Luke 23

Iesu i vonayavuga Failato mataneye.

1Me Diu yadi Kaniselovo i veifufu'a'ava, matatabudi i tovoi Iesu i vagavaia i naweni me Loma yadi toveimea 'waineye, 'ana wagava Failato. 2Bei i lu'ivona-vekavekali Iesu faifaina i vo, Tomogo de'e 'a 'iseni tomotoga i lukakadedi nuanuana ma enavo 'omi me Loma taiadi 'wa na vetalaga, wata i talabodebodedi i vo, Kebu 'wa na takesi me Loma gabemani 'waidie,” wata i vo, Yau Keliso, yami Kini.” 3Failato yadi vonanina i nogai bega Iesu i velutolieni i vo, 'Omu me Diu yadi Kini?” Iesu i vo, 'U vonaga, 'asa'aiana bani'odi.” 4Mulieta Failato i vona tovelomu 'adi to'edakumetavo wata 'aila'a 'waidie i vo, Tomogo de'e kebu tamu yana sakona a da veluagai bega a na veimea i na wafa.” 5Nika i kwayega-'afo'afo i vo, Tomotoga i lulukakadedi vetalaga faifaina. Yana ve i velamu Galili 'waineye, bega i nago 'awalawa matatabuna 'waidie Iudia nageneye, wata 'asiau de'e i mai Ielusalema.”

  • S2 Luk 20:20-26

Iesu i nago Kini Elodi 'waineye.

6Tutuyanina Failato i nogai Iesu yana folova i velamu Galili 'waineye begaidi i velutoliedi i vo, Tomogo de'e Galiliega i maiga?” 7Tutuyanina 'waineye Galili 'ana toveimea i miamia Ielusalema 'ana wagava Kini Elodi begaidi i vonedi Iesu i na naweni 'waineye. 8Tutuyanina Iesu i le'weni Elodi 'waineye i sosoana bwaikina fai vala'avana i noganogaimo we'e kebu tamu tutuya i da 'iseniga. Wata i nuanua i vo, Tamu tutuya Iesu 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa i na 'idewai matakuye a na 'iseni.” 9Begaidi Elodi velutoli fuedi Iesu i veleni, siwe velutolinidi kebu tamu Iesu i da tutulidiga. 10Wata tovelomu 'adi to'edakumetavo ve'etoboda 'adi tovevo taiadi i tovotovoiga Elodi mataneye bonadi bwaikinega i lu'ivona-vekavekali Iesu faifaina. 11Elodi ma yana tolugaviavo Iesu i sidibidibieni wata i yagaia, mulieta toveimea 'adi vaigavuyega i 'ivivigavuya wata i vevilai i nago Failato 'waineye. 12Basenadi Elodi wata Failato ma yadi nuasako ma iana i ve'idi'idi, siwe tutuyanina de'e 'waineye i veiana.

  • S8 Luk 9:9

Failato i veimea Iesu i na wafa.

13Failato i vona tovelomu 'adi to'edakumetavo, tomotoga 'adi to'edakumetavo, wata 'aila'a i maia 'waineye, i vonedi i vo, Tomogo de'e 'wa mieni 'waikuye 'wa vonaga 'wa vo, Tomotoga i vevekaliedi.” Igodi yana sakonanidi 'wa lu'ivoneyediga 'waikuye faifaidi a velutolieni matamie siwe kebu tamu yana sakona a da veluagai. 15Wata bani'odi kebu tamu yana sakona Elodi i da veluagai begaidi i vevilai i mai 'waikuye. Fai kebu tamu yana sakona bwaikina, begaidi kebu i da lubwaineni i na wafa. 16'Asa'aiana a na veimea i na fiagiamo i na 'a'ava a na 'etoyavuya.”

[
17Malamala 'aitamogana 'aitamogana me Diu i sakasakali Uvi'agalatagona faifaina. Tutuyanina 'waidie me Diu fuedi tamu iadi yogoyogonina i vevenua'ivineni bega gabemani i 'e'etoyavuya vanuga 'eba yogona 'wainega.] 18Faifainanina 'aila'a bonadi bwaikinega i vegolegole i vo, Iesu 'wa na luvewafai, we'e Balaba 'wa na 'etoyavuya.” 19Balabanina basenadi ma enavo Loma gabemani taiadi i vetalaga Balaba tamu tomogo i luvewafai.

20Failato nuanuana Iesu i na 'etoyavuya begaidi i kwayega 'waidie. 21Siwe tomotoga i kwayega-'afo'afo i vo, 'U tutufwaseni, 'U tutufwaseni 'ai lagalagana 'waineye.” 22Wata Failato yana vona 'ana vetonu tomotoga i vonedi i vo, Ava'ai yana sakonaga? I na wafaga kebu i da lubwaineni fai kebu tamu yana sakona a da veluagai. A na veimea i na nikeimo mulieta a na 'etoyavuya.” 23Nika i toke i vegolegole bonadi ta'ebeiotoga i vo, 'U tutufwaseni. 'U tutufwaseni 'ai lagalagana 'waineye.” Nika yadi vona i tokega, Failato i ve'wada. 24Bega ava'ai tomotoga yadi nuanua, Failato Iesu i tauyeni i na wafa. 25We'e tomogonina tomotoga nuanuadi i na 'etoyavuyaga vanuga 'eba yogona 'wainega, Failato i 'etoyavuya. Kumanina basenadi vetalaga 'waineye tamu tomogo i luvewafai, ma'itufa Iesu i 'aniveleneni 'waidie bega ava'ai nuanuadi, i na 'idewai 'waineye.

Iesu 'ana tutufwatagi.

26Bega tomotoga Iesu i 'ewai i na naweni i na tutufwaseni. I nunagoi 'edeye tamu tomogo Sailini 'ana wagava Saimoni i veluagai, kwedayega i tauya i mimai Ielusalema. Tolugaviavo tomogonina i lukakadeni Iesu 'ana 'ai lagalagana i vevai, Iesu mulineye i nago.

27Wata tomotoga fuedi i yogo'waili, tomotoganidi 'waidiega 'ifwaidi vevine i vevemogai Iesu faifaina. 28Iesu i sivilai i 'isedi i vonedi i vo, Me Ielusalema vevine, kebu 'wa na vevemogai faifaiku. I lubwainemi taunimi faifaimi 'wa na vevemogai wata natumiavo faifaidi. 29'Awaie tomotoga i na vo, Egavo kakalidi, kumanidiavo kebu i da venatuna wata i da vesusuga, 'eba sosoana 'waidie fai vita sai'afo bwaikina i na veluagai, we'e egavo ma natudiavo vita bwaikaotogina i na veluagai.” 30Wata tutuyanina 'waineye tomotoga i na vona 'oya 'waidie i na vo, 'Wa 'anibai-matayo'omi 'wa tavunima nika kebu a na veveviga.” 31Yau 'wa na nike-maimaigiku, we'e 'omi mogitana bola i na nikemi vita bwaikina 'wa na veluagai.”

32Wata tolugaviavo tosakona 'adi 'ailuga Iesu taiadi i nawedi bega i na yatodi wafa 'waineye. 33Tutuyanina i le'wai tamu 'awalawa 'ana wagava 'Unu'unu Lulu'ava 'waineye, bei Iesu i tutufwaseni 'ai lagalagana 'waineye. Wata tosakona 'adi 'ailuga i tutufwasedi 'ai lagalagana 'waidie, tamu Iesu 'ana 'atagiega, tamu 'ana wamayega. 34Mulieta Iesu i velu'ui i vo, Tamaku, tomotoganidi de'e yadi sakona 'u na nuatavunidi, ava'ai i 'i'idewai 'waikuye kebu i da 'asetaiga fai i bavu.” Tolugaviavo nuanuadi Iesu 'ana kaleko i na veusedi begaidi tamu 'wava i 'waveni bani'odi kate. 'Ai'edi aitoi i na kumetaga, ava'ai kalekoga nuanuana i na 'ewai. 35Tomotoga fuedi i tovoi Iesu i 'ise'iseni wata me Diu yadi to'edakumetavo i sidibidibieni i vo, Tomotoga 'ifwaidi i 'ita'ita'iedi, 'ai'edi mogitana Keliso, Yaubada 'ana Venua'ivina, i lubwaineni taunina i na 'ita'ita'ieni.”

36Wata bani'odi tolugaviavo i sidibidibieni oine yuyuna i mieni Iesu mataneye i 'iyoyoeni. 37Wata i vo, 'Ai'edi 'omu me Diu yadi Kini, taunimu 'u na 'ita'ita'iemu, 'u na obuma 'ai lagalagana 'wainega.” 38De'e vonanina i kilumi 'ai lagalagana tabwaneye i vo, TOMOGO DE'E ME DIU YADI KINI.”

  • S30 Ose 10:8 Ve 6:16S34 Same 22:18 Mad 5:44S35 Same 22:7-8
  • S36 Same 69:21

Tamu tosakona i nuavilai.

39Tamu tosakona 'ai lagalagana 'waineye Iesu i yagaia i vo, 'Omu 'wa da vo kebu Keliso. Taunimu 'u na 'ita'ita'iemu, wata 'ima 'u na 'ita'ita'iema.” 40We'e iana tamu tosakona i talaboda i vo, Awale? Sai'afoga 'ada 'aitonu ta na wafa. I lubwaineni Yaubada 'u da ve'ililibuyeni. 41'Ada 'ailuga i lubwaineda ta na wafa yada sakona 'adi tutula, we'e Iesu kebu tamu yana sakonaga.” 42Wata i vona Iesu 'waineye i vo, Iesu, tutuyanina 'u na ve-Kini ma yamu veimea 'u na mai, 'u da nuaniku.” 43Nika Iesu i voneni i vo, A vona mogitana 'waimuye, 'asiau 'ada 'ailuga ta na luku Faladaisi, 'eba mia 'atumaina wata sosoana-vagata 'waineye.”

Iesu i wafa.

44'Aiata 'ana utukamwana 'waineye inala yana mageta i 'ailove fwayafwaya matatabuna i dudubali, mulieta lavilavie bani'odi 3 kiloki i magetai. 45Vanuga 'eba velu'ui nageneye tamu kaleko bwaikina bega Yaubada yana tutudaba tabutabuotogina i sisibodeni. Tutuyanina 'waineye kalekonina i 'anilabu'alugedi nika bani'odi i sibaleni 'eba luku Yaubada 'waineye. 46Iesu bonana bwaikinega i vegole i vo, Tamaku, 'Anu'anunuku a tauyeni 'waimuye.” I vona'a'ava nika yawaina i 'awatagoni. 47Tolugaviavo 'adi to'edakumeta i 'iseni Iesu yana wafa begaidi Yaubada i subiai i vo, Vona mogitana, tomogo 'atumaina.”

48Tomotoganidi i maiaga Iesu 'ana tutufwatagi 'waineye, i 'iseni yana wafa i viladi i nagoi yadi vanuge ma yadi nuavita bwaikina. 49We'e tomotoganidi Iesu enavo, 'ifwaidi vevine taiadi basenadi Iesu i yogo'waili i maiaga Galili 'wainega, 'ani'ieyega i tovotovoi i 'i'isanago.

  • S44 Luk 18:31 Emo 8:9S45 Ibu 9:2-3,6-8S46 Same 31:5

Iesu i ve'ufai.

50Ielusalema 'waineye tamu tomogo i miamia 'ana wagava Iosefa, 'ana tuvada Alimadia, 'awalawa Iudia nageneye. Taunina tomogo 'atumaina yana sauluva tonovidi wata i lulukamata Yaubada yana veimea yana mai fwayefwayeye faifaina. Iosefanina tamu me Diu yadi Kaniselo siwe tutuyanina kaniselonidi i veimea Iesu i na wafa, yadi nuanua kebu i da awave'atumaieni. 52Tutuyanina Iosefa i 'asetai Iesu i wafa i nago Failato 'waineye i velu'ui i vo, Nuanuaku Iesu tomogona a na ta'ia a na ve'ufai.” 53Failato i tauyeni bega i nago Iesu tomogona i ta'ia i fania kaleko 'avu'avunega. Mulieta i nago i silukuveni taumata 'ivauna 'waineye. Taumatanina basenadi i alai matumatu 'waineye, kebu tamu aitoi bei i da ve'ufai. 54Iesu i ve'ufaiga Falaidei lavilavie, me Diu yadi 'Aiata Veawai sai'afoga i na velamu.

55Vevinenidi Iesu i yogo'waili i maiaga Galiliega Iosefa taiadi i nagoi taumaseye, i 'iseni Iesu 'ana ve'ufa. 56Vevinenidi i viladi i nagoi yadi vanuge bunama magaidi 'atumaidi i 'idewadewadi Iesu tomogona 'ana ve'ufa-'atumai faifaina. Tutuyanina i 'idewadewa'a'ava, nika inala i simwanuya yadi 'Aiata Veawai i velamu, bega i veawai me Diu yadi veimea bani'odi.

Copyright information for `YML