Mark 2

Iesu tomogo bwalobwalokona i 'ive'atumaia.

1'Aiata 'ifwaidi i 'a'ava, mulieta Iesu i vilai i nago Kafaneomi i luku vanuge. Tomotoga fuedi valana i nogai bega i va'auta vanuga i veadagi kebu tamu 'awasasaga wata bani'odi vanuga 'awana, mulieta Iesu Yaubada yana Vona i lu'ageyeni 'waidie. 3Tutuyanina Iesu i lalau'age, tomotoga 'ifwaidi i maia 'adi 4 iadi bwalobwalokona ma 'evo'evona i mieni Iesu 'waineye. 4I le'weni 'aila'a bwaikina i 'isedi kebu 'adi fata i na lukuga, begaidi i laka vanuga 'ubunega ava'aibe bei Iesu i tovotovoi, 'ana saila'a 'ifwaidi i 'ewadi bega 'anibwekaneamo ma 'evo'evona i ve'ioyoi i obu. 5Iesu i 'iseni i 'asetai ma yadi vetumagana bega tomogo bwalobwalokona i voneni i vo, Natuku, yamu sakona a nuatavunidi.”

6'Ifwaidi ve'etoboda 'adi tovevo i nogai Iesu yana vona nuadiega i vo, Iesu awale Yaubada i vona-uvi'agali? Kebu tamu aitoi 'ana fata sakona i na nuatavunidi, Yaubada 'aisena 'ana fata.” 8Iesu 'akonadi i 'asetai yadi nuanua begaidi i vonedi i vo, Awale bani'odi 'wa nuanuayedi? 9Yau a vetomotogaotoga ma yaku veimea fwayefwayeye bega 'aku fata tomotoga yadi sakona a na nuatavunidi. Tomotoga 'adi 'ive'atumai vitana fai 'ai'edi a na vona siwe kebu i na ve'atumaiga, 'wa na 'asetai kebu ma yaku veimea a vona-'avo'avovo. Siwe toviga de'e a na 'ive'atumaia 'wa na 'iseni bega 'wa na 'asetai kebu a da vona-'avo'avovo 'aku fata sakona a na nuatavunidi.” 11Bega Iesu tomogo bwalobwalokona i voneni i vo, 'U tovoi, 'amu 'evo'evo 'u evai 'u nago yamu vanuge.” 12I tovoi fuedi i 'iseni yana sita i 'ewai i tauya. Matatabudi nuadi i voganidi bega Yaubada i subiai i vo, Kebu tamu tutuya bani'odi ta da 'iseniga.”

  • S5 Luk 7:48S6-7 1 Ion 1:9 Ais 43:25S12 Mad 9:33

Iesu Livai i goleni.

13Iesu wata i vila-vaitugani i nago lavuye. 'Aila'a bwaikina i maia 'waineye, bei wata i ve. 14'Akonadi yana ve i 'a'ava, i nunagoga takesi 'ana tolaugogona i 'iseni 'eba takesi 'waineye i miamia, 'ana wagava Livai, Alefasi natuna. Iesu i voneni i vo, Taiadi ta na nago, yaku tovetutuyama.” Nika Livai i tovoi Iesu mulineye i nago.

15Mulieta Iesu ma yana tovetutuyamavo i 'ani'ani Livai yana vanuge, 'ifwaidi tolaugogona wata 'ifwaidi tosakona taiadi i 'ani'ani. Tomotoganidi Iesu i yoyogo'wai'waili. 16'Ifwaidi ve'etoboda 'adi tovevo siwe taunidi Diu totafalolo Falisi i 'iseni i nagoi Iesu yana tove tutuyamavo 'waidie i velutoliedi i vo, Awale tolaugogona vivinagodi wata tosakona taiadi i 'ani'ani, kebu 'ana 'isa 'atumainaga.”

17Iesu i nogai i vona-awatabai 'waidie i vo, Egavo 'atumaidi kebu nuanuadi viga 'adi to'ive'atumai, 'aisedi toviga mogitana. Wata bani'odi, yau a maiga kebu taunidi i awave'atumaiediga faifaidi, a maiga wata tosakona a na 'ita'ita'iedi.”

  • S16 Mad 11:19 Luk 15:1-2S17 Luk 19:10 1 Tim 1:15

Ve'udigana 'ana 'aseta.

18Ioni Tobafitaiso yana tovetutuyamavo wata totafalolo Falisi i veve'udigana 'ani matatabuna bega yadi velu'ui Yaubada 'waineye i na vetoketoke. Tomotoga 'ifwaidi i maia Iesu i velutolieni i vo, Awale Ioni yana tovetutuyamavo wata Falisi i veve'udigana i na velu'ui faifaina, we'e yamu tovetutuyamavo kebu i da ve'udiganaga?” 19Iesu yadi vona i tutuli, taunina faifaina i vona-awatabai i vo, Tonagi yana sosoana 'waineye kebu tamu aitoi 'ana fata i na talabodedi bega enavo 'ani'ani i na baileni. 20We'e tamu 'aiata tomotoga 'ifwaidi i na maia tonaginina i na 'ive'avini i na naweni i lubwainedi enavonidi ma yadi nuavita i na ve'udigana.”

  • S19 Ion 3:29

Sauluva tuatuaina wata Iesu yana ve 'ivauna 'adi luwanawana faifaina.

21Wata Iesu i awatalatutula 'waidie yana ve sauluva 'ivauna faifaina wata me Diu yadi sauluva tuatuaina 'adi luwanawana faifaidi i vo, Kaleko tuatuaina i na 'anilabu'i we'e 'ivaunega ta na bwadia kebu i da lubwaineniga. Fai bola ta na lekoai bwadi 'ivauna i na vesiai bega i na vefato'ai'ai tuatuaina i na 'ivesakoi.”

22Wata bani'odi oine 'ana 'eba iwaga 'aisaya bunudiega faifaina Iesu i vona i vo, 'Ai'edi oine 'ivauna 'eba iwaga tuatuaina 'waineye i na iwagi i na yuvefuai, i na iwaga 'ana ve'amubwadodo fai totolina wata 'eba iwaga 'akonadi i sako. We'e 'ai'edi oine 'ivauna wata 'eba iwaga 'ivauna nika bikabikana i na lubwaineni kebu i na yuvefuai 'ailugana 'atumaidi.”

  • S21-22 1 Kol 10:21 2 Kol 6:16

Iesu i ve 'Aiata Veawai faifaina.

23Tamu 'Aiata Veawai 'waineye, Iesu ma yana tovetutuyamavo i nunagoi bakula 'waineamo, yana tovetutuyamavo i lase bega vuaga i kadidi i 'ani, fai 'akonadi tonibakula i tauyedi. 24We'e 'ifwaidi Diu totafalolo Falisi i 'isedi Iesu i voneni i vo, Awale? Me Diu yada ve'etoboda yamu tovetutuyamavo i geugeuya vuaga i kadikadidi bani'odi folova yada 'Aiata Veawai 'waineye. 25Iesu Falisi yadi vona i tutuli i vo, 'Wa da vo kebu bani'odi Yaubada yana Buki 'wa da lu'iawawaiga, basenadiotoga Kini Devida ma enavo i lase faifaina. 26I luku Yaubada yana vanuga 'eba velu'ui nageneye, beledi tamu Yaubada 'ana 'anivelena Abiada tovelomu bwaikina i veledi ma enavo i 'ani. De'e wata yada ve'etoboda kebu tamu aitoi 'ana fata beledinina i na 'ania tovelomu 'aisedi faifaidi, i 'ania kebu i da sakona fai i lase. 27Yaubada 'Aiata Veawai i yatoi tomotoga 'ada 'aivaita ta na veawai faifaina, kebu i da yatoi bega 'aiatanina i na veimeyeda. 28Yau a vetomotogaotoga tomia fwayafwaya matatabuna 'adi To'isave'avina, wata 'Aiata Veawai 'ana Toveimea, 'aku fata 'aiatanina 'waineye tomotoga yadi sauluva faifaidi a na veimeyedi.”

  • S23 VeL 23:25S25 1 Sam 21:1-6S27 VeL 5:14
Copyright information for `YML