Mark 13

Iesu i vona vanuga 'eba velu'ui 'ana geu faifaina.

Iesu wata yana tovetutuyamavo taiadi i sousouyedi vanuga 'eba velu'uiega tamu yana tovetutuyama i voneni i vo, Tove, 'u 'iseni vanuga 'eba velu'ui, kileu bwaikaotogidi 'waidiega i yogoni, 'ana 'isa 'atumaiotogina.” Iesu i vo, Vanuganina 'u 'ise'iseniga mogitana 'atumaina, siwe 'awaie 'ami gaviavo i na maia i na geuya, wata kileunidi bega i bibinaga i na tutuweali, matatabuna i na tubakabakaledi.”

  • S2 Luk 19:44

Iesu i vona-vagata tutuya vitana faifaina.

Mulieta Iesu ma enavo i laka 'Oya Olive, bei i miabui i miamiani vanuga 'eba velu'ui we'e no'o bega kebu 'ani'ie Ielusalema 'wainega. Fita, Iemesa, Ioni wata Anidulu 'aisedie Iesu i voneni i vo, 'U na vonema ava'ai tutuyaga vanuga 'eba velu'ui i na geuya wata ava'ai tugusaga ta na 'iseni bega ta na 'asetai naninidi sai'afoga i na souyedi.” Bega Iesu i vonedi i vo, 'wa na 'isa'isa bega kebu tamu aitoi i na vekaliemiga, fai tomotoga fuedi i na mai 'aku wagavayega igodi i na vo, Yau 'asa'aiana Keliso, Yaubada 'ana Venua'ivina.” Yadi vonayega fuedi i na vekaliedi. Lilivamie vetalaga butu'aidi 'wa na noganogaidiga wata 'ani'ieyega vala'avadi, siwe a vovona-vagasemi, kebu nuafoumi i na veviga. Naninidi mogitana i na souyedi we'e fwayafwaya 'ana 'eba ve'a'ava bola. 'Eba veimea bwaikidi wata 'eba veimea bwaikidi 'ifwaidi i na vevetalaga, we'e 'awalawa wata 'awalawa 'ifwaidi taiadi i na vevetalaga. We'e 'awalawa fuedi 'waidie yoyoyo i na yueyue wata i na loka. Tutuyanina vavine i na vebutudiga veviga bwaikina i na vebaedi, wata bani'odi naninidi a veifufuyediga tutuyanina i na souyediga veviga wata 'we'wela i na velamu.

'Wa na 'isa'isa, fai 'omi 'wa na vetolu'ivona faifaiku, tomotoga 'ifwaidi i na 'ive'avinimi i na nawemi yadi toveimea 'waidie. 'Eba miava'auta 'waidie i na toke i na fitalimi, toveimea bwaikidi wata kini matadie 'wa na tovoi 'wa na vonayavuga, bega 'ami fata Vala 'Atumaina faifaiku 'wa na lu'ivona. 10 Siwe nagami Valanina 'Atumaina yaku tomotoga i na lu'ageyeni tomotoga 'adi 'aila'a tulina tulina 'waidie, mulieta fwayafwaya 'ana 'eba ve'a'ava. 11 We'e i na 'ive'avinimi i na nawemi vanuga 'eba yogona 'waineye, kebu nuafoumi i na veviga 'wa na vo, Bani'odi 'a na voneyedi?” Tutuyanina 'wa na vovonayavuga, ava'ai Yaubada i na vonemi, bani'odi 'wa na voneyedi. Vonanina 'omi kebu yami vona, 'Anu'anunu 'Atumaina 'wainega.

12 Tomotoga fuedi yaku tomotoga i na vedumwe'ai'aiedi bani'odi 'ifwaidi tomotoga taidiavo 'alo tatadiavo i na 'anivelenedi 'aku tovedumwe'ai'ai 'waidie i na luvewafadi, we'e iaveta tulaidi 'ifwaidi natudiavo iavetadi i na 'anivelenedi i na wafa, wata yavayavava tamadiavo inadiavo taiadi i na vegaviedi bega i na wafa. 13 Fai 'wa vetumagana 'waikuye begaidi tomotoga fuedi i na vedumwe'ai'aiemi, siwe egavo i na tokemaigedi i na nagoga tutuya 'eba ve'a'ava 'waineye 'ita'ita'i i na veluagai.

  • S6 Mak 13:21-22 1 Ion 2:18S9-13 Mad 10:17-22
  • S10 Mad 28:19S13 Ion 15:18-21

Tamu nani maigikolokololona.

14 (Buki tokiluma bonaku, Iesu yana vona de'e 'wa na lu'iawawaiga 'wa na venua'ivineni nika 'wa na 'asetai.) Wata Iesu i vonedi i vo, Bola tamu nani 'wa na 'iseni maigikolokololona vanuga 'eba velu'ui nageneye i na tovotovoi. Tutuyanina tugusanina i na souyeni, egavo i miamiani 'awalawa Iudia nageneye, i lubwainedi i na dega i na nagoi 'oyeye. 15 'Ai'edi aitoi masi'edeye i na miamia, kebu 'ana fata i na luku vanuge yana kukua i na 'ewadi i na dega-matayo'o, wata aitoi i nagoga bakule, kebu 'ana fata i na vilai i na mai vanuge 'ana kaleko 'ana 'ewa faifaina. 17 'Aiatanidi 'waidie toveinainage wata vauvau, nuakalikalidi fai kebu 'adi fata i na dega-matayo'o veviga bwaikina i na veluagai. 18 Yaubada 'waineye 'wa na vevelu'ui bega naninidi kebu i na sousouyeni toalu'uye 'wei bwaikina 'ana tutuye. 19 Yaubada fwayafwaya i 'idewavauyeni i maiga 'asiau veviga i sousouyedi siwe sai'afo, we'e 'aiatanidi 'waidie veviga bwaikaotogina i na souyeni, i na 'a'avana kebu wata bani'odi i na sousouyeni. 20 Vitanidi de'e 'ana tutuya Yaubada i na 'ive'ale'usai, 'ai'edi kebu, tomotoga i na 'a'ava. Tomotoganidi Yaubada i venua'ivinediga faifaidi i na 'ive'ale'usai bega yadi mia i na ve'atumai.

  • S14 Dan 11:31S19 Dan 12:1

Keliso-vekavekali i na souyedi.

21 Tutuyanina 'waineye 'ai'edi aitoi i na vonemi i na vo, Sino'o, Keliso i le'wa,” 'alo i na vo, Side taunina,” kebu bonana 'wa na nogai 'wa na vo 'ako, Mogitana,” fai keliso-vekavekali wata tolu'ivona-vekavekali i na sousouyedi. I na souyediga 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa i na 'i'idewadi, igodi nuanuadi tomotoganidi Yaubada i venua'ivinediga vekaliega nuadi i na 'ewadi. 23 Naninidi 'awaie i na souyediga 'akonadi 'wa nogai, a vovona-vagasemi bega 'wa na 'isa'isa.

  • S22 2 Tes 2:9 Ve 13:13

Iesu yana mai-vaitugana.

24 Tutuyanina vitanina i na 'a'avana nika inala i na lu'waugi, weta'i yana mageta i na 'a'ava, 'ubwana i na avuta abamega, wata nani matatabuna toketokedi abame i na yue. 26 Tutuyanina 'waineye tomia fwayafwaya matatabudi i na 'iseku yau a vetomotogaotoga abamega a na mimai waowa 'wainega ma yaku toketokena wata ma magetaku mataududulina. 27 Bega yaku anelose a na vetunedi yaku tomotoga vevenua'ivinidi i na va'augidi bega i na luku Yaubada yana 'Aila'a 'waineye. Tomotoganidi i na miediga fwayafwaya matatabuna 'wainega, inala yana 'eba lakayega wata yana 'eba inivayega, bolimanayega wata yavalatayega.

28 Modawa 'wa na nuani. Tutuyanina i na idiaga ta 'asetai 'aisaya i veyafa. 29 Wata bani'odi 'ai'edi tugusanidi a voneyediga 'wa na 'isedi, 'wa na 'asetai yaku souyagi 'akonadi i le'wale'wa. 30 A vona mogitana 'waimie, tutuya de'e 'ana tomotoga bola i na miamiani naninidi matatabuna i na souyedi. 31 Abama wata fwayafwaya 'awaie i na 'a'ava, we'e yaku vona kebu tamu sai'afo i na 'a'ava, i na 'eno-vagata.”

  • S24-25 2 Fit 3:10 Ve 6:12-13S26 Mad 26:64S27 1 Tes 4:16-17

Iesu yana mai-vaitugana 'ana tutuya kebu tamu aitoi i da 'asetaiga.

32 Wata Iesu i vonedi i vo, Yaku mai-vaitugana kebu tamu aitoi i da 'asetaiga, ava'ai 'aiataga 'alo ava'ai 'awasasaga 'waineye a na vilaku. Anelose abame kebu i da 'asetaiga, 'alo yau Yaubada Natuna, Tamaku 'aiseotogina i 'asetai. 33 Fai 'omi kebu 'wa da 'asetaiga ma'avia nani de'e i na souyeni, 'wa na 'isave'avinimi wata 'wa na 'isa'isa. 34 Yaku le'wa side bani'odi. Tamu tomogo i na nago 'ani'ie bega yana tofolovavo 'aitamogana 'aitamogana yadi folova i veledi, wata vanuga 'ana to'isave'avina i voneni i vo, 'U na 'isa'isa wata 'u na lulukamata.” 35 Wata 'omi bani'odi 'wa na 'isa'isa fai kebu 'wa da 'asetaiga ma'avia yau tonivanuga a na le'wa. Lavilavie, lovana 'ana utukamwana, tu'wa'wale, 'alo 'awa'awaie. 36 Kebu nuanuaku a na le'wa a na 'isemi 'wa na 'eno'eno a na veyawailovogimi. 37 Ava'ai a voneyeni 'waimie, wata bani'odi tomotoga matatabudi a vonedi, 'wa na 'isa'isa.”

  • S32 Fol 1:7S33 Mad 25:13S35-36 Luk 12:37-38
Copyright information for `YML