Luke 17

Sakona faifaina.

1Iesu i vona yana tovetutuyamavo 'waidie i vo, 'Eba sailubu fuedi i 'eno'enovi, 'waidiega tomotoga sakona 'waidie i be'ube'u. 'Ai'edi aitoi tamu tomotoga i na vetalaimimili bega i na sakonaga, nuakalikalina fai 'awaie vita bwaikina i na veluagai. 2'Ai'edi tovetalaimimilanina tamu aitoi kwamana de'e bani'odi i na vetalaimimili, bola tomogonina veviga bwaikaotogina i na veluagai Yaubada 'wainega. Siwe nagami tomotoganina kebu i da vetalaimimilaga, bei tomotoga 'ifwaidi kileu vitana i da yogona-matayo'oi 'odoneye i da taweni malaveseye, veviga siaina i da veluagai. I da wafa-matayo'oga i lubwaineni, nika kebu i da vetalaimimilaga wata kebu veviga bwaikaotogina i da veluagai Yaubada 'wainega. 3Begaidi taunimi 'wa na 'isave'avinimi.

'Ai'edi tamu iami i na vesauluva sakoina 'waimie, 'wa na talabodeni wata 'ai'edi i na nuavilai yana sakona faifaina, 'wa na nuatavuni.
4'Ai'edi 'aiata 'aitamogana nageneye sakona 7 i na 'idewadi 'waimie, yana mai 'aitamogana 'aitamogana 'waimie i na vo, A nuavita yaku sauluva faifaina, 'u da nuatavuni,” bonana 'wa na nogai 'wa na nuatavuni.”

  • S3 Mad 18:15

Vetumagana faifaina.

5Tomata'aulelevo yadi 'Auvea i voneni i vo, Nuanuama yama vetumagana 'u na 'imoso'iedi i na vetoketoke.” 6'Auvea yadi vona i tutuli i vo, 'Ai'edi yami vetumagana siaidi bani'odi bila, 'ami fata welavi bwaikaotogina de'e 'waineye 'wa na vo, 'U 'aniabumu, wata taunimu 'u bakulimu eyage,” nika yami vona i na vematayakeyakeni.

  • S5 Mak 9:24S6 Mad 17:20

Tofolova yana sauluva.

7'Ai'edi 'waimiega tamu aitoi ma yana tofolova, tofolovanina i na bakubakula 'alo 'aisaya i na 'i'isave'avinidi, tutuyanina i na vilai i na mai vanuge yana toveimea bani'odi i na voneyedi 'waineye? 'Wa da nuani, i da vo, 'Asa'aiana 'u miabui 'u 'ani”? 8A nuani kebu. We'e mogitana i da vo, 'U 'idewadewa 'aku'aku, kaleko 'atumaina 'u na ve'wesena 'aku'aku wata 'aku alu'ai 'u na mimaiedi, i na 'a'avana mulieta 'omu 'u na 'ani.” 9Fai taunina yana tofolova kebu i na vekaiwa 'waineye, folovanina i 'idewaiga i lubwaineni. 10Wata bani'odi 'omi, naninidi a voneyediga matatabuna 'wa 'i'idewadiga 'wa na vo, 'Asa'aiana, fai 'ima yamu tofolovavo, begaidi 'a 'idewadiga i lubwainema.”

Tomotoga waiwaiseselidi 10 Iesu i 'ive'atumaidi.

11Iesu i nunago Ielusalema bega 'awalawa Samelia wata Galili kamwadiamo i nago. 12Sai'afoga i da le'wa tamu 'atamana 'waineye nika tomotoga waiwaiseselidi 'adi 10 i veluagadi. 'Ani'ie i tovoi bega i vegole i vo, 'Auvea Iesu, 'u da nuakalikaliema.”

14'Akonadi i 'isedi begaidi i vonedi i vo, 'Wa na nagoi tovelomu 'waidie i na 'isemi 'akonadi 'wa ve'atumai.” Tomotoganidi 10 i nunagoi 'edeye nika matatabudi i ve'atumai. 15Matatabudi taunidi i 'isedi 'akonadi i ve'atumai, we'e tamu iadi ma yana sosoana i vilai i mimai Iesu 'waineye, bonana bwaikinega Yaubada i subisubiai. 16Ma yana ve'ililibu i be'u Iesu mataneye i vekaiwa 'waineye. Tomogonina tomogo Samelia taunidi kebu me Diu taiadi i da veveiana.

17Iesu i voneni i vo, Tomotoga 10 a 'ive'atumaimi, we'e emwavo 9 ava'aibe? 18Emwavonidi 'adi 9 me Diu, we'e 'omu tulimu siwe 'u vilamu 'u mai 'u vekaiwa Yaubada 'waineye.” 19Wata Iesu i voneni i vo, 'U tovoi 'u nago, yamu vetumagana 'wainega 'akonadi 'u ve'atumai.”

  • S12-13 Vei 13:45-46S14 Vei 14:1-4 Luk 5:14S16,18 Ion 4:9

Yaubada yana veimea yana mai faifaina.

20Tamu tutuya 'ifwaidi totafalolo Falisi Iesu i velutolieni i vo, Ava'ai tutuyaga Yaubada yana veimea i na mai tomotoga 'waideye?” Yadi vona i tutuli i vo, Yana veimea yana mai kebu 'wa na 'iseniga. 21Kebu tamu aitoi 'ana fata i na vo, Side taunina,” 'alo i na vo, Sino'o taunina,” fai yana veimeanina 'akonadi i mai tomotoga 'waimie.”

  • S20 Ion 3:3, 18:36

Iesu yana mai faifaina.

22Mulieta yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, 'Aiata 'ifwaidi i na 'a'ava 'wa na vo, Iesu i da souyeni, sai'afo ta da 'iseni,” siwe kebu 'ana fata yau a vetomotogaotoga bei a na souyeku. 23'Awaie vala 'wa na nogai 'akonadi a souyeku, tomotoga 'ifwaidi i na vo, Side taunina,” 'alo i na vo, Sino'o taunina,” kebu bonadi 'wa na vetumaganedi wata kebu 'wa na yogo'wailidi. 24'Ai'edi tomuyoana i na kianamali abama matatabuna i na magetai, wata bani'odi yau a vetomotogaotoga tutuyanina a na vilaku a na mai tomotoga matatabudi i na 'isa'a'avaku. 25Siwe nagami tomotoga 'asiau ma yawaidi i na vedumwe'ai'aieku veviga bwaikina a na veluagai.

26Basenadiotoga Noa yana tutuye tomotoga i nunuatavutavuna, 'ani'ava, yemu'ava, nagi'ava, nika Noa i dodoga yana wakeye mwai bwaikina i uledi matatabudi i ve'alawafawafa. Yau a vetomotogaotoga yaku mai-vaitugana wata bani'odi.

28Wata basenadiotoga Lota yana tutuye tomotoga i nunuatavutavuna, 'ani'ava, yemu'ava, i kimwakimwane wata i vevekimwane, i bakubakula wata i 'a'aiyogona vanuga, nika Lota i tovoi 'atamana Sodoma i 'iaweni 'ai-'ala'alata wata manufagila abamega i obu matatabudi i 'alaidi. 30Yau a vetomotogaotoga yaku souyagi wata bani'odi, tomotoga i na nunuatavutavuna nika bei a na le'wa.

31'Aiatanina 'waineye 'ai'edi aitoi masi'edeye i miamia kebu 'ana fata i na luku vanuge yana kukua i na 'ewadi i na dega-matayo'o. Wata aitoi i nago bakule, kebu 'ana fata i na vilai vanuge tamu ava'ai 'ana 'ewa faifaina. 32'Wa na nuanidi Lota yana vavine. 'Ai-'ala'alata 'wainega i degadega i siviladi i wafa. 33Aitoi yana mia 'ana 'atumaina i na ve'o'oleni, kebu nuanuana i na tauyeni faifaiku i na wafaotoga. We'e 'ai'edi aitoi yana mia 'ana 'atumaina wata yawaina i na tauyedi faifaiku, mia 'atumaina wata miamia-vagaina i na veluagai. 34A na vonemi, lovananina 'waineye tomotoga 'adi 'ailuga i na 'eno'enovi 'eba 'eno 'aitamogana 'waineye, tamu Yaubada i na vagavaia i na naweni we'e tamu i na baileni. 35Vevine 'adi 'ailuga 'ani'ani i na 'i'idewadewa, tamu Yaubada i na vagavaidi, we'e tamu i na bailedi.[ 36Tomotoga 'adi 'ailuga i na bakubakula, 'aitamogana Yaubada i na vagavaia, tamu i na baileni.” ] 37Tovetutuyamavo i velutolieni i vo, 'Auvea, ava'aibe bei naninidi i na souyedi?” Iesu i vo, 'Ai'edi manusibosibo 'wa na 'isedi i na vava'auta bei mogitana tamu nani wafana i 'eno'eno.”

  • S22-23 Luk 21:7-8S31 Mak 13:15-16
Copyright information for `YML