Mark 10

Iesu i ve sa'ila faifaina.

1'Atamana Kafaneomiega Iesu ma enavo i tovoi i nagoi 'awalawa Iudia 'waineye i damana Iolidani no'o bega. Wata 'aila'a bei i maia Iesu 'waineye i ve 'waidie, bani'odi tutuya fuedi i veve. 2Diu totafalolo Falisi 'ifwaidi nuanuadi tomotoga i na nuasako Iesu 'waineye bega i maia 'aila'a matadie i velutolieni i vo, Tomogo i lubwaineni yana vavine i na vesa'ilidi 'alo kebu?” 3Iesu yadi velutoli i tutuli i vo, Basenadiotoga Mosese bani'odi i voneyedi bega vonanina i kilumi sa'ila faifaina?” 4Falisi i vo, Mosese i tauyeda tamu lubulubu 'waineye sa'ila vonana ta na kilumi vavine ta na veledi ta na vo, 'Omi 'akonadi 'wa 'a'ava 'waikuyega.” 5Iesu i vonedi i vo, Mosese bani'odi i kilumiga fai sauluva 'atumaina 'wa baila.

6We'e tutuya 'eba velamu 'waineye Yaubada tomotoga i 'idewadi,

Iavetana wata vevinena.

7Faifainanina 'ai'edi tomogo i na nagiga, 'akonadi i 'awa'idia tamana wata inana 'waidiega, yana vavine taiadi i luvetubama.

'Adi 'ailuga siwe 'wa da vo tomotoga 'aitamogana.”

Kebu 'ana fata ta na vo, 'Adi 'ailuga,” fai taiadi i luvetubamaga ta na vo, 'Aitamogana.”
9Bega Yaubada 'akonadi i luvetubamidiga, kebu 'ana fata mali tomotoga 'alo taunidi i na vemia'idiedi.”

10Mulieta Iesu ma yana tovetutuyamavo i nagoi vanuge i velutolieni sa'ila faifaina. 11Iesu i vonedi i vo, Tomogo yana vavine i na vesa'ilidi wata mali vavine i na nagidi, 'akonadi i sakona Yaubada mataneye, wata vavinenidi bunumayaga bwaikina i 'ewai. 12We'e 'ai'edi vavine yadi lamoga i na sa'ileni, tamu tomogo i na nagia i sakona Yaubada mataneye.”

  • S4 VeL 24:1S6 Nag 1:27S7-8 Nag 2:22-24 Efe 5:31
  • S11 1 Kol 7:10-11

Iesu nuanuana yavayavava.

13Tomotoga 'ifwaidi yavayavava i mimaiedi bega Iesu i na 'abitonovidi i na vona-nuakalikaliedi, siwe tovetutuyamavo i talabodebodedi. Iesu i 'isedi i nuasako, bega i vonedi i vo, Kwakwama 'wa bailedi i na maia 'waikuye, fai egavo taunidi tonuaobu yavayavava de'e bani'odi 'adi fata taunidi i na tauyedi bega Yaubada i na veveimeyedi.” 15A vona mogitana 'waimie, aitoi Yaubada i na vetumaganeni bani'odi de'e yavayavavanidi i vetumaganeku, Yaubada i na veimeyeni yana 'Aila'a nageneye, we'e 'ai'edi kebu, kebu 'adi fata i na luku.” 16Bega kwakwama i olidi nimana i yatoi 'aitamogana 'aitamogana 'waidie i vona-nuakalikaliedi.

  • S14-15 Mad 18:2-3

Tomogo 'ai'aiwabuna.

17Iesu vanuga i 'iaweni i nunago 'edeye tamu tomogo i mai ma yana ve'ililibu 'agena i vetufano'uyedi mataneye i velutolieni i vo, Tove 'atumaimu, nuanuaku a na 'asetai ava'ai a na 'idewai bega mia 'atumaina wata miamia-vagaina a na veluagai? 18Iesu i vo, Awale 'u awave'atumaieku? Kebu tamu aitoi 'atumainaga, Yaubada 'aiseotogina 'atumaina. 19Ve'etoboda 'akonadi 'u 'asetadi basenadi Yaubada Mosese i veleni faifaida, kebu 'u na luvewafaga, kebu mali tomogo yana vavine 'u na luobuyedi, kebu 'u na vainagoga, kebu 'u na vekali tamu tomogo yana sauluva faifaina, kebu 'u na 'ewa-maimaiga, tamamu wata inamu 'u na ve'ililibuyedi.”

20Tomogo i vo, Tove basenadi siaikuyega ve'etobodanidi a ve'ililibuyedi.” 21Iesu tomogo i 'iseni i nuakalikalieni i voneni i vo, 'Waimuye nani 'aitamogana kebu 'u da 'idewaiga. 'U na nago yamu kukua wata nani matatabuna 'waimuye 'u na vekimwaneyedi, tutulidi 'u na 'ewadi bega egavo i vewekowekomaga 'u na 'ivaisedi nika 'akonadi 'u ve'ai'aiwabu abame. 'U na 'anivelenedi i na 'a'avana, mulieta 'u na mai 'u na vetutuyameku.” 22Tomogo i nogai i luvulewa ma yana nuavita i vilai i nago, fai yana 'ai'aiwabu fuedi, nuana i loloi kebu nuanuana i na 'anivelenedi.

23Iesu i sivilai yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, To'ai'aiwabu yadi luku vitana Yaubada yana 'Aila'a 'waineye.” 24Iesu yana tovetutuyamavo nuadi i voganidi yana vona faifaidi, wata i vona-vaitugana 'waidie i vo, Ekwavo a na vonemi, taunidi i ve'ai'aiwabu yadi luku Yaubada yana 'Eba Veimea 'waineye vitaotogina. 25Bawe yana luku aima mataneamo vitana, we'e tomotoga 'ai'aiwabudi yadi luku abame vitaotogina.”

26Tovetutuyamavo i venuavogana bwaikina bega 'aise'avadi i vona i vo, Vetuma aitoi 'ana fata Yaubada i na 'ita'ita'ieni bega mia 'atumaina wata miamia-vagaina i na veluagai?” 27Iesu i 'isanago 'waidie i vonedi i vo, Tomotoga tauni'avadi kebu 'adi fata. Yaubada 'aisena 'ana fata i na 'ivaisedi. Wata nani matatabuna Yaubada 'ana fata.”

28Fita Iesu i voneni i vo, Maide, 'ima nani matatabuna 'a bailedi 'a maia 'waimuye 'a vevetutuyamemu.” 29Iesu i vo, A vona mogitana 'waimie, egavo yadi vanuga i 'iawedi faifaiku wata Valaku 'ana lu'ivona faifaina, wata tamadiavo, inadiavo, ediavo, novudiavo, natudiavo wata yadi tanoga i 'iawedi faifaiku, 'awaie naninidi 'adi tutula bwaikaotogina Yaubada i na veledi. 30Tutuya de'e 'waineye wata tutuya mulina 'waineye naninidi 'adi tutula bwaikaotogina i na veluagadi ma 'adi 'imoso'i, bani'odi 100 nani 'aitamogana i baileniga faifaina. Side bani'odi, i na veluagadiga, vanuga fuedi, inadiavo fuedi, enavo fuedi, novunavo, natunavo wata tanoga fuedi. Siwe wata fai i vevetutuyameku veviga bwaikina i na veluagai 'aku tovedumwe'ai'ai 'waidiega, we'e tutuya mulina 'waineye mia 'atumaina wata miamia-vagaina i na veluagai. 31We'e tomotoga fuedi 'asiau i kumetaga, 'awaie i na vemuli, we'e egavo 'asiau i vemuliga, ma'itufa i na kumeta.”

  • S19 Sou 20:12-17S21 Mak 8:34S21-22 Mak 4:18-19
  • S27 Luk 1:37S28 Mak 1:16-20 Luk 5:28

Iesu yana vona 'ana vetonu yana wafa faifaina.

32I tauya i nunagoi Ielusalema Iesu i 'edakumeta 'aisena, yana tovetutuyamavo mulineye i maia nuadi i voganidi, we'e egavo 'ana toyogo'waila i kololo fai i nuani nani sakoina i na souyeni. Iesu yana tovetutuyamavo i vonedi i nagoi tulidie i kiavemageta ava'ai i na souyedi 'waineye Ielusalema nageneye faifaina. 33I vonedi i vo, Ta na lakaga Ielusalema yau a vetomotogaotoga 'aku gaviavo i na 'etogiluveku tovelomu yadi to'edakumetavo wata ve'etoboda 'adi tovevo 'waidie. Mulieta wafa faifaina i na veimeyeku i na 'a'avana i na 'aniveleneku tomotoga taunidi kebu Diu 'waidie. 34I na sidibidibieku i na kiwaliku wata i na toke i na fitaliku, mulieta i na luvewafaku. 'Aiata 'ana vetonu 'waineye wata a na yawasa-vaitugana.”

  • S32 Mak 8:31, 9:31

Iemesa wata Ioni yadi velu'ui.

35Iemesa wata Ioni, Sebedi natunavo, i maia Iesu 'waineye i voneni i vo, Tove, nuanuama tamu nani 'u na 'idewai faifaima.” 36Iesu i vo, Ava'ai naniga a na 'idewai faifaimi?” 37Iemesa wata Ioni i vo, Nuanuama bola yamu veimea toketokena i na souyeniga, 'u na silakaima bega 'a na miabui lilivamuye, tamu 'amu 'atagiega, tamu 'amu wamayega.” 38Iesu i vona-awatabai 'waidie bola yana veviga wata yana wafa faifaidi i vo, 'Omi kebu 'wa da venua'ivinaga 'wa vevelu'ui 'waikuye. Sai'afoga veviga 'ana vedi a na yemuyeni, we'e 'omi 'ami fata vedinina 'wa na yemuyeni? I na bafitaisoku vevigayega, 'ami fata 'omi wata bani'odi?” 39Iemesa ma taina i vo, 'Ama fata.” Iesu i vonedi i vo, Mogitana 'aku vediega 'wa na yemu wata 'wa na bafitaiso vevigayega yau bani'odi, siwe miabui 'aku 'atagiega wata 'aku wamayega kebu a na 'anivelenediga fai yau kebu yaku 'eba veimea. 'Eba miabuinidi Yaubada i 'idewadi taunidi i venua'ivinediga faifaidi.”

41Ediavo 10 'adi 'ailuga yadi vona i nogai, faifainanina i kamogala 'waidie. 42Begaidi Iesu matatabudi i va'augidi i vonedi i vo, 'Akonadi 'wa 'asetai toveimea bwaikaotogidi wata to'edakumetavo yadi veimea toketokedi 'waidiega tomotoga i veveimeyedi. 43We'e 'omi kebu bani'odi 'wa na munega. 'Ai'edi aitoi nuanuana i na vetomogo-bwaika, nagami i na vetofolova enavo 'waidie bani'odi tamu kwamana. 44We'e 'ai'edi aitoi nuanuana i na veto'edakumeta 'waimie nagami i na vetofolova-maimaiga matatabumi 'waimie. 45Yau a vetomotogaotoga 'wa na vetutuyameku. Yau a maiga, kebu a da vo, Tomotoga 'wa na foloveku,” we'e mogitana a maiga a na vetofolova tomotoga faifaimi, wata yawaiku a na tauyeni tomotoga fuemi a na tuveobumi sakona 'waidiega.”

  • S38 Mak 14:36S39 Fol 12:2 Ve 1:9S43 Mak 9:35
  • S45 1 Tim 2:5-6

Iesu tomatasako i 'ive'atumaia.

46Iesu ma enavo i maia Ieliko, mulieta i tautauya tovetutuyamavo wata 'aila'a bwaikina taiadi. Timio natuna, 'ana wagava Batimio i miamiana 'edeye, taunina tomatasako kebu 'ana fata i na folova, i vevelu'ui mani. 47I nogai Iesu tomogo Nasaledi valana i vegolegole i vo, Iesu 'omu Kini Devida tubuna, 'u da 'isanuakalikalieku.” 48Tomotoga fuedi i talaboda i vo, 'U ve'wada.” Nika i toke i vegolegole i vo, 'Omu Kini Devida tubuna, 'u da 'isanuakalikalieku.” 49Iesu i tovoi i vona i vo, 'Wa goleni i na mai.” Tomatasako i goleni i vo, 'U sosoana, 'u tovoi 'u nago i golegolemu.” 50Yana velu'uva i taweni, i tovoi-matayo'o i nago Iesu 'waineye. 51Iesu i velutolieni i vo, Ava'ai nuanuamu a na 'idewai faifaimu?” Tomatasako i vo, Tove, nuanuaku a da 'isala.” 52Iesu tomatasako i voneni i vo, 'Asa'aiana, fai 'u vetumaganeku 'akonadi 'u ve'atumai, 'u na nago.” I vona'a'ava nika matana i ve'atumai, i 'isadewa, Iesu taiadi i nago.

  • S47 Mad 9:27S52 Mak 5:34
Copyright information for `YML