Mark 1

Ioni i veifufu Iesu yana mai faifaina.

Iesu Keliso, Yaubada Natuna Valana 'Atumaina. Basenadi Yaubada yana tolu'ivona 'ana wagava Aisea i kilumi Yaubada yana Vona Natuna faifaina. Yaubada Natuna i voneni i vo,

A na vonemu. Yaku tomata'aulele a na vetunei i na kumeta yamu 'eda i na vusia.”

Sali'avu'avuye tamu tomogo i vegolegole i vo, 'Auvea yana 'eda 'wa na vusia wata 'wa na sivetonovi yana 'eba nago.”

Ifufunina 'Atumaina side bani'odi i velamuyedi. Tutuyanina Ioni i le'wa vonanina Aisea i kilumiga 'ana mogitana i souyeni. Sali'avu'avuye Ioni tomotoga i lulu'ageyedi wata i bafitaisodi i vo, 'Wa na nuavilami yami sakona 'wa na vedumwe'ubu'ubusedi bega a na bafitaisomi, wata Yaubada yami sakona i na nuatavunidi.” 'Awalawa Iudia matatabuna 'wainega wata Ielusalemayega tomotoga fuedi Ioni valana i nogai bega i nagoi 'waineye. Tutuyanina Ioni bonana i nogai, 'aitamogana 'aitamogana yadi sakona i lu'ivona i 'a'avana Ioni i bafitaisodi Ufa Iolidani 'waineye.

Ioni 'ana kaleko sakoidi 'aisaya kameli vutuvutudiega i 'idewadi, we'e bulumakau bunudi 'ana wa'ila, sali'avu'avuye i 'ani'ani limwana wata mai'awa. Ioni i lau'age tomotoga 'waidie i vo, Kumanina mulikuye i mimaiga toketokeotogina yau kebu bani'odiga, kebu i da lubwaineku 'waineye a na vetofolova, fai taunina bwaikina bega a bunumayaga. Yau ufayega a bafitaisomi we'e taunina i na bafitaisomi 'Anu'anunu 'Atumainega.”

  • S2 Mal 3:1 Luk 7:27S3 Ais 40:3S4 Fol 13:34 Luk 1:77S8 Fol 1:5

Iesu yana souyagi.

Tutuyanina 'waineye Iesu i tauya 'atamana Nasalediega, 'awalawa Galili nageneye i nago Ioni 'waineye i na bafitaiso Ufa Iolidani 'waineye. 10 Tutuyanina ufayega Iesu i lakalakama i 'iseni abama i 'anikililia Yaubada 'Anu'anununa yana yaveobu Iesu 'waineye bani'odi bunebune. 11 Bona i nogai abamega i vo, 'Omu natuku nuafouku a nuakalikaliemu, faifaimu a sosoana bwaikina.”

12 Iesu i bafitaiso i 'a'avana nika Yaubada 'Anu'anununa i voneni i nago sali'avu'avuye. 13 Bei 'aiata 40 nagedie i miamia, yaiaina yadi to'edakumeta Seitani, i mai i vevetalaimimili nuanuana Iesu i na sakona. 'Aisaya walawala'ai taiadi i miamia siwe anelose i 'i'isave'avini.

  • S10 Ion 1:32S11 Same 2:7S13 Ibu 4:15

Iesu nuanuana toyaubani.

14 Kini Elodi Ioni Tobafitaiso i 'ive'avini vanuga 'eba yogona 'waineye i yatoi, mulieta Iesu i vilai i nago 'awalawa Galili. Yaubada Valana 'Atumaina i lulu'ageyeni i vo, Yaubada yana tutuya i le'wa sai'afoga yana veimea i na souyeni 'waimie. Yami sakona 'wa na bailedi, Vala 'Atumaina 'wa na vetumaganeni.”

16 Tamu 'aiata Iesu i balabalaga Lavu Galili balebaleamo tomotoga 'adi 'ailuga i 'isedi, Saimoni ma taina Anidulu vuatayega igana i 'ona'onadi fai taunidi toyaubani. 17 Iesu i vonedi i vo, We'e yaubaninina 'wa na baileni 'wa na maia 'wa na vetovetutuyama 'waikuye, yau yaubani tamu a na vemi bega tomotoga 'wa na 'ona'onadi 'wa na mimaiedi Yaubada 'waineye.” 18 Nika Saimoni wata Anidulu vualalalakana i 'iawedi Iesu i yogo'waili.

19 Sai'afo i vaganago wata Sebedi ma natunavo i 'isedi Iemesa wata Ioni yadi wakeye yadi vuata i agiagilidi. 20 Tutuyanina Iesu i 'isedi i goledi i vo, 'Wa maia,” nika tamadi ma yana tofolovavo i 'iawedi Iesu taiadi i nagoi Kafaneomi.

  • S14-15 Mad 3:2S18 Mad 19:27

Tomogo yaiaina i ageiga i ve'atumai.

21 Iesu ma enavo i miamiani Kafaneomi, mulieta me Diu yadi 'Aiata Veawai
'Ana wagava Sabati, bonada Kaiwekesi.
'waineye Iesu i luku 'eba miava'auta 'waineye, bei i ve.
22 Tomotoga nuadi i voganidi fai ma yana veimea i veve 'waidie kebu bani'odi yadi ve'etoboda 'adi tovevo.

23 Tutuyanina Iesu i veve, tamu tomogo yaiaina sakoina i ageiga i mai 'eba miava'auta 'waineye, Iesu yana vona i noganogaya. 24 Bei ma 'ana labilabina i vevebwaubwau i vo, Iesu tomogo Nasaledi, 'u bailema 'ima kebu nuanuama 'omu. Voke nuanuamu 'u na leoma? A 'asetamu, 'omu Yaubada Natuna Magemagetamu.” 25 Iesu yaiaina i talabodeni i vo, 'U ve'wada, 'u 'awa'a'imu tomogo 'wainega.” 26 Yaiainanina tomogo i toke i fetoi i vebwaubwau nika i 'awa'a'ia.

27 Tomotoga i 'iseni nuadi i 'ewai i veveakutolieni i vo, Emavo, ava'ai tomogoga? Yana ve 'ivauna wata ma yana veimea yaiaina i tatalabodedi i vevematayakayaka.” 28 Tomotoga fuedi i lu'ivoneyeni bega valana 'awalawa Galili matatabuna i 'aseta.

  • S22 Mad 7:28S24 Mak 5:7 Ion 6:69

Iesu i 'ive'atumaidi toviga.

29 'Eba miava'auta 'wainega Iesu ma enavo i souyedi tonovidi i nagoi Saimoni wata Anidulu yadi vanuge. Iemesa wata Ioni taiadi i nagoi. 30 Saimoni yana vavine inadi i viga tomogodi i luyauyauta i 'eno'eno 'ivie. Tutuyanina Iesu i le'wa i veifufu 'waineye yadi viga faifaina. 31 Iesu i luku, nimadie i 'abi i sivetovoidi nika 'adi viga i 'a'ava, ma fuedie 'adi'adi i 'idewadewa.

32 Inala 'akonadi i obu i lavilavia tomotoga ediavo yaiaina i agediga wata toviga i miedi Iesu 'waineye, wata tomotoga matatabudi i maia 'atamana bwaikinega i va'auta vanuga 'awaneye. 34 Toviga 'adi viga tulina tulina Iesu i 'ive'atumaidi wata i vona yaiaina fuedi i 'awa'a'idi. Yaiainanidi i talabodedi kebu i na lu'ivona fai 'akonadi i 'asetai Iesu taunina Yaubada Natuna.

  • S32 Mad 4:24S34 Mak 3:11-12 Fol 16:17-18

Iesu 'aiseneye i velu'ui.

35 'Awa'awaiogose bola kebu i da magetaiga Iesu i tovoi vanugayega i souyeni i nago tamu 'awasasa kebu tomotoginaga 'waineye, 'aiseneye i velu'ui. 36 Mulieta Saimoni ma enavo i 'isa Iesu i 'isa'avai i nagoi i lualeni. 37 Tutuyanina i veluagai i voneni i vo, Tomotoga fuedi i lulualemu nuanuadi 'omu.” 38 Iesu i vonedi i vo, Ta na nagoi mali 'atamana 'waidie bei wata a na lau'age, faifainanina a mai.” 39 Bega i nagoi 'awalawa Galili matatabuna 'waineye i lalau'age yadi 'eba miava'auta nagedie wata i vonavona yaiaina tomotoga i agediga i 'a'awa'a'idi.

  • S35 Mad 14:23 Luk 5:16S39 Mad 4:23-25

Iesu tomogo waiwaiseselina i 'ive'atumaia.

40 Tamu tomogo waiwaiseselina i mai Iesu 'waineye ma yana ve'ililibu i 'odu i velu'ui 'aivaita faifaina i vo, 'Ai'edi nuanuamu, 'amu fata 'u na 'ive'atumaiku.” 41 Iesu i nuavita tomogonina faifaina bega i 'abitonovi i voneni i vo, Fai bani'odi, nuanuaku, 'u ve'atumai.” 42 Nika tomogonina 'ana viga i 'a'ava i ve'atumai.

43 Bega Iesu i toke i voneni i vo, Kebu tamu aitoi 'waineye 'u na lu'ivonaga, nuanuaku tonovimu 'u na nago tovelomu 'waineye, nagami i na 'isemu. 'Aisaya 'u na veleni i na kabuni Yaubada 'waineye faifaimu, bani'odi basenadiotoga Mosese i voneyeniga Yaubada yana Buki 'waineye towaiwaisesela i ve'atumaiga faifaina. Tovelomunina i na 'isemu i na ve'awamogitana 'akonadi 'u ve'atumai wata bani'odi mali tomotoga i na 'asetai.” 45 Siwe tomogonina i nago 'atamana 'waidie i lu'ivo'ivona bega 'aila'a i maia Iesu 'waineye kebu 'ana fata i na folova, begaidi 'atamana bwaikidi i bailedi i nago 'awasasa 'ifwaidi kebu tomotogidi 'waidie. Siwe wata tomotoga i nagoi 'waineye 'awalawa fuedi 'waidiega.

  • S44 Vei 14:1-4S45 Mak 7:36
Copyright information for `YML