegilayega i na 'ani we'e kebu tamu aitoi tamu ava'ai i da veleni.

17I miamia tutuya manamanawena mulieta nuana i vilai i vo, Tamaku yana tofolovavo matatabudi ma 'adi'adi 'adi fata i na 'ani-wayogedi, we'e yau de'e laseyega a na mwea. 18A na tovoi a na nago tamaku 'waineye a na voneni a na vo, Tamaku, a sakona matamuye wata Yaubada mataneye. 19Kebu i da lubwainemu 'u na ve'awa-natunekuga, 'u na veimeyekumo a na vetofolova 'waimuye.” 20Bega i tovoi i vilai i nago tamana 'waineye.

Tamana 'ani'ieyega i 'isanaweni i 'isanuakalikalieni i lilide i nago i 'avalamaigi i yaogi.
21Natuna i vo, Tamaku yau a sakona matamuye wata Yaubada mataneye. Kebu i da lubwainemu 'u na ve'awa-natuneku.” 22Siwe tamana yana tofolovavo i goledi i maia i vonedi i vo, 'Wa na lilide talauma 'atumaina 'wa na mieni ta na ve'weseni, wata didikumakuma nimaneye 'wa na veagei wata 'ageyafayafa 'ageneye. 23Mulieta 'wa na nagoi bulumakau natudi veve'anina 'wa na vunugi ma yada sosoana 'ani bwaikina ta na 'idewai. 24Fai natuku de'e i wafa wata i yawasa-vaitugana. I vuyo wata a veluagai.” Bega 'ani'ani i 'idewadewa i 'ani i sosoana.

25Tutuyanina i 'ani'ani, natuna tulaina i folofolova bakule. I vilai i mimai sai'afoga i na le'wa mwalilige nika inava i nogai i tavotavola. 26Tamu tofolova i goleni i nago i velutolieni i vo, Ava'ai no'o?” 27Tofolova i vo, Taimu i le'wa bega tamami i sosoana bulumakau natudi veve'anina i nikei fai natuna kebu i da wafa, ma yawaina i vilai i mai.”

28Natuna tulaina i nuasako bwaikina kebu nuanuana i na luku vanuge. Bega tamana i souyeni i nago i voneni nuanuana taiadi i na luku. 29Siwe natuna i vona i vo, Tamaku, malamala fuedi ma yaku tokemaiga a folofolova 'waimuye yamu veimea matatabuna a vematayakeyakedi. Siwe kebu tamu ava'ai 'u da veleku. Kebu tamu 'aisaya siaina 'u da veleku bega ma ekwavo 'a da 'ani 'a da sosoana. 30We'e de'e natumu yamu kukua i ve'amubwadodoyedi vevine toalagogona 'waidie siwe tutuyanina i vilai i mai bulumakau veve'anina 'u nikei faifaina.”

31Yana vona tamana i tutuli i vo, Natuku, 'omu tutuya fuedi taiadi ta miamia. Nani matatabuna 'akonadi a 'anivelenedi 'waimuye. 32I lubwaineda ta na 'ani ta na sosoana fai taimu i wafa wata i yawasa, i vuyo siwe wata ta veluagai.”

  • S13 Voa 29:3S16 Voa 23:21S24 Kolos 2:13
  • S28 Ion 3:10, 4:1S32 Isi 33:11
Copyright information for `YML