Mark 8

Iesu tomotoga 4000 i ve'anidi.

Tomogo i 'ive'atumaia i 'a'avana, kebu 'aiata fuediga tamu 'aiata 'waineye, wata 'aila'a bwaikina i va'auta. 'Adi'adi kebu, begaidi Iesu yana tovetutuyamavo i goledi i nagoi 'waineye i vonedi i vo, Tomotoga de'e faifaidi a nuavita fai 'akonadi 'aiata 'aitonu taiadi ta miamiani siwe 'ani'ani kebu tamu faifaidiga bega i na 'ani. 'Ai'edi ma 'adi lase a na vetunedi yadi 'atamane bola 'edeye laseyega i na mwea fai 'ifwaidi 'ani'ieyega i maia.” Yana tovetutuyamavo i vo, De'e kebu tomotoginaga, kebu tamu aitoi 'ana fata 'ani'ani i na veluagai bega 'aila'a de'e ta na ve'anidi.” Iesu yana tovetutuyamavo i velutoliedi i vo, 'Aivia 'ani'ani 'waimie?” I vo, 'Ani'ani mwadodoudi 7 'waimeye.”

'Aila'a i vonedi fwayefwayeye i vemiamiabui. Mulieta 'ani'aninidi 7 i 'ewadi, i vekaiwa Yaubada 'waineye, i 'a'avana i 'ivividi bega yana tovetutuyamavo i veledi 'aila'a i veutadi. Wata 'adi igana siaidi 'ifwaidi faifaidi Iesu i vekaiwa i 'a'avana yana tovetutuyamavo i veledi wata bani'odi tomotoga i veutadi. Matatabudi i 'ani, 'adi fata. To'aninidi iaveta tulai'avadi i lu'iawawadi 'adi 'aila'a bani'odi 4000, we'e vevine tulaidi wata yavayavava matatabuna kebu taiadi i da lu'iawawadiga. Tovetutuyamavo tomotoga nikilidi i va'augidi, bayawa 7 i veadagidi. Mulieta Iesu tomotoga i vonedi i nagoi yadi vanuge. 10 We'e Iesu ma yana tovetutuyamavo i dodoga wakeye i nagoi 'awalawa Dalimanuda 'waineye.

  • S9-10 Mak 6:44

Falisi nuanuadi Iesu i na silubuya.

11 Diu totafalolo 'ifwaidi Falisi i maia Iesu 'waineye taiadi i ve'ikwayekwayega. Nuanuadi i na silubuya i vo, Tamu 'eba 'isa toketokena 'u na 'idewai bani'odi Yaubada 'aisena 'ana fata i na 'idewai, bega 'a na 'asetai mogitana taunina i vetunemu.” 12 Iesu i veyawaitunatunagi i 'a'avana i vo, 'Omi tutuya de'e 'ana tomotoga, awale nuanuami 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa a na 'idewai? A vona mogitana kebu tamu 'eba 'isa a na vevemi.” 13 Bega i 'iawedi i dodoga wakeye yana tovetutuyamavo taiadi i damana lavu vi'ainega.

  • S11 Mad 12:38 Ion 6:30

Vona-awatabai isita faifaina, naninina beledi i 'ivebwaiki.

14 Tovetutuyamavo nuadi i fani kebu tamu 'ani'ani i da 'ewai, beledi 'aitamogana wakeye. 15 Iesu vona-awatabaiega i velu'ase'asedi bega tomotoga sakoidi yadi sauluva kebu i na damana 'waidie. I vo, 'Wa na 'isave'avinimi totafalolo Falisi yadi isita wata Kini Elodi yana isita i na nunago i na vedamanimi.” 16 'Aise'avadi i veifufu i vo, Isita
Isita falawa matatabuna 'waineye i na susula, bani'odi walabo 'aluna, 'ai'edi i na 'anibiai 'aisayanina matatabuna i na 'ivesakoi.
beledi 'ana 'eba 'ivebwaika, bani'odi i voneyediga fai 'ida beledi kebu ta da 'ewadiga.”

17 Yadi vonanina Iesu 'akonadi i 'asetai faifainanina i vo, Awale 'wa ve'ivonavona 'ani'ani kebu ta da 'ewadiga faifaina? We'e nuami tabodadi. Voke yami nuanua bola kebu i da magetaiga wata kebu 'wa da 'asetai. 18 Ma matami siwe kebu 'wa da 'iseni wata ma tanigami siwe kebu 'wa da nogai. Yau ma yaku toketokena we'e voke nuami i fani.” 19 Tutuyanina 'ani'ani 5 a 'ivividi tomotoga 5000 faifaidi, nikila 'wa va'augidiga 'aivia bayawa 'wa veadagidi?” I vo, 12.” 20 Wata i vo, 'Ani'ani 7 a 'ivividi tomotoga 4000 faifaidi, 'aivia bayawa 'wa veadagidi nikilayega?” Tovetutuyamavo i vo, 7.” 21 Iesu i vo, Voke bola kebu 'wa da 'asetaiga. We'e 'omi 'wa nuaniga, igodina yau nuafouku i da veveviga fai kebu 'ada'adaga.”

  • S15 Luk 12:1S17 Mak 6:52S19 Mak 6:41-44S20 Mak 8:6-9

Iesu tomatasako i 'ive'atumaia Bedasaida 'waineye.

22 Iesu ma yana tovetutuyamavo i maia Bedasaida 'waineye tomotoga tamu tomatasako i mieni Iesu 'waineye, i velu'ui 'waineye nuanuadi i na 'abitonovi bega i na ve'atumai. 23 Iesu tomogo nimaneye i 'abi 'atamanayega i naweni tulineye. Mulieta Iesu tomogo matana i kiwalidi i 'a'avana nimana i yatoi tomogoneye i voneni i vo, 'Amu fata ava'ai 'u na 'isedi?” 24 Tomogo 'isanago i vona i vo, 'Aku fata tomotoga a 'ise'isedi, siwe 'adi 'isa 'wa da vo welavi i da yabayaba.” 25 Iesu nimana i yato-vaitugani tomogonina mataneye nika matana i ve'atumai i 'isadewa. 26 Iesu i voneni bega i na nago yana vanuge wata i vo, Kebu 'u na lu'ivona 'atamane.”

Fita Iesu i 'asetai.

27 Mulieta Iesu ma yana tovetutuyamavo i tauya i nagoi 'awalawa Sisalia Filifai. I nunagoi 'edeye i velutoliedi i vo, 'Wa da nogaiga tomotoga yadi nuanua yau aitoi?” 28 Tovetutuyamavo i vo, Tomotoga 'ifwaidi i vonaga 'omu Ioni Tobafitaiso wafayega i mai, 'ifwaidi i vonaga 'omu Ilaitia abamega i obuma, we'e 'ifwaidi i vonaga 'omu tamu Yaubada yana tolu'ivona i tovoi-vaitugana.”

29 Iesu i vonedi i vo, We'e 'omi, 'wa da nuani yau aitoi?” Fita i vo, 'Omu Keliso, Yaubada 'ana Venua'ivina.” 30 Bega Iesu yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, Kebu tamu aitoi 'waineye 'wa na lu'ivonaga yau Keliso, Yaubada 'ana Venua'ivina.”

  • S29 Ion 6:69

Iesu yana wafa i veifufuyeni.

31 Iesu i veve yana tovetutuyamavo 'waidie i vo, Yau a vetomotogaotoga i lubwaineku veviga fuedi a na veluagadi. Me Diu yadi to'edakumetavo 'au'auveadi, tovelomu 'adi to'edakumetavo wata ve'etoboda 'adi tovevo i na vedumwe'ai'aieku mulieta i na veimea a na wafa, 'aiata 'ana vetonu 'waineye wata a na yawasa-vaitugana.” 32 De'e bani'odi Iesu i voneyediga i vonaotoga. Fita Iesu i voneni i vaganago 'aisedie, i toke i talabodebodeni i vo, Kebu bani'odi taunimu 'u na faliwafewafemu.” 33 Iesu i sivilai yana tovetutuyamavo i 'isedi bega Fita i talabodeni i vo, 'U vaganago, yamu nuanuananina Seitani yana nuanua. Bani'odi tomia fwayafwaya yadi nuanua, kebu Yaubada 'wainega.”

34 Mulieta Iesu 'aila'a wata yana tovetutuyamavo i goledi i nagoi 'waineye i vonedi i vo, 'Ai'edi aitoi nuanuana mogitana i na mai 'waikuye taiadi 'a na nagoga, nagami taunina yana nuanua i na bailedi. Fai i na vematayakeyakeku veviga bwaikina i na veluagai yau bani'odi a na veluagai. Voke i na wafa faifaiku yau bani'odi a na wafa 'ai lagalagana 'waineye. 35 'Ai'edi aitoi yana mia 'ana 'atumaina i na ve'o'oleni, kebu nuanuana yawaina i na tauyeni faifaiku, taunina i na wafaotoga. We'e 'ai'edi aitoi yana mia 'ana 'atumaina wata yawaina i na tauyedi faifaiku wata Valaku 'Atumaina faifaina, mia 'atumaina wata miamia-vagaina i na veluagai. 36 'Ai'edi tamu aitoi fwayafwaya matatabuna 'ana kukua i na 'ewadi mulieta yawaina i na 'a'ava, ava'ai 'ana 'atumaina? 37 Kebu 'ana fata tamu nani 'wainega yawaina i na kimwanei. 38 'Asiau tomotoganidi yadi sauluva sakoidi, wata Yaubada i vedumwe'ai'aieni. We'e 'ai'edi aitoi yau faifaiku wata Valaku 'ana lu'ivona faifaina i na bunumayaga, yau a vetomotogaotoga bola a na vila-vaitugana, wata a na bunumayageni. Yaku vila-vaitugana 'waineye, anelose magemagetadi taiadi 'a na maia, Tamaku yana mageta mataududulina nageneye.

Copyright information for `YML