Luke 8

Vevine Iesu i 'weabuya.

'Aiata 'ifwaidi i 'a'ava, mulieta Iesu i tovoi ma yana tovetutuyamavo 12 taiadi i nagoi 'atamana siaidi wata bwaikidi 'waidie, Vala 'Atumaina i lu'ageyeni Yaubada nuanuana tomotoga i na veimeyedaga faifaina. Wata 'ifwaidi vevine taiadi i nagoi bega Iesu ma enavo i na 'i'ivaisedi wata 'adi'adi i na kimwakimwane taunidi yadi mani 'waidiega. Vevinenidi 'ifwaidi basenadi Iesu 'adi viga i 'ive'atumaidi wata 'ifwaidi yaiaina i agediga Iesu i vona i 'awa'a'idi. Vevinenidi 'waidiega side kumanidiavo, Meli, 'atamana Magidala 'wainega basenadi Iesu i vona yaiaina 7 i 'awa'a'idi 'wainega, Tusa yana vavine Ioana, tomogonina Kini Elodi yana vanuga 'ana to'isave'avina, wata Susana.

  • S1-3 Luk 24:10

Luyavuyavulagi 'ana vona-awatabai.

Tamu 'aiata tomotoga fuedi i deli i maia Iesu 'waineye 'atamana fuedi 'waidiega. Begaidi Iesu vona-awatabaiega i ve 'aila'a 'waidie i vo, Side bani'odi. Tamu tomogo i nago bakule yana witi
'Ana 'isa'isa bani'odi laisi.
waifeidi i na bakulidi, we'e yadi sauluva luyavuyavulagi. Yana luyavuyavulagi 'waineye witi 'ifwaidi i ve'anita'idi 'eda balebaleye tomotoga yadi 'eba nago 'waineye i badi mulieta manuga i mai i 'anidi.
'Ifwaidi i ve'anita'idi bwakebwakeye, tutuyanina i tabo fai fwayafwaya siaina i lala-matayo'o i 'awagi'adi. 'Ifwaidi i ve'anita'idi 'awanavenaveye kebu 'adi 'oiga, i ugawegawedi kebu vuagidiga. We'e 'ifwaidi i ve'anita'idi inageye fwayafwaya 'atumaina 'waineye i tabo i vuaga, 'aitamogana 'aitamogana vuagina 100.” Wata Iesu i vonedi i vo, 'Akonadi yaku vona 'wa nogai, siwe 'wa na venua'ivina nika 'wa na 'asetai.”

Vona-awatabai lamuna.

Mulieta Iesu yana tovetutuyamavo i velutolieni i vo, Nuanuama yamu vona-awatabainina 'u da kiavemagetai 'waimeye.” 10 Iesu i vonedi i vo, 'Akonadi Yaubada i tauyemi nani fuedi givagivadi 'wa na 'asetadi yana veimea tomotoga 'waidie faifaina. Siwe tomotoga 'ifwaidi 'aseta i na 'ewai vona-awatabaiega. Tomotoganidi i na 'isa'isa siwe kebu i na 'isa'inanaiga, wata i na noganogai siwe kebu i na 'asetaiga begaidi a veve 'waidie vona-awatabai 'waidiega.”

  • S10 Luk 10:21

Vona-awatabai Iesu i kiavemagetai.

11 Wata Iesu i vonedi i vo, Yaku vona-awatabainina 'ana 'aseta side bani'odi. Waifei, bani'odi Yaubada yana Vona. 12 Waifei i ve'anita'idi 'eda balebaleye 'ana nuanua, bani'odi tomotoga Yaubada yana Vona i nogai siwe Seitani i mai vonanina i elodi begaidi kebu 'adi fata i na vetumagana 'alo 'ita'ita'i i na veluagai. 13 Waifei i ve'anita'idi bwakebwakeye 'ana nuanua, bani'odi tomotoga ma yadi sosoana Yaubada yana Vona i nogai siwe yadi nuanua 'waidie kebu mogitana i da lukuga. I vetumagana siwe tutuya 'ale'usana. Tutuyanina 'eba sailubu i na veluagai i na baileni. 14 Waifei i ve'anita'idi gaweye 'ana nuanua, bani'odi tomotoga Yaubada yana Vona i nogai siwe yadi nuanua bwaikina 'ai'aiwabu wata fwayafwaya 'ana sosoana. Yadi kukuanidi wata yadi mia faifaidi i vevenuafouviga 'wa da vo i da ugawegawedi vuagidi kebu i da kumaga. 15 We'e waifei i ve'anita'idi inageye fwayafwaya 'atumaina 'waineye 'ana nuanua, bani'odi todumwebika 'atumaidi Yaubada yana Vona i nogai i 'ewai bega i tokemaiga i nagoga yadi folova Yaubada faifaina bani'odi i vuaga.”

  • S11 1 Fit 1:23S14 Luk 18:18,22-24S15 Ion 6:28-29 Iem 1:22

Mageta 'aivoe dibuneye.

16 Wata Iesu i vonedi i vo, Kebu tamu aitoi mageta i da kabukabunina 'aivoeyega i da tatalafwaseni 'alo talalia dibuneye i da yatoyatoi. Mogitana mageta 'ana 'eba yato 'waineye i lulutalauleni bega tomotoga i na mimaia vanuganina 'waineye i magemagesedi. 17 Wata de'e bani'odi ava'ai tomotoga i na givediga Yaubada i na sivemagesedi wata ava'ai i na nuagivediga Yaubada i na lu'ivoneyedi i na vemageta. 18 Begaidi 'wa na nogayadewadewa. 'Ai'edi aitoi sai'afo ma yana 'aseta bega 'asetanina i na 'i'isave'aviniga, 'imoso'i Yaubada i na veleni we'e aitoi kebu tamu yana 'asetaga siwe igodi i vo, Yau yaku 'aseta bwaikina,” 'asetanina Yaubada i na eloi.”

  • S18 Mad 25:20-29

Iesu tainavo inadi taiadi i nagoi 'waineye.

19 Iesu tainavo ma inadi i maia igodi i da luku Iesu 'waineye nika 'aila'a bwaikina. 20 Tamu tomogo Iesu i voneni i vo, Inamu wata taimwavo tanotanoge i lulualemu.” 21 Iesu 'aila'a i vonedi i vo, Egavo Yaubada yana Vona i nogai wata i vevematayakeyakeniga taunidi mogitana inakwavo wata taikwavo.”

  • S21 Luk 11:27-28 Ion 1:11-13

Iesu yagina i 'iveniwalovi.

22 Tamu 'aiata Iesu ma yana tovetutuyamavo i dodoga wakeye i vonedi i vo, Ta na damana no'o bega lavu vi'ainega,” nika i tauya. 23 Tutuyanina i damadamana Iesu i 'eno-mataiva nika yagi'oya bwaikina i nunuga yagina bwaikina waka i ludododogi sai'afoga i da veadagi wata i da monu. 24 Begaidi tovetutuyamavo i maia Iesu 'waineye i luvagoni i vo, 'Auvea, 'Auvea, sai'afoga ta na wafa.” Iesu i tovoi kaukau wata yagina bwaikidi i talabodedi nika i 'awatagoni wata i niwalova bwaikina. 25 Mulieta yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, Awale 'omi kebu 'wa da vetumaganekuga 'aku fata a na 'ita'ita'iemi?” Siwe nuadi i voganidi wata i kololo 'aise'avadi i veifufu i vo, Ava'ai tomogoga de'e? Kaukau wata yagina i talabodedi i vematayakayaka.”

  • S25 Mak 9:20-24

Tomogo yaiaina i ageiga Iesu i 'ive'atumaia.

26 Iesu ma enavo i damana lavu vi'ainega 'awalawa Gegesa, 'ada fata 'atamana Galili 'wainega ta na 'isadamana 'awalawanina 'waineye. 27 Tutuyanina i obu 'avale tamu tomogo yaiaina i ageiga i veluagai, i maiga 'atamana 'wainega. Basenadiotoga yana vanuga i baileni, konekonena i miamia taumaseye. 28 Tutuya fuedi tomotoga nimana wata 'agena i 'i'iyogoyogonidi bulava kainumu 'waidiega siwe yaiaina i kikiavetoketokei bega i dabadabadi wata i nunaweni wala'aie. Tutuyanina i 'iseni Iesu, i bwau ma yana ve'ililibu i be'u mataneye. Iesu yaiaina tomogo nageneye i voneni i vo, 'U 'awa'a'imu 'omu yaiaina sakoimu.” Tomogonina bonana bwaikinega Iesu i voneni i vo, Iesu, Yaubada Tabwaotogineye Natuna, ava'ai 'u na vaiku? A vevelu'ui 'waimuye kebu nuanuaku 'u na luvematavulogiku.” 30 Iesu i velutolieni i vo, Aitoi 'amu wagava?” Tomogo i vo, 'Aku wagava 'Aila'a.” De'e bani'odi i voneyediga fai yaiaina fuedi tomogonina i agei. 31 Yaiaina i toke i velu'ui-vaivaitugana i vo, Kebu nuanuama 'u na tawema 'a na obu Vatu'ai Manamanawena yaiaina yama 'eba mia 'waineye.”

32 Fatala bwaikina bawe 'oya lilivaneye i luluduaduala, begaidi yaiainanidi i velu'ui-vaitugana Iesu 'waineye i vo, 'U da tauyema bawenidi 'a da agedi,” nika Iesu i tauyedi. 33 Yaiaina i 'awa'a'idi tomogo 'wainega i nagoi bawe i agedi matatabudi i ve'ililide 'oyeamo i obu, i sou lavuye i ve'alamonumonu.

34 Tomotoganidi bawe i 'isave'avinidiga i 'iseni yadi bawevo i ve'alawafawafa, begaidi i lilide i nagoi i lu'ivona 'atamana wata kweda 'waidie. 35 Fuedi yadi veifufu i nogai bega i nagoi i na 'iseni. I maia Iesu 'waineye tomogonina basenadi yaiaina i ageiga siwe 'akonadi i 'awa'a'idi i 'iseni nuana tonovidi wata i ve'wesena i miabui Iesu 'ageneye i miamia. Tutuyanina Iesu yana toketokena i 'asetai i kololo bwaikina. 36 Bawe 'adi to'isave'avinavo i lu'ivona 'waidie bani'odi i munega tomogo i ve'atumai. 37 Begaidi tomotoga matatabudi 'awalawa Gegesa 'waineye Iesu i voneni nuanuadi i na 'iawedi fai i kololo-'afo'afo. Bega Iesu i dodoga wakeye i na tauya.

38 Tomogonina i ve'atumaiga i mai Iesu i voneni i vo, Yau nuanuaku taiadi ta na nago.” Siwe Iesu i talabodeni i voneni i vo, 'U na vilamu 'u na nago yamu vanuge 'u na lu'ivona tomotoga fuedi 'waidie ava'ai Yaubada i 'idewaiga 'waimuye faifaina.” Bega tomogo i nago 'atamana bwaikina 'ana tomia matatabudi 'waidie i veifufu Iesu i 'ive'atumaiaga faifaina.

  • S28-29 Luk 4:34

Yailo natuna wata vavine tamu Iesu i 'ive'atumaidi.

40 Iesu ma enavo i vila-vaituganidi i damanama de'e bega lavu lilivaneye 'aila'a i veluagadi i lulukamasedi. 41 I obu 'avale nika me Diu yadi 'eba miava'auta 'ana to'edakumeta tamu i veluagai 'ana wagava Yailo. Ma yana ve'ililibu i be'u Iesu mataneye i voneni i vo, Nuanuaku ta na nago yaku vanuge natuku vevinena sai'afoga yawaina i na 'a'ava 'u na 'ivaiseni. Natukunina tubu'eana yaku tamogana, 'ana malamala 12.”

Bega Iesu taiadi i nago wata 'aila'a bwaikina i vevetunufelagieni nuanuadi Iesu taiadi i na nago.
43 'Aila'anina nageneye tamu vavine, vevine 'adi viga i 'ewadi, malamala 12 nagedie kebu i da 'a'ailove viganina i 'eno'eno. Fu'eyega yadi kukua matatabuna i sigoidi siwe kebu tamu aitoi 'ana fata i na 'ivaisedi. 44 Taunidi i mai Iesu mulineye, 'ana kaleko mataifwana i 'abitonovi nika 'adi viga i 'a'ava. 45 Iesu 'aila'a i velutoliedi i vo, Aitoi i 'abitonoviku?” Matatabudi i ve'ewa we'e Fita i vo, 'Auvea awale bani'odi 'u velutoliedi? 'U 'iseni, 'aila'a bwaikina i sififinemu.” 46 Wata Iesu i vo, A 'asetai tamu tomotoga nuanuana yau begaidi i 'abitonoviku, fai 'aku vebae 'wainega a 'asetai yaku toketokena i damana to'abitonovanina 'waineye.”

47 Vavinenidi i nuani 'akonadi Iesu i 'asetadi begaidi i kololo, ma yadi tatava wata ma yadi ve'ililibu i be'u Iesu 'ageneye. Bei 'aila'a matadie i lu'ivona Iesu 'waineye ava'ai faifaina i 'abitonovi wata bani'odi i munega i ve'atumai-matayo'o. 48 Iesu i vonedi i vo, Natuku, yami vetumagana 'waikuye i 'ive'atumaimi. Ma yami sosoana 'wa na nago, Yaubada i na nuakalikaliemi.”

49 Tutuyanina Iesu i veveifufu, tamu tomogo i mai Yailo yana vanuga 'wainega Yailo i voneni i vo, Natumu 'akonadi yana 'i'ituva i 'alasaweni. Kebu wata Tove 'u na vevekadia.” 50 Siwe Iesu i nogaiga Yailo i voneni i vo, Kebu nuafoumu i na veviga, 'u na vetumaganamo 'waikuye natumu i na ve'atumai.”

51 I nagoi, tutuyanina i le'wai vanuge fuedi i talabodedi kebu i na lukuga, we'e Fita, Ioni, Iemesa, wata kwamana inana tamana taiadi i luku. 52 Fuedi vanuga nageneye i vevemogai kwamananina faifaina siwe Iesu i vonedi i vo, Kebu 'wa na vemogaiga, kwamana kebu i da wafaga i 'eno'eno.” 53 Matatabudi Iesu i sidibidibieni wata i namageni fai i 'asetai kwamana mogitana i wafa. 54 Siwe Iesu kwamana nimaneye i 'abi bonana bwaikinega i vo, Kwamana, 'u tovoi.” 55 Nika kwamana i yawasa i tovoi wata Iesu i vo, 'Ani'ani 'wa na veleni i na 'ani.” 56 Kwamananina inana wata tamana nuadi i voganidi siwe Iesu i vonedi i vo, Kebu tamu aitoi 'waineye 'wa na lulu'ivonaga.”

  • S46 Luk 6:19S56 Mad 8:4
Copyright information for `YML