Luke 16

To'isave'avina sakoina ma yana 'aseta.

Iesu i vona yana tovetutuyamavo 'waidie i vo, Tamu tomogo 'ai'aiwabuna yana tofolova i voneni bega yana kukua matatabuna i na 'isave'avinidi. Tamu tutuya tomogo tamu i nago i lu'ivona tomogo 'ai'aiwabuna 'waineye i vo, Yamu kukua 'ana to'isave'avina yana sauluva sakoina yamu mani i veve'amubwadodoyedi.” Bega tomogo 'ai'aiwabuna yana to'isave'avina i goleni i mai i voneni i vo, Yamu sauluva 'akonadi a 'asetai. Nuanuaku yaku kukua matatabuna tutulidi 'u na va'augidi ta na 'iseni 'aivia mani i luku, 'aivia mani i souyedi, nika ta na 'asetai 'aivia mani 'u ve'amubwadodoyedi. 'U na 'idewa'a'avai mulieta 'omu 'u na 'a'ava folovanina 'wainega.” Tofolovanina i nago 'aisena i nuanua i vo, Yaku 'auvea i na veugeugeku, bani'odi a na munega? Kebu 'aku fata a na bakulaga fai luluku mweana, wata talavelu'ui bunumayamayagina. 'Akonadi a nuani. Tamu nani a na 'idewai bega tutuyanina a na souyeku a na nago tomotoga fuedi i na vonevoneku yadi vanuge a na 'ani'ani wata a na 'eno'eno.”

Basenadi tomotoga 'ifwaidi kukua i 'ewa-maimaigidi yana 'auvea 'wainega bega 'awaie i na tutula, begaidi to'isave'avinanina i goledi 'aitamogana 'aitamogana i maia 'waineye. Tamu tomogo i velutolieni i vo, Ava'ai bola 'u na tutuli basenadi yaku 'auvea 'wainega 'u 'ewaiga?” I vo, Bunama ma dalamudi 100.” To'isave'avina i voneni i vo, Basenadi naninidi 'u 'ewadina we'e 'u kilumi side 'ana lubulubu. 'U miabui, 'u geuya 100, 'u na kiluma-matayo'oi 50.” Wata tamu tomogo i velutolieni i vo, Ava'ai bola 'u na tutuli basenadi yaku 'auvea 'wainega 'u 'ewaiga?” I vo, Witi ma baikidi 100.” To'isave'avina i voneni i vo, Side 'ana lubulubu basenadi 'u 'ewadina bei 'u kilumi, 'u miabui 'u geuya 100, 'u na kiluma-matayo'oi 80.” Wata 'ifwaidi i maia, bani'odi i munegidi ava'ai basenadi i 'ewadiga faifaidi. Tutuyanina yana 'auvea valana i nogai i vo, Yana sauluva sakoina i folova-sako 'waikuye, siwe yana 'asetayega yana sakona i velutavutavuni.”

Wata Iesu i vo, Vona mogitana, tomotoga yadi nuanua bwaikina kukua, tutuya fuedi yadi 'aseta bwaikina bega yadi kukua i 'i'imoso'i, we'e Yaubada 'ana tove'ililibu tutuya fuedi yadi 'aseta siaina.”

Wata Iesu i vona yana tovetutuyamavo 'waidie i vo, A na vonemi, tomotoga 'wa na 'ivaisedi yami kukua 'waidiega bega i na veianemi. Bola kukuanidi i na 'a'ava, ma yami sosoana 'wa na luku 'eba mia-vagata 'waineye.

  • S9 Luk 12:33

'Aseta mogitana kukua 'ana 'isave'avina faifaina.

10 Aitoi nani siaidi i na 'isave'avinidi 'atumaina taunina ma 'ana vetumagana, wata 'ana fata nani bwaikidi i na 'isave'avinidi 'atumaina. We'e aitoi nani siaidi i na 'isave'avinidi sakoina, wata nani bwaikidi i na 'isave'avina-sakodi. 11 Begaidi 'ai'edi fwayafwaya 'ana 'ai'aiwabu 'wa na ve'amubwadodoyedi, 'omi kebu ma 'ami vetumagana, 'awaie kebu tamu aitoi 'ai'aiwabu mogitana i na velemi bega 'wa na 'isave'avinidi. 12 'Ai'edi mali tomotoga yadi kukua 'wa na 'isave'avina-sakodi bega i na 'asetami kebu ma 'ami vetumagana, 'awaie igodi 'ami 'anivelena i na bodami.

13 Kebu 'ana fata tofolova 'aitamogana we'e 'ana toveimeavo 'adi 'ailuga 'waidie i na folofolova. Tamu i na baileni, tamu i na nuakalikalieni. 'Alo tamu i na vedumwe'ai'aieni, tamu i na vematayakeyakeni. Kebu 'ami fata 'wa na vefolova Yaubada wata kukua 'waidie.

14 Tutuyanina Falisi Iesu yana vona i nogai, i sidibidibieni fai yadi nuanuana bwaikina mani. 15 Bega Iesu i vonedi i vo, 'Omi kumanimiavo nuanuami mali tomotoga i na 'isemi i na vo, 'Atumaidi,” siwe Yaubada yami nuanua matatabuna i 'asetadi. Naninidi tomotoga i subisubiadiga, Yaubada mataneye nani-'avo'avovo.

  • S10 Mad 25:21S13 Mad 6:24S14-15 Mad 23:27-28
  • S15 Luk 18:9-14

'Ifwaidi Iesu yana vona.

16 Basenadiotoga Yaubada veimea i yatodi bega tomotoga i na vematayakeyakedi, bani'odi ve'etoboda Mosese 'wainega wata tolu'ivonavo 'adi kilukiluma. Veimeanidi i 'eno'eno nika Ioni Tobafitaiso i souyeni. Tutuyanina 'waineye Vala 'Atumaina 'ana lau'age i velamu Yaubada nuanuana tomotoga i na veimeyedi yana 'Aila'a nageneye. Tomotoga fuedi i nogai i ve'edaeloelo nuanuadi i na luku Yaubada yana 'Eba Veimea nageneye. 17 'Ana fata abama wata fwayafwaya i na 'a'ava, we'e Yaubada yana veimeanidi 'waidiega kebu tamu sai'afo i na 'a'ava.

18 'Ai'edi aitoi yana vavine i na vesa'ilidi wata tamu vavine i na nagidi i sakona Yaubada mataneye, we'e tomogo vavine nagisa'isa'ilidi i na nagidiga i na sakona Yaubada mataneye.

  • S17 Mad 5:18S18 1 Kol 7:10-11

Tomogo 'ai'aiwabuna wata Lasalo.

19 Tamu tomogo 'ai'aiwabuna i miamia, tutuya fuedi kaleko 'atumai'avadi 'waidiega i vavaigavu wata 'ani'ani 'atumaidi i 'ani'ani. 20 We'e tamu tomogo i vewekowekoma 'ana wagava Lasalo, tutuya fuedi enavo i mimaieni tomogonina 'ai'aiwabuna yana vanuga 'awaneye. Bei i vevemiabuia nuanuana mukumuku i na 'ani'ani tomogo 'ai'aiwabuna 'ana ta'ulayega. Tomogonina bonubonuna begaidi 'ou'ou i mimai yana bonu i luluyamudi.

22 Tutuyanina Lasalo i wafa, anelose abamega i vagavaia i naweni Ebelamo lilivaneye i miabui. Mulieta tomogo 'ai'aiwabuna i wafa i tavuni i nago 'ai-'ala'alase. 23 Bei veviga bwaikina i veveluagai, i 'isalaka Ebelamo i 'iseni 'ani'ie Lasalo taiadi. 24 Bega i vegole 'waineye i vo, Tamaku Ebelamo, 'u da 'isanuakalikalieku Lasalo 'u da vetunei nimana i da lu'utuvi ufeye meaku i da vebikai, yau veviga bwaikina a veveluagai 'ai-'ala'alata de'e 'waineye.” 25 Siwe Ebelamo i voneni i vo, Natuku, 'u na nuani basenadi ma yawaimuye nani fuedi 'atumaidi 'waimuye we'e Lasalo sakoidi. Siwe 'asiau ma yana sosoana nani 'atumaidi i veveluagadi, we'e 'omu 'u veveviga. 26 Wata fai bwagala bwaikina 'omu wata 'ima kamwadeye i 'eno'eno bega egavo nuanuadi i na wai kebu 'adi fata wata kebu tamu aitoi 'ana fata 'waimuyega i na damanama 'waimeye.”

27 Tomogo 'ai'aiwabuna i vo, Tamaku, we'e 'ai'edi kebu 'ana fataga, a vevelu'ui 'waimuye nuanuaku Lasalo 'u na vetunei tamaku yana vanuge taikwavo 5 i na vonedi i na nuaviladi bega de'e bei kebu i na mimaia veviga 'waineye.” 29 Wata Ebelamo i vo, 'Akonadi ve'etoboda Mosese 'wainega wata Yaubada yana tolu'ivonavo yadi vona i 'eno'enovi, i lubwainedi vonanidi i na 'isedi wata i na vematayakeyakedi.” 30 Wata tomogo 'ai'aiwabuna i vo, Tamaku Ebelamo, we'e kebu 'ana fataga, siwe 'ai'edi tamu tomogo wafawafana i da yawasa-vaitugana i da nago i da vonedi 'adi fata i da nuaviladi yadi sakona 'waidiega.” 31 Siwe Ebelamo i vo, Mosese wata tolu'ivonavo yadi vona i bailaga wata bani'odi 'ai'edi towafa i na yawasa-vaitugana kebu yana vona i na vetumaganeni.”

  • S31 Ion 11:45-48
Copyright information for `YML