Mark 7

Diu tubudiavo yadi ve.

1Diu matatabudi siwe mogitana totafalolo Falisi, ve'etoboda tubudiavo 'waidiega i maiga i veve'ililibuyedi. Nimadi i na lekoa-dewadi bani'odi yadi ve'etoboda mulieta i na 'ani, fai yadi nuanua igodi i vo, Nimada ta na lekoa-dewadi wata ta na tafalolo bega Yaubada i na 'asetada yada nuanua vunavunagidi.” Yadi sauluva 'ai'edi 'eba sivedavedamana 'wainega i na maia, nagami nimadi i na lekoa-dewadi, mulieta i na 'ani. Wata 'ifwaidi ve'etoboda tubudiavo 'waidiega i veve'ililibuyedi, nau, vedi, 'aivoe, wata sita i lelekoa-dewadi.

Tamu 'aiata 'waineye Diu totafalolo Falisi wata 'ifwaidi ve'etoboda 'adi tovevo i maia Ielusalemega Iesu 'waineye i va'auta. I 'isedi yana tovetutuyamavo i 'ani'animo kebu i da 'ilekoa yadi ve'etoboda bani'odi.

5Begaidi Falisi wata ve'etoboda 'adi tovevo Iesu i velutolieni i vo, Awale yamu tovetutuyamavo yada sauluva tubudavo 'waidiega kebu i da ve'ililibuyedi we'e i 'ani'animo kebu i da 'ilekoa?” 6Iesu i vonedi i vo, 'Omi tovekali. 'Awami i tatalaboda nani fuedi faifaidi siwe wata 'wa 'i'idewadi. Basenadiotoga Yaubada yana tolu'ivona Aisea Yaubada yana Vona 'wainega i vona-vagata faifaimi. I vonaga mogitana i vo,

De'e 'aila'anidi 'awakebuladiega i ve'ililibuyeku,

We'e kebu mogitana i da nuakalikalieku.

7Fai tomotoga yadi nuanua i veve i vo 'ako, Yaubada 'wainega,

Begaidi 'waikuye

i 'o'odu-maimaiga.”

8Wata Iesu i vo, Aisea i kilumi mogitana, Yaubada yana veimea 'wa bailedi we'e tomotoga yadi ve 'wa vevematayakeyakedi.”

9Wata i vonedi i vo, Yaubada yana veimea 'wa baibailedi we'e taunimi yami ve'etoboda 'wa veve'ililibuyedi 'wa nuani 'wa vo 'ako, 'Atumaidi.” 10Basenadiotoga Mosese Yaubada yana veimea i veleda i vo, Tamamiavo wata inamiavo 'wa na ve'ililibuyedi.” Wata i vo, 'Ai'edi aitoi tamana wata inana i na vebonaivoyedi 'alo i na yagayagaidi 'wa na nikei i na wafa.” 11Veimeanidi 'wa geugeudi fai 'wa veve 'wa vo, 'Ai'edi aitoi ma yana mani, siwe kebu nuanuana tamana wata inana i na 'ivaisediga, 'omi 'wa tauyeni bega i na vonedimo i na vo, Mani de'e a da velemi siwe a na 'aniveleneni Yaubada faifaina,” vonanina 'wa fali'atumaieni. We'e mogitana i lubwaineni tamana wata inana maninina 'wainega i da 'ivaisedi. 13De'e bani'odi Yaubada yana Vona 'wa lulu'avo'avovoi, ma'itufa ve'etoboda tubumiavo 'waidiega 'wa vevematayakeyakedi. Wata nani fuedi bani'odi 'wa 'i'idewadi.”

  • S6-7 Ais 29:13S10 Sou 20:12

Naninidi tomotoga i na 'ivesakodi.

14Wata Iesu tomotoga i goledi i nagoi 'waineye, i vonedi i vo, 'Wa na nogaya fuemi, nika 'wa na 'asetai. 15Tamu ava'ai i na luku tomotoga nagedie, kebu 'ana fata tomotoganidi i na 'iveyokedi. Siwe mogitana vona 'alo nuanua sakoidi tomotoga 'waidiega i na souyediga, naninidi tomotoga i na 'iveyokedi.[ 16'Akonadi yaku vona 'wa nogai, siwe 'wa na venua'ivineni nika 'wa na 'asetai.” ]

17Iesu tomotoga i 'iawedi i nago vanuge, mulieta yana tovetutuyamavo i velutolieni yana ve faifaina. 18Iesu i vonedi i vo, 'Omi bola kebu ma yami 'asetaga. 'Wa da 'asetai 'ai'edi 'ani'ani ta na 'ania kebu 'ana fata i na 'ivesakoda, fai kebu i na nago yada nuanua 'waidie, kamodeye i na luku bega yogo yana 'edeye i na nago.” Iesu bani'odi i vonaga 'ani'ani matatabuna 'atumaidi ta na 'anidi, kebu tamu sakona 'wainega i na souyeni. 20Wata i vo, Ava'ai tomotoga nagediega i na souyedi naninidi tomotoga i na 'iveyokedi. 21Tomotoga nagediega nuanua sakoidi i sousouyedi bega i vevesauluva sakoina bani'odi ve'avula-'avo'avovo, vainago, luvewafa, wata lauobu. 22Wata 'ifwaidi sauluva sakoidi, bani'odi veumokai, veviga 'ana tolive'eda, vekali, sakona 'ana vebaisa, ve'unumagigi, vebonaivo, taunidi i na awa'ai'aidiga, wata venua'ivina-sako. 23Naninidi i souyedi tomotoga nagediega, bega tomotoganidi i 'ivesakodi.”

  • S15 Mad 12:34S21-23 Lom 1:29-31 Gal 5:19-21

Vavine yadi vetumagana.

24'Atamananina 'waineye i veveifufu, Iesu i 'iaweni i nago tamu 'awalawa 'waineye, 'atamana Taia lilivaneye. I le'wa i luku vanuge, kebu nuanuana tomotoga i na 'asetai yana 'eba mia fai nuanuana i na veawai, siwe kebu 'ana fata i na giva. 25We'e vavine tamu natudi vevinena yaiaina sakoina i ageiga, Iesu valana i nogai i mai ma yadi ve'ililibu i be'u 'ageneye. 26Vavinenidi kebu vavine Isileliga taunidi i tubuga 'atamana Finisia, 'awalawa Silia nageneye, siwe Iesu i velu'uieni nuanuaotogidi natudi i na 'ive'atumaia.

27Iesu vavine i vonedi i vo, Nagami kwakwama a na ve'anidi. Kebu i da lubwaineku kwakwama 'adi'adi a na elodi a na 'anivelenedi 'ou'ou 'waidie.” 28Vavine i 'asetai Iesu i vonavona nagami i na folova taunina yana 'aila'a Diu 'waidie, faifainanina i voneni i vo, 'Auvea, we'e mogitana. Siwe tutuyanina kwakwama i na 'ani'ani, 'ou'ou siaidi mukumuku i na luluyamuyamu. Faifainanina sai'afo 'u da 'ivaisema.” 29Iesu i vonedi i vo, Fai yami vona 'ana nogaya 'atumaina 'wa na nago, natumi 'akonadi i ve'atumai yaiaina i 'awa'a'ia.” 30I nago i le'wa yadi vanuge natudi i 'iseni 'ivie i 'eno'eno 'akonadi viga i 'a'ava.

  • S25-26 Mak 9:17-18S29-30 Ion 4:50-51

Tomogo tanigana 'uluna wata meana tafilina Iesu i 'ive'atumaia.

31Iesu i tauya Taia 'wainega i nago 'atamana Saidoni, bega 'awalawa Dekafolisi 'waidiamo i nago i le'wa Lavu Galili. 32Tomotoga 'ifwaidi tamu toviga i mieni Iesu 'waineye i velu'ui nuanuadi nimana i na yatoi iadi 'waineye bega i na ve'atumai. Toviganina tanigana 'uluna wata meana tafilina. 33Iesu tomogo 'aila'a 'waidiega i 'ewai 'aiseneye i naweni nimadidina i 'etouyedi tomogonina tanigana 'waidie wata nimaneye i kiwala bega tomogo meana i 'abitonovi. 34Mulieta abame i 'isalaka i veyawaitunatunagi i 'a'avana bonanega i vona i vo, Efada,” 'ana saivila, 'Wa 'ani'inimi.” 35Yana voneye tomogo tanigana i 'ani'inidi wata meana i tonova nika i welava.

36Wata i viladi i mai 'aila'a 'waidie Iesu i velu'ase'asedi kebu i na lu'ivona tomogo i 'ive'atumaiaga faifaina siwe fuedi i lu'ivo'ivona. 37Egavo i 'iseni nuadi i voganidi bwaikina, i vo, Nani i 'i'idewadiga 'atumai'avadi. 'Eba nuavogana wata 'eba nua'ewa i 'i'idewadi siwe wata tomotoga tanigadi i kia'inidi i nogaya wata meadi i kiavetonovidi i welava.”

  • S32 Mak 5:23
Copyright information for `YML