Luke 5

Iesu yana tovetutuyamavo i goledi.

Tamu 'aiata 'waineye Iesu i tovotovoi Lavu Galili balebaleye, 'aila'a i maia i vevetunufelagieni nuanuadi Yaubada yana vona i na nogaya Iesu 'wainega. Iesu toyaubani yadi waka 'ailuga i 'isedi 'akonadi i yo'edi, we'e taunidi i obu yadi vualalalakana i lekolekoadi. Tamu waka 'waineye Iesu i dodoga, wakanina Saimoni yana waka, bega i voneni sai'afo i talalaka malavetayega mulieta Iesu i miabui i ve 'aila'a 'waidie.

Yana ve i 'a'avana Saimoni i voneni i vo, Sai'afo malaveseye 'u na sese bei ma emwavo vualalalakana 'wa na lelegedi igana 'wa na 'onadi.” Nika Saimoni i vo, 'Auvea, lovana 'a vuata i 'asema kebu tamu igana 'a da 'onaiga. Siwe fai 'u vonaga, ta na laka vualalalakana a na lelegedi.” Bega ma fuedie i laka i lelegedi igana fueotogidi i 'onadi sai'afoga vualalalakana i da bwekadi. Bega ediavo tamu waka 'waineye i lu'waiedi 'aivaita faifaina. I maia waka 'ailugana i veadagidi sai'afoga i da monu.

Tutuyanina Saimoni Fita igana fuedi i 'isedi ma yana ve'ililibu 'agena i vetufano'uyedi i 'odu Iesu 'waineye i vo, 'Auvea, 'u na 'iaweku fai yau tosakona.” Saimoni Fita wata 'ifwaidi tomotoga yana wakeye nuadi i voganidi fai igana fueotogidi i 'onadi. 10 Wata bani'odi enavo tamu waka 'waineye Saimoni taiadi i folofolova nuadi i voganidi, enavonidi 'adi wagava Iemesa wata Ioni, Sebedi natunavo. Iesu Saimoni i voneni i vo, Kebu 'u na kolologa. Basenadi igana 'u 'ona'onadi, we'e yau yaubani tamu a na vemu bega tomotoga 'u na 'ona'onadi 'u na mimaiedi Yaubada 'waineye.” 11 Bega yadi waka i yo'edi 'avale nani matatabuna i 'iawedi Iesu taiadi i nagoi yana tovetutuyamavo.

  • S4-6 Ion 21:2-6

Iesu tomogo waiwaiseselina i 'ive'atumaia.

12 Tamu tutuya Iesu i miamia tamu 'atamana bwaikina 'waineye, 'atamananina 'waineye tamu tomogo i miamia tomogona matatabuna waiwaiseselina. Tomogonina Iesu i 'iseni i mai ma yana ve'ililibu i lumata'afufu mataneye i velu'ui i vo, 'Auvea, 'ai'edi nuanuamu 'amu fata 'u na 'ive'atumaiku.” 13 Iesu nimana i 'otoi tomogoneye i 'abi i voneni i vo, Fai bani'odi, nuanuaku, 'u ve'atumai.” Nika tomogonina i ve'atumai 'ana viga i 'a'ava. 14 'Akonadi tomogo i ve'atumai Iesu i toke i velu'ase'asei i vo, Kebu tamu aitoi 'waineye 'u na lu'ivonaga, nuanuaku tonovimu 'u na nago tovelomu 'waineye nagami i na 'isemu. 'Aisaya 'u na veleni i na kabuni Yaubada 'waineye faifaimu, bani'odi basenadiotoga Mosese i voneyeniga Yaubada yana Buki 'waineye towaiwaisesela i ve'atumaiga faifaina. Tovelomunina i na 'isemu i na ve'awamogitana 'akonadi 'u ve'atumai, wata bani'odi mali tomotoga i na 'asetai.”

15 Iesu i talaboda siwe valana i vebwaika-'afo'afo, bega 'aila'a bwaikina i deli i maia yana vona i na nogai wata 'adi viga 'waidiega i 'ive'atumaidi. 16 Siwe Iesu yana sauluva tutuya fuedi 'aila'a 'waidiega i nunago tamu 'awasasa kebu tomotoginaga 'waineye, bei 'aiseneye i vevelu'ui Yaubada 'waineye.

  • S14 Vei 14:1-4 Luk 17:12-14S16 Mak 1:35

Iesu tamu tomogo bwalobwalokona i 'ive'atumaia.

17 Tamu 'aiata 'waineye Iesu i veve tomotoga 'waidie, 'aila'anina 'wainega 'ifwaidi Diu totafalolo 'adi wagava Falisi wata 'ifwaidi ve'etoboda 'adi tovevo. Taunidi i maia 'atamana fuedi 'waidiega, 'awalawa Galili wata Iudia 'waidiega, wata Ielusalemega, ma fuedie i noganogaya. Yadi miava'autanina nageneye Yaubada yana toketokena i 'eno'eno bega 'wainega Iesu toviga i 'ive'atumaidi. 18 We'e 'ifwaidi tomotoga tamu iadi i vebwalokoga ma 'evo'evona i evai i mieni, nuanuadi i na lukuveni Iesu 'waineye. 19 'Aila'a bwaikaotogina kebu 'adi fata i na lukuveni, bega i lakaveni vanuga tabwana bababana 'waineye. Vanuga 'ana saila'a i 'ewadi bega 'anibwekaneamo ma 'evo'evona i ve'ioyoi i obu Iesu manawaneye tomotoga 'awasasadiamo. 20 Iesu tomotoganidi i 'isedi i 'asetadi ma yadi vetumagana, bega tomogo bwalobwalokona i voneni i vo, Iaku yamu sakona 'akonadi a nuatavunidi.”

21 We'e ve'etoboda 'adi tovevo wata Falisi nuadiega i vo, Ava'ai tomogoga de'e? Awale Yaubada 'waineye i vona-uvi'agala? Kebu tamu aitoi 'ana fata sakona i na nuatavunidi, Yaubada 'aiseotogina 'ana fata.” 22 Iesu 'akonadi yadi nuanua i 'asetadi begaidi i vo, Awale nuamiega 'wa vo yau a vona-uvi'agala Yaubada 'waineye? 23 Yau a vetomotogaotoga ma yaku veimea fwayefwayeye bega 'aku fata tomotoga yadi sakona a na nuatavunidi. Tomotoga 'adi 'ive'atumai vitana fai 'ai'edi a na vona siwe kebu i na ve'atumaiga, 'wa na 'asetai a vekali, kebu ma yaku veimea, a vona-'avo'avovo. Siwe toviga de'e a na 'ive'atumaia 'wa na 'iseni bega 'wa na 'asetai kebu a da vona-'avo'avovo 'aku fata sakona a na nuatavuna.” Bega Iesu tomogo bwalobwalokona i voneni i vo, 'U tovoi, 'amu 'evo'evo 'u evai 'u nago yamu vanuge.” 25 Nika 'aila'a matatabudi matadie tomogonina i tovoi-matayo'o 'ana 'evo'evo i evai ma yana sosoana i tauya, i nunago yana vanuge Yaubada i subisubiai. 26 Tomotoga matatabudi i 'iseni nuadi i voganidi bwaikina wata i kololo begaidi Yaubada i subiai i vo, 'Asiauna nani 'eba nuavogana wata toketokena ta 'iseni.”

  • S20 Mad 8:13

Iesu Livai i venua'ivineni.

27 Iesu tomogo bwalobwalokona i 'ive'atumaia, mulieta i nunagoga takesi 'ana tolaugogona 'ana wagava Livai i 'iseni yana 'eba folova 'waineye i miamia. Iesu i voneni i vo, 'U mai taiadi ta na nago yaku tovetutuyama.” 28 Livai i tovoi nani matatabuna i 'iawedi Iesu taiadi i nago.

29 Mulieta Livainina 'ani'ani bwaikina i 'idewai yana vanuge Iesu faifaina. Matatabudi bei i luku i 'ani'ani, Iesu ma yana tovetutuyamavo, 'ifwaidi takesi 'ana tolaugogona wata tomotoga fuedi. 30 We'e 'ifwaidi Diu totafalolo Falisi, wata 'adi 'aila'avo ve'etoboda 'adi tovevo ma yadi nuasako tovetutuyamavo 'waidie i vona i vo, Awale tolaugogona vivinagodi wata tosakona taiadi 'wa 'ani'ani? Kebu 'ana 'isa 'atumainaga.” 31 Iesu i nogai yadi vona, vona-awatabaiega i vonedi i vo, Egavo 'atumaidi kebu nuanuadi viga 'adi to'ive'atumai, 'aisedi toviga mogitana. 32 Wata bani'odi, yau a maiga kebu taunidi i awave'atumaiediga faifaidi, a maiga wata tosakona a na 'ita'ita'iedi.”

Ve'udigana 'ana 'aseta.

33 We'e 'ifwaidi Falisi wata ve'etoboda 'adi tovevo Iesu i voneni i vo, Ioni Tobafitaiso yana tovetutuyamavo tutuya fuedi i veve'udigana 'ani bega yadi velu'ui i na vetoketoke Yaubada 'waineye. Wata bani'odi Falisi yadi tovetutuyamavo i veve'udigana we'e 'omu yamu tovetutuyamavo kebu i da ve'udigana, i 'ani'ani wata i yemuyemu. Awale bani'odi i munemunega?” 34 Iesu yadi vona i tutuli taunina faifaina i vona-awatabai i vo, Tonagi yana sosoana 'waineye, kebu tamu aitoi 'ana fata enavo i na talabodedi bega 'ani'ani i na baileni. 35 We'e tamu 'aiata tomotoga 'ifwaidi i na maia tonaginina i na 'ive'avini i na naweni, i lubwainedi ma yadi nuavita i na ve'udigana.”

36 Wata Iesu i awatalatutula 'waidie yana ve sauluva 'ivauna faifaina wata me Diu yadi sauluva tuatuaina 'adi luwanawana faifaidi i vo, Kebu i da lubwaineni 'ai'edi aitoi tamu kaleko 'ivauna i na silabu'i bega kalekonina 'wainega tamu kaleko tuatuaina i da bwadia. 'Ai'edi i na bwadieniga 'ana 'isa sakoina kebu i da vesala wata kaleko 'ivauna 'akonadi i silabu'i i sako.” 37 Wata bani'odi oine 'ana 'eba iwaga 'aisaya bunudiega faifaina Iesu i vona i vo, 'Ai'edi oine 'ivauna 'eba iwaga tuatuaina 'waineye i na iwagiga i na yuvefuai i na iwaga 'ana ve'amubwadodo fai totolina wata 'eba iwaga 'akonadi i sako. 38 Oine 'ivauna wata 'eba iwaga 'ivauna nika bikabikana i na lubwaineni kebu i na yuvefuai.” 39 Wata Iesu i vo, 'Ai'edi aitoi oine tuatuaina i na yemuyaga, kebu nuanuana 'ivauna i na yemu, i na vo, Tuatuaina a da yemu 'ana lautonova 'atumaiotogina.” De'e bani'odi Iesu i vonaga fai tomotoga fuedi yadi nuanua i vo, Yada sauluva tuatuaidi 'atumaiotogidi.”

Copyright information for `YML