Mark 3

Tomogo nimana 'okana.

Iesu i vilai i nago 'eba miava'auta 'waineye bei tamu tomogo ma nima'okana i miamiana. Diu totafalolo 'ifwaidi i maia Iesu i vemata'i'i'ieni nuanuadi i na vevitai tamu sakona faifaina i vo, 'Ai'edi tamu aitoi 'Aiata Veawai 'waineye i na 'ive'atumaiga yada ve'etoboda i na geuya ta na yatoi 'eba vonayavuga 'waineye.” Iesu i vona tomogo ma nima'okana 'waineye i vo, 'U mai side bei 'aila'a matadie.” Mulieta Iesu i vona tomotoganidi 'waidie i vo, 'Wa da nuani yada ve'etoboda 'Aiata Veawai 'waineye 'ada fata tomotoga ta na 'ivaisedi 'alo ta na vesauluva sakoina 'waidie, 'ai'edi tamu tomogo sai'afoga i na wafa ta na 'ivaiseni 'alo ta na luvewafaimo?” Nika kebu bonana i da tutuliga.

Iesu i nuavita fai taunidi kebu nuanuadi tomogo ma nima'okana i na 'ivaiseni, ma yana nuasako 'aitamogana 'aitamogana i 'isadewadi. Tomogo ma nima'okana i voneni i vo, Nimamu 'u si'otoi.” I si'otoi nika i ve'atumaiotoga. Falisi i 'iseni i souyedi i nagoi i veifufu Kini Elodi yana 'aila'a taiadi bani'odi i na munega Iesu i na 'ivewafai.

  • S2 Luk 13:14S5 Mad 9:13S6 Mad 22:15-16

'Aila'a lavu lilivaneye.

Iesu ma yana tovetutuyamavo i nagoi lavuye, siwe 'aila'a bwaikina i yogo'waili, tomotoganidi i maia 'awalawa Galili wata Iudia 'waidiega. 'Ifwaidi i maia Ielusalemega, 'awalawa Idumeayega, Ufa Iolidaniega i damana, 'atamana Taia wata Saidoni lilivadiega. Iesu yana folova valana i nogai i maia. Tomotoga fuedi i 'i'ive'atumaidi faifainanina toviga i vevetunufelagieni nuanuadi i na 'abitonovi bega i na ve'atumai. 'Aila'a bwaikina bega Iesu yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, Waka 'wa na mieni 'ai'edi i na velubabalekuga bega a na laka a na lau'age.” 11 Wata tomotoganidi yaiaina i agediga Iesu i 'iseni i maia ma yadi ve'ililibu i be'u mataneye i vebwaubwau i vo, 'Omu Yaubada Natuna.” 12 Siwe Iesu yaiaina i talabodebodedi kebu i na lulu'ivoneyeniga Iesu aitoi.

Iesu yana tovetutuyamavo 12 i venua'ivinedi.

13 Tamu tutuya Iesu ma enavo i laka 'oyeye, tomotoganidi Iesu yana nuanua i goledi 'ana to'aivaita, i nagoi 'waineye. 14 Tomotoganidi 'waidiega 'adi 12 Iesu i venua'ivinedi wata i vonedi i vo, 'Omi 'ami 12, a venua'ivinemiga yaku tomata'aulelevo. 'Waikuye 'wa na miamiani, mulieta a na vetunemi 'wa na lau'age tomotoga 'waidie. Wata veimea a na velemi bega 'wa na vona yaiaina tomotoga i agediga i na 'awa'a'idi.”

16 Tomotoganidi 12 i venua'ivinediga side 'adi wagava.

Saimoni, kumanina Iesu i goleni Fita,

17 Iemesa ma taina Ioni, Sebedi natunavo. Wata Iesu i goledi Boenati, 'ana saivila Tomuyoana Natunavo.

18 Anidulu,

Filifi,

Batolomiu,

Madiu,

Tomasi,

Iemesa, Alefasi natuna,

Tadiusa,

Saimoni, toawa'idi'idi kebu nuanuana Loma gabemani i na veveimeyedi,

19 Iudasa Isakaliota, taunina Iesu 'ana to'etogiluva.

  • S14-15 Luk 9:1S16 Ion 1:42S17 Luk 9:54

Tomotoga yadi nuanua i vo 'ako, Yaiaina Iesu i agei.”

20 Iesu ma enavo i viladi i nagoi vanuge, wata 'aila'a bwaikina i maia 'waineye begaidi kebu 'adi fata i na 'ani. 21 Tomotoga 'ifwaidi i vonavona i vo, Iesu i ve'wava'wava,” yana 'aila'avo i nogai i maia i na vagavaia.

22 Ve'etoboda 'adi tovevo Ielusalemega i maiaga i vona i vo, Seitani,
'Ana mogitana Bielisibabi, Seitani tamu 'ana wagava.
yaiaina yadi to'edakumeta, Iesu i agei yana toketokena i veleni bega i vonavona yaiaina i 'a'awa'a'idi.”
23 Bega Iesu i goledi i maia 'waineye i vona-awatabai 'waidie i vo, Yaku folovanina kebu Seitani yana toketokena 'wainega fai Seitani kebu nuanuana enavo i na sogiedi. 24 'Ai'edi 'eba veimea 'aise'avadi i na 'idia i na vevetalaga bola 'eba veimeanina i na velovi. 25 'Ai'edi 'atamana 'aise'avadi i na 'idia i na vevetalaga, 'atamananina i na yavulaiwagi. 26 Wata bani'odi 'ai'edi Seitani yana 'eba veimea 'aise'avadi i na 'idia i na vevetalaga i na 'a'avaotoga.” 27 Wata Iesu i vona-awatabai 'waidie i vo, Kebu tamu aitoi 'ana fata i na luku tamu tomogo toketokena yana vanuge i na vainago, we'e 'ai'edi nuanuana, nagami tomogonina i na yogoni, mulieta i na vainago. 28 A na vonemi, tomotoga i sakosakonaga wata i vona-awadamana Yaubada 'waineye 'adi fata nuatavuna i na veluagai, we'e egavo i na vona-awadamana 'Anu'anunu 'Atumaina 'waineye, kebu 'ana fata Yaubada i na nuatavunidi, yadi sakona i na 'eno-vagata.” 30 Iesu i vonaga fai tomotoga 'ifwaidi i vo, Taunina yaiaina i agei,” we'e mogitana 'Anu'anunu 'Atumaina 'wainega i vona yaiaina i 'awa'a'idi.

  • S20 Mak 6:31S21 Ion 10:20S22 Mad 9:34S27 1 Ion 3:8S28-30 Ibu 6:4-6

Iesu tainavo ma inadi i nagoi Iesu 'waineye.

31 Iesu tainavo ma inadi i maia Iesu 'waineye. I tovoi 'atamanega i velutoli Iesu faifaina. 32 'Aila'a Iesu taiadi i miamianiga i voneni i vo, Taimwavo wata inamu siva'e i lulualemu.” 33 Iesu i vona i vo, 'Wa da nuani, egavo taikwavoga wata inaku? 34 Tomotoganidi i miafifineniga 'aitamogana 'aitamogana Iesu i 'isedi i vonedi i vo, 'Wa vonaga 'wa vo, Taimwavo wata inamu i lulualemu,” 'wa vona mogitana siwe wata 'omi inakwavo wata taikwavo. 35 Aitoi Yaubada yana nuanua 'ana todumwebika, taunina inaku, novuku, 'alo taiku.”

  • S31 Mak 6:3S35 Ion 15:14
Copyright information for `YML