Mark 15

Iesu i vona-yavuga Failato mataneye.

1'Awa'awaiogose Diu yadi Kaniselo i va'auta tovelomu 'adi to'edakumetavo, to'edakumeta 'au'auveadi wata ve'etoboda 'adi tovevo taiadi. Matatabudi i veifufu bega yadi nuanua 'aitamogana Iesu i yogoni i naweni i 'aniveleneni Loma gabemani yadi toveimea Failato 'waineye.

2Bega Failato Iesu i velutolieni i vo, 'Omu me Diu yadi kini?” Iesu i vo, 'Asa'aiana 'u vona bani'odi.” 3Siwe tutuyanina tovelomu 'adi to'edakumetavo i vevevita-maimaigiga Iesu kebu i da vonavona i veve'wadamo. 4Begaidi Failato i voneni i vo, I vevevitamuga nani tulina tulina 'waidiega 'u noganogai 'alo kebu?” 5Siwe Iesu i baila kebu nuanuana vonanidi i na tutulidi begaidi Failato nuana i vogani.

  • S5 Mak 14:61 Ais 53:7

Failato i veimea Iesu i na wafa.

6Malamala 'aitamogana 'aitamogana me Diu i sakasakali Uvi'agalatagona faifaina. Sakalinina 'waineye me Diu fuedi tamu iadi yogoyogonina i vevenua'ivineni bega gabemani i 'e'etoyavuya vanuga 'eba yogona 'wainega. 7Tutuyanina 'waineye tamu tomogo 'ana wagava Balaba i miamia vanuga 'eba yogona nageneye, taunina to'ainike ma enavo Loma gabemani taiadi i vetalaga. 8Tutuyanina Iesu i tovotovoi Failato mataneye, tomotoga fuedi i nagoi Failato 'waineye i velu'ui nuanuadi tamu tomogo i na 'etoyavuya Uvi'agalatagona 'ana sauluva bani'odi. 9Failato i 'asetai tovelomu 'adi to'edakumetavo Iesu i ve'unumagigieni i 'aniveleneni 'waineye begaidi i vonedi i vo, Nuanuami me Diu yami kini a na 'etoyavuya?” 11Siwe tovelomu 'adi to'edakumetavo tomotoga nuadi i 'anidi bega Failato i na voneni Balaba i na 'etoyavuya we'e Iesu kebu.

12Failato i velutoli 'waidie i vo, Kumanina 'wa golegoleni me Diu yami kini, bani'odi a na munegi?” 13Nika 'aila'a bwaikina i vegole i vo, 'U tutufwaseni 'ai lagalagana 'waineye bei i na wafa.” 14Wata Failato i velutoliedi i vo, Yana sakona ava'ai?” Siwe 'aila'anidi i toke i vegolegole i vo, 'U tutufwaseni 'ai lagalagana 'waineye.” 15Failato nuanuana tomotoga i na 'ivenua-agiagidi begaidi Balaba i 'etoyavuya, we'e i veimea tolugaviavo Iesu i na toke i na fitali mulieta i na naweni i na tutufwaseni 'ai lagalagana 'waineye, bega bei i na wafa.

  • S10 Ion 11:47-48, 12:19S11-14 Fol 3:14

Tolugavia Iesu i sidibidibieni.

16Vona-yavuga i 'a'avana, Iesu i lukuveni tamu tutudaba bwaikina 'waineye Failato yana vanuga nageneye, bei tolugavia matatabudi i va'auta. 17Tolugavianidi kaleko yamoyamoinega Iesu i ve'weseni wata fisili ma yana 'ibadi i 'etofifini 'unu'ununeye i biuleni. Vaigavunidi kini 'adi vaigavu bani'odi siwe 'waidiega Iesu i sidibidibieni. 18Bei i ve'ililibu-vekavekali i vo, Kaiwa, 'omu me Diu yadi kini.” 19'Uwe 'wainega 'unu'ununa i nikenikei, i kiwakiwali, wata igodi ma yadi subia i 'odu'odu mataneye. 20Yadi sidibidibi i 'a'avana, kalekonina i ve'weseniga i yavuya wata taunina 'ana kalekoyega i ve'weseni. Bega vanugayega i souyedi i naweni i na tutufwaseni 'ai lagalagana 'waineye.

  • S17-19 Luk 23:11S19 Ais 50:6

Iesu 'ana tutufwatagi.

21Tutuyanina Iesu i nunaweni 'edeye, tamu tomogo i veluagai 'ana wagava Saimoni kwedayega i tauya i mimai Ielusalema. Saimoni tomogo Sailini, natunavo 'adi 'ailuga iavetadi Alekisana, wata Lufusa. Tolugaviavo Saimoni i lukakadeni Iesu 'ana 'ai lagalagana i eva. 22Bega i nagoi i le'wa tamu 'awalawa 'waineye 'ana wagava Goligota, 'ana saivila 'Unu'unu Lulu'ava. 23Bei oine i 'idewai tamu konini 'ana wagava Mulo taiadi i veleni i na yemu bega 'ana kini'ona kebu i na veviga, siwe i baila veviganina faifaina i tauyeni. 24Mulieta i tutufwaseni 'ai lagalagana 'waineye, i 'a'avana tolugaviavo nuanuadi Iesu 'ana kaleko i na veusedi begaidi tamu 'wava i 'waveni bani'odi kate. 'Ai'edi aitoi i na kumetaga ava'ai kalekoga nuanuana i na 'ewai.

25Tutuyanina Iesu i tutufwaseniga 'awa'awaie, 9 kiloki 'waineye. 26'Ana 'ai lagalagana tabwaneye vonanina 'wainega i vevitaiga i kilumi i tutufwaseni i vo,

TOMOGO DE'E ME DIU YADI KINI.

27Wata tovainago 'adi 'ailuga i tutufwasedi, tamu Iesu 'ana 'atagiega, tamu 'ana wamayega.[ 28Nika 'ana mogitana i souyeni basenadi Yaubada yana Buki 'waineye i kilumi vonanina i vo, Taunina ma fuedie tosakona.” ] 29Tomotoga 'ai lagalagana lilivaneamo i nunagoi i veveugalewalewa wata i yagayagaia i vo, 'Amu 'isa, 'u vonaga igodi vanuga 'eba velu'ui 'u da geuya wata 'aiata 'aitonu nagedie 'u da yogona-vaitugani. 'Ai'edi vonanina mogitana, nika taunimu 'u 'ita'ita'iemu 'ai lagalaganega 'u obuma.”

31Wata bani'odi tovelomu 'adi to'edakumetavo, wata ve'etoboda 'adi tovevo 'aise'avadi i sidibidibieni i vo, Tomotoga 'ifwaidi i 'ita'ita'iedi siwe kebu 'ana fata taunina i na 'ita'ita'ieni. Taunina igodi Yaubada 'ana Venua'ivina wata me Isileli yada Kini, siwe 'ai'edi 'asiauotoga i na obuma 'ai lagalaganega ta na 'iseni ta na ve'awamogitana. Wata tovainagonidi taiadi i tutufwasediga i manini Iesu 'waineye.

  • S24 Same 22:18S28 Ais 53:12S29-30 Same 22:7 Ion 2:19

Iesu i wafa.

33'Aiata 'ana utukamwana 'waineye fwayafwaya matatabuna i dudubali, mulieta lavilavie bani'odi 3 kiloki i magetai. 34'Awasasanina 'waineye Iesu i toke i vegole me Diu bonadiega i vo, Iloi, Iloi, lema sabakitani,” 'ana saivila, Yaku Yaubada, yaku Yaubada, awale 'u bailaotogeku?” 35'Ifwaidi tomotoga i tovotovoiga bonana i nogai i vo, 'wa nogai? Ilaitia i golegoleni, nuanuana abamega i na mai i na 'ivaiseni.” 36Tamu tomogo i lilide i nago kikifa i lu'utuvi oine yuyuna 'waineye, tamu 'ai 'waineye i velugaganeni i 'iyoyoeni Iesu 'waineye nuanuana i na yemu. Nika 'ifwaidi i vo, 'U ve'wada, nagami ta na 'iseni voke Ilaitia i mimai i na 'ita'ita'ieni.”

37Mulieta Iesu i toke i vegole nika yawaina i 'awatagoni.

38Vanuga 'eba velu'ui nageneye tamu kaleko bwaikina Yaubada yana tutudaba tabutabuotogina i sisibodeni. Tutuyanina Iesu yawaina i 'a'avaga kalekonina i 'anilabu'alugedi, tabwanega i obu dibuneye, nika bani'odi i sibaleni 'eba luku Yaubada 'waineye.

39Tolugavia 'adi to'edakumeta Iesu 'ana 'ai lagalagana lilivaneye i tovotovoi, i nogai Iesu yana vegole wata i 'iseni bani'odi i munega i wafa nika i ve'awamogitana i vo, Vona mogitana, taunina Yaubada Natuna.”

40Wata 'ifwaidi vevine 'ani'ieyega i 'isanago 'ai lagalagana 'waineye. Vevinenidi 'waidiega, Meli 'atamana Magidala 'wainega wata tamu Meli, Iosese ma taina Iemesa Siaina inadi, wata Salome. 41Vevinenidi 'adi 'aitonu Iesu 'ana to'aivaita tutuyanina i folofolova Galili. Wata 'ifwaidi vevine Iesu taiadi i maia Ielusalema 'waineye, taunidi wata ma fuedi i 'isanago.

  • S34 Same 22:1S36 Same 69:21S38 Sou 26:31-33 Ibu 10:19-20
  • S40 Luk 8:2-3

Iesu 'ana ve'ufa.

42'Akonadi i lavia Iosefa tomogo Alimadia i le'wa. Taunina tamu me Diu yadi Kaniselo, tomotoga fuedi i ve'ililibuyeni, wata Yaubada yana veimea yana mai fwayefwayeye i lulukamaseni. 'Aiatanina 'waineye Iesu i wafaga Diu yadi 'Aiata 'Idewadewa, we'e 'awa'awai yadi tafalolo. Faifainanina Iosefa ma yana venuafoufa'ala i nago Failato 'waineye Iesu tomogona faifaina i velu'ui. 44Tutuyanina Iosefa yana velu'ui i nogai Failato nuana i vogani i vo, 'Akonadi i wafa?” Begaidi vona i vetunei tolugavia 'adi to'edakumeta 'waineye i mai i velutolieni i vo, Iesu 'akonadi i wafa?” 45Tutuyanina Failato i 'asetai 'akonadi Iesu i wafa i tauyeni Iesu i na ta'ia. 46Bega Iosefa i nago kaleko 'avu'avuna i kimwanei mulieta Iesu tomogona i ta'ia kalekonina 'wainega i fania, i 'a'avana taumata 'waineye i silukuveni. Taumatanina basenadi i ala-vagaseni matumatu 'waineye bei Iesu i silukuveni, kileu bababanega i vetubodai. 47Vevine 'adi 'ailuga matadie Iesu i ve'ufai, Meli 'atamana Magidala 'wainega, wata tamu Meli Iosese inana.

Copyright information for `YML