Luke 7

Tolugavia tamu yana tofolova Iesu i 'ive'atumaia.

1Tutuyanina Iesu naninidi matatabuna i veifufu'a'avedi 'aila'a 'waidie, i tovoi i nago 'atamana Kafaneomi. 2'Atamananina 'waineye tamu me Loma yadi tolugavia bwaikina i miamia ma yana tofolova-maimaiga. Tofolovanina i viga bwaikina, sai'afoga i da wafa. Fai tolugavianina yana tofolova i nuakalikalieni bwaikina, tutuyanina i nogai Iesu valana 'ifwaidi Diu yadi to'edakumetavo 'au'auveadi i vetunedi Iesu i na voneni i na mai yana tofolova i na 'ive'atumaia. 4Tutuyanina i le'wai i voneni i vo, Nuanuama bwaikina ta na nagoi iama 'u na 'ivaiseni. I lubwaineni tomogonina 'u na 'ivaiseni fai 'ida me Diu i nuakalikalieda wata taunina yama 'eba miava'auta de'e bei Kafaneomi i yogoni.” 6Iesu yadi vona i nogai taiadi i nagoi.

Sai'afo i le'wale'wai vanuga lilivaneye, tolugavianina enavo 'ifwaidi i vetunedi Iesu i voneni i vo, 'Auvea, yama toveimea i vonaga kebu taunimu yamu folova 'u na 'ivevitaiga. Yana nuanua kebu i da lubwainemu 'u na luku yana vanuge fai taunina kebu tomogo Diu, wata i bunumayaga kebu nuanuana i na mai 'waimuye. Bega yana vona 'ana nogaya side bani'odi i vo, 'Asa'aiana, 'u na vonamo yaku tofolova i na ve'atumai.
8A 'asetai ma yamu veimea bega 'amu fata 'u na 'ive'atumaia. Yau wata ma yaku veimea yaku tolugavia 'waidie 'aku fata a na vo, 'U nago,” nika i na nago, wata a na vo, 'U mai,” nika i na mai, wata yaku tofolova a na voneni a na vo, Side 'u 'idewai,” nika i na 'idewai. Wata yau bani'odi, yaku to'edakumetavo yadi veimea a vevematayakeyakedi. 'Omu wata ma yamu veimea 'u na vonamo nika viga i na 'a'ava.” 9Tutuyanina Iesu i nogai yana vonanina, nuana i vogani bega i sivilai 'aila'anidi i yoyogo'wailiga i vonedi i vo, De'e Loma 'ana tomotoga siwe yana vetumagana kasikasisina, we'e 'omi me Diu Yaubada yana tomotoga, siwe kebu bani'odi vetumagananina a da veluagai 'waimie 'alo mali tomotoga 'waidie.” 10I 'a'avana, tomotoganidi i vetunedi i maiaga i viladi tolugavia 'waineye, yana tofolova i 'iseni 'akonadi i ve'atumai.

  • S10 Ion 4:51

'Wabula natudi Iesu i sivetovoia.

11Bola kebu 'aiata fuedi i da 'a'avaga, Iesu i nago 'atamana Neini yana tovetutuyamavo wata 'aila'a bwaikina taiadi. 12'Atamananina kalikalina bega tutuyanina Iesu i le'wa 'ana 'eba luku 'waineye i 'isedi tomotoga 'ifwaidi iadi i wafaga i evai i nunaweni taumaseye. Tomogonina i wafaga tamu 'wabula natudi tubu'eana iavetana, wata tovemogai fuedi taiadi i nunagoi. 13Tutuyanina Iesu i 'isedi i nuavita bwaikina i vonedi i vo, Kebu 'wa na 'we'welaga.” 14Bega Iesu i nago 'evo'evo i 'abitonovi nika toeva i tovoi. Iesu i vona tomogonina i wafaga 'waineye i vo, Iaku, a na vonemu, 'u tovoi.” 15Tomogonina i 'isala i miabui nika i velamu i welava. Wata Iesu tomogonina inana i vonedi i vo, Side natumi 'akonadi i yawasa.”

16Fuedi i 'iseni ma yadi kololo bwaikina Yaubada i subiai i vo, Tolu'ivona bwaikaotogina tamu i souyeni 'waideye,” we'e 'ifwaidi i vo, Yaubada i mai yana tomotoga i na 'ita'ita'ieda.” 17Naninina Iesu i 'idewaiga, valana i nago 'awalawa Iudia matatabuna 'waineye, wata mali tomotoga i miamia lilivaneye i 'aseta.

  • S13-15 Luke 8:41-42,49-55S15-16 1 Kin 17:21-24

Ioni tomotoga 'ifwaidi i vetunedi Iesu 'waineye.

18Wata Ioni Tobafitaiso yana tovetutuyamavo i lu'ivona 'waineye naninidi Iesu i 'idewadewadiga faifaidi. 19Begaidi Ioni tomotoga 'adi 'ailuga i goledi i nagoi 'waineye i vonedi i vo, 'Wa na nagoi yada 'Auvea 'waineye 'wa na velutolieni 'wa na vo, 'Omu kumanimu faifaimu me Diu ta lulukamata ta vo, 'Awaie 'ada To'ita'ita'i i na mai Yaubada 'wainega,” 'alo tulina faifaina ta na lulukamata?” 20Tutuyanina i maia Iesu 'waineye i velutolieni i vo, Ioni Tobafitaiso i vetunema nuanuana i na 'asetai 'omu kumanimu faifaimu me Diu ta lulukamata ta vo, 'Awaie 'ada To'ita'ita'i i na mai Yaubada 'wainega, 'alo tulina faifaina ta na lulukamata?” 21Tutuyanina 'waineye Iesu toviga fuedi i 'i'ive'atumaidi, tomotoganidi yaiaina i agediga i vonevonedi i 'a'awa'a'idi wata tomatasako fuedi i 'i'ive'atumaidi. 22Begaidi Iesu i vona Ioni yana tovetutuyamavo 'waidie i vo, 'Wa na vilami 'wa na nagoi Ioni 'waineye, ava'ai a 'i'idewadi 'wa 'isediga wata a veveifufuyedi 'wa nogaidiga faifaidi 'wa na voneni. Side bani'odi 'wa na voneyedi 'wa na vo, Tomatasako i 'isadewa, tubusakosako i tubuoga, waiwaisesela i ve'atumai. Tanigadi 'uludi 'adi fata i na nogaya, towafa a sivetovoidi wafayega, wata Vala 'Atumaina 'ita'ita'i Yaubada 'wainega faifaina a lalau'age wekowekoma 'waidie.” 23Wata 'wa na voneni 'wa na vo, 'Ai'edi aitoi kebu ma yana venuanaluga i na vetumaganamo 'waikuye, 'eba sosoana 'waineye.”

  • S22 Ais 35:5-6 Mad 15:30-31 Mak 7:32-37 Luk 5:12-13, 7:12-16

Iesu i veifufu Ioni Tobafitaiso faifaina.

24Ioni yana tovetutuyamavo i tauya i nunagoi, Iesu 'aila'a 'waidie i veifufu Ioni faifaina i vo, Basenadi 'wa nagoi sali'avu'avuye Ioni 'waineye, ava'ai nuanuami 'wa da 'iseni? Tamu tomogo umaumana yana sauluva bikana bani'odi 'ayalele kaukau siaina i nunuga i 'anino'uya? Kebu. 25'Alo ava'ai 'wa da 'iseni? Tamu tomogo i vaigavu kaleko 'atumaidiega? Wata kebu. Tomotoganidi i vaigavuga bani'odi, yadi vanuga 'ai'aiwabudi 'waidie i miamiani. 26Nuanuaku a na 'asetai 'wa nagoga ava'ai 'wa da 'iseni? Tamu Yaubada yana tolu'ivona? E'e. Mogitana tolu'ivona. Siwe 'ifwaidi tolu'ivona sai'afo va'egai, we'e tomogonina 'wa 'iseniga bwaikaotogina. 27Vona mogitana tomogo bwaikina fai basenadiotoga faifaina i kilumi Yaubada yana Buki 'waineye. Yaubada i vona 'ana Venua'ivina 'waineye i vo,

Taunina yaku tomata'aulele, a na vetunei i na kumeta yamu 'eda i na vusia.”

28Wata a na vonemi, tomia fwayafwaya matatabudi sai'afo va'egai, we'e Ioninina bwaikaotogina. Siwe tomotoga bwaikidi wata siaidi 'akonadi i lukuga Yaubada yana 'Eba Veimea nageneye i vagalaka, Ioni ma'itufa i obu fai bola kebu i da lukuga.”

29Tutuyanina 'aila'a wata takesi 'ana tolaugogona vivinagodi taiadi yana vona i nogai, i ve'awamogitana Yaubada yana nuanua tonovidi fai Ioni i bafitaisodi. 30We'e Falisi wata ve'etoboda 'adi tovevo Yaubada yana nuanua faifaidi i vedumwe'ai'ai fai kebu nuanuadi Ioni i na bafitaisodi.

31Begaidi Iesu i vonedi i vo, Tutuya de'e 'ana tomotoga, ava'ai 'wainega a na awatalatutulemi? Yami sauluva ava'ai bani'odi? 32Tomotoganimi bani'odi yavayavava to'wava nuanuadi i na vetutuyama 'atamanafouye. Tamu 'aila'a i vegole ediavo 'waidie i vo, Nuanuama tamu nani ta na 'idewai siwe 'wa baila. 'A lauinava siwe kebu 'wa da suya, 'a tailauwawa siwe kebu 'wa da vemogai. Kebu nuanuami yama nuanua 'wa na fali'atumaiedi.” 33'Omi yavayavavanidi bani'odi, kebu nuanuami Ioni Tobafitaiso wata yau yama nuanua 'wa na fali'atumaiedi. Ioni i mai i ve'udigana 'ani bega yana velu'ui Yaubada 'waineye i na vetoketoke wata kebu oine i da yemuga, 'wa vona 'wa vo, Tomogo no'o, yaiaina i agei.” 34We'e yau a vetomotogaotoga a mai kebu a da ve'udiganaga, a 'ani'ani wata a yemuyemu siwe 'wa vo, 'Wa 'iseni, tomogo no'o. 'Awana bwalabwalaina, yana 'ani wata oine yana yemu 'afoina, takesi 'ana tolaugogona vivinagodi wata tovedumwe'ai'ai i veianedi.” 35Egavo Yaubada yana nuanua 'ase'asetadi i vevematayakeyakedi, i nuani Yaubada ma yana 'aseta mogitana.”

  • S27 Mal 3:1 Luk 3:2-6S29-30 Mad 21:32S34 Luk 5:30

Tamu vavine Iesu 'agena i lekoai bunamayega.

36Tamu tutuya tamu totafalolo Falisi 'ana wagava Saimoni Iesu i tayegi yana vanuge i na 'ani, bega i nago i miabui. 37'Atamananina 'waineye tamu vavine yana sauluva sakoina yana matakamota 'afoina. Vala i nogai Iesu i mai Saimoni yana vanuge begaidi bunama magaina 'atumaina i 'ewai i nago i luku vanuganina 'waineye. We'e bei i koiaga kileu i 'idewai 'ana 'isa 'atumaiotogina, 'ana wagava alibasita. 38I nago Iesu lilivaneye i 'we'wela matageunega 'agena i vebutadi mulieta nava'aunega i luvelavelaladi. Wata ma yana ve'ililibu 'agena i yaogi, i 'a'avana bunamanina 'wainega i iwagi.

39Tutuyanina Saimoninina i 'iseni nuanega i vo, Kumanina Iesu, 'ai'edi mogitana Yaubada yana tolu'ivona 'ana fata i da 'asetai ava'ai vavinega i 'a'abitonovi wata i da 'asetai yana sauluva sakoina.” 40Iesu i voneni i vo, Saimoni, nuanuaku tamu nani a na vonemu.” Saimoni i vo, Tove, nika 'u veifufu ta na nogai.” 41Iesu i vo, Tamu tomogo 'ai'aiwabuna tomotoga 'adi 'ailuga mani i veledi, bola wata i na tutulidi. Tamu tomogo i veleniga lubulubu 500 wata tamu lubulubu 50. 42Siwe 'adi 'ailuga kebu 'adi fata i na tutulidi bega i talabodedi i vo, 'Asa'aiadi, kebu 'wa na tutulidiga.” Tomotoganidi 'adi 'ailuga ma yadi sosoana i nuakalikalieni, siwe 'u na voneku aitoi tomotogaga yana nuakalikali bwaikaotogina tomogo 'ai'aiwabuna 'waineye?” 43Saimoni Iesu yana vona i tutuli i vo, A nuaniga tomogonina lubulubu 500 i 'ewaiga, kumanina i nuakalikali bwaikaotogina.” Iesu i vo, 'U vona mogitana.”

44Mulieta i sivilai vavine 'waineye nika Saimoni i voneni i vo, 'Akonadi 'u 'iseni vavine de'e. We'e 'omu yamu vanuge a maiga, kebu ufa 'u da veleku bega 'ageku a da lekoadi yada sauluva bani'odi, siwe vavine de'e matageunega 'ageku i lekoadi wata nava'aunega i luvelavelaladi. 45Tutuyanina a le'wa kebu ma yamu sosoana 'u da 'avalamaigiku, siwe taunina 'ageku 'ana yaoga kebu i da 'ailove. 46Kebu 'u da ve'ililibuyeku bega bunama 'u da iwagi 'unu'unukuye siwe taunina bunama magaina 'atumaina 'agekuye i iwaga'a'aveni. 47Faifainanina a na vonemu, vavine de'e yana sakona fuedi faifaidi nuatavuna i veluagai, 'u 'iseni yana nuakalikali bwaikina 'waikuye. Aitoi yana sakona siaidi Yaubada i nuatavunidiga tomogonina yana nuakalikali Yaubada 'waineye siaina, we'e aitoi yana sakona fuedi Yaubada i nuatavunidiga, tomogonina yana nuakalikali Yaubada 'waineye bwaikina.” 48Mulieta Iesu vavine i voneni i vo, Yamu sakona a nuatavunidi.” 49'Ifwaidi tomotoga 'eba 'ani 'waineye i miamianiga, nuadiega i vo, Ava'ai tomogoga de'e sakona i nunuatavunidi?” 50Siwe Iesu i vona vavine 'waineye i vo, Fai 'u vetumaganeku Yaubada i 'ita'ita'iemu. Ma yamu sosoana 'u na nago, Yaubada i na nuakalikaliemu.”

  • S44 Nag 18:4S48-50 Mad 9:2-6
Copyright information for `YML