Mark 11

Iesu i luku Ielusalema.

'Akonadi sai'afo Ielusalema lilivaneye i le'wai 'atamana 'ailuga 'waidie Bedifegi wata Bedani. Bei 'Oya Olive 'waineye, Iesu tovetutuyamavo 'adi 'ailuga i vonedi bega i na kumeta. Wata i vonedi i vo, 'Atamana debanagomiega 'waineye 'wa na nagoi. Tutuyanina 'wa na le'wai 'wa na 'iseni 'aisaya doniki natudi i luifweni i tovotovoi tamu vanuga 'waineye, kebu aitoi kwavuneye i da lakaga. 'Wa na yavuya 'wa na mieni 'waikuye. 'Ai'edi tamu aitoi i na vo, Awale 'wa 'ewa'ewai?” 'wa na vo, 'Auvea nuanuana, bola wata i na vevila-matayo'oi.”

Tovetutuyamavo 'adi 'ailuga i nagoi doniki i veluagai vanuga 'awana lilivaneye bei basenadi i luifweni. Tutuyanina i yavuyavuya, 'ifwaidi tomotoga i tovotovoiga i vo, Awale 'wa yavuyavuya?” Tovetutuyamavo i vona bani'odi Iesu i vonedi bega doniki i tauyeni. Doniki natudi i mieni Iesu 'waineye, 'adi talauma kwavuneye i yatodi Iesu 'ana 'ivi bei i miabui. Tomotoga fuedi ma yadi ve'ililibu yana 'eda i 'ivivigavuya 'adi kalekoyega, we'e 'ifwaidi welavi matoutoudi i kinidabadi i ta'ulidi 'edeye. Bega fuedi bonadi bwaikinega i vegolegole tokumeta wata tovemuli i vo,

Kaiwa, kaiwa,
'Ana mogitana Osana me Diu bonadiega.


'Auvea 'ana wagavayega i mimai,

Wata ma yana nuakalikali i na vevesauluva 'atumaina 'waineye.

10 I na veveimeyeda tubuda Kini Devida yana veimea bani'odi,

Yaubada i na vevesauluva 'atumaina yana 'Eba Veimeanina 'waineye.

Bega Yaubada tabwaotogineye ta na subisubiai.”

11 Iesu i nago Ielusalema i luku vanuga 'eba velu'ui nageneye i vai'ala siwe 'akonadi tutuya i ve'ale'usa fai i lavia bega i souyeni ma yana tovetutuyamavo i maia Bedani, kebu 'ani'ie Ielusalema 'wainega.

  • S9 Same 118:25-26

Iesu yana voneye 'ala'ai i bwavu-matayo'o.

12 I 'atai Bedaniega i viladi i mimai Iesu i lase. 13 'Ani'ieyega i 'isanago 'ala'ai i 'iseni bega i nago lilivaneye nuanuana i na 'iseni ma vuagina 'alo kebu. Siwe tutuyanina i mai lilivaneye i 'iseni luku'avana fai kebu mogitana 'ala'ai 'ana tutuya. 14 Iesu 'ala'ai 'waineye i vona i vo, 'Asiau wata tutuya i mimai kebu tamu aitoi vuagimu i na 'ani'ania,” we'e yana tovetutuyamavo yana vonanina 'ala'ai 'waineye i nogai.

  • S14 Mak 11:20

Iesu i nago vanuga 'eba velu'ui 'waineye.

15 Tutuyanina i le'wai Ielusalema, Iesu i luku vanuga 'eba velu'ui nageneye i 'isedi tokimwane wata tovekimwane, matatabudi i sogiedi i obu. Wata mani tulina tulina 'adi tosivedavedamana
Me Loma yadi mani kebu 'ana fata 'wainega i na 'anivelena-maimaiga bega i sisivedamana nuanuadi me Diu yadi mani.
yadi talalia i tutuviladi wata bunebune 'eba velomu faifaidi 'adi tosivedavedamana yadi 'eba miabui i tutufelefeledi.
16 Kebu tamu aitoi i da tauyeni bega tamu kukua i na lukuveni vanuga 'eba velu'ui 'waineye. 17 Iesu yana ve 'waineye i vonedi i vo, Basenadiotoga Yaubada yana Buki 'waineye i kilumi, Yaubada i vo,

Yaku vanuga 'ana wagava vanuga 'eba velu'ui tomotoga 'aila'a tulina tulina faifaidi,”

siwe 'omi 'wa sivilai, tovainago yadi 'eba giva.”
18 Tovelomu 'adi to'edakumetavo wata ve'etoboda 'adi tovevo 'akonadi i nogai i kololo bega 'aise'avadi i veifufu bani'odi i na munega Iesu i na luvewafai. I kolologa fai tomotoga matatabudi nuanuadi Iesu we'e yana ve faifaina nuadi i voganidi. 19 'Akonadi inala i simwanuya, bega Iesu ma yana tovetutuyamavo Ielusalema i 'iaweni i viladi i nagoi Bedani.

  • S17 Ais 56:7S18 Mak 14:1

Iesu i ve 'ala'ai 'wainega.

20 'Awa'awaie Iesu ma enavo i nunagoi i 'iseni 'ala'ai matatabuna i 'awagi'ai. 21 Fita nuana i 'anita'ia bega Iesu i voneni i vo, Tove, 'ala'ai 'u voneniga 'akonadi matatabuna i 'awagi'ai.” 22 Iesu yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, A vona mogitana, 'ai'edi tamu tomotoga ma yana vetumagana Yaubada 'waineye, 'ana fata de'e 'Oya Olive i na voneni i na obu eyage. 'Ai'edi kebu ma yana venuanaluga, i na vona ma yana vetumagana, naninina faifaina i vonaga i na souyeni. 24 Faifainanina a na vonemi 'wa na velu'uiga Yaubada 'waineye 'wa na voneni ava'ai nuanuami. 'Ai'edi 'wa na vetumagana naninina nuanuami 'akonadi 'wa veluagaiga, mogitana Yaubada i na velemi. 25 Tutuyanina 'wa na vevelu'ui, 'ai'edi ma yami nuasako tamu tomogo 'waineye, nagami 'wa nuatavuni, bega Tamada abame yami sakona i na nuatavunidi. 26 We'e kebu 'wa na nuatavuniga, wata Tamada abame yami sakona kebu i na nuatavunidi.”

  • S20 Mak 11:14S23 Luk 17:6S24 Mad 7:7 Ion 14:13-14
  • S25 Mad 6:14-15

I velutolieni Iesu yana veimea lamuna.

27 Wata i viladi i maia Ielusalema. Tutuyanina Iesu i nunago vanuga 'eba velu'ui nageneamo, tovelomu 'adi to'edakumetavo, ve'etoboda 'adi tovevo wata to'edakumeta 'au'auveadi i maia Iesu 'waineye i velutolieni i vo, Nuanuama 'a na 'asetai aitoi i vetunemu bega naninidi 'u 'i'idewadi, 'alo aitoi veimea i velemu?” 29 Iesu i vo, Nuanuaku tamu velutoli a na velemi, 'ai'edi yaku velutoli 'wa na tutuliga, a na vonemi aitoi veimea i veleku bega nani de'e a 'i'idewadi. 30 'Wa na voneku Ioni Tobafitaiso aitoi veimea i veleni bega tomotoga i bafitaisodi? Yaubada 'alo tomotoga?”

31 To'edakumetanidi 'aise'avadi i veifufu i vo, Bani'odi ta na voneyedi? 'Ai'edi ta na vo, Yaubada veimea Ioni i veleni,” 'ako i na vo, Vetuma awale kebu Ioni yana vona 'wa da vetumaganeni?” 32 Wata kebu 'ada fata ta na vo, Tomotoga veimea Ioni i veleni.” To'edakumetavonidi 'aila'a i kololoyedi, kebu nuanuadi Ioni i na awaobuobuyeni fai 'aila'a matatabudi i ve'awamogitana Ioni Yaubada yana Vona 'ana tolu'ivona. 33 Begaidi yadi tutula Iesu 'waineye i vo, Kebu 'a da 'asetaiga.” Iesu i vo, Vetuma kebu a na vonemiga aitoi veimea i veleku bega nani de'e a 'i'idewadi.”

  • S28 Ion 2:18S32 Mad 21:46
Copyright information for `YML