Mark 14

I luala Iesu 'ana laugiva faifaina.

'Aiata 'ailuga i na 'a'ava, mulieta Uvi'agalatagona 'ana sakali i na 'idewai. Sakalinina 'waineye me Diu beledi kebu 'ana 'ivebwaika i 'ani'ani, 'adi 'eba tolinuata'i basenadiotoga Yaubada tubudiavo i 'ita'ita'iedi 'awalawa Itifita 'wainega. Tutuyanina 'waineye me Diu yadi tovelomu 'adi to'edakumetavo wata ve'etoboda 'adi tovevo i veifufu bani'odi i na munega givagivayega Iesu i na 'ive'avini i na luvewafai. Siwe wata i vo, Kebu sakalie ta na 'ive'aviniga i na nunago egavo nuanuadi Iesu, i na nuasako i na daba.”

  • S1 Sou 12:1-27 Mak 10:33-34

Iesu 'ana iwaga.

Iesu bola i miamia 'atamana Bedani, Saimoni yana vanuge, taunina basenadi waiwaiseselina. I 'ani'ani nika tamu vavine bunama i mieni, magaina 'atumaina wata 'ana tutula bwaikina. Bunamanina 'ana wagava Nadi, we'e bei i koiaga kileu i 'idewai 'ana 'isa 'atumaiotogina, 'ana wagava alibasita. Bega bunamanina 'odona i tutubaia Iesu nava'auna i iwagi.

Tomotoga 'ifwaidi i 'iseni, ma yadi nuasako i luvulewa i vo, Awale bunama i ve'amubwadodoyeni? I lubwaineni i da vekimwaneyeni bega mani bwaikina i da veluagai bani'odi lubulubu 300,
'Ana mogitana me Diu yadi mani Denali 300, bani'odi malamala 'aitamogana 'ana folova tutulina.
'wainega wekowekoma i da 'ivaisedi.” Faifainanina vavine i yagaia.

Iesu i vonedi i vo, 'Asa'aiana, 'wa 'ailove, vavine kebu 'wa na 'ivebunumayagi. Naninina i 'idewaiga 'waikuye 'atumaiotogina i lubwaineni, we'e wekowekoma tutuya fuedi taiadi 'wa na miamiani, tutuyanina nuanuami 'ami fata 'wa na 'ivaisedi. We'e yau kebu tutuya manamanawena taiadi ta na miamia. Vavine de'e yana 'aivaita 'waikuye bwaikina siwe kebu wata tamu ava'ai bega i na 'idewai 'waikuye. Bunama i iwagi tomogoku i 'idewa-vagaseni 'aku ve'ufa faifaina me Diu yada sauluva bani'odi. A vona mogitana, bola Valaku 'Atumaina i na lulu'ageyeni fwayafwaya matatabuna 'waineye vavine de'e yana folova 'waikuye wata i na lulu'ivoneyeni 'ana 'eba nuave'avina.”

  • S8 Ion 19:40

Iudasa nuanuana Iesu i na 'etogiluveni.

10 Iesu i iwagi i 'a'avana, mulieta tamu yana tovetutuyama 'ana wagava Iudasa Isakaliota i nago tovelomu 'adi to'edakumetavo 'waidie nuanuana Iesu i na 'etogiluveni 'waidie bega i na luvewafai. 11 Iudasa yana vonanina i nogai i sosoana i vona'awaufaufa 'waineye tutula i na veleni. Bega Iudasa i luala 'eda'eda 'atumaina 'wainega Iesu i na 'aniveleneni.

Iesu ma yana tovetutuyamavo i 'ani.

12 Sakali Uvi'agalatagona 'ana 'aiata 'eba velamu 'waineye, beledi kebu 'ana 'ivebwaika i 'ani'ani, wata 'aisaya sifi natudiavo i nikenikedi i vevelomuyedi sakalinina faifaina. 'Aiatanina 'waineye, tovetutuyamavo Iesu i velutolieni i vo, Ava'aibe bei nuanuamu yada sakali 'ani'aninina 'a na 'idewadewa?” 13 Bega Iesu yana tovetutuyamavo 'adi 'ailuga i vonedi i vo, 'Wa na nagoi Ielusalema nageneye, tamu tomogo ma yana 'eba koi ufa i veadagi 'wa na veluagai i na nunago tamu vanuga 'waineye 'wa na yogo'waili. 14 Vanuganina 'waineye i na lukuga tonivanuga 'wa na velutolieni side bani'odi 'wa na voneyedi, Yama Tove i vo, Ava'aibe yaku tutudaba bei yaku tovetutuyamavo taiadi 'a na 'ani Uvi'agalatagona faifaina?” 15 Bei tonivanuga i na vemi tamu tutudaba bwaikina tabwaneye 'akonadi i 'idewai faifaida. Bei 'ada'ada 'wa na 'idewadewa.” 16 Tovetutuyamavo 'adi 'ailuga i nagoi 'atamana bwaikineye naninidi Iesu i voneyediga matatabuna i veluagadi nika bei sakali i 'idewadewa.

17 Inala i simwanuya Iesu ma yana tovetutuyamavo 12 taiadi i maia, i luku vanuge i na 'ani. Yadi 'aninina 'waineye Iesu i vo, A na vonemi, tamu 'waimiega i na 'etogiluveku, taunina ma fueda ta 'ani'ani.” 19 Tovetutuyamavo yana vona i nogai nuafoudi i veviga 'aitamogana 'aitamogana i vevelutoli i vo, 'Auvea, voke yau, siwe a nuani kebu.” 20 Iesu i vo, 'Ami 12 nagemiega 'aitamogana i na 'etogiluveku. Taunina 'ama 'ailugana 'ama beledi 'a lulu'utuva 'aivoeye siwe kumanina. 21 Basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki 'waineye yau a vetomotogaotoga i na nikeku a na wafa, i vonaga mogitana, we'e yau a vetomotogaotoga 'aku to'etogiluva nuakalikalina. 'Ako kebu i da tubugaga 'atumaina, siwe fai i tubuga yana sakonanina faifaina veviga bwaikina i na veluagai.”

  • S12 Sou 12:14-20S18 Same 41:9

Iesu yana 'ani.

22 Tutuyanina i 'ani'ani Iesu 'ani'ani i 'ewai i vekaiwa Yaubada 'waineye mulieta i 'ivivia i 'a'avana yana tovetutuyamavo i veledi. I vonedi i vo, 'Ani'ani de'e 'asa'aiana tomogoku. 'Wa na 'ewai 'wa na 'ania.”

23 Mulieta oine ma vedina i 'ewai, Yaubada 'waineye i vekaiwa, i veledi matatabudi i yemu. 24 Bega Iesu i vona i vo, Oine de'e 'asa'aiana dayagiku, i na ilolo fuemi faifaimi. Yaku wafanina 'wainega Yaubada yana Veakutagona 'Ivauna basenadi faifaina i vona'awaufaufa i na velamu 'waimie. 25 A vona mogitana 'waimie, oine de'e kebu wata a na yemuga, i na nagoga mulieta oine 'ivauna a na yemu Yaubada yana 'Eba Veimea nageneye.” 26 Iesu i vona'a'ava lei subisubia tamu i silakai i lei mulieta i nago i laka 'Oya Olive.

  • S24 Sou 24:8 1 Kol 10:16 Ion 6:54-56

Iesu i vona-vagata Fita i na ve'eweniga faifaina.

27 Iesu i vona yana tovetutuyamavo 'waidie i vo, 'Ako matatabumi 'wa na degaloveku fai basenadiotoga Yaubada yana Buki 'waineye i kilumi faifaimi i vo,

Yaubada to'isave'avina i na nikei i na wafa, we'e 'aisaya sifi i na ve'aladegadega.”

28 Vonanina i kilumiga i na nikeku faifaina mogitana, siwe tutuyanina Yaubada i na sivetovoiku a na kumeta a na nago Galili bei ta na veluaga.” 29 Fita i vona-matayo'o i vo, 'Ai'edi tomotoga matatabudi i na degalovemu, we'e yau kebu a na degalovemuga.” 30 Iesu Fita i voneni i vo, A vona mogitana 'waimuye 'ako lovane tutuya 'aitonu 'u na bavusebeku mulieta kamukamu 'ana veluga i na kwage.” 31 Nika Fita i ve'awafatafata i vo, 'Ai'edi taiadi ta na wafaga i lubwaineku, siwe kebu a na vo, Yau Iesu kebu a da 'asetaiga.” Ava'ai Fita i voneyeniga, enavo matatabudi wata bani'odi i vona.

  • S27 Ion 16:32 Sek 13:7S28 Mak 16:7S30 Mak 14:66-72

Iesu i nago Gedesemani bei i velu'ui.

32 Mulieta Iesu ma yana tovetutuyamavo i nagoi tamu wala'ai 'atumaina 'waineye 'ana wagava Gedesemani, bei yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, Side bei 'wa na miabui 'wa na miamiani, yau sino bei a na nago a na velu'ui.” 33 Tomotoga 'adi 'aitonu i vonedi taiadi i nagoi, Fita, Iemesa wata Ioni. Venuafouviga wata nuavita bwaikina Iesu i vebaeni i vonedi i vo, Yaku nuavita bwaikaotogina 'wa da vo nuafouku i da 'e'etokadia wata 'wainega sai'afoga a na wafa. Side bei 'wa na miamia kebu 'wa na 'enoga 'wa na 'isa'isa.”

35 I vaganago i lumata'afufu i velu'ui Tamana 'waineye 'ai'edi i na lubwaineniga 'ana vitanina i da 'ewai 'wainega. 36 I vo, Ie Tamaku, nani matatabuna 'waimuye safailidi, veviganina wata wafa 'u da 'ewadi 'waikuyega. Siwe 'asa'aiana, de'e kebu yau yaku nuanuaga, 'omu yamu nuanua bega a na vematayakeyakenimo.”

37 I velu'ui i 'a'avana i vilai i nago yana tovetutuyamavo i 'isedi i 'eno'enovi. I luvagonidi Fita i voneni i vo, Saimoni, awale 'u 'eno'eno, 'u da 'isa'isa 'awasasa 'aitamogana. 38 'Wa na 'isa'isa wata 'wa na vevelu'ui nika kebu vetalaimimila 'waineye 'wa na be'uga. Nuanuami 'wa na 'ivaiseku siwe yami toketokena i mwea.”

39 Wata 'ana veluga Iesu i vaganago yana velu'uinina i luvaitugani. 40 Wata i vilai i mai yana tovetutuyamavo i 'isedi i 'eno'enovi fai matadi i duduna-'afo'afo. I luvagona-vaituganidi siwe kebu tamu ava'ai i da voneyeniga fai i bunumayaga. 41 Wata i 'iawedi i vilai i nago i velu'ui, mulieta yana vila 'ana vetonu 'waineye i mai yana tovetutuyamavo i luvagonidi i vonedi i vo, 'Omi 'alo 'wa 'eno'enovi. 'Asa'aiana, siwe 'wa 'isanaweni, 'aku to'etogiluva i le'wa. Yau a vetomotogaotoga yaku tutuya 'akonadi i le'wa bega i na 'aniveleneku tosakona yadi toketokena 'waineye. 'Wa tovoi ta na nagoi 'waidie.”

  • S34 Ion 12:27S34-35 Ibu 5:7-8S36 Ion 6:38

Iesu 'ana 'ive'avina.

43 Bola Iesu i veveifufu nika Iudasa i mai, kumanina tamu Iesu yana tovetutuyamavo 12 'waidiega. 'Aila'a bwaikina taiadi i maia, ma yadi kefata wata fulumai, tovelomu 'adi to'edakumetavo, ve'etoboda 'adi tovevo wata me Diu yadi to'edakumetavo 'au'auveadi 'waidiega i vetunedi i maia.

44 To'etogiluvanina 'akonadi 'aila'a i vona-vagasedi yana tugusa i vo, Tomogonina a na 'avalamaigiga, kumanina nuanuami, 'wa na 'ive'avini 'wa na naweni.” 45 Tutuyanina i le'wai Iudasa tonovina i nago Iesu 'waineye, i vo, Tove, kaiwa,” nika i 'avalamaigi, bega 'aila'a Iesu i tovififineni i 'ive'avini. 47 Iesu yana 'aila'a 'wainega tamu tomogo yana kefata i yo'ei tovelomu bwaikina yana tofolova igodi i da nikei, taniga'avana i tutuomuya. 48 Tomotoganidi i maia Iesu 'ana 'ive'avina faifaina i vonedi i vo, Yau 'wa da vo to'ainike bega 'wa maia ma yami kefata wata fulumai 'aku 'ive'avina faifaina. 49 'Aiata 'aitamogana 'aitamogana a mimiabui vanuga 'eba velu'ui nageneye a veve siwe kebu bei 'wa da 'ive'avinikuga. Siwe de'e naninidi 'wa 'i'idewadiga 'waikuye nika ava'ai basenadiotoga Yaubada yana tolu'ivonavo i kilumi faifaiku yana Buki 'waineye, 'ana mogitana i souyeni.” 50 Iesu i vona'a'avana yana tovetutuyamavo matatabudi i degalovei.

51 Tamu tubuau ma 'ana kaleko sulu Iesu i yogo'waili, Iudasa yana 'aila'avo i 'iseni nuanuadi i na 'ive'avini nika i yaibamui 'ana kaleko'ava i 'ewai, we'e konekonena i dega.

  • S48 Ion 18:20S50 Mad 26:31 Ion 16:32

Iesu i tovoi Diu Kaniselo matadie.

53 Mulieta Iesu i mieni tovelomu bwaikina yana vanuge. Vanuganina 'waineye Diu yadi to'edakumetavo 'au'auveadi, tovelomu 'adi to'edakumetavo, wata ve'etoboda 'adi tovevo i va'auta Iesu yana vonayavuga i na nogai. 54 Fita i yogo'waila siwe 'ani'ieogose kebu lilivadie, i nago i luku vanuganina 'ana kali nageneye, tanotanoge i miabui tolugaviavo taiadi, 'ai-'ala'alata 'waineye i vevevala.

55 Vanuganina nageneye tovelomu 'adi to'edakumetavo wata 'ifwaidi Diu yadi Kaniselo Iesu yana vonayavuga i noganogai nuanuadi vekaliega i na luvewafai, siwe kebu tamu yana sakona i da veluagaiga. 56 Bega tomotoga fuedi i lu'ivona-vekavekali siwe yadi vonanidi kebu i da vesala.

57 Mulieta 'ifwaidi i tovoi i vekali i vo, Tamu tutuya 'a nogai Iesu i vo, Vanuga 'eba velu'ui tomotoga i yogoniga a na geuya, wata 'aiata 'aitonu nagedie tamu a na yogoni, siwe kebu tomotoga 'adi 'a'aiyogona.” 59 Siwe wata tomotoganidi yadi vonanidi tulina tulina, kebu i da vesala.

60 Tovelomu bwaikina i tovoi matadie Iesu i voneni i vo, I vevitamuga, bonadi 'u tutuli, i vona mogitana 'alo kebu?” 61 Siwe Iesu kebu tamu ava'ai i da voneyeniga i veve'wada. Wata tovelomu bwaikina i velutoli-vaitugana Iesu 'waineye i vo, Mogitana 'omu Keliso, Yaubada 'ana Venua'ivina wata Natuna 'alo kebu?” 62 Tovelomu bwaikina yana velutoli Iesu i tutuli i vo, E'e. 'Awaie yau a vetomotogaotoga 'wa na 'iseku ma yaku veimea Yaubada Bwaikaotogina 'ana 'atagie a na miabui, wata abamega a na obuobuma waowa 'wainega.”

63 Iesu yana vona faifaina tovelomunina ma yana kamogala 'ana talauma i silabu'i i vo, 'Wa nogai? I vona-awadamana Yaubada 'waineye, tovevita 'ifwaimi 'asa'aiana, kebu 'wa na vonavonaga. We'e 'omi 'wa da nuani, i na wafa 'alo kebu?” Kaniselo matatabudi yana vona i tutuli i vo, Yana vonanina 'ana nogaya i lubwaineni wafa.” 65 Mulieta 'ifwaidi i kiwakiwali i 'a'avana matana i umadina nimadi i nunumidi i nikei wata i sidibidibieni i vo, 'Omu igodi Yaubada yana tolu'ivona, yama fio, 'u da nuaniga aitoi i nikemu?” I 'a'avana tolugaviavo i vagavaia i nunaweni i nikenikei.

  • S57-58 Ion 2:19-21S61 Mak 15:5 Ais 53:7S62 Mak 13:26 Dan 7:13S63-64 Ion 19:7 Vei 24:16S65 Ais 53:5

Fita i ve'eweni Iesu.

66 We'e Fita i miamia tanotanoge, tamu vavine tovelomu bwaikina yana tofolova i souyeni, Fita i 'iseni i vevevala i 'i'isadewai i 'a'avana i voneni i vo, 'Omu wata Iesu Nasalediega yana 'aila'a.” 68 Siwe Fita i ve'ewa i vo, Yau kebu. Ava'ai 'u vonevoneyeniga kebu a da 'asetaiga.” Bega Fita i vaganago kali 'awaneye nika i nogai kamukamu i kwage.

69 Wata tofolovanina i 'iseni Fita i tovotovoi, 'ifwaidi tomotoga 'waidie i vo, Sino tomogonina, Iesu yana 'aila'a tamu.” 70 Siwe Fita i nogai i ve'ewa-vaitugana i vo, Yau kebu.” Tutuya siaina i 'a'ava wata 'ifwaidi tomotoga lilivaneye i tovotovoiga i voneni i vo, Mogitana, 'omu tamu Iesu yana 'aila'a fai 'u mai 'awalawa Galili 'wainega.” 71 Nika Fita i ve'awafatafata i vo, 'Ai'edi a da vevekaliga, Yaubada i da nikeku, we'e aigodi, tomogonina kebu a da 'aseta-tonovi.”

72 Fita i vona'a'ava nika kamukamu 'ana veluga i kwage. I nogai, i nuani Iesu yana vona i voneniga i vo, 'Ako lovane tutuya 'aitonu 'u na bavusebeku mulieta kamukamu 'ana veluga i na kwage.” Fita vonanina i nuani i taibwaubwau.

  • S72 Mak 14:30
Copyright information for `YML