Luke 19

Iesu wata Sakiusa.

1Iesu tomatasako i 'ive'atumaia, i 'a'avana i luku Ieliko kamwaneamo i nago. 2'Atamananina 'waineye takesi tolaugogona 'adi to'edakumeta tamu bei i miamia. Taunina tomogo 'ai'aiwabuna, 'ana wagava Sakiusa. 3Nuanuana Iesu i na 'iseni siwe kebu 'ana fataga fai tomogo 'ale'usana wata 'aila'a bwaikina i tovibabaleni. 4Fai kebu 'ana fata i na 'iseniga begaidi i 'edakumeta i lilide i nago tamu welavi bwaikina 'edeye i tovotovoi, tabwaneye i laka bega 'ana fata Iesu i na 'iseni.

5Tutuyanina Iesu i le'wa welavinina lilivaneye i 'isalaka i voneni i vo, Sakiusa, 'u lilide 'u obuma ta na nago yamu vanuge 'amu veba'wa faifaina a mai.” 6Sakiusa i lilide i obu, ma yana sosoana Iesu i vagavaia ma fuedie i nagoi yana vanuge.

7Tomotoga fuedi Iesu i 'iseni i vebonavoluvolu i vo, Tomogo no'o awale i nago tosakona yana vanuge?” 8We'e Sakiusa i tovoi 'Auvea mataneye i vo, A na vonemu, yaku kukua a na 'idia, sai'afo a na veledi wekowekoma, wata sai'afo tauniku faifaiku. Vekaliega tomotoga yadi mani a 'ewa-maimaigidi begaidi a na veviladi. Tutuyanina a na veviladiga, 'ai'edi 'aitamogana a vinagoi wata 'waikuyega 'aitonu taiadi a na veviladi.” 9Iesu i voneni i vo, 'Asiau 'ita'ita'i i mai vanuga de'e 'ana tomia 'waineye i lubwaineni, fai tomogonina tamu wata Ebelamo tubuna. 10We'e yau a vetomotogaotoga a maiga egavo Yaubada yana 'eda'eda i bavuyeni, bani'odi i vuyo, a na lualedi a na 'ita'ita'iedi.”

  • S8 Sou 22:1S9 Fol 16:31S10 1 Tim 1:15

Iesu i vona-awatabai tofolova 'atumaidi wata sakoina faifaidi.

11Iesu ma enavo sai'afoga i na le'wai Ielusalema. 'Aila'a Iesu yana vona i noganogai yadi nuanua igodi i vo, Sai'afoga Yaubada yana veimea i na souyeni tomotoga 'waideye.” begaidi Iesu i vona-awatabai 'waidie. 12I vo, Tamu toveimea bwaikina i nago 'ani'ie tamu 'awalawa 'waineye bega i na ve-kini, mulieta i na vilai i na mai yana 'atamane. 13Yana tauya 'waineye yana tofolovavo 10 i goledi i nagoi 'waineye 'aitamogana 'aitamogana lubulubu 100 i veledi. Wata i vonedi i vo, Tutuyanina a na nago no'o bei a na miamia, 'omi mani de'e 'wa na vefolovedi bega 'adi 'imoso'i 'wa na veluagadi.” 14Siwe yana tomotoga i vedumwe'ai'aieni bega tutuyanina i nunago vala i vetunei kini bwaikina 'waineye i vo, Tomogonina bola i na ve-kiniga kebu nuanuama 'waimeye i na vetoveimea 'a baila.”

15Siwe toveimeanina i ve-kini mulieta i vilai i mai yana 'atamane. Tutuyanina i le'wa yana tofolovavo i vonedi i na maia 'waineye, kumanidiavo basenadi mani i veledi. Nuanuana i na 'asetai 'aivia mani i veluagadi. 16Tamu tofolova i mai i vo, 'Auvea, lubulubu 100 'u velekuga bega a vefolovedi a 'imoso'ieni lubulubu 1000 a veluagai.” 17Yana 'auvea i voneni i vo, 'Atumaina, 'omu tofolova 'atumaimu ma 'amu vetumagana. Fai nani siaina 'u 'isave'avina-'atumaia, bega a na yatomu 'atamana bwaikidi 10 'u na 'isave'avinidi.”

18Tofolova 'ana veluga i mai i vo, 'Auvea, lubulubu 100 'u velekuga bega a vefolovedi a 'imoso'ieni lubulubu 500 a veluagai.” 19Yana 'auvea i voneni i vo, A na yatomu 'atamana bwaikidi 5 'u na 'isave'avinidi.”

20Wata tamu yana tofolova 'adi vetonu i mai i vo, 'Auvea, yamu mani side a giveni didiwaka 'waineye. 21A 'asetamu 'omu tamu tomogo fa'alimu, begaidi a kololo. Mali tomotoga yadi kukua 'u eloelodi wata kebu 'u da bakubakulaga siwe 'u 'a'aialamo mali tomotoga yadi bakulayega.” 22Yana 'auvea i voneni i vo, 'Omu tofolova sakoimu. Yamu vonanina 'wainega a na veimeyemu. 'U vonaga yau tomogo fa'aliku, awale yaku mani 'u giveni? Wata 'u vonaga mali tomotoga yadi kukua a eloelodi wata kebu a da bakubakulaga siwe a 'a'aialamo, awale yaku mani kebu 'u da yatoi banika 'waineye? A vilaku a mai yaku maninina ma 'ana 'imoso'i a da 'ewai.”

24Kininina tomotoga i tovotovoiga i vonedi i vo, Lubulubu 100 'waineye 'wa na eloi, tomogonina lubulubu 1000 'waineye 'wa na veleni.” 25Siwe yana vona i tutuli i vo, 'Auvea, sino 'akonadi lubulubu 1000 'waineye i 'eno'eno.” 26Wata yadi vona i tutuli i vo, A na vonemi, 'ai'edi aitoi 'ana veuveuta 'wainega i na folova-'atumai wata 'imoso'i i na veluagai, we'e aitoi 'ana veuveuta kebu i na folova-'atumaieniga veuveutanina siaina i na elo'a'avai. 27'Asa'aiana, 'aku tovedumwe'ai'ainidi basenadi i vona igodi kebu nuanuadi a na ve-kini, 'wa na miedi matakuye 'wa na luvewafadi.”

  • S17-24 Luk 16:10-11

Iesu i luku Ielusalema.

28Tutuyanina Iesu i veifufu'a'ava tomotoga 'waidie i kumeta i nunago Ielusalema. 29'Akonadi sai'afo i le'wale'wai 'atamana 'ailuga 'waidie Bedifegi wata Bedani. Bei 'Oya Olive tabwaneye Iesu tovetutuyamavo 'adi 'ailuga i vonedi i na kumeta. 30Wata i vonedi i vo, 'Atamana debanagomiega 'waineye 'wa na nagoi. Tutuyanina 'wa na le'wai 'wa na lukuluku 'wa na 'iseni 'aisaya doniki natudi i luifweni tamu vanuga 'waineye i tovotovoi, basenadi kebu tamu aitoi kwavuneye i da lakaga. 'Wa na yavuya 'wa na mieni 'waikuye. 31'Ai'edi tamu aitoi i na velutoliemiga i na vo, Awale 'wa yavuyavuya?” 'wa na vo, 'Auvea nuanuana.”

32Tovetutuyamavonidi 'adi 'ailuga i nagoi ava'ai Iesu i voneyeniga bani'odi i veluagai. 33Tutuyanina i yavuyavuya toni'aisaya i vonedi i vo, Awale 'wa yavuyavuya?” 34Toni'aisayanidi yadi vona i tutuli i vo, 'Auvea nuanuana,” bega i 'ewai i naweni Iesu 'waineye. 'Aisayanina i mieni Iesu 'waineye 'adi talauma kwavuneye i yatodi mulieta Iesu i silakaveni bei i miabui. 36Tutuyanina i laka i nunagoi tomotoga fuedi ma yadi ve'ililibu yana 'eda i 'ivivigavuya 'adi kalekoyega.

37'Akonadi i laka 'Oya Olive deba'aineye we'e no'o bega 'eda i obuobu Ielusalema faifaina, nika yana tovetutuyamavo fuedi ma yadi vekaiwa bonadi bwaikinega Yaubada i subiai 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa Iesu i 'idewadewadiga faifaidi. 38I vegolegole i vo,

Yada Kini i mimai 'Auvea 'ana wagavayega,

Wata ma yana nuakalikali i na vevesauluva 'atumaina 'waineye.

Tomia abama ma yadi sosoana i na mia-'atumai,

Bega Yaubada tabwaotogineye ta na subisubiai.”

39Totafalolo Falisi 'ifwaidi 'aila'a 'waidiega bonadi bwaikinega Iesu 'waineye i vo, Tove, yamu tovetutuyamavo 'u talabodedi i na ve'wada.” 40Iesu yadi vona i tutuli i vo, A na vonemi, 'ai'edi i na ve'wada, ma'itufa kileu i na vegolegole fai i lubwaineni 'asiau 'aku subisubia a na veluagai.”

  • S38 Same 118:26S39 Mad 21:14-16

Iesu i lumatageu Ielusalema faifaina.

41Iesu i le'wa Ielusalema lilivaotogineye i 'iseni ma yana nuavita matageuna i lolo. 42Wata i vo, Nuanuaku bwaikina 'asiau 'wa da 'asetai bani'odi 'wa da munega bega yami mia i da ve'atumai. Siwe kebu 'ami fata 'wa na 'asetai. 43Tamu tutuya i na souyeni 'waimie 'ami gaviavo i na maia i na tovififinemi wata i na tovibodemi. Yami 'atamana kalikalina wata fa'alina siwe 'ami gavianidi kalimuliega fwayafwaya i na ivuya i na laka, beidimo i na lakawa i na lukuwa i na leomi. I na lubaibaiemi bega kebu tamu aitoi i na luveyawayawai, vanuganidi wata kalinina matatabuna i na geudi. Vitanina i na souyeni 'waimie fai tutuyanina Yaubada i mai nuanuana i na 'ita'ita'iemi siwe 'wa bavuyeni.”

  • S41-42 Luk 13:34-35

Iesu i nago vanuga 'eba velu'ui 'waineye.

45Tutuyanina Iesu i luku vanuga 'eba velu'ui 'waineye i 'isedi tomotoga fuedi yadi kukua i vevekimwaneyedi vanuganina nageneye. Begaidi matatabudi i sogiedi wata i vonedi i vo, Basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki 'waineye, Yaubada i vo,

Yaku vanuga 'asa'aiana vanuga 'eba velu'ui tomotoga faifaidi,”

we'e 'omi 'wa sivilai tovainago yadi 'eba giva.”

47'Aiata 'aitamogana 'aitamogana Iesu i veve vanuga 'eba velu'ui nageneye. Tovelomu 'adi to'edakumetavo, ve'etoboda 'adi tovevo, wata tomotoga 'adi to'edakumetavo matatabudi nuanuadi i na luvewafai. 48'Ana luvewafa 'ana 'eda i luala-wayoga fai tomotoga matatabudi yana vona i vavainenega kebu nuanuadi tamu yana vona i na ve'anita'ia.

  • S48 Mad 21:46
Copyright information for `YML