Luke 21

'Wabula yadi 'anivelena-maimaiga.

Iesu i miabui vanuga 'eba velu'ui nageneye mani 'eba yato lilivaneye, tomotoga 'ai'aiwabudi i 'ise'isedi yadi 'anivelena-maimaiga i yatoyato 'eba yato 'waineye. Wata tamu 'wabula i vewekowekomaga i 'isedi mani 'ailuga 'wau'waugidi i yatodi. Iesu yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, A vona mogitana, tomotoga matatabudi i yatoga 'eba yato 'waineye 'wabulanidi bwaikaotogina i yato. 'Ifwaidi i yatoga siwe wata yadi mani bwaikina i 'eno'enovi, we'e 'wabulanidi yadi mani matatabuna i lusaweni. Kebu wata tamu mani 'waidie i da 'eno'eno 'adi'adi faifaina.”

  • S3 2 Kol 8:12

Iesu i veifufu fwayafwaya 'ana 'eba ve'a'ava 'ana tugusa faifaina.

Iesu yana tovetutuyamavo 'ifwaidi vanuga 'eba velu'ui i 'iseni faifaina i veifufu i vo, 'Wa 'iseni 'ana 'isa 'atumaiotogina. Kileu bwaikidi wata 'aninamanamalidi, we'e 'ana vaigavu tomotoga yadi nuakalikali Yaubada faifaina.” Iesu yadi vona i nogai i vonedi i vo, Vanuganina 'wa 'ise'iseniga 'awaie 'ami gaviavo i na maia matatabuna i na geuya, wata kileunidi bega i bibinaga i na tutuwealidi matatabuna i na tubakabakaledi.”

Mulieta i velutoli Iesu 'waineye i vo, Tove, nuanuama 'a na 'asetai ava'ai tutuyaga vanuga 'eba velu'ui i na geuya wata ava'ai tugusaga 'a na 'iseni bega 'a na 'asetai naninidi sai'afoga i na souyedi.”

Iesu i vonedi i vo, 'Wa na 'isa'isa bega kebu tamu aitoi i na vekaliemiga. Tomotoga fuedi i na mai 'aku wagavayega igodi i na vo, Yau 'asa'aiana Keliso, Yaubada 'ana Venua'ivina,” wata i na vo, Yaubada yana tutuya mogitana 'akonadi i sousouyeni.” Siwe kebu bonadi 'wa na nogai wata kebu 'wa na yogo'wailidi. Kebu 'wa na venuafouviga tutuyanina gavia wata vetalaga valadi 'wa na noganogaidi. Mogitana, naninidi nagami i na souyedi we'e fwayafwaya 'ana 'eba ve'a'ava bola.”

10 Wata Iesu i vonedi i vo, 'Eba veimea bwaikidi wata 'eba veimea bwaikidi 'ifwaidi taiadi i na vevetalaga, 'awalawa wata 'awalawa 'ifwaidi taiadi i na vevetalaga.” 11 We'e 'awalawa fuedi 'waidie yoyoyo bwaikidi i na yueyue, loka, wata viga sakoidi i na sousouyedi tomotoga fuedi 'waidie. 'Eba kololo fuedi i na 'isedi we'e abame tugusa bwaikidi i na souyedi.

12 Naninidi mulieta i na souyedi siwe nagami 'wa na vetolu'ivona faifaiku begaidi tomotoga 'ifwaidi i na 'ive'avinimi veviga bwaikina i na velemi. I na 'anivelenemi 'eba miava'auta 'waidie 'wa na vonayavuga, i na 'a'avana i na yatomi vanuga 'eba yogona 'waineye. Fai 'wa vetumagana 'waikuye begaidi i na nawemi toveimea bwaikidi wata kini matadie. 13 Bei 'ami fata Valaku 'Atumaina 'waidie 'wa na lu'ivona. 14 Kebu nuafoumi i na veviga wata kebu 'wa na nuanua 'wa na vo, Ava'ai ta na voneyeni 'eba vonayavuga 'waineye?” 15 Tutuyanina 'waineye 'aseta a na velemi wata a na awave'ede'edemi bega 'ami gaviavo kebu 'adi fata yami vona i na tutuli, wata ava'ai 'wa na voneyeniga kebu 'adi fata i na awave'ewe'eweni. 16 Fai 'wa vetumaganeku begaidi tomotoga matatabudi i na vedumwe'ai'aiemi wata yami 'aila'avo. Bani'odi tamamiavo, inamiavo, taimiavo, wata emiavo i na 'etogiluvemi bega 'ami gaviavo i na 'ive'avinimi we'e 'ifwaimi i na luvewafami. 18 Siwe kebu tamu sai'afo 'wa na wafa-vagata. 19 'Wa na tovotovoi fa'alina kebu 'wa na baileku i na nagoga mia 'atumaina wata miamia-vagaina 'wa na veluagai.”

  • S6 Luk 19:43-44S12-15 Luk 12:11-12

Me Ielusalema 'adi leo faifaina Iesu i veifufu.

20 Wata Iesu i vonedi i vo, Bola 'wa na 'iseni tolugaviavo Ielusalema i na totovififineni nika 'wa na 'asetai sai'afoga i na leodi. 21 Tutuyanina tugusanina i na souyeniga, egavo i miamiani 'awalawa Iudia nageneye i lubwainedi i na dega i na nagoi 'oyeye, egavo Ielusalema i miamiani i na 'iaweni i na dega, we'e egavo 'akonadi i nagoi i yabayaba kebu wata i na vilaviladi Ielusalema. 22 Tutuyanina 'waineye Yaubada tomotoga fuedi i na vematavulogidi bega ava'ai basenadiotoga Yaubada yana Buki 'waineye i kilumiga faifaina 'ana mogitana i na souyeni. 23 Siwe 'aiatanidi 'waidie toveinainage wata vauvau nuakalikalidi fai kebu 'adi fata i na dega-matayo'o veviga bwaikina i na veluagai. Vita bwaikaotogina i na souyeni de'e 'awalawanina 'waineye wata Yaubada yana nuasako bwaikina i na souyeni tomotoganidi 'waidie. 24 'Adi gaviavo 'ifwaidi i na luvewafadi kefata 'waidiega we'e 'ifwaidi i na 'ive'avinidi i na nawedi mali 'eba veimea 'waidie. Mali tomotoga taunidi kebu me Diu yadi veimea toketokena 'wainega Ielusalema i na luvaia bei i na miamiani siwe tutuyanina Yaubada nuanuana, tomotoganidi yadi veimea i na 'a'ava.

  • S20 Luk 19:41-44S22 Dan 9:25-26S24 Lom 11:25 Dan 8:13 Ais 63:18-19

Iesu yana vila-vaitugana faifaina.

25 Tutuyanina 'waineye tugusa 'adi 'isa 'eba kololo 'wa na 'isedi inala, weta'i, wata 'ubwana 'waidie bega 'wa na 'asetai nani vitana sai'afoga i na souyeni. Tua bwaikina i na dodoga wata ta'wala i na taina bwaikina, yagina butu'aidi i na toke i na dududi tomia fwayafwaya matatabudi i na kololo-'afo'afo yadi nuanua i na ve'ale'usa. 26 Nani matatabuna toketokedi abame i na yue bega tomotoga i na 'asetai nani sakoina sai'afoga i na souyeni fwayefwayeye, begaidi yadi kololo 'waidiega i na mwea. 27 Tutuyanina 'waineye yau a vetomotogaotoga a na souyeku a na mimai waowa 'wainega ma yaku toketokena wata ma magetaku mataududulina. 28 Tutuyanina 'wa na 'isedi naninidi i na sousouyedi, 'wa na tovoi 'wa na 'isalaka 'ami 'ita'ita'i 'akonadi i le'wale'wa.”

29 Iesu i awatalatutula tomotoga 'waidie modawa yana sauluva 'wainega. I vo, 'Wa na nuanidi modawa wata welavi 'ifwaidi yadi sauluva. 30 Tutuyanina i na ididi ta 'asetai 'aisaya i veyafa. 31 Wata bani'odi, tutuyanina tugusanidi a voneyediga 'wa na 'isedi i na sousouyedi, 'wa na 'asetai sai'afoga Yaubada yana veimea i na souyeni tomotoga 'waidie.

32 A vona mogitana 'waimie, tutuya de'e 'ana tomotoga bola i na miamiani naninidi matatabuna i na souyedi. 33 Fwayafwaya wata abama 'awaie i na 'a'ava, we'e yaku vona kebu tamu sai'afo i na 'a'ava i na 'eno-vagata.

  • S25-26 Ais 13:6-13 Ioe 2:1-2 Ve 6:12-14S27 Mad 16:27

'Isaboda Iesu yana vila-vaitugana faifaina.

34 Taunimi 'wa na 'i'isave'avinimi i na nunago nani 'ifwaidi nuami i na 'ewadi 'wa na nuatavutavuna, bani'odi lusakali, ufa toketokedi, wata nani 'ifwaidi 'adi venuafouviga. 'Ai'edi bani'odi 'wa na nuatavutavunaga, yaku vila-vaitugana 'waineye a na veyawailovogimi. 35 Bani'odi 'aisaya nigola i sisimatayo'odi yawaidi i vevelovogidi, wata 'omi tomia fwayafwaya matatabumi bani'odi a na munegimi. 36 'Wa na 'isa'isa wata 'wa na vevelu'ui nika 'wa na vetoketoke bega kebu 'wa na be'u naninidi vitadi 'waidie we'e mogitana 'wa na tovoi fa'alina, mulieta 'ami fata 'wa na luku yau a vetomotogaotoga matakuye.”

37 'Aiatanidi 'waidie Iesu i veve vanuga 'eba velu'ui nageneye we'e lavilavi i nunago 'Oya Olive bei lovana matatabuna i miamia. 38 'Awa'awaiogose tomotoga fuedi i nunagoi vanuga 'eba velu'ui 'waineye nuanuadi Iesu yana vona i na noganogaya.

  • S34-36 Lom 13:10-14
Copyright information for `YML