Luke 2

Iesu yana tubuga.

1Tutuyanina Ioni siaineye me Loma i veveimea me Diu yadi 'awalaweye. Yadi toveimea bwaikaotogina 'ana wagava Sisa Agosito, i veimea nuanuana 'atamana 'aitamogana 'aitamogana 'adi tomotogavo 'adi wagava i na kilumidi senisisi faifaina. 2De'e veimeanina i velamu-vauvau tutuyanina Kwilinio 'awalawa Silia 'ana toveimea yana tutuye, bega tomotoga matatabudi i nagoi 'adi wagava i na kilumidi 'adi tuvada 'waidie.

4Iosefa i souyeni Kini Devida 'ana wauma 'wainega bega 'atamana Nasaledi, 'awalawa Galili nageneye 'wainega i tovoi i nago Devida 'ana tuvadeye 'ana wagava Bedeliema, 'awalawa Iudia nageneye. Meli kumanidi basenadi i veakutagonidi siwe bola kebu Iosefa taiadi i da vemialuga ma vitavitadie wata taiadi i nago 'adi wagava i na kiluma.

6Tutuyanina Bedeliema i miamiani Meli i vebutudi, fai yadi tutuya 'akonadi i le'wa. 7Fai vanuga wakawaka i adagidi kebu tamu 'awasasa bei i na luku, i nagoi 'aisaya yadi vanuge bei i venatuna, yadi akavau iavetana i tubuga. Kwamana i velu'uvai mwedamwedalidi 'adi kalekoyega, wata i ve'enovi 'aisaya bulumakau 'adi ta'ule.

To'isave'avina sifi i nagoi Iesu i 'iseni.

8We'e Bedeliema lilivaneye to'isave'avinavo 'aisaya lovane yadi sifi i lulumadu'aiedi gidegideye, nika tamu 'Auvea yana anelose i souyeni 'waidie, wata 'Auvea yana mageta mataududulina i magesedi begaidi i kololo bwaikina. 10Nika anelosenina i vo, Kebu 'wa na kolologa, yau a maiga vala 'atumaina a mieni 'waimie, bega tomotoga fuemi 'wa na sosoana bwaikina. 11'Asiau 'ami To'ita'ita'i Bedeliema
'Ana mogitana Kini Devida 'ana tuvada 'waineye.
'waineye i tubuga, taunina Toveimea Keliso, Yaubada 'ana Venua'ivina.
12Yami tugusa 'wa na 'iseni mwedamwedalidi 'adi kalekoyega i velu'uvai i ve'enovi 'aisaya 'adi ta'ule, bega 'wa na 'asetai taunina kwamananina.”

13Tutuyanina i vona'a'ava, nika enavo 'aila'a bwaikina i souyedi 'waineye ma fuedie Yaubada 'waineye i lei-subisubia i vo,

14Abama tabwaotogineye Yaubada ta na subisubiai,

Fwayefwayeye tomotoganidi faifaidi Yaubada i sososoana i na mia-'atumai.”

15Tutuyanina anelosenidi i viladi abame, 'aisaya 'adi to'isave'avinavo 'aise'avadi i veifufu i vo, Ta na nagoi 'atamana Bedeliema, naninina 'akonadi i souyeni faifaina 'Auvea i vonedaga ta na 'iseni.” 16Bega i tovoi i lilide i nagoi Iosefa ma yana vavine i veluagadi wata kwamana i 'iseni 'aisaya 'adi ta'ule i ve'enovi i 'eno'eno. 17Kwamana i 'iseni tamana wata inana 'waidie i veifufu ava'ai anelose i vonediga kwamananina faifaina. 18We'e 'ifwaidi tomotoga valanina i nogaiga nuadi i voganidi 'aisaya 'adi to'isave'avinavo yadi vona faifaina. 19We'e Meli vonanidi matatabuna i nuave'avinidi faifaidi nuadi i 'ivi'ivina. 20To'isave'avinavo sifi i viladi yadi 'aisaya 'waidie Yaubada i subisubiai wata i awa'ai'aia ava'ai i 'isediga wata i nogaidiga faifaidi, fai anelose yana vona 'waidie 'ana mogitana i 'iseni.

Iesu 'ana wagava i goleni.

21Kwamana yana tubuga 'wainega i maiga 'ana 'aiata 8 'waineye bununa i boboi, wata 'ana wagava i goleni Iesu. Basenadi bola Meli kebu i da mianaga, anelose wagavanina i veleni.

Iesu i naweni vanuga 'eba velu'ui 'waineye.

22Mulieta Meli wata Iosefa Iesu i naweni Ielusalema bega i na 'aniveleneni Yaubada 'waineye wata i na velomu. I nagoiga fai basenadiotoga Mosese 'Auvea yana veimea i kilumi i vo, Kwakwama iavetadi yami akavau 'aitamogana 'aitamogana 'wa na 'anivelenedi 'Auvea 'waineye.” Wata i vo, Bunebune 'ailuga 'alo kabututula siaidi 'ailuga 'wa na nikedi 'wa na velomuyedi Yaubada 'waineye kwamana wata inana taiadi faifaidi.” Meli vauvaudi begaidi yadi tutuya i veluagai Iosefa taiadi i laka vanuga 'eba velu'ui 'waineye i na tafalolo bega i na vevunavunaga Yaubada mataneye.

Simioni yana vona.

25Tutuyanina 'waineye tamu tomogo 'au'auveana i miamia Ielusalema, 'ana wagava Simioni. Taunina tomogo 'atumaina wata tove'ililibu Yaubada 'waineye, ma yana tokemaiga i lulukamata Yaubada 'ana Venua'ivina yana mai faifaina bega me Isileli i na 'ita'ita'iedi. 26'Anu'anunu 'Atumaina 'ana 'weabu bega i veni nagami 'Auvea 'ana Venua'ivina Keliso i na 'iseni mulieta i na wafa. 27'Aiatanina 'waineye 'Anu'anunu 'Atumaina Simioni i voneni i luku vanuga 'eba velu'ui 'waineye, we'e kwamana Iesu inana wata tamana i mieni vanuga 'eba velu'ui 'waineye bei Iesu i na 'aniveleneni 'Auvea 'waineye bani'odi yadi veimea 'ana sauluva. 28Simioni kwamana i olia Yaubada 'waineye i vekaiwa i vo,

29'Auvea, 'asiau 'u na tauyeku ma yaku sosoana a na wafa, fai yamu vona'awaufaufa 'waikuye 'akonadi matakuyega a 'iseni.

Kwamananina 'ama To'ita'ita'i 'u vetunei fwayefwayeye tomotoga fuema matameye.

32Taunina bani'odi mageta mali tomotoga taunidi kebu Diu 'waidie bega yamu nuanua i na 'asetadi,

We'e 'ima yamu tomotoga me Isileli 'ama subia 'a na veluagai kwamananina faifaina, fai yama 'aila'a 'wainega i souyeni.”

33We'e Meli wata Iosefa nuadi i voganidi Simioni yana vona kwamana 'waineye faifaina. 34Mulieta Simioni i velu'ui bega Yaubada Meli wata Iosefa i na nuakalikaliedi, i 'a'avana Meli i vonedi i vo,

Kwamana de'e Yaubada i venua'ivineni bega 'wainega me Isileli fuedi 'ita'ita'i i na veluagai we'e 'ana tovedumwe'ai'ai fuedi vita i na veluagai 'wainega.

Taunina 'eba 'isa Yaubada 'wainega siwe fuedi i na awavesakoyeni nika bei yadi nuagiva i na sivemagesedi. We'e 'omi Meli, yadi vedumwe'ai'ai faifaina 'wa na nuavita bwaikina 'wa da vo nuafoumi i da 'e'etokadia kefatayega.

  • S22 Vei 12:1-4S23-24 Sou 13:2,12,15 Vei 12:8
  • S30-31 Ais 52:10S32 Ais 42:6 Ion 8:12
  • S34-35 Ais 8:14,15 1 Kol 1:23 1 Fit 2:6-8

Ana yadi vona.

36Wata tutuyanina 'waineye tamu Yaubada yana tolu'ivona vevinedi i miamia vanuga 'eba velu'ui nageneye, 'adi wagava Ana. Tamadi Fenueli, Asali 'ana wauma 'wainega. Ne'e'elidie i nagi i miamia malamala 7, nika yadi lamoga i wafa i 'wabula siwe yadi miayega malamala 84 i veluagai i vemo'ai mogitana. 'Wabulanidi kebu vanuga 'eba velu'ui i da 'ia'iaweniga, 'aiata wata lovana Yaubada i subisubiai, i vevelu'ui 'waineye wata i veve'udigana 'ani bega yadi velu'ui 'waineye i na vetoketoke. 38Tutuyanina Simioni i veveifufu Iosefa Meli taiadi 'waidie, Ana i mai Yaubada 'waineye i vekaiwa, wata 'ifwaidi me Ielusalema 'waidie i veifufu kwamananina faifaina i vo, Kwamana de'e 'ada To'ita'ita'i kumanina ta 'e'edaveyaieni.”

39Veimeanidi Yaubada 'wainega i maiga, 'akonadi Iosefa wata Meli i 'idewa'a'avadi, mulieta i viladi yadi 'atamane Nasaledi 'awalawa Galili nageneye. 40Kwamananina i taulai ma yana toketokena, ma yana 'aseta bwaikina wata Yaubada ma yana nuakalikali i vevesauluva 'atumaina 'waineye.

  • S36-37 1 Tim 5:5S39 Mad 2:23

Iesu i veifufu vanuga 'eba velu'ui nageneye.

41Malamala 'aitamogana 'aitamogana Iesu inana wata tamana yadi sauluva i lakalaka Ielusalema, me Diu yadi Sakali Uvi'agalatagona
Me Diu yadi 'eba tolinuata'i basenadiotoga Yaubada tubudiavo i 'ita'ita'iedi Itifita 'wainega, anelose me Diu i uvi'agalatagonidi we'e me Itifita i nikedi.
faifaina. Tutuyanina Iesu 'ana malamala 12 'waineye taiadi i laka sakalinina 'waineye.
43'Aiata 'ifwaidi i miamiani Ielusalema 'waineye, mulieta tutuyanina sakali i 'a'ava tomotoga matatabudi i vilaviladi yadi 'atamane, we'e Iesu Ielusalema bei i miamia. 44Tamana inana taiadi kebu i da 'asetaiga, yadi nuanua i vo, Voke yada 'aila'avo taiadi i nunagoi.” I nunagoi 'aiata 'aitamogana mulieta i lovani nika Iesu kebu i da veluagaiga, bega yadi 'aila'avo wata ediavo 'waidie i luala. 45Nika kebu'a, wata i viladi Ielusalema bei i luala, mulieta 'aiata 'aitonu i 'a'avana i veluagai vanuga 'eba velu'ui nageneye, Diu yadi ve'etoboda 'adi tovevo taiadi i miamiani. Ma fuedie i veveifufu yadi vona i noganogaidi wata i velutolitoliedi. 47Fuedi i 'iseni yana 'aseta bwaikina wata i nogai Iesu yana tutula 'atumaidi wata tonovidi begaidi nuadi i voganidi. 48Wata inana tamana taiadi i 'iseni nuadi i voganidi, bega inana i vo, Natuku awale we'e bani'odi yamu sauluva, bega ma yama venuafouviga tamamu taiadi 'a lulualemu?”

49Iesu i vo, Awale mali vanuga 'waidie 'wa luala-maimaiga? 'Wa da 'asetai yau Tamaku yana vanuge i lubwaineku bei a na miamia.” 50Siwe inana tamana taiadi yana vona faifaina kebu nuadi i da magetai.

51Nika Iesu inana tamana taiadi i souyedi i nagoi Nasaledi, bei yadi vona i vematayakeyakedi. We'e inana nuadi i 'ivi'ivina naninidi faifaidi. 52Bei Iesu i taulai, ma tomogona wata yana 'aseta taiadi, ma 'ana nuakalikali Yaubada 'wainega wata tomotoga 'waidiega.

  • S41 Sou 12:1-14,24-27
Copyright information for `YML