Luke 9

Iesu yana tovetutuyamavo 12 i vetunedi.

Tamu tutuya Iesu yana tovetutuyamavo 12 i goledi i nagoi 'waineye veimea wata yana toketokena i veledi bega toviga i na 'ive'atumaidi wata yaiaina i na vonedi i na 'awa'a'idi. Mulieta i vetunedi i na lau'age 'atamana fuedi 'waidie Yaubada yana veimea tomotoga 'waidie faifaina, wata toviga i na 'ive'atumaidi. Siwe wata i velu'ase'asedi i vo, 'Wa na nunagoiga kebu venuana 'wa na 'ewaga, wata wautogana kebu, 'ani'ani kebu, mani kebu 'alo wata tamu kaleko vunavunagina. 'Ai'edi aitoi i na vonemi 'wa na luku yana vanuge bei 'wa na miamia mulieta yami folova i na 'a'ava 'atamananina 'waineye, vanuganina 'wa na 'iaweni. Wata 'ai'edi ava'ai 'atamanaga 'ana tomotoga i na vedumwe'ubu'ubusemi wata yami vona kebu i na nogaidiga, 'wa na 'iawedi 'wa na nagoi wata 'agemiega fwayafwaya 'wa na lubutubutuya yadi 'eba 'isa bola bei wata kebu 'wa na lalau'age wata bola vematavuloga i na veluagai Yaubada 'wainega.” Mulieta tovetutuyamavo i tauya i nagoi 'atamana fuedi 'waidie i lalau'age Vala 'Atumaina faifaina wata tomotoga i 'i'ive'atumaidi.

  • S3-5 Luk 10:4-11 Fol 13:51

Kini Elodi nuana i vogani Iesu faifaina.

Kini Elodi, 'awalawa Galili 'ana toveimea, Iesu yana folova valana i nogai nuana i vogani fai tomotoga 'ifwaidi i vonavona i vo, No'o Iesu, Ioni Tobafitaiso i yawasa wafayega.” We'e 'ifwaidi i vo, Ilaitia i vilai i mai abamega,” wata 'ifwaidi i vo, Tamu tolu'ivona basenadiotoga i wafa wata i yawasa.” We'e Elodi i vo, Ioni 'odona a boboi, we'e ava'ai tomogoga valana a noganogai?” Bega i nuanua bani'odi i na munega Iesu i na 'iseni.

  • S7-8 1 Kin 17:17-24S9 Mak 6:27

Iesu tomotoga 5000 i ve'anidi.

10 Basenadi Iesu yana tovetutuyamavo i vetunediga 'akonadi i viladi i maia nani matatabuna i 'idewadiga faifaidi i lu'ivona Iesu 'waineye. I veifufu'a'ava, mulieta i vagavaidi 'aise'avadi i nagoi tamu 'atamana 'ana wagava Bedasaida. 11 Siwe tomotoga fuedi valana i 'asetai ava'aibe bei i nunagoi begaidi Iesu i yogo'waili. Iesu ma yana sosoana i 'isedi nuanuana i na veifufu 'waidie Yaubada yana veimea tomotoga 'waideye faifaina wata toviga fuedi i 'ive'atumaidi.

12 'Akonadi lavilavi sai'afoga i na sidudubali tovetutuyamavo i maia Iesu 'waineye i voneni i vo, Tomotoga 'u na vetunedi i na nagoi taunidi 'adi'adi i na lauala 'atamana wata kweda 'waidie wata bei i na 'eno fai de'e bei kebu tomotogina.” 13 Siwe Iesu i vo, 'Omi taunimi 'wa na ve'anidi.” Yana vona i tutuli i vo, De'e 'aila'a bwaikaotogina we'e 'ima 'waimeye 'ani'ani mwadodoudi 5 wata igana 'ailuga, 'asa'aiana bani'odi, kebu fuediga. 'Alo nuanuamu 'a na nagoi 'adi'adi 'a na kimwane 'atamane? 14 'Aila'anidi iaveta tulai'avadi 5000 wata vevine kwakwama taiadi bega Iesu yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, Tomotoga 'wa na vonedi i na veiwakukuna, kukuna 'aitamogana 'aitamogana nagedie tomotoga bani'odi 50.” 15 Yana tovetutuyamavo i nagoi tomotoga i vemianidi. 16 Nika Iesu 'ani'ani 5 wata igana 'ailuga i 'ewadi i 'isalaka abame Yaubada 'waineye i vekaiwa mulieta i 'ivividi yana tovetutuyamavo i veledi tomotoga i veutadi. 17 I 'ani'a'ava matatabudi kamodi i aidi, mulieta tovetutuyamavo tomotoga nikilidi i va'augidi bayawa 12 i veadagidi.

Fita Iesu i 'asetai.

18 Tamu tutuya Iesu 'aiseneye i vevelu'ui Yaubada 'waineye yana tovetutuyamavo i nagoi 'waineye i velutoliedi i vo, 'Wa da nogaiga tomotoga yadi nuanua yau aitoi?” 19 Yana velutoli i tutuli i vo, 'Ifwaidi i vonaga 'omu Ioni Tobafitaiso wafayega i da mai, wata 'ifwaidi i vonaga 'omu Ilaitia abamega i da obuma, wata 'ifwaidi i vonaga 'omu tamu Yaubada yana tolu'ivona basenadiotoga i wafa i tovoi-vaitugana.” 20 Wata yana tovetutuyamavo i velutoliedi i vo, We'e 'omi 'wa da nuaniga yau aitoi?” Fita i vo, 'Omu Keliso, Yaubada 'ana Venua'ivina.”

  • S19 Mak 6:14-16S20 Ion 6:68-69

Iesu yana wafa i veifufuyeni.

21 Bega Iesu yana tovetutuyamavo i toke i talabodedi i vo, Kebu tamu aitoi 'waineye 'wa na lu'ivonaga yau Keliso, Yaubada 'ana Venua'ivina. 22 Yau a vetomotogaotoga i lubwaineni veviga bwaikaotogina a na veluagai wata me Diu yada to'edakumeta 'au'auveadi, tovelomu 'adi to'edakumetavo taiadi, wata ve'etoboda 'adi tovevo i na vedumwe'ai'aieku. Mulieta i na luvewafaku siwe 'aiata 'ana vetonu 'waineye Yaubada i na sivetovoiku.”

23 Mulieta matatabudi i vonedi i vo, 'Ai'edi aitoi nuanuana mogitana i na mai 'waikuye taiadi 'a na nagoga, 'aiata 'aitamogana 'aitamogana taunina yana nuanua i na bailedi. Fai i na vematayakeyakeku begaidi veviga bwaikina i na veveluagadi yau bani'odi a na veluagadi. Voke i na wafa faifaiku, yau wata bani'odi a na wafa 'ai lagalagana 'waineye. 24 'Ai'edi aitoi yana mia 'ana 'atumaina i na ve'o'oleni kebu nuanuana yawaina i na tauyeni faifaiku, taunina i na wafaotoga. We'e 'ai'edi aitoi yana mia 'ana 'atumaina wata yawaina i na tauyedi faifaiku, mia 'atumaina wata miamia-vagaina i na veluagai. 25 'Ai'edi tamu aitoi fwayafwaya matatabuna 'ana kukua i na 'ewadi mulieta yawaina i na 'a'ava, ava'ai 'ana 'atumaina 'waineye? 26 We'e 'ai'edi aitoi yau faifaiku wata Valaku 'ana lu'ivona faifaina i na bunumayaga, yau a vetomotogaotoga bola ma yaku mageta mataududulina a na vila-vaitugana wata a na bunumayageni. Yaku vila-vaitugana 'waineye, anelose magemagetadi taiadi 'a na maia, Tamaku yana mageta mataududulina nageneye. 27 A vona mogitana 'waimie, 'omi 'ifwaimi bola ma yawaimi 'wa na miamiani, nagami 'wa na 'iseni Yaubada yana veimea tomotoga 'waidie, mulieta 'wa na wafa.”

  • S23 Mad 10:38-39S26 Luk 12:9

Iesu i vemaigisivilavila.

28 Iesu yana vona i 'a'ava bani'odi wiki 'aitamogana i 'a'ava, mulieta tamu 'aiata 'waineye Iesu i vonedi Fita, Iemesa, wata Ioni taiadi i laka 'oya bwaikineye 'aise'avadi i na velu'ui. 29 Tutuyanina Iesu i vevelu'ui Yaubada 'waineye maigina 'ana 'isa'isa i vetuli wata 'ana kaleko 'adi lau'avu mataududulidi. 30 I 'i'isanago nika tomotoga 'adi 'ailuga i souyedi Iesu taiadi i veveifufu. Tomotoganidi Mosese wata Ilaitia basenadiotoga i nagoi Yaubada 'waineye, siwe 'adi 'isa mataududulina abamega i obuma. Yadi veifufunina 'waineye i vonavona Yaubada yana nuanua 'ana mogitana i na souyeni Ielusalema 'waineye Iesu bei i na wafaga faifaina. 32 Fita ma enavo i 'eno'eno mulieta i 'isa Iesu yana mageta mataududulina wata tomotoga 'adi 'ailuga taiadi i tovotovoi i 'isedi. 33 Tomotoganidi sai'afoga i na tauya nika Fita i vo, 'Auvea, 'atumaina fai 'ima taiadi. Bega lau'weta 'aitonu 'a na 'idewadi, tamu 'omu faifaimu, 'ailuga Mosese ma iana Ilaitia faifaidi.” Fai Fita nuana i vogani begaidi i vona-'avo'avovo.

34 Bola i veveifufu waowa i mai i ve'i'wa'uyedi mulieta i obu i tavunidi tovetutuyamavo 'adi 'aitonu i kololo bwaikina. 35 Bona'ava i nogai waowa 'wainega i vo, De'e Natuku, kumanina a venua'ivineni, bonana 'wa na nogai.” 36 Tutuyanina vona i 'a'ava, nika i 'iseni Iesu 'aise'avana i tovotovoi. Tutuyanina 'waineye tovetutuyamavo kebu tamu aitoi 'waineye i da lu'ivona ava'ai i 'iseniga faifaina, siwe tutuya manamanawena i 'a'ava mulieta i lu'ivona.

  • S28-35 2 Fit 1:17-18S30-31 Luk 13:33S35 Mad 12:17-18 Luk 3:22

Iesu i vona yaiaina i 'awa'a'ia kwamana 'wainega.

37 Iesu yana vemaigisivilavila i 'a'avana, mulieta i 'atai 'oyayega ma enavo i obuma 'aila'a bwaikina i veluagadi. 38 'Aila'anidi nagediega tamu tomogo i vegole i vo, Tove, natuku tubu'eana iavetana yaku tamogana nuanuaku 'u na 'ivaiseni. 39 Yaiaina basenadi i agei, tutuyanina i vevekadia ma yana vebwaubwau i vavatu'oga wata buobuo 'awana i tutubodai. Kebu nuanuana i na baileni i vevekadi-vebogia, kwamana i veveviga. 40 Yamu tovetutuyamavo a vonedi nuanuaku i da vona yaiaina i da 'awa'a'ia siwe kebu 'adi fataga.”

41 Iesu tomotoga i vonedi i vo, 'Omi tovekali. Awale Yaubada yana toketokena kebu 'wa da vetumaganeniga? Tutuya manamanawena taiadi ta miamia wata a totokemaigeku bwaikina siwe kebu 'wa da vetumaganeku mogitana.” Iesu kwamana tamana i voneni i vo, Nika natumu 'u mieni ta na 'iseni.” 42 Kwamananina i nunagoga Iesu 'waineye yaiaina i vatufeleni i be'u fwayefwayeye i vatu'o'oga. Iesu yaiaina i talabodeni nika i 'awa'a'ia kwamana i ve'atumai, mulieta tamana i voneni i mai natuna i 'ewai. 43 Tomotoga matatabudi i 'iseni, nuadi i voganidi Yaubada yana toketokena faifaina.

Iesu i veifufu-vaitugana yana wafa faifaina.

44 Tomotoga bola i nunuavogana nani matatabuna Iesu i 'idewadewadiga faifaidi we'e yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, Ava'ai a na vonemiga kebu nuami i na fani. Yau a vetomotogaotoga i na 'aniveleneku tomotoga nimadie.” 45 Siwe tovetutuyamavo kebu i da 'asetaiga yana vonanina 'ana nuanuana. Yana nuanuananina Yaubada i giveni bega kebu 'adi fata i na 'asetai wata i kololo kebu nuanuadi i na velutolieni faifaina.

  • S44 Luk 9:22

Aitoi bwaikaotogina Yaubada mataneye.

46 Tamu tutuya Iesu yana tovetutuyamavo 'aise'avadi i ve'ikwayekwayega 'adi 'aila'a nageneye aitoi bwaikaotogina. 47 Iesu 'akonadi yadi nuanua i 'asetai begaidi tamu kwamana i goleni i nago i tovoi lilivaneye. 48 Mulieta i vonedi i vo, 'Ai'edi aitoi ma yana nuakalikali tamu kwamana de'e bani'odi i na 'ivaiseni faifaiku, siwe 'asa'aiana yau i 'ivaiseku. Wata 'ai'edi aitoi ma yana nuakalikali i na 'ivaiseku, siwe 'asa'aiana Yaubada taunina 'aku tovetune i 'ivaiseni. Aitoi siaina matamie, taunina bwaikaotogina Yaubada mataneye.”

  • S46 Luk 22:24-27, 14:11

'Ami to'aivaitavo kebu 'wa na talabodebodediga.

49 Tamu Iesu yana tovetutuyama 'ana wagava Ioni i mai i vona i vo, 'Auvea, tamu tomogo 'a 'iseni 'amu wagavayega i vonavona yaiaina i 'a'awa'a'idi. 'A 'iseni 'a talabodebodeni fai taunina kebu 'ada 'aila'a.” 50 Iesu i vona Ioni 'waineye wata 'ifwaidi yana tovetutuyamavo 'waidie i vo, Kebu 'wa na talabodebodeniga, 'ai'edi aitoi kebu i na vedumwe'ai'aiemiga taunina 'ami to'aivaita.”

Me Samelia kebu nuanuadi Iesu.

51 'Akonadi Iesu yana tutuya i velilivana Yaubada i na vagavaia i na naweni abame. Begaidi ma yana tokemaiga i tovoi ma yana tovetutuyamavo i na nagoi Ielusalema. 52 I nunagoi 'edeye Iesu tomotoga 'ifwaidi i vonedi i kumeta yadi 'eba veawai i na 'idewadewai me Samelia yadi 'atamane. 53 Fai me Samelia wata me Diu kebu taiadi i da veveiana wata fai Iesu i nunago me Diu yadi 'atamana bwaikina 'waineye Ielusalema, begaidi i talabodaboda kebu nuanuadi Iesu ma enavo i na miamiani yadi 'atamane. 54 We'e Ioni wata Iemesa tomotoga yadi talaboda i nogai Iesu i voneni i vo, 'Auvea bani'odi? Nuanuamu 'a na vona 'ai-'ala'alata abamega i na obuma tomotoga de'e i na 'ala'a'avadi?” 55 Siwe Iesu i sivilai i talabodedi, mulieta i tovoi i nagoi tamu 'atamana 'waineye.

  • S51 Luk 17:11

Tomotoga 'adi 'aitonu igodi nuanuadi Iesu i da vetutuyameni.

57 Tutuyanina i nunagoi 'edeye tamu tomogo i vona Iesu 'waineye i vo, Yau 'akonadi 'a tauyeku 'waimuye, 'ai'edi ava'aibe bei 'u na nunagoga yau taiadi.” 58 Iesu tomogonina yana vona i tutuli i vo, 'U na nuani 'ou'ou walawala'ai ma 'adi ovu, wata manuga ma 'adi giuva, we'e yau a vetomotogaotoga kebu tamu yaku vanuga bei a na 'eno 'alo a na veawai. 'Ai'edi 'omu yau taiadi ta na nagoga vita 'u na veluagadi.” 59 Wata Iesu tamu tomogo i voneni i vo, Nuanuaku 'omu taiadi ta na nago, yaku tovetutuyama.” Nika tomogonina i vo, 'Auvea, 'atumaina siwe nuanuaku a na miamia nagami tamaku a na tavunina mulieta a na mai a na vetutuyamemu.” 60 Iesu tomogonina yana vona i tutuli i vo, 'Asa'aiana 'u baileni, egavo kebu nuanuadi i na vetutuyameku, taunidi 'anu'anunudi wafawafadi yami towafa i na vevetavuna. We'e 'omu 'asiauotoga 'u na nago 'u na lau'age Yaubada yana veimea tomotoga 'waidie faifaina.” 61 Wata tamu tomogo i vo, 'Auvea, nuanuaku a na vetutuyamemu, siwe nagami a na nago a na 'alanuai natukwavo wata yaku vavine 'waidie.” 62 Siwe Iesu tomogonina i voneni i vo, 'Ai'edi aitoi nuanuana i na vetofolova faifaiku we'e ma yana venuanaluga taunina faifaina i na nuanua, kebu 'ana fata i na vetofolova Yaubada faifaina, wata kebu 'ana fata Yaubada i na veimeyeni.”

  • S59 Luk 14:26,33S62 Fil 3:13
Copyright information for `YML