Luke 22

I lauala Iesu 'ana laugiva faifaina.

Me Diu yadi Sakali Uvi'agalatagona 'ana 'aiata i velilivana. Sakalinina 'waineye me Diu beledi kebu 'ana 'ivebwaika i 'ani'ani, 'adi 'eba tolinuata'i basenadiotoga Yaubada tubudiavo i 'ita'ita'iedi 'awalawa Itifita 'wainega. Diu yadi tovelomu 'adi to'edakumetavo wata ve'etoboda 'adi tovevo i nuanua bani'odi i na munega Iesu i na lugivai i na wafa. Fai tomotoga fuedi nuanuadi Iesu begaidi i kololoyedi. Tutuyanina 'waineye Seitani i luku Iudasa Isakaliota yana nuanua 'waineye, taunina tamu Iesu yana tovetutuyamavo 'adi 'aila'a 12 'wainega. Iudasanina i nago tovelomu 'adi to'edakumetavo wata vanuga 'eba velu'ui 'ana to'isave'avinavo 'waidie taiadi i veifufu bani'odi i na munega Iesu i na 'etogiluveni. Yana vona i nogai i sosoana bwaikina nuanuadi tutula i na veleni. Iudasa i nogayedi bega i nago 'eda'eda 'atumaidi i lauala bega 'ana fata givagivayega Iesu i na 'aniveleneni 'waidie nika tomotoga kebu i na 'asetai.

  • S1 Sou 12:21-27S3 Ion 13:2

I 'idewadewa Iesu yana 'ani faifaina.

Sakalinina 'ana 'aiata i veluagai i lubwaineni 'aisaya sifi natudi i na nikedi i na velomuyedi Uvi'agalatagona faifaina. 'Aiatanina 'waineye Iesu i vonedi Fita wata Ioni i vo, 'Wa na nagoi 'ada'ada 'wa na 'idewadewa Uvi'agalatagona faifaina.” Fita ma iana Ioni i vo, Ava'aibe bei nuanuamu 'a na 'idewadewa?” 10 Iesu i veifufu 'waidie i vo, Side bani'odi. 'Wa na nagoi Ielusalema, tamu tomogo ma yana 'eba koi ufa i veadagi 'wa na veluagai. Vanuganina 'waineye i na nunagoga 'wa na yogo'waili i na luku we'e tonivanuga 'wa na velutolieni, 'wa na vo, Yama Tove i vo, Ava'aibe bei tutudaba bei yaku tovetutuyamavo taiadi 'a na 'ani Uvi'agalatagona faifaina?” 12 Bei tonivanuga i na vemi tamu tutudaba bwaikina tabwaneye 'akonadi i 'idewadewai faifaida. Bei 'ada'ada 'wa na 'idewadewa.” 13 Fita wata Ioni Iesu i nogayeni i tauya i nagoi naninidi Iesu i voneyediga matatabuna i veluagadi nika bei sakali i 'idewadewa.

Iesu yana 'ani.

14 'Ani 'ana tutuya i le'wa Iesu ma yana tomata'aulelevo i nagoi i miabui i na 'ani. 15 Iesu i vonedi i vo, Nuanuaku bwaikina nagami ma fuedeye ta na 'ani Uvi'agalatagona de'e faifaina mulieta veviga bwaikina a na veluagai. 16 Siwe a na vonemi kebu tamu tutuya wata Uvi'agalatagona a na 'ani, bola Yaubada yana 'Eba Veimea 'waineye Uvi'agalatagona 'ana mogitana i na souyeni, bei sakalinina bwaikina 'waineye a na 'ani.” 17 Mulieta Iesu oine ma vedina i 'ewai, Yaubada 'waineye i vekaiwa wata i vo, Oine de'e 'wa na 'ewai, 'aitamogana 'aitamogana 'wa na yemu. 18 A vona mogitana 'waimie, oine kebu wata a na yemuga i na nagoga Yaubada yana veimea i na souyeni tomotoga 'waimie, bei a na yemu.”

19 Wata Iesu 'ani'ani i 'ewai, i vekaiwa Yaubada 'waineye, mulieta i 'ivivia i 'a'avana yana tovetutuyamavo i veledi. I vonedi i vo, 'Ani'ani de'e 'asa'aiana tomogoku [a tauyeni faifaimi. Tutuya fuedi side bani'odi 'wa na 'ani'aniedi, 'aku nuave'avina faifaina.

20 'Ani i 'a'ava, wata bani'odi oine ma vedina i 'ewai i veledi i vonedi i vo, Oine de'e ma vedina 'asa'aiana dayagiku i na ilolo faifaimi bega yaku wafanina 'wainega Yaubada yana Veakutagona 'Ivauna basenadi faifaina i vona'awaufaufa i na velamu 'waimie.]

21 Siwe a na vonemi, kumanina i na 'etogiluveku a na wafa taunina ma fueda ta 'ani'ani. 22 Yau a vetomotogaotoga a na wafaga fai Yaubada nuanuana, siwe 'aku to'etogiluva nuakalikalina bola veviga bwaikaotogina i na veluagai Yaubada 'wainega.” 23 Tovetutuyamavo Iesu yana vona i nogai 'aise'avadi i velutolitoli i vo, Aitoi kumanaga i na 'etogiluva?”

  • S20 Iel 31:31-34S21 Same 41:9 Ion 13:21-22S22 Fol 2:23

Aitoi bwaikaotogina?

24 Sakalinina 'waineye tovetutuyamavo i ve'ikwayekwayega, 'waidiega aitoi mogitana bwaikaotogina. 25 Iesu i vonedi i vo, 'Akonadi 'wa 'asetai 'awalawa 'aitamogana 'aitamogana yadi kini yadi veimea toketokedi ve'isakololoyega tomotoga i veveimeyedi, wata nuanuadi tomotoga i na subiadi i na vo, 'Omi yama to'edakumeta 'atumaimi.” 26 Siwe a na vonemi. 'Omi kebu bani'odi 'wa na munega. 'Ai'edi aitoi nuanuana i na vetomogobwaika, nagami i na vetofolova bani'odi tamu kwamana. We'e 'ai'edi aitoi nuanuana i na veto'edakumeta 'waimie, nagami i na vetofolova-maimaiga 'waimie. 27 Mali tomotoga 'waidie yadi to'edakumetavo i mimiabuimo i lulukamata yadi tofolovavo 'waidie 'ani'ani i na veleveledi i na 'ani'ani. We'e yau kebu bani'odi a da vevesauluvediga 'waimie. Yau a vevetofolova 'waimie.

28 'Omi yau taiadi vita ta veveluagadi siwe kebu 'wa da baileku. 29 Tamaku i venua'ivineku bega tomotoga a na veveimeyedi, wata bani'odi veimea a na velemi bega bola yaku 'Eba Veimea 'waineye taiadi ta na 'ani'ani. Wata bei 'wa na miabui 'eba miabui 'ai'aiwabudi 'waidie bega waumanidi 12 tubuda bwaikina Isileli 'wainega i souyediga matamie i na vonayavuga 'wa na veimeyedi.”

  • S25-27 Mad 20:25-28S26 1 Fit 5:1-5S27 Ion 13:12-15
  • S28-30 2 Tim 2:12S30 Mad 19:28

Iesu i vona-vagata bola Fita i na ve'eweniga faifaina.

31 Wata Iesu i vo, Saimoni, Saimoni a na vonemu. Seitani nuanuana i na silubumi 'wa na be'u, bani'odi tomotoga witi i sisiveavui. Seitani yana nuanuananina Yaubada i tauyeni i na 'idewai. 32 We'e 'omu Saimoni faifaimu a velu'ui bega yamu vetumagana kebu i na mwea. 'Awaie 'u na baileku siwe tutuyanina 'u na vilamu 'waikuye emwavo yadi vetumagana 'u na kiavetoketokedi.” 33 Fita i vo, 'Auvea, 'ai'edi i na 'ive'avinimu i na nawemu vanuga 'eba yogona 'waineye wata bei i na luvewafamuga, yau wata taiadi.” 34 Iesu i vo, Fita, a na vonemu. 'Ako lovane bola kamukamu kebu i na kwagega nagami tutuya 'aitonu 'u na bavusebeku.”

  • S31 Iob 1:6-12, 2:1-6S32 Ion 17:9,11,15, 21:15-17

Iesu yana tovetutuyamavo i matakiadi bola 'aivaita kebu i na veluagai.

35 Wata Iesu i vonedi i vo, Basenadi a vetunemi 'wa nagoi 'wa lau'age nani 'ifwaidi a talabodedi, bani'odi mani, venuana, wata 'ageyafayafa. Naninidi tomotoga i nuakalikaliemi i velemi 'alo kebu?” I vo, kebu tamu nani faifaina a da ve'ale'usa.” 36 Wata Iesu i vo, 'Asiau tulina, fai ava'ai basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki 'waineye faifaiku i lubwaineni 'ana mogitana i na souyeni. Vonanina i vo,

Taunina tosakona ma fuedie i awavetubamidi.” Fai vonanina 'ana mogitana i sousouyeni, bega egavo ma yadi mani i na 'ewadi, egavo ma yadi venuana i na 'ewadi, wata egavo kebu yadi kefataga 'adi talauma i na vekimwaneyedi bega mani i na 'ewadi kefata i na kimwane.”
38 Tovetutuyamavo yana vona 'ana nuanua kebu i da 'asetaiga begaidi i voneni i vo, 'Auvea, kefata 'ailuga side.” Iesu i vo, we'e 'wa baileni, 'asa'aiadi.”

  • S35 Luk 9:3S37 Ais 53:12 Luk 23:32-33

Iesu yana velu'ui.

39 Iesu i veifufu'a'ava, mulieta ma yana tovetutuyamavo i tovoi i nagoi 'Oya Olive yana sauluva tutuya fuedi bani'odi. 40 Tutuyanina i le'wai Iesu i vonedi i vo, 'wa na vevelu'ui bega vetalaimimila 'waineye kebu 'wa na be'u.” 41 I 'iawedi sai'afo i vaganago bani'odi 'atagi 'ana vemanawe 'waineye 'agena i vetufano'uyedi i velu'ui. 42 I vo, Tamaku, 'Ai'edi yamu nuanua i na lubwaineniga vita de'e wata wafa 'u da 'ewadi 'waikuyega. Siwe 'asa'aiana de'e kebu yau yaku nuanuaga, 'omu yamu nuanua bega a na vematayakeyakenimo.” 43 Tutuyanina i vevelu'ui nuafouna i veviga bwaikaotogina begaidi i ibala, 'ana ibala yana ilolo fwayefwayeye bani'odi dayaga. Faifainanina tamu anelose abamega i souyeni i kiavetoketokei.

45 Yana velu'ui i 'a'ava Iesu i tovoi i vilai i nago yana tovetutuyamavo 'waidie i 'isedi 'akonadi i 'eno-mataiva fai i nuavita bwaikina. 46 I luvagonidi i vonedi i vo, Awale 'wa 'eno'enovi? 'Wa tovoi 'wa na vevelu'ui bega vetalaimimila 'waineye kebu 'wa na be'uga.”

Iesu 'ana 'ive'avina.

47 Bola Iesu i veveifufu yana tovetutuyamavo 'waidie, nika 'aila'a i le'wai Iudasa taiadi, taunina tamu Iesu yana tovetutuyama. 'Aila'anidi i 'edakumesedi i maia i le'wai i nago nuanuana Iesu i na 'avalamaigi. 48 We'e Iesu i vo, Iudasa awale? Yau a vetomotogaotoga 'u 'e'etogiluveku 'avalamaiga 'wainega.” 49 Tutuyanina tovetutuyamavo i 'isedi 'aila'a nuanuadi Iesu i na 'ive'avini begaidi i vo, 'Auvea, bani'odi, yama kefata 'waidiega 'a na nikedi?” 50 Tamu iadi yana kefata i yo'ei tovelomu bwaikina yana tofolova igodi i da nikei, taniga'avana 'ana 'atagiega i tutuomuya. 51 Siwe Iesu i talabodedi i vo, we'e 'wa baileni, kebu bani'odi 'wa na munega.” Mulieta tomogonina tanigana i 'abitonovi i ve'atumai.

52 Tomotoganidi i maia Iesu 'ana 'ive'avina faifaina side 'aila'anidi. Tovelomu 'adi to'edakumetavo, vanuga 'eba velu'ui 'ana to'isave'avinavo, wata me Diu yadi to'edakumetavo 'au'auveadi. Iesu i vonedi i vo, Yau 'wa da vo to'ainike bega 'wa maia ma yami kefata wata fulumai 'aku 'ive'avina faifaina. 53 'Aiata 'aitamogana 'aitamogana ma fuedeye ta miamiani vanuga 'eba velu'ui nageneye siwe kebu 'wa da 'ive'aviniku.” 'Asiau Seitani i veveimea, dudubala i vetoketoke, 'omi yami tutuya.”

  • S53 Luk 19:47-48

Fita i ve'eweni Iesu

54 'Aila'anidi Iesu i 'ive'avini i naweni i lukuveni tovelomu bwaikina yana vanuge, we'e Fita i yogo'waila siwe 'ani'ieogose kebu lilivadie. 55 Vanuganina 'waineye tanotanoge 'ai i levai Fita i mai bei tomotoga 'ifwaidi taiadi i vevevala. 56 Tamu tofolova vevinena Fita i 'iseni i vevevala nika 'ai i mageseni i 'isadewai i vona i vo, Side tomogonina tamu Iesu iana.” 57 Siwe Fita i ve'ewa i vo, 'Ana 'isa, aigodi we'e kebu a da 'asetaiga.” 58 Mulieta tamu tomogo i 'iseni i vo, 'Omu wata tamu Iesu iana.” Siwe Fita i vo, 'U vekali, yau kebu, tuliku.” 59 'Awasasa 'aitamogana i 'a'ava, mulieta tamu tomogo i 'alavulewai i vo, Vona mogitana, tamu Iesu iana. 'Adi 'ailuga i maia 'awalawa Galili 'wainega.” 60 Nika Fita i tutuli i vo, Aigodi we'e, yamu vonanina 'ana nuanua kebu tamu sai'afo a da 'asetaiga.” Bola Fita i veve'ewa nika kamukamu i kwage. 61 Iesu i sivilai i 'isanago Fita 'waineye nika Fita i nuani 'Auvea yana vona i voneni i vo, 'Ako lovane bola kamukamu kebu i na kwagega nagami tutuya 'aitonu 'u na bavusebeku.” 62 Fita vonanina i nuani i souyeni i nago 'atamane i taibwaubwau.

  • S61 Luk 22:34

Iesu i sidibidibieni wata i fiagi.

63 Tomotoganidi Iesu i 'i'isave'aviniga i sisidibidibieni wata i fiafiagi. 64 Matana kalekoyega i umadina i nikei i voneni i vo, 'Omu igodi tolu'ivona mogitana, yama fio, 'u da nuaniga aitoi i nikemu?” 65 Wata nani fuedi 'waidiega i awavesakoyeni wata i yagaia.

Iesu i tovoi Kaniselo matadie.

66 I 'atai 'awa'awaiogose me Diu yadi kaniselovo i va'auta bega Iesu i mieni matadie. Kaniselonidi nagedie 'ifwaidi Diu yadi to'edakumetavo 'au'auveadi, tovelomu 'adi to'edakumetavo wata ve'etoboda 'adi tovevo. 67 Tomotoganidi Iesu i velutolieni i vo, Nuanuama 'a na 'asetai, mogitana 'omu Keliso Yaubada 'ana Venua'ivina 'alo kebu?” Iesu yadi velutoli i tutuli i vo, 'Ai'edi a na vonemi, siwe bonaku kebu 'wa na vetumaganeni. 68 Wata 'ai'edi tamu ava'ai a na velutoliemi, kebu 'wa na tutuliga. 69 'Asiau de'e 'wainega i na nagoga yau a vetomotogaotoga ma yaku veimea a na miabui Yaubada Bwaikaotogina 'ana 'atagiega.” 70 Matatabudi i vo, Vetuma, 'omu Yaubada Natuna?” Iesu i vo, 'Wa vonaga, 'asa'aiana bani'odi.” 71 Tomotoganidi Iesu bonana i nogai i vo, 'Akonadi taunida yana vona-awadamana Yaubada 'waineye ta nogai. Kebu wata aitoi i na lulu'ivona 'waideye yana sauluva sakoina faifaina.”

  • S67 Ion 10:24-26S69 Fol 7:56
Copyright information for `YML