Mark 9

1Wata Iesu i vo, A vona mogitana 'waimie, 'ifwaimi bola ma yawaimi 'wa na miamia nagami Yaubada yana veimea toketokena tomotoga 'waidie 'wa na 'iseni mulieta 'wa na wafa.”

  • S38 Mad 10:33

Iesu i vemaigisivilavila.

2'Aiata 6 i 'a'ava mulieta Iesu i vonedi Fita, Iemesa, wata Ioni i 'edakumesedi, 'aise'avadi i laka 'oya bwaikineye. I miamiani nika tovetutuyamavo matadie Iesu 'ana 'isa i vetuli. 3'Ana kaleko 'adi lau'avu mataududulina, kebu tamu aitoi fwayefwayeye 'ana fata bani'odi i na 'ilekoediga. 4I 'ise'iseni nika tomotoga 'adi 'ailuga i souyedi Iesu taiadi i veveifufu. Tomotoganidi abamega i obuma, Mosese wata Ilaitia, taunidi basenadiotoga Yaubada yana tolu'ivonavo.

5Nika Fita i vona-matayo'o Iesu 'waineye i vo, Tove, 'ima taiadi ta maia i lubwaineni. Lau'weta 'aitonu 'a na 'idewadi, tamu 'omu faifaimu, tamu Ilaitia faifaina wata tamu Mosese faifaina.” 6Fita kebu 'ana fata ava'ai i na voneyeni fai ma enavo i kololo bwaikina. 7Waowa i mai i tavunidi bona i souyeni waowayega i vona i vo, De'e Natuku nuafouku, ava'ai i na voneyeniga, bonana 'wa na nogai.” 8I vona'a'ava nika tovetutuyamavo i 'isadaba kebu tamu aitoi i da 'iseni, Iesu 'aise'avana.

9'Oyayega i obuobuma i velu'ase'asedi i vo, Ava'ai 'wa 'isediga, kebu tamu aitoi 'wa na voneniga, nagami yau a vetomotogaotoga wafayega a na yawasa-vaitugana, mulieta 'wa na lu'ivona.” 10I talabodedi, kebu i da lu'ivona, siwe 'aise'avadi i veifufu i vo, Yawasa-vaitugana wafayega ava'ai?”

11Mulieta yana tovetutuyamavo i velutolieni i vo, Awale ve'etoboda 'adi tovevo i vonaga i vo, Ilaitia nagami Yaubada 'wainega i na mai, mulieta Yaubada 'ana Venua'ivina i na souyeni?” 12Iesu yadi vona i tutuli i vo, Ilaitia mogitana nagami i na mai Yaubada 'wainega, nani matatabuna i na 'ivenonogidi, we'e 'wa nuanuani Yaubada yana tolu'ivona basenadiotoga i kilumi yau a vetomotogaotoga faifaiku? I kilumi veviga bwaikina a na veluagai wata tomotoga i na vedumwe'ai'aieku. 13Siwe a na vonemi, Ilaitia tutulina
Ilaitia tutulina siwe 'asa'aiana Ioni Tobafitaiso.
'akonadi i mai siwe tomotoga kebu i da 'isa'inanaiga, begaidi vitanidi nuanuadi i na veleniga mogitana i veleni, bani'odi basenadiotoga Yaubada yana tolu'ivona i kilumi.”

  • S2 Mak 5:37S7 Mad 3:17 2 Fit 1:16-18S12 Mal 4:5 Ais 53:3

Iesu kwamana i 'ive'atumaia.

14Tutuyanina Iesu ma enavo i viladi 'oyayega 'ifwaidi tovetutuyamavo i 'isedi i veve'ikwayekwayega ve'etoboda 'adi tovevo taiadi, we'e 'aila'a bwaikina i tovififinedi. 15'Aila'anidi Iesu i 'iseni nuadi i voganidi bega i lilide i nagoi nuanuadi taiadi i na veluaga. 16Iesu i velutoliedi i vo, Ava'ai faifaina 'wa veve'ikwayekwayega?” 17Tamu tomogo 'aila'a nagediega i vo, Tove, natuku a mieni fai yaiaina i agei kebu 'ana fata i na welava. 18Tutuyanina yaiaina i vevekadia i tawetaweni i obuobu tanotanoge, 'awanega buobuo, nigona i lovelovenedi wata tomogona i tototola. Yamu tovetutuyamavo a vonedi a vo, 'Wa da 'ive'atumaia,” siwe kebu 'adi fataga.”

19Iesu tomotoga i vonedi i vo, Awale 'omi tomotoganimi Yaubada yana toketokena kebu 'wa da vetumaganeniga? Tutuya manamanawena taiadi ta miamia wata a totokemaigeku bwaikina siwe kebu 'wa da vetumaganeku mogitana. Kwamananina 'wa mieni ta na 'iseni.” 20Kwamana Iesu 'waineye i mieni, siwe tutuyanina yaiaina Iesu i 'iseni kwamana i vekadia i be'u i lui'oi'o'o 'awana buobuo i tubodai. 21Bega Iesu kwamana tamana i velutolieni i vo, Ava'ai tutuyaga de'e i souyeni 'waineye?” Tamana i vo, Basenadi siaineye. 22Yaiaina tutuya fuedi i vevekadia i be'ube'u 'ai-'ala'alase wata ufeye, igodi nuanuana kwamana i na 'ivewafai. 'Ai'edi 'amu fata 'u da 'isanuakalikaliema bega 'u da 'ivaisema.” 23Iesu i vo, Awale 'u vo, 'Ai'edi 'amu fata?” We'e egavo Yaubada i na vetumaganeni nani matatabuna safailidi 'waidie. 24Kwamana tamana i vo, Yau wata ma yaku vetumagana, siwe nuanuaku 'u na 'imoso'i.” 25Iesu i 'isedi tomotoga fuedi i lilide i mimaia, yaiaina sakoina i ta'ali i vo, 'Omu kwamana 'awana 'u 'ibodai wata tanigana 'u 'ive'uluya a na vonemu. 'U 'awa'a'imu kebu wata 'u na age-vaitugani.” 26Yaiaina i vebwaubwau wata kwamana i vekadia i tufa'o'oga nika i 'awa'a'ia. Kwamananina 'ana 'isa 'wa da vo i da wafa, fuedi i vo, Yawaina i 'a'ava.” 27Siwe Iesu kwamana nimaneye i 'abi i sivetovoia nika i tovoi.

28Mulieta i nagoi vanuge, 'aisedie yana tovetutuyamavo i velutolieni i vo, Awale 'ima 'a vona yaiaina kebu i da 'awa'a'iaga?” 29Iesu i vo, Nagami Yaubada 'waineye 'wa na velu'ui mulieta 'wa na vona 'ana fata yaiaina de'e bani'odi i na 'awa'a'ia, kebu tamu wata ava'ai 'wainega.

  • S23 Mak 11:23S24 Luk 17:5

Iesu i veifufu-vaitugana yana wafa faifaina.

30Kwamana bei i 'ive'atumaiaga 'atamananina i 'iaweni i nagoi 'awalawa Galili 'waineamo. Iesu yana nago kebu nuanuana tamu aitoi i na 'asetai, fai i veve yana tovetutuyamavo 'waidie. I vonedi i vo, Yau a vetomotogaotoga tamu tomogo i na 'etogiluveku, bega mali tomotoga i na luvewafaku, mulieta 'aiata 'ana vetonu 'waineye a na yawasa-vaitugana.” 32Vonanina Iesu i voneyeniga enavo kebu i da 'asetaiga, siwe i kololo kebu nuanuadi i na velutolieni.

  • S31 Mak 8:31S32 Luk 18:34

Aitoi bwaikaotogina?

33Tutuyanina Iesu ma yana tovetutuyamavo i maia Kafaneomi, vanuge i luku i vonedi i vo, 'Edeye ava'ai faifaina 'wa ve'ikwayekwayega?” 34Siwe kebu nuanuadi i na lu'ivona fai i bunumayaga, we'e yadi ve'ikwayekwayeganina i vo, 'Waidega aitoi bwaikaotogina?”

35Iesu i miabui mulieta yana tovetutuyamavo i goledi i nagoi 'waineye i vonedi i vo, 'Ai'edi aitoi nuanuana i na vebwaika, nagami i na vekwamana bega tomotoga i na folovedi.” 36Mulieta Iesu tamu kwamana i mieni 'waidie i olia bega i vonedi i vo, 'Ai'edi aitoi ma yana nuakalikali tamu kwamana de'e bani'odi i na 'ivaiseni faifaiku siwe 'asa'aiana yau i 'ivaiseku. Wata 'ai'edi aitoi ma yana nuakalikali i na 'ivaiseku, siwe 'asa'aiana Yaubada taunina 'aku tovetune i 'ivaiseni.

  • S35 Mak 10:43-44 Luk 22:24S36-37 Ion 13:20

Tamu tomogo i vona yaiaina i 'awa'a'ia.

38Ioni Iesu i voneni i vo, Tove, 'a 'iseni tamu tomogo 'amu wagavayega i vonavona yaiaina i 'a'awa'a'idi, 'a talabodeni fai taunina kebu 'ada 'aila'a.” 39Iesu i vo, Kebu 'wa na talabodeniga, aitoi 'aku wagavayega 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa i na 'i'idewadiga mulieta kebu i na awavesakoyeku. 40'Ai'edi aitoi kebu i na vedumwe'ai'aiedaga, ma fueda ta folofolova. 41'Ai'edi aitoi 'aku wagavayega ufa i na velemi 'wa na yemu fai 'omi yau Keliso yana tomotoga, a vona mogitana yana 'aivaitanina 'ana tutula bola i na veluagai Yaubada 'wainega.”

  • S38 Num 11:27-29S40 Luk 11:23

Vetalaimimila 'wainega sakona i na souyeni.

42Wata Iesu i vonedi i vo, 'Ai'edi aitoi i na vetumaganeku de'e kwamana bani'odi siwe tamu tomogo i na vetalaimimili i na sakonaga, bola tomogonina veviga bwaikaotogina i na veluagai Yaubada 'wainega. Siwe nagami tomogonina kebu i da vetalaimimilaga, bei tomotoga 'ifwaidi kileu vitana i da yogona-matayo'oi 'odoneye i da taweni malaveseye, veviga siaina i da veluagai. I da wafa-matayo'oga i lubwaineni nika kebu i da vetalaimimilaga wata kebu veviga bwaikaotogina i da veluagai Yaubada 'wainega. 43'Ai'edi nimamu tamu sai'afoga i da kiavebe'umu 'u da sakona, 'u boboi 'u taweni. 'U na boboiga veviga sai'afo nika kebu 'u na sakonaga, mulieta nima'ea'eamu 'u na luku Yaubada 'waineye 'u na mia-vagata. We'e 'ai'edi kebu 'u na boboiga, nimamu 'ailugana 'waidiega 'u na sakosakona, mulieta 'u na wafa 'u na luku 'ai-'ala'alase kebu yana 'weuga 'waineye. 44Bei mwatamwata tomogomu i na 'e'etokudai, we'e 'ai-'ala'alatanina kebu i na 'weuga. 45'Ai'edi 'agemu tamu sai'afoga i da kiavebe'umu 'u da sakona, 'u boboi 'u taweni. 'U na boboiga veviga sai'afo nika kebu 'u na sakonaga, mulieta 'age'ea'eamu 'u na luku Yaubada 'waineye 'u na mia-vagata. We'e 'ai'edi kebu 'u na boboiga, 'agemu 'ailugana 'waidiega 'u na sakosakona, mulieta 'u na wafa i na tawemu 'u na obu 'ai-'ala'alase. 46Bei mwatamwata tomogomu i na 'e'etokudai, we'e 'ai-'ala'alatanina kebu i na 'weuga. 47'Ai'edi matamu vi'aina sai'afoga i da kiavebe'umu 'u da sakona, 'u kiamwanuya 'u taweni. 'U na kiamwanuyaga veviga sai'afo, nika kebu 'u na sakonaga, mulieta 'amu fata 'aitamoganega 'u na luku Yaubada yana 'Eba Veimea nageneye. We'e 'ai'edi kebu 'u na kiamwanuyaga, matamu 'ailugana 'waidiega 'u na sakosakonaga mulieta 'u na wafa i na tawemu 'u na obu 'ai-'ala'alase. 48Bei mwatamwata tomogomu i na 'e'etokudai, we'e 'ai-'ala'alatanina kebu i na 'weuga.

49Wata Iesu i vona-awatabaiedi i vo, Yaubada tomotoga matatabumi i na silubumi 'ai-'ala'alainega bega 'wa na vetoketoke bani'odi eyaga 'ani'ani i 'ive'iwani. 50Eyaga nani 'atumaina, siwe 'ai'edi i na ve'ulaufa kebu 'ana fata i na vegola-vaitugana. 'Ani'ani ta na vetagovi eyaga taiadi i na 'ive'iwani. Wata 'omi bani'odi, yami sauluva 'waidiega tosakona 'wa na 'ive'atumaidi wata ma fuemie 'wa na veiana.”

  • S50 Luk 14:34 Kolos 4:6 1 Tes 5:13
Copyright information for `YML