Mark 12

Tofolova sakoidi 'adi vona-awatabai.

Mulieta Iesu i vona-awatabai 'waidie i vo, Tamu tomogo kalefa talagina i yatoi wata i kalieni. Vuagina 'ana 'eba vatanitani i 'idewai kileuyega, wata kileu i didigi tabwaneye 'eba 'atu'ai i yogoni. I 'a'avana, tofolovavo i vonedi i na 'isave'avini, we'e i tauya i nago mali 'awalaweye. Kalefa yana kumaga 'ana tutuya i le'wa, tonibakula tamu yana tofolova i voneni i nago yana bakula 'ana to'isave'avinavo 'waidie, vuaga 'ifwaidi i na miedi faifaina. To'isave'avinanidi tofolova i 'ive'avini i nikei i vevilai nima'ava'avana.

Mulieta wata tamu tofolova i vetunei. Tofolovanina 'unu'ununeye i 'aitalaga wata i 'ivekokovaotogi. Wata tamu i vetuneiga i luvewafaotogi. Wata fuedi i vetunedi, 'ifwaidi i nikedimo we'e 'ifwaidi i luvewafadi.

'Aitamogana i miamia bega 'eba ve'a'avaotoga i vetunei taunina natuna nuafouna i vo, De'e natuku i na ve'ililibuyeni.” Siwe to'isave'avinanidi i 'iseni i mimai 'aise'avadi i veifufu i vo, No'o tonibakula natuna, bola nani matatabuna i na 'ewadi i na veimeyedi. 'Wa maia ta na luvewafai bega naninidi ta na 'ewadi.” I 'ive'avini, i luvewafai i taweni kalimulie.” Mulieta Iesu me Diu to'edakumeta i velutoliedi i vo, Tonibakula, yana to'isave'avinavo bani'odi i na munegidi? I na vilai to'isave'avinanidi matatabudi i na leodi mulieta tomotoga 'ifwaidi i na vonedi i na veto'isave'avina.” 10 Mulieta Iesu tamu vona-vagata Yaubada yana Buki 'wainega i voneyeni 'waidie to'edakumetanidi i na baileniga faifaina. I vo, 'Omi 'wa da vo de'e vonanina kebu 'wa da lu'iawawaiga i vo,

To'aiyogona folova tamu i 'iseni siwe i baileni.

Folovanina taunina 'unututu.

11 Yada 'Auvea folovanina i vetovoi-vaitugani,

'Ana 'isa 'waideye 'eba nua'ewa.”

12 Me Diu yadi to'edakumetavo i 'asetai Iesu i vona-awatabaiedi taunidi bani'odi to'aiyogonanidi wata to'isave'avinavo sakoidi, igodi i da 'ive'avini, siwe kebu 'adi fata fai 'aila'a nuanuadi Iesu begaidi i kololo i baileni.

  • S8 Ibu 13:12S10-11 Same 118:22-23 1 Fit 2:6-8

Velutoli takesi faifaina.

13 Mulieta me Diu yadi to'edakumetavo Diu totafalolo Falisi wata 'ifwaidi Kini Elodi 'ana 'aila'avo i vetunedi i nagoi Iesu 'waineye nuanuadi i na velutolieni bonana na nogai, 'ai'edi i na vekali 'adi fata i na 'ive'avini. 14 I maia Iesu i voneni i vo, Tove, yamu sauluva tonovidi, kebu 'u da vevekaliga. 'A 'asetamu tomotoga toketokedi kebu 'u da kololoyediga 'u lulumatanidi we'e tomotoga sakoidi kebu 'u da vivieyediga, siwe 'u veve mogitana Yaubada yana nuanua tomotoga 'waimeye. 15 'U da nuani, i lubwaineda 'ida me Diu ta na takesi Loma yadi toveimea bwaikina Sisa 'waineye 'alo kebu? Nuanuama 'a na 'asetai.”

Iesu yadi bavuseba 'akonadi i 'asetai begaidi i vonedi i vo, 'Omi tovekali, igodi 'wa sisiloloku. Maninina 'wainega ta yatoyato takesi, 'wa na mieni ta na 'iseni.”
16 Maninina i mieni i 'iseni i velutoliedi i vo, De'e mani 'waineye, aitoi 'anununa wata 'ana wagava?” I vo, Sisa.” 17 Bega Iesu i vonedi i vo, Vetuma 'ai'edi ava'ai Sisa faifaina, 'wa na 'aniveleneni 'waineye, we'e ava'ai Yaubada faifaina, 'wa na 'aniveleneni 'waineye.” Iesu yana vona i nogai, nuadi i voganidi.

  • S17 Lom 13:7

Yawasa-vaitugana 'ana velutoli.

18 'Ifwaidi Diu totafalolo 'adi wagava Sadusi i maia Iesu 'waineye, taunidi tovona igodina towafa kebu i na yawasa-vaitugana. 19 Tomotoganidi Iesu i velutolieni i vo, Tove, basenadiotoga Mosese yada veimea i kilumi i vo, 'Ai'edi tamu tomogo i na wafaga siwe kebu natunavoga, 'wabulina taina i na nagidi bega kwakwama i na vetubugidi tatana 'ana wagava wata 'ana wauma faifaidi.” 20 We'e tamu tomogo ma tainavo 'adi 'aila'a 7, tulaiotogina i nagi kebu tamu natunaga i wafa. 21 'Wabula yadi bwa i nagia, kebu tamu natuna wata i wafa. 'Adi vetonu yadi bwa i nagidi, i nagoga taidiavo matatabudi 'wabulanidi taiadi i nagi. Mulieta 'eba ve'a'ava 'waineye vavine yawaidi i 'a'ava. 23 'Omi 'wa vonaga 'awaie towafa matatabudi i na yawasa-vaitugana, 'aiatanina 'waineye aitoi mogitana yana vavine fai matatabudi taiadi i nagi?”

24 Iesu yadi velutoli i tutuli i vo, 'Omi 'wa vekali mogitana fai Yaubada yana Buki wata yana toketokena 'wa bavuyedi. 25 Tutuyanina towafa i na yawasa-vaitugana nagi kebu, yadi sauluva bani'odi anelose abame. 26 'Omi yami vona 'ana nogaya 'wa vo, Towafa kebu i na tovoi-vaitugana,” siwe a na vonemi. 'Ai'edi Mosese 'ana kilukiluma 'wa da lu'iawawa-dewai 'wa da 'iseni Yaubada i vonavona 'waimie yawasa-vaitugana faifaina. Yaubada i veifufu Mosese 'waineye 'ai-'ala'alata 'wainega. I vo, Yau Ebelamo, Aisake, wata Iakobo yadi Yaubada.” 27 De'e bani'odi Yaubada i voneyediga fai tomotoganidi basenadiotoga i wafa siwe 'asiau ma yawaidi taiadi i miamiani. Begaidi egavo 'akonadi i wafaga 'asiau ma yawaidi i miamiani, kebu tamu aitoi wafawafanaga Yaubada mataneye. 'Omi 'wa vekaliotoga.”

  • S18 Fol 23:8S19 VeL 25:5S26 Sou 3:2-6

Veimea bwaikaotogina.

28 Tamu ve'etoboda 'adi tove taiadi, i nogai veifufunina. I 'iseni Iesu Sadusi yadi velutoli i tutula-'atumaia, bega i velutolieni i vo, Veimeanidi Mosese 'wainega i maiga, ava'ai veimeaga mogitana bwaikina?” 29 Iesu i vo, Side veimeanina bwaikina, i vo,

Me Isileli 'wa ve'wada a na vonemi,

'Auvea yada Yaubada, 'Auvea 'aitamogaotogina.

30 'Auvea yami Yaubada 'wa na nuakalikalieni mogitana nuamiega, 'anu'anunumiega, yami nuanua 'waidiega wata tutuya fuedi yami toketokena 'wa na tauyedi 'waineye.”

31 Veimea bwaikina 'ana veluga side bani'odi, i vo,

Emiavo 'wa na nuakalikaliedi taunimi 'ami nuakalikali bani'odi.”

De'e veimeanidi 'ailuga bwaikidi, kebu wata tamu bani'odiga.”
32 Ve'etoboda 'adi tove Iesu i voneni i vo, Tove, 'u vonaga 'atumai'avana. Mogitana 'aiseotogina Yaubada, kebu tamu wata'e. 33 'U vona mogitana Yaubada ta na nuakalikalieni nuadega, 'anu'anunuda 'waidiega, yada nuanua 'waidiega wata yada toketokena ta na tautauyedi 'waineye. Edavo ta na nuakalikaliedi taunida 'ada nuakalikali bani'odi. Velomu wata 'anivelena-maimaiga mogitana nani bwaikidi Yaubada 'waineye, siwe veimeanidi 'ailuga bwaikaotogidi.”

34 Iesu i nogai tomogonina i vona mogitana, faifainanina i voneni i vo, 'Omu 'akonadi taunimu 'u tautauyemu Yaubada 'waineye bega sai'afoga i na veimeyemu.”

Iesu i vona'a'ava mulieta kebu tamu aitoi i da vetoketoke bega i na velutolieni.

  • S29 VeL 6:5S31 Vei 19:18 Lom 13:9-10 Gal 5:14
  • S33 Ose 6:6

Velutoli Yaubada 'ana Venua'ivina faifaina.

35 Iesu vanuga 'eba velu'ui 'waineye i veve i velutoliedi i vo, Ve'etoboda 'adi tovevo i vonaga Keliso, taunina Yaubada 'ana Venua'ivina, Kini Devida tubuna. Awale bani'odi i voneyedi? 36 Basenadi 'Anu'anunu 'Atumaina yana venuayato 'wainega Devida i kilumi Yaubada 'ana Venua'ivina faifaina i vo,

Yaubada i vona 'aku Toveimea 'waineye, i vo,

Veimea a velemuga bega 'u na miabui 'aku 'atagiega.

I na nagoga 'amu gaviavo a na leodi bega 'u na veveimeyedi.”

37 Keliso mogitana Devida 'ana wauma 'wainega i souyeni, siwe i vebwaika-'iaweni Devida, faifainanina Devida i ve'awa-Toveimea Keliso 'waineye.” 'Aila'a bwaikina Iesu yana vonanina i nogai sosoana.

  • S36 Same 110:1 Fol 2:34-35

Iesu i matakia ve'etoboda 'adi tovevo faifaidi.

38 Iesu i veve 'waidie i vona i vo, 'Wa na 'isa'isa ve'etoboda 'adi tovevo, nuanuadi yaba kaleko manamanawedi i veve'wesenedi bega 'aila'a bwaikina ma yadi ve'ililibu i na vevekaiwa 'waidie. 39 Nuanuadi to'edakumeta bwaikidi taiadi i na mimiabui 'eba miava'auta 'waidie wata sakali 'waidie nuanuadi i na mimiabui ma 'adi wagava taiadi. 40 We'e 'wabu'wabulavo i vevekaliedi yadi vanuga i eloelodi wata yadi velu'ui i lulumanamanawedi bega tomotoga i na subiadi, i na vo 'ako, Yaubada yana tofolovavo 'atumaidi.” Siwe bola 'adi vematavuloga bwaikaotogina i na veluagai Yaubada 'wainega.”

'Wabula yadi 'anivelena-maimaiga.

41 Iesu i miabui vanuga 'eba velu'ui nageneye 'eba yato lilivaneye, 'aila'a i 'ise'isedi mani i yatoyato 'eba yato 'waineye. 'Ai'aiwabu fuedi mani bwaikina i yato, we'e tamu 'wabula i vewekowekomaga mani 'ailuga 'wau'waugidi i yatodi. 43 Yana tovetutuyamavo i goledi i maia 'waineye i vonedi i vo, A vona mogitana tomotoga i yatoga 'eba yato 'waineye, 'wabulanidi bwaikaotogina i yato. 44 'Ifwaidi i yatoga siwe wata yadi mani bwaikina i 'eno'enovi, we'e 'wabulanidi yadi mani i lusaweni. Kebu wata tamu mani 'waidie i da 'eno'eno 'adi'adi faifaina.”

  • S43 2 Kol 8:12
Copyright information for `YML