Matthew 11

Ioni tomotoga 'ifwaidi i vetunedi Iesu 'waineye.

Tutuyanina Iesu yana ve i 'a'ava yana tovetutuyamavo 12 'waidie, 'atamananina i 'iaweni i nago 'atamana 'ifwaidi 'waidie 'awalawa Galili nageneye, bei i na ve wata i na lau'age.

Tutuyanina 'waineye Ioni Tobafitaiso i miamia vanuga 'eba yogona 'waineye. 'Wainega Iesu yana folova valana i nogai begaidi 'ifwaidi yana tovetutuyamavo i vetunedi i na velutolieni. Bega i maia Iesu 'waineye i vo, Ioni Tobafitaiso nuanuana i na 'asetai 'omu kumanimu faifaimu me Diu ta lulukamata ta vo, 'Awaie 'ada To'ita'ita'i i na mai Yaubada 'wainega,” 'alo tulina faifaina ta na lukamata.” Iesu yadi velutoli i tutuli i vo, 'Wa na vilami 'wa na nagoi Ioni 'waineye, ava'ai a veveifufuyedi 'wa nogaidiga wata a 'i'idewadi 'wa 'isediga faifaidi 'wa na voneni. Side bani'odi 'wa na voneyedi 'wa na vo, Tomatasako i 'isadewa, tubusakosako i tubuoga, waiwaisesela i ve'atumai. Tanigadi 'uludi 'adi fata i na nogaya, towafa wafayega a sivetovoidi, wata Vala 'Atumaina 'ita'ita'i Yaubada 'wainega faifaina a lalau'age wekowekoma 'waidie.” Wata 'wa na voneni 'wa na vo, 'Ai'edi aitoi kebu i da venuanaluga, i vetumaganamo 'waikuye, 'eba sosoana 'waineye.”

  • S3 Mal 3:1S5 Mad 8:2-4, 9:1-8,23-36,27-30,32-33

Iesu Ioni i awa'ai'aia.

Ioni yana tovetutuyamavo i tauya i nunagoi, Iesu 'aila'a 'waidie i veifufu Ioni faifaina i vo, Basenadi 'wa nagoi sali'avu'avuye Ioni 'waineye, ava'ai nuanuami 'wa da 'iseni? Tamu tomogo umaumana yana sauluva bikana bani'odi 'ayalele kaukau siaina i nunuga i 'anino'uya? Kebu. 'Alo ava'ai 'wa da 'iseni? Tamu tomogo i vaigavu kaleko 'atumaidiega? Wata kebu. Tomotoganidi i vaigavuga bani'odi, yadi vanuga 'ai'aiwabudi 'waidie i miamiani. Nuanuaku a na 'asetai 'wa nagoga ava'ai 'wa da 'iseni? Tamu Yaubada yana tolu'ivona? E'e. Mogitana tolu'ivona. Siwe 'ifwaidi tolu'ivona sai'afo va'egai, we'e tomogonina 'wa 'iseniga bwaikaotogina. 10 Vona mogitana tomogo bwaikina fai basenadiotoga faifaina i kilumi Yaubada yana Buki nageneye. Yaubada i vona 'ana Venua'ivina 'waineye i vo,

Taunina yaku tomata'aulele, a na vetunei i na kumeta yamu 'eda i na vusia.”

11 A vona mogitana 'waimie tomia fwayafwaya matatabudi sai'afo va'egai, we'e Ioninina bwaikaotogina. Siwe tomotoganidi bwaikidi wata siaidi 'akonadi i lukuga Yaubada yana 'Eba Veimea nageneye i vagalaka, Ioni ma'itufa i obu fai bola kebu i da lukuga. 12 Basenadiotoga Yaubada veimea i yatodi bega tomotoga i na vematayakeyakedi, bani'odi ve'etoboda Mosese 'wainega wata tolu'ivonavo 'adi kilukiluma. Veimeanidi i 'eno'eno nika Ioni Tobafitaiso i souyeni. Tutuyanina i velamu i maiga 'asiau, tomotoga fuedi ma yadi toketokena i ve'edaeloelo wata i vevetunufelagi nuanuadi bwaikina i na luku Yaubada yana 'eba veimea nageneye. 14 Wata basenadiotoga Yaubada yana tolu'ivonavo nagami i vona-vagata tamu tolu'ivona i na maiga faifaina. Tolu'ivonanina bwaikina, yana sauluva bani'odi Ilaitia kumanina basenadiotoga ma yawaina i nagomo abame. 'Ai'edi nuanuami yaku vona 'wa na vetumaganeni tolu'ivonanina bani'odi Ilaitia, 'asa'aiana Ioni. 15 'Akonadi yaku vona 'wa nogai, siwe 'wa na venua'ivineni nika 'wa na 'asetai.”

16 Wata Iesu i vona 'aila'a 'waidie i vo, Tutuya de'e 'ana tomotoga ava'ai 'wainega a na awatalatutulemi? Yami sauluva ava'ai bani'odi? Tomotoganimi bani'odi yavayavava to'wava, nuanuadi i na vetutuyama 'atamanafouye. Tamu 'aila'a i vegole ediavo 'waidie i vo, Nuanuama tamu nani ta da 'idewai siwe 'wa baila. 'A lauinava siwe kebu 'wa da suya, 'a tailauwawa siwe kebu 'wa da vemogai. Kebu nuanuami yama nuanua 'wa na fali'atumaiedi.” 18 'Omi yavayavavanidi bani'odi, kebu nuanuami Ioni Tobafitaiso wata yau yama nuanua 'wa na fali'atumaiedi. Ioni i mai i veve'udigana 'ani bega yana velu'ui Yaubada 'waineye i na vetoketoke, wata kebu oine i da yemuga 'wa vona 'wa vo, Tomogo no'o, yaiaina i agei.” 19 We'e yau a vetomotogaotoga a mai kebu a da ve'udiganaga, a 'ani'ani wata a yemuyemu siwe 'wa vo, 'Wa 'iseni, tomogo no'o. 'Awana bwalabwalaina, yana 'ani wata oine yana yemu 'afoina, takesi 'ana tolaugogona vivinagodi wata tovedumwe'ai'ai i veianedi.” Egavo Yaubada yana nuanua 'ase'asetadi i vevematayakeyakedi, i nuani Yaubada ma yana 'aseta mogitana.”

  • S10 Mal 1:3 Mak 1:2 Ion 3:28S14 Mad 17:10-13S18 Mad 3:4S19 Luk 15:1-2

'Atamana 'ifwaidi bola vita i na veluagadi.

20 Basenadi 'atamana 'ifwaidi 'waidie Iesu 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa sai'afo matatabuna i 'idewadi, siwe tomotoganidi kebu i da nuaviladi yadi sakona 'waidiega. Begaidi Iesu 'atamananidi 'adi tomia i awavesakoyedi. 21 I vo, Ieu, 'omi me Kolesini nuakalikalimi wata me Bedasaida nuakalikalimi, 'waimie vita bwaikidi i na souyedi. We'e basenadiotoga me Taia wata me Saidoni yadi sakona bwaikidi faifaidi Yaubada i leodi. 'Ai'edi 'eba nuavogananidi wata 'eba nua'ewanidi a 'idewadiga matamie a da 'idewadi matadie 'ako i da vemwakula wata kaleko sakoidi i ve'wesena, 'adi 'eba 'isa ma yadi nuavita i nuaviladi. 22 A na vonemi, 'awaie Vonayavuga 'ana 'Aiata 'waineye me Taia wata me Saidoni 'adi vematavuloga i na veluagai Yaubada 'wainega, siwe sai'afo i na 'isanuakalikaliedi, we'e 'omi yaku vona 'wa baila kebu 'wa da nuavilamiga vita bwaikaotogina 'wa na veluagai. 23 We'e 'omi me Kafaneomi taunimi 'wa awa'ai'aimi igodi 'wa vo, 'Ima 'atumaima, abame 'a na luku,” siwe mogitana Yaubada i na veimea 'wa na obu Vatu'ai Manamanawena 'waineye. Basenadiotoga Yaubada me Sodoma i leodi yadi sakona faifaidi, siwe 'ai'edi yaku folovanidi toketokedi a 'idewadiga matamie a da 'idewadi matadie, i da nuaviladi 'atamananidi bola i da miamia. 24 A na vonemi, 'awaie Vonayavuga 'ana 'Aiata 'waineye Yaubada me Sodoma sai'afo i na 'isanuakalikaliedi wata 'adi vematavuloga i na velediga sai'afo, we'e 'omi kebu'a'ava.”

  • S22 Emo 1:9-10S23 Nag 19:24-28 Iud 1:7S24 Mad 10:15

Mia 'atumaina Iesu i na veleda.

25 Tutuyanina 'waineye Iesu i vona Yaubada 'waineye i vo, 'Omu abama wata fwayafwaya 'adi Toveimea, a vekaiwa 'waimuye fai yaku ve 'adi 'aseta 'u givedi taunidi 'ase'asetadi wata i awa'ai'aidiga 'waidiega bega i bavuyedi, we'e egavo i nunuaobuga yavayavava bani'odi, yaku ve 'ana 'aseta 'u kiavemagetadi 'waidie. 26 Tamaku, vona mogitana ava'ai yamu nuanua i lubwaineniga 'akonadi 'u 'idewai 'amu kiavesosoana.”

27 Iesu i velu'ui i 'a'avana tomotoga i vonedi i vo, Nani matatabuna Tamaku i 'anivelenedi 'waikuye a veveimeyedi. Kebu tamu aitoi yau Yaubada Natuna i da 'asetaku, Tamaku 'aiseotogina 'aku to'aseta. Wata kebu tamu aitoi Tamaku i da 'asetai, yau Natuna 'aiseotogiku 'ana to'aseta wata 'ai'edi egavo nuanuaku, 'waidie Tamaku a na sivemageseni.

28 'Omi matatabumi 'wa 'abiawaga wata 'ami vita faifaidi 'wa vevenuafouviga 'wa na maia 'waikuye a na 'ivesafailidi bega yami mia i na ve'atumai. 29 Yaku ve bani'odi 'aifafula. Bega yaku 'aifafulanina 'wa na 'ewai taiadi venuana ta na 'ifafuli. Yau tonuaobu yaku sauluva bikadi bega 'waikuyega 'aseta 'wa na 'ewai wata 'ami vita a na ve'ewalovemi. 30 Yaku ve wata folova a na velemiga bani'odi ta 'aifafula kebu vitanaga.

  • S25 1 Kol 1:26-29S27 Mad 28:18 Ion 1:18, 3:35S30 1 Ion 5:3
Copyright information for `YML