Luke 20

I velutolieni Iesu yana veimea lamuna.

1Tamu 'aiata Iesu i luku vanuga 'eba velu'ui 'waineye i lau'age tomotoga 'waidie. Tutuyanina i veve 'waidie Vala 'Atumaina faifaina tovelomu 'adi to'edakumetavo, ve'etoboda 'adi tovevo, wata tomotoga 'adi to'edakumetavo 'au'auveadi i maia i velutolieni. 2I vo, Nuanuama 'a na 'asetai aitoi i vetunemu bega naninidi 'u 'i'idewadi 'alo aitoi veimea i velemu?” 3Iesu i vo, Nuanuaku a na velutoliemi, Ioni Tobafitaiso aitoi veimea i veleni bega tomotoga i bafitaisodi? Yaubada 'alo tomotoga?” 5To'edakumetanidi 'aise'avadi i veifufu i vo, Bani'odi ta na voneyedi? 'Ai'edi ta na vo, Yaubada Ioni veimea i veleni,” 'ako i na vo, Vetuma awale kebu Ioni yana vona 'wa da vetumaganeni?” 6Wata 'ai'edi ta na vo, Tomotoga veimea Ioni i veleni,” 'aila'a de'e i na lukileuda fai i nuani Ioni tamu Yaubada yana tolu'ivona.” 7Begaidi yana velutoli i tutuli i vo, 'Ima kebu 'a da 'asetaiga aitoi veimea i veleni Ioni.” 8Iesu i vonedi i vo, Yau wata kebu a na vonemi aitoi veimea i veleku bega naninidi a 'i'idewadi.”

Tofolova sakoidi 'adi vona-awatabai.

9Wata vona-awatabaiega Iesu i veifufu tomotoga 'waidie. I vo, Tamu tomogo kalefa talagina i yatoi mulieta tomotoga 'ifwaidi nimadie i yatoi i na 'i'isave'avini. We'e taunina i tovoi i nago mali 'awalaweye bei i na mia tutuya manamanawena. 10Kalefa yana kumaga 'ana tutuya i le'wa, tonibakula tamu yana tofolova i voneni i na nago yana bakula 'ana to'isave'avinavo 'waidie, vuaga 'ifwaidi i na miedi faifaina. To'isave'avinanidi tofolova i 'ive'avini i nikei i vevilai nima'ava'avana. 11Tamu 'aiata wata tamu tofolova i vetunei, i nikei, i yagaia, mulieta i vevilai nima'ava'avana. 12Wata 'ana vetonu i vetunei, veviga bwaikina i veleni wata i taweni kalimulie.

13Tonibakula yana nuanua i ve'ale'usa i vo, Bani'odi a na munega? 'Akonadi a nuani. Natuku yaku tamogana nuafouku a na vetunei, voke i na ve'ililibuyeni.” 14Siwe to'isave'avinanidi i 'isanaweni i mimai 'aise'avadi i veifufu i vo, No'o tonibakula natuna, bola nani matatabuna i na 'ewadi i na veimeyedi. Ta na luvewafai bega naninidi ta na 'ewadi.” 15Bega i 'ive'avini i taweni i obu kalimulie bei i luvewafai.”

Iesu tomotoga i velutoliedi i vo, Tonibakula yana bakula 'ana to'isave'avinavo bani'odi i na munegidi?
16I na vilai to'isave'avinanidi matatabudi i na leodi mulieta tomotoga 'ifwaidi i na vonedi i na veto'isave'avina.” Tutuyanina tomotoga Iesu yana vona i nogai i vo, Kebu nuanuama vitanina i na souyeni.” 17Iesu i 'isanago tomotoga 'waidie, mulieta tamu vona-vagata Yaubada yana Buki 'wainega i voneyeni 'waidie to'edakumetanidi i na baileniga faifaina. I vo, 'Omi 'wa da nuani de'e vonanina ava'ai 'ana 'aseta? Vonanina i vo,

To'aiyogona folova tamu i 'iseni siwe i baileni.

Folovanina taunina 'unututu.”

18Egavo i na tayaidi i na be'u folovanina tabwaneye i na tudabedabedi, wata 'ai'edi folovanina i na 'anifoia tomotoga tabwadie i na tukudakudadi i na vefwayafwaya.”

19Vona-awatabainina Iesu i veifufuyeniga, ve'etoboda 'adi tovevo wata tovelomu 'adi to'edakumetavo 'akonadi i 'asetai 'adi vona-awatabai taunidi bani'odi to'aiyogonanidi wata to'isave'avinavo sakoidi, begaidi nuanuadi 'aiatanina 'waineye i na 'ive'avini, siwe kebu 'adi fataga fai tomotoga nuanuadi Iesu begaidi i kololoyedi.

  • S17 Same 118:22S18 Ais 8:14-15S19 Luk 19:47-48

Iesu i veifufu takesi faifaina.

20Me Diu yadi to'edakumetavo nuanuadi Iesu i na 'ive'avini begaidi i vevemata'i'i'ieni. Tomotoga 'ifwaidi mani i veledi 'adi tutula i na nago Iesu 'waineye i na bavuseba, bega velutoli 'waidiega i na siloloi. 'Ai'edi i na vekali to'edakumetanidi 'adi fata Iesu i na 'ive'avini i na 'aniveleneni gabemani yadi toketokena 'waineye. 21Begaidi tobavusebanidi i nagoi Iesu 'waineye i velutolieni i vo, Tove, yamu vona wata yamu ve tonovidi, kebu 'u da vekaliga. 'A 'asetamu kebu 'u da vaiega wata kebu 'u da lau'idi siwe 'u veve mogitana Yaubada yana nuanua tomotoga 'waimeye. 22Nuanuama 'a na 'asetai i lubwaineda 'ida me Diu ta na takesi toveimea bwaikina Sisa
Sisa me Loma yadi toveimea bwaikaotogina. Iesu yana tutuye me Loma Diu i veveimeyedi wata 'waidie i takesi.
'waineye 'alo kebu?”
23Iesu yadi bavuseba 'akonadi i 'asetai begaidi i vonedi i vo, Maninina 'wainega ta yatoyato takesi 'wa na mieni ta na 'iseni. Aitoi 'anununa wata 'ana wagava maninina nageneye?” 25I vo, Sisa.” Iesu i vonedi i vo, Vetuma 'ai'edi ava'ai Sisa faifaina 'wa na veleni, we'e 'ai'edi ava'ai Yaubada faifaina 'wa na veleni.” 26To'edakumetanidi kebu 'adi fata tamu ava'ai 'wainega Iesu i na siloloi tomotoga matadie bega i na vekali, faifainanina ma yadi nuavogana i ve'wadamo.

Yawasa-vaitugana faifaina i velutoli.

27'Ifwaidi Diu totafalolo 'adi wagava Sadusi i maia Iesu 'waineye. Taunidi tovona igodina tomotoga kebu i na yawasa-vaitugana. 28Tomotoganidi Iesu i velutolieni i vo, Tove, basenadiotoga Mosese yada veimea i kilumi i vo, 'Ai'edi tamu tomogo i na wafa siwe kebu natunavoga, 'wabulina taina i na nagidi bega kwakwama i na vetubugidi tatana 'ana wagava wata 'ana wauma faifaidi.” 29Tamu tomogo ma tainavo 'adi 'aila'a 7, tulaiotogina i nagi kebu tamu natunaga i wafa. 30'Wabula yadi bwa i nagia, wata kebu tamu natunaga i wafa. 31Wata bani'odi 'adi vetonu yadi bwa i nagidi i nagoga taidiavo matatabudi 'wabulanidi taiadi i nagi siwe kebu tamu natudiavoga. 32Tomotoganidi 7 i wafa'a'ava, mulieta vavine i wafa. 33Nuanuama 'a na 'asetai, tutuyanina tovoi-vaitugana 'waineye vavinenidi aitoi mogitana yadi lamoga? Fai tomotoganidi 7 taiadi i nagi.”

34Iesu yadi velutoli i tutuli i vo, Tomotoga 'asiau fwayefwayeye i miamianiga, iaveta wata vevine i naginagi. 35We'e tomotoganidi i lubwainedi i na tovoi-vaitugana i na luku abame, bei i na miamiani yadi sauluva tulina nagi kebu. 36Yadi mia bani'odi anelose kebu i na wafaga. Fai Yaubada i sivetovoidi wafayega begaidi natunavo.

37'Omi yami vona 'ana nogaya 'wa vo, Towafa kebu i na tovoi-vaitugana,” siwe a na vonemi. 'Ai'edi Mosese 'ana kilukiluma 'wa da lu'iawawa-dewai 'wa da 'iseni towafa i na yawasa-vaitugana. Basenadiotoga Yaubada i veifufu Mosese 'waineye 'ai-'ala'alata 'wainega. I vo, Yau Ebelamo, Aisake, wata Iakobo yadi Yaubada.” 38De'e bani'odi Yaubada i voneyediga fai tomotoganidi basenadiotoga i wafa 'asiau ma yawaidi taiadi i miamiani. Begaidi ta na 'asetai egavo 'akonadi i wafa 'asiau ma yawaidi i miamiani kebu tamu aitoi wafawafana Yaubada mataneye.” 39We'e 'ifwaidi ve'etoboda 'adi tovevo Iesu yana vona i nogai i vo, Tove, 'u vona mogitana.” 40Kebu tamu wata aitoi i da vo, Iesu a na velutolieni,” fai i kololo.

  • S28 VeL 25:5S37 Sou 3:6

Velutoli Keliso faifaina.

41Iesu tomotoga i velutoliedi i vo, Tomotoga i vonaga Keliso, taunina Yaubada 'ana Venua'ivina, Kini Devida tubuna. Awale bani'odi i voneyedi? 42Basenadiotoga Devida tauniotogina i kilumi Buki Same 'waineye Yaubada 'ana Venua'ivina faifaina i vo,

Yaubada i vona 'aku Toveimea 'waineye, i vo,

Veimea a velemuga bega 'u na miabui 'aku 'atagiega,

I na nagoga 'amu gaviavo a na leodi bega 'u na veveimeyedi.”

44Keliso mogitana Devida 'ana wauma 'wainega i souyeni, siwe i vebwaika-'iaweni Devida, faifainanina i ve'awa-Toveimea Keliso 'waineye.”

  • S42-43 Same 110:1

Iesu i matakia ve'etoboda 'adi tovevo faifaidi.

45'Aila'a bwaikina Iesu yana vona i noganogaya, yana tovetutuyamavo 'waidie i vo, 'Wa na 'isa'isa ve'etoboda 'adi tovevo, nuanuadi yaba kaleko manamanawedi i veve'wesenedi bega 'aila'a bwaikina ma yadi ve'ililibu i na vevekaiwa 'waidie. Nuanuadi to'edakumeta bwaikidi taiadi i na mimiabui 'eba miava'auta 'waidie wata sakali 'waidie nuanuadi i na mimiabui ma 'adi wagava taiadi. 47We'e 'wabu'wabulavo i vevekaliedi yadi vanuga i eloelodi wata yadi velu'ui i lulumanamanawedi bega tomotoga i na subisubiadi i na vo 'ako, Yaubada yana tofolovavo 'atumaidi.” 'Awaie 'adi vematavuloga bwaikina i na veluagai Yaubada 'wainega.”

Copyright information for `YML