Luke 6

Iesu i veifufu 'Aiata Veawai faifaina.

Tamu 'Aiata Veawai 'waineye, Iesu ma yana tovetutuyamavo i nunagoi bakula 'waineamo, yana tovetutuyamavo i lase bega vuaga i kadidi i 'ani fai 'akonadi tonibakula i tauyedi. We'e 'ifwaidi Diu totafalolo Falisi i 'isedi Iesu i voneni i vo, Awale? Me Diu yada ve'etoboda 'wa geugeuya, vuaga 'wa kadidi bani'odi 'wa folofolova 'Aiata Veawai 'waineye.” Iesu Falisi yadi vona i tutuli i vo, 'Wa da vo kebu bani'odi Yaubada yana Buki 'wa da lu'iawawaiga, basenadiotoga Kini Devida ma enavo i lase faifaina. I luku vanuga 'eba velu'ui nageneye, beledi tamu Yaubada 'ana 'anivelena tovelomu i veledi ma enavo i 'ani. De'e wata yada ve'etoboda kebu tamu aitoi 'ana fata beledinina i na 'ania tovelomu 'aisedi faifaidi, i 'ania siwe kebu i da sakonaga fai i lase.” Wata Iesu i vo, Yau a vetomotogaotoga 'Aiata Veawai 'ana Toveimea, 'aku fata 'aiatanina 'waineye tomotoga yadi sauluva faifaidi a na veimeyedi.”

  • S1 Vel 23:25S2 Sou 20:10S3-4 1 Sam 21:3-6

Iesu i 'ive'atumai 'Aiata Veawai 'waineye.

Tamu 'Aiata Veawai 'waineye Iesu i nago 'eba miava'auta 'waineye bei i ve. 'Eba miava'autanina nageneye tamu tomogo nimana 'ana 'atagiega 'okana i miamia. We'e 'ifwaidi ve'etoboda 'adi tovevo, wata 'ifwaidi Diu totafalolo Falisi Iesu i vemata'i'i'ieni. 'Ai'edi tamu tomogo i na 'ive'atumaia 'Aiata Veawai 'waineye i na yatoi 'eba vonayavuga 'waineye. Siwe Iesu 'akonadi yadi nuanua i 'asetai begaidi tomogonina nimana 'okana i voneni i vo, 'U tovoi 'u mai 'aila'a matameye bega fuedi i na 'isemu,” nika tomogo i tovoi i nago. Mulieta Iesu ve'etoboda 'adi tovevo wata Falisi i velutoliedi i vo, 'Wa da nuani yada ve'etoboda 'Aiata Veawai 'waineye 'ada fata tomotoga ta na 'ivaisedi 'alo ta na vesauluva sakoina 'waidie? Wata 'ai'edi sai'afoga tomogo i na wafaga ta na 'ita'ita'ieni 'alo ta na luve'wavu'wavugi?”

10 Iesu tomotoga 'aitamogana 'aitamogana i 'isadewadi i 'a'avana tomogonina i voneni i vo, Nimamu 'u si'otoi,” nika nimana i si'otoi i ve'atumai. 11 Ve'etoboda 'adi tovevo wata Falisi kamodi i ogala-'afo'afo, 'aise'avadi i vo, Iesu bani'odi ta da munegi ta da luvewafai?”

  • S7 Luk 14:1-5S9 Ion 7:23S11 Luk 11:53-54

Iesu yana tomata'aulelevo i venua'ivinedi.

12 Tomogo nimana 'okana i ve'atumai, mulieta 'aiata 'ifwaidi i 'a'ava, Iesu i laka 'oyeye i na velu'ui. Lovana matatabuna i vevelu'ui Yaubada 'waineye i 'aseni. 13 'Awa'awaie Iesu yana tovetutuyamavo matatabudi i goledi i nagoi 'waineye, 'waidiega 'adi 12 i venua'ivinedi bega i goledi tomata'aulele. 14 Tomata'aulelenidi side 'adi wagava,

Saimoni, i goleni Fita,

Anidulu, Saimoni taina,

Iemesa ma taina Ioni,

Filifi,

Batolomiu,

15 Madiu,

Tomasi,

Iemesa, Alefasi natuna,

Saimoni, toawa'idi'idi kebu nuanuana Loma gabemani i na veveimeyedi,

16 Iudasa, Iemesa natuna,

Iudasa, taunina Iesu 'ana to'etogiluva.

  • S14-16 Ion 6:70-71

Iesu i ve wata i 'ive'atumai.

17 Mulieta Iesu ma enavo i obuma 'oyayega i tovoi laube'uye, bei yana tovetutuyamavo fuedi wata 'aila'a bwaikina i miamiani. Tomotoganidi i maia 'awalawa Iudia matatabuna 'wainega, Ielusalemega i obuma, 'atamana bwaikidi balebaleye Taia wata Saidoni 'waidiega i lukuma. 18 Matatabudi i maia Iesu yana vona i na nogai wata egavo i viga Iesu i na 'ive'atumaidi. Wata tomotoga yaiaina i agediga veviga i veluagai i maia, Iesu i vona yaiaina matatabudi i 'awa'a'idi. 19 Tomotoga matatabudi Iesu i 'iseni yana toketokena begaidi nuanuadi i na 'abitonovi bega yana toketokena i na souyeni i na damana 'waidie 'adi viga 'waidiega i na veagiagi.

  • S19 Luk 8:46

Nuavita wata sosoana lamudi.

20 Iesu i 'isanago yana tovetutuyamavo 'waidie i vonedi i vo,

'Omi 'asiau 'wa vewekowekomaga,

'Eba sosoana 'waimie fai 'akonadi Yaubada i veveimeyemi yana 'Aila'a nageneye.

21 'Omi 'asiau 'wa laselasega,

'Eba sosoana 'waimie fai Yaubada i na vesauluva-'atumaiemi nika 'ami fata.

Wata 'omi 'asiau ma yami nuavita 'wa 'we'we'welaga,

'Eba sosoana 'waimie fai 'awaie 'wa na sosoana wata 'wa na namaga.

22 Tutuyanina yau kumaniku a vetomotogaotoga faifaiku, tomotoga i na vedumwe'ai'aiemi, i na awa'idi'idiemi, i na yagayagaimi wata i na falisakoyemiga,

23 'Eba sosoana 'waimie. Tutuyanina vitanidi i na souyediga,

'Eba sosoana 'waimie, ma yami sosoana 'wa na suya, fai 'ami tutula bwaikina Yaubada i yatoi i lulukamata abame. 'Wa na nuani basenadiotoga tovedumwe'ai'ainidi tubudiavo Yaubada yana tolu'ivonavo bani'odi i munegidi bega vita i veluagadi wata 'asiau 'omi 'waimie.

24 We'e 'omi tutuya de'e 'wa 'ai'aiwabuga,

Nuakalikalimi bola yami 'ai'aiwabunidi i na 'a'ava kebu wata 'wa na veluagadi 'wa na nuavita nuami 'wa na 'uvanidi.

25 We'e 'omi tutuya de'e kamomi i aiaidiga,

Nuakalikalimi bola 'wa na lase 'wa na nuavita nuami 'wa na 'uvanidi.

We'e 'omi tutuya de'e 'wa namaga-'avo'avovoga,

Nuakalikalimi bola 'wa na nuavita 'wa na 'we'wela.

26 Basenadiotoga tomotoga fuedi tolu'ivona-vekavekali i awave'atumaiedi nuanuadi yadi vona. We'e 'omi wata bani'odi, 'ai'edi tomotoga fuedi i na awave'atumaiemi nuanuadi yami vona, nuakalikalimi 'wa na nuavita fai vematavuloga 'wa na veluagai yami vekali faifaidi.”

  • S20 Ais 66:2S21 Ais 61:3 Ve 7:16-17S22-23 Ion 16:2 1 Fit 4:14
  • S24-25 Iem 5:1-6

Egavo i na vesauluva sakoina 'waimie 'wa na nuakalikaliedi.

27 Wata Iesu i vo, 'Omi fuemi yaku vona 'wa noganogaiga a na vonemi. Egavo i na vesauluva sakoina 'waimie 'wa na nuakalikaliedi wata egavo i na vedumwe'ai'aiemiga 'wa na vesauluva 'atumaina 'waidie. 28 Egavo i na yagaimiga ma yami nuakalikali vona bikanega 'wa na vonedi wata egavo i na kiavesako 'waimie 'wa na velu'ui faifaidi bega Yaubada i na 'ivaisedi.

29 'Ai'edi tamu tomogo 'ae'aemie i na 'ainikega, wata tamu 'ae'aemi 'wa na 'iyoyoeni i na nikei. We'e 'ai'edi aitoi yami 'eba vesifafa i na 'ewaiga, wata 'ami talauma 'wa na tauyeni kebu 'wa na ve'o'oleni. 30 'Ai'edi aitoi tamu ava'ai i na velu'uiemiga, kebu 'wa na veumokai. Wata 'ai'edi aitoi tamu yami kukua i na 'ewaiga, 'asa'aiana kebu 'wa na lukwayegeni 'ana vevila faifaina. 31 'Ai'edi ava'ai nuanuami tomotoga i na 'idewai 'waimie, 'omi wata bani'odi 'wa na 'idewai 'waidie.

32 'Ai'edi egavo i nuakalikaliemi wata 'aise'avadi 'wa na nuakalikaliedi, yami nuakalikalinina kebu nani bwaikina Yaubada mataneye, fai tomotoga fuedi wata tosakona taiadi yadi sauluva egavo 'adi tonuakalikali wata 'aise'avadi i nunuakalikaliedi. 33 Wata 'ai'edi egavo i na vesauluva 'atumaina 'waimie wata 'aise'avadi 'wa na vesauluva 'atumaina 'waidie, kebu nani bwaikina Yaubada mataneye fai tomotoga fuedi wata tosakona yadi sauluva. 34 Wata 'ai'edi nani 'ifwaidi tomotoga 'wa na veledi siwe nuanuami i na tutulidiga, kebu nani bwaikina Yaubada mataneye fai tosakona nani 'ifwaidi mali tosakona i veleveledi bega bola 'ana fata wata bani'odi i na tututula.

35 Siwe kebu. Egavo i na vesauluva sakoina 'waimie 'wa na nuakalikaliedi wata 'wa na vesauluva 'atumaina 'waidie. 'Wa na 'anivelena-maimaiga kebu tutula faifaina 'wa na nuanua. 'Ai'edi bani'odi 'wa na vevesauluvediga bola tutula bwaikina 'wa na veluagai Yaubada Bwaikaotogina 'wainega wata i na ve'awa-natunemi fai tutuya fuedi tosakona wata taunidi kebu i da vevekaiwa Yaubada 'waineye siwe i vevesauluva 'atumaina 'waidie. 36 Begaidi side bani'odi. 'Omi 'wa na nuakalikali tomotoga fuedi 'waidie, bani'odi Tamami i nuakalikaliemi.”

  • S27-28 1 Fit 3:9S33-34 Luk 14:12-14S36 Efe 4:32 Sou 34:6-7

Kebu mali tomotoga 'wa na awavesakoyedi.

37 Wata Iesu i vona 'aila'a 'waidie i vo, Kebu mali tomotoga 'wa na 'amalakibuyedi, i na nunago wata Yaubada i na 'amalakibuyemi. Wata mali tomotoga kebu 'wa na awavesakoyedi i na nunago Yaubada i na awavesakoyemi. Mali tomotoga yadi sakona 'wa na nuatavunidi nika Yaubada yami sakona i na nuatavunidi.

38 Tutuya fuedi 'wa na 'a'anivelena-maimaiga nika wata 'anivelena-maimaiga 'wa na veveluagadi. Nuakalikalinidi bwaikaotogidi bani'odi lugalagaladi wata 'udilidi, kebu 'ami fata 'wa na lilidiga fai fueotogidi. 'Ai'edi 'wa na 'anivelena-maimaiga bwaikina, wata 'anivelena-maimaiga bwaikina 'wa na veluagai. Wata bani'odi 'ai'edi 'wa na 'anivelena-maimaiga siaina, wata 'anivelena-maimaiga siaina 'wa na veluagai.”

39 Wata Iesu i vona-awatabai 'waidie i vo, Kebu 'ana fata tamu tomatasako iana tomatasako i na siveikani, fai bola 'adi 'ailuga i na be'uluga vakavakale. 40 Kwamana yana 'aseta kebu yana tove yana 'aseta i da vebwaika-'iaweni, we'e tosikulu matatabudi yadi sikulu i na ve'a'avaga, yadi 'aseta bwaikina yadi tove bani'odi.

41 Awale iamu mataneye fwayafwaya nani siaina 'u 'iseni faifaina 'u vonavona, we'e kebu 'u da nuaniga 'omu 'ibwalobwalo'u bwaikina matamuye? 42 Kebu 'ana nogaya 'atumaina 'u vo, Iaku, nuanuaku matamu i lufwaluyaga a na 'ewai,” we'e kebu 'u da 'iseniga taunimu matamuye 'ibwalobwalo'u bwaikina? 'Omu tovekali. Nagami taunimu matamuyega 'ibwalobwalo'u bwaikina 'u na 'ewai bega 'u na 'isadewa nika 'ana fata fwayafwaya nani siaina 'u na 'ewai iamu matanega.”

  • S37 Iem 2:13S38 Voa 19:17S40 Ion 13:16

Sauluva ma 'ana 'eba 'isa.

43 Wata Iesu i vonedi i vo, Welavi 'atumaina tutuya fuedi vuagina 'atumaina, wata welavi sakoina tutuya fuedi vuagina sakoina. 44 Welavi 'aitamogana 'aitamogana vuagidiega ta na 'asetadi ava'ai welaviga. Kebu 'ana fata 'ala'ai vuagina ta na kadia 'uwe 'wainega. Wata kebu 'ana fata kalibo ta na kadia ulaulawa 'wainega. 45 Wata bani'odi tomotoga, vuagidi 'waidiega ta na 'isa'inanadi tomotoga 'atumaidi 'alo sakoidi. 'Ai'edi tomogo yana sauluva 'atumaidi, ta na 'asetai yana nuanua matatabuna tonovidi. We'e 'ai'edi yana sauluva sakoidi ta na 'asetai yana nuanua matatabuna sakoidi. Tomogo ava'ai i na voneyeniga, fai yana nuanua 'wainega i mai.”

  • S45 Iem 3:10-12 Mad 12:35

To'aiyogona vanuga 'adi 'ailuga.

46 Wata Iesu i vona 'aila'a 'waidie i vo, Awale 'wa ve'awa-'Auvea 'waikuye we'e kebu yaku vona 'wa da vevematayakeyakediga? 47 'Ai'edi aitoi i na mai 'waikuye yaku vona i na nogaidi bega i na 'idewadi, taunina yana sauluva side bani'odi. 48 To'aiyogona 'atumaina nagami yana kabutu'u 'atumaina i venua'ivineni, 'ogola fa'alidi i 'ewadi wata ovu manamanawedi i aladi bega yana vanuga matatabuna i yogoni. Tutuyanina 'wei i 'wei, weyagata i obu, yana 'atamana i sesei vanuganina kebu i da 'etofoiaga fai vanuga fa'alina i yogoni. 49 We'e 'ai'edi aitoi yaku vona i na nogaidi siwe kebu i na 'idewadiga, taunina tamu to'aiyogona bani'odi. To'aiyogonanina kabutu'u sakoina i venua'ivineni nidule i 'aiyogona. Tutuyanina weyagata i obu vanuga i 'etofoia matatabuna i 'etogeugeuya.”

  • S46 Mad 7:21S47 Iem 1:22
Copyright information for `YML