Matthew 12

Iesu i ve 'Aiata Veawai faifaina.

Mulieta tamu 'Aiata Veawai 'waineye, Iesu ma yana tovetutuyamavo i nunagoi bakula 'waineamo, yana tovetutuyamavo i lase bega vuaga i kadidi i 'ani, fai 'akonadi tonibakula i tauyedi. We'e 'ifwaidi Diu totafalolo Falisi i 'isedi Iesu i voneni i vo, Awale? Me Diu yada ve'etoboda yamu tovetutuyamavo i geugeuya vuaga i kadikadi bani'odi folova yada 'Aiata Veawai 'waineye.” Iesu Falisi yadi vona i tutuli i vo, 'Wa da vo kebu bani'odi Yaubada yana Buki 'wa da lu'iawawaiga, basenadiotoga Kini Devida ma enavo i lase faifaina. I luku Yaubada yana vanuga 'eba velu'ui nageneye, beledi tamu Yaubada 'ana 'anivelena tovelomu i veledi ma enavo i 'ani. De'e wata yada ve'etoboda kebu tamu aitoi 'ana fata beledinina i na 'ania tovelomu 'aisedi faifaidi, i 'ania siwe kebu i da sakona fai i lase. Wata 'wa na nuani veimea i mai Mosese 'wainega, tovelomu i tauyedi i folofolova 'Aiata Veawai 'waineye vanuga 'eba velu'ui nageneye. Mogitana 'Aiata Veawai i geugeuya siwe kebu sakonaga. A na vonemi, yada vanuga 'eba velu'ui nani bwaikina, siwe matamie tamu tomogo i tovotovoi bwaikaotogina. Basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki 'waineye i vo,

'Aisaya 'wa nikenikedi 'waikuye 'wa vevelomuyedi, siwe kebu nuanuaku.

Nuanuaku tomotoga 'wa na 'isanuakalikaliedi.”

Vona de'e 'ai'edi 'wa da 'asetaiga, 'ako kebu yaku tovetutuyamavo 'wa da vonediga igodina i da sakona, i lubwaineni 'wa da 'isanuakalikaliedi.
Yau a vetomotogaotoga 'Aiata Veawai 'ana Toveimea, 'aku fata 'aiatanina 'waineye tomotoga yadi sauluva faifaidi a na veimeyedi.”

  • S1 VeL 23:25S3 1 Sam 21:1-6S5 Num 28:9-10S7 Ose 6:6 Mad 9:13

Iesu i 'ive'atumai 'Aiata Veawai 'waineye.

Iesu i vona'a'ava i tauya i nago me Diu yadi 'eba miava'auta 'waineye. 10 'Eba miava'autanina nageneye tamu tomogo nimana 'okana i miamia. We'e 'ifwaidi tomotoga i maia, igodi nuanuadi Iesu i na lumatani tamu sauluva sakoina faifaina bega i velutolieni i vo, Yada ve'etoboda bani'odi i voneyedi? 'Ai'edi ta na 'ive'atumai yada 'Aiata Veawai 'waineye, i lubwaineni 'alo kebu?” 11 Iesu yadi vona i tutuli i vo, 'Ai'edi aitoi 'waimiega yana 'aisaya i na be'u kulie 'Aiata Veawai 'waineye, 'u na 'ivaiseni 'u na silakai 'alo kebu? Fai, a nuani mogitana bani'odi. 12 Siwe 'aisaya sai'afo nani-'avo'avovo we'e tomotoga nani bwaikina. Bega yada ve'etoboda siwe tautauyina ta na 'aivaita 'Aiata Veawai 'waineye.”

13 Mulieta Iesu tomogo i voneni i vo, Nimamu 'u si'otoi.” Tomogonina nimana i sisi'otoiga nika i ve'atumai, nimana vi'ainega bani'odi. 14 Falisi i 'iseni i tauya i nagoi, 'eda'eda i lauala bani'odi i na munega Iesu i na luvewafai.

Yaubada yana Tofolova vevenua'ivinina.

15 Tutuyanina Iesu i 'asetai Falisi nuanuadi i na luvewafai bega 'atamananina 'waineye i miamiaga i 'iaweni i tauya i nago mali 'awalaweye siwe tomotoga fuedi i veyogo'waila, mulineye i nagoi. Toviga matatabudi i 'ive'atumaidi siwe wata i talabodebodedi kebu i na lulu'ivoneyeniga Iesu aitoi. 17 I talabodediga nika Yaubada yana tolu'ivona 'ana wagava Aisea yana vona 'ana mogitana i souyeni. Basenadiotoga Yaubada yana Vona 'ana Venua'ivina faifaina i kilumi i vo,

18 De'e yaku Tofolova, kumanina a venua'ivineni.

Taunina a nuakalikalieni, faifaina a sosoana.

'Anu'anunuku a na tauyeni i na agei,

Bega yaku veimea tonovidi i na lu'ivona tomotoga 'aila'a tulina tulina 'waidie.

19 Kebu i na ve'ikwayekwayega wata kebu i na ve'ita'ata'ala.

Wata 'atamanafouye kebu bonana bwaikina i na noganogai.

20 Egavo mweadi 'wa da vo 'ayalele 'anino'una kebu i na kiadabadi i na 'ivaisedimo.

Egavo yadi vetumagana mweadi 'wa da vo mageta i da taulovolovogi kebu i na luve'weudi i na 'ivaisedimo.

Yana folova 'waineye i na tokemaiga i na nagoga nika Yaubada yana nuanua tonovidi i na vebwaika tomotoga 'waidie.

21 Bega tomotoga 'aila'a tulina tulina yadi vetumagana

i na yato-vagasedi 'aku Venua'ivina 'waineye i na lulukamaseni.”

  • S18-21 Ais 42:1-4S18 Mad 3:17S19 2 Tim 2:24

Falisi Iesu i awavesakoyeni.

22 Mulieta tamu tomogo, basenadi yaiaina i agei bega matana i sako wata kebu 'ana fata i na welava, enavo i mieni Iesu 'waineye. Iesu tomogonina i 'ive'atumaia nika i welava wata i 'isa. 23 Tomotoga fuedi i 'iseni nuadi i voganidi i vo, Voke 'asa'aiana kumanina Yaubada 'ana Venua'ivina, Kini Devida tubuna.”

24 We'e tutuyanina me Diu totafalolo Falisi i nogai, i vona i vo, Seitani,
'Ana mogitana Bielisibabi, Seitani tamu 'ana wagava.
taunina yaiaina yadi to'edakumeta Iesu i agei yana toketokena 'wainega i vonavona yaiaina i 'a'awa'a'idi.”
25 Iesu 'akonadi i 'asetai Falisi yadi nuanua begaidi i vonedi i vo, 'Ai'edi 'eba veimea 'aise'avadi i na 'idia i na vetalaga 'eba veimeanina i na velovi. Wata 'ai'edi 'atamana 'alo vanuga 'ana tomia 'aise'avadi i na vetalaga, i na yavulaiwagi. 26 'Wa vonaga yau Seitani yana toketokena 'wainega a vona tamu yana tomotoga i 'awa'a'ia. 'Ai'edi mogitana a da folofolova Seitani yana toketokena 'wainega, 'wa da 'asetai Seitani yana 'aila'a 'aise'avadi i 'idia i vevetalaga bola i na 'a'ava. We'e 'ifwaidi yami tomotoga i vonavona yaiaina i 'a'awa'a'idi, nika 'wa velutoliedi ava'aiega yadi toketokena i veluagadi. Bola i na vo, Kebu Seitani 'wainega,” nika 'wa na 'asetai 'omi 'wa vekali. 28 We'e mogitana Yaubada 'Anu'anununa yana toketokena 'wainega yaiaina a vonevonedi i 'a'awa'a'idi, 'wa 'iseniga 'wa da 'asetai 'akonadi Yaubada yana veimea i mai 'waimie.”

29 Wata Iesu i vona-awatabai 'waidie i vo, Kebu tamu aitoi 'ana fata i na luku tamu tomogo toketokena yana vanuge i na vainago. We'e 'ai'edi nuanuana vainago nagami tomogonina i na 'iyogoyogoni, mulieta i na vainago.

30 'Ai'edi aitoi kebu taiadi 'a na folofolovaga, taunina 'aku gavia, we'e 'ai'edi aitoi kebu i na 'ivaiseku bega tomotoga i na vagavaidi i na mimaiedi 'waikuye, 'wa da vo tomotoga i da sogisogiedi, taunina yaku folova 'ana to'ivesako. 31 Begaidi a na vonemi, tomotoga i sakosakonaga wata i vona-awadamana Yaubada 'waineye 'adi fata nuatavuna i na veluagai. We'e egavo i na vona-awadamana 'Anu'anunu 'Atumaina 'waineye, kebu tamu sai'afo Yaubada i na nuatavunidi. 32 'Ai'edi aitoi yau a vetomotogaotoga i na awavesakoyekuga, 'ana fata nuatavuna i na veluagai, we'e 'ai'edi aitoi 'Anu'anunu 'Atumaina i na awavesakoyeniga kebu tamu sai'afo Yaubada i na nuatavuniga, i na 'eno-vagata.

33 Wata bani'odi 'ai'edi welavi 'atumaina tutuya fuedi vuagina 'atumaina, we'e welavi sakoina tutuya fuedi vuagina sakoina. Welavi 'aitamogana 'aitamogana vuagidiega ta na 'asetadi ava'ai welaviga, wata bani'odi tomotoga yadi sauluva ta na 'isedi ta na 'asetadi tomotoga 'atumaidi 'alo sakoidi. 34 'Omi 'o'olo sakoimi, kebu 'ami fata nani 'atumaidi 'wa na 'inanadi. Vonanidi sakoidi 'wa 'inanadiga fai nuamie i 'eno'enovi. 35 Tomogonina nuanua 'atumaidi 'waineye i 'eno'enoviga, taunina tomogo 'atumaina, we'e tomogonina nuanua sakoidi 'waineye i 'eno'enoviga taunina tomogo sakoina.”

36 Wata a na vonemi, 'Aiatanina 'waineye tomotoga matatabumi 'wa na vonayavuga Yaubada mataneye, yami vona-'avo'avovo 'aitamogana 'aitamogana 'wa na lu'ivoneyedi. 37 'Ai'edi yami vona tonovidi i na awave'atumaiemi, 'ai'edi yami vona vekali Yaubada i na veimea vematavuloga 'wa na veluagai.

  • S23 Ion 7:31S24 Mad 9:34S28 Fol 10:38S29 1 Ion 3:8S31 Ibu 6:4-6S34 Mad 15:18

Iesu yana veimea ma 'ana 'eba 'isa.

38 Mulieta 'ifwaidi ve'etoboda 'adi tove wata totafalolo Falisi Iesu i voneni i vo, Tove, nuanuama tamu 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa 'u na 'idewai, 'a na 'iseni 'a na 'asetamu 'omu ma yamu veimea Yaubada 'wainega 'alo kebu.” 39 Iesu i vonedi i vo, 'Omi tutuya de'e 'ana tomotoga yami sauluva sakoidi wata kebu nuanuami Yaubada yana nuanua. 'Wa vonavona nuanuami 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa a na 'idewai siwe a nuani kebu tamu a na 'idewaiga. 40 Siwe tamu nani a na veifufuyeni yami 'eba 'isa. Basenadiotoga Yaubada yana tolu'ivona 'ana wagava Iona igodi i da dega Yaubada 'wainega nika tamu igana bwaikina i tononi bega kamoneye i miamia 'aiata wata lovana 'aitonu. Wata bani'odi yau a vetomotogaotoga 'awaie a na miamia fwayafwaya nageneye mulieta 'aiata 'ana vetonu 'waineye a na tovoi, 'asa'aiana kumanina yami 'eba 'isa. Tutuyanina igana Iona i 'alaiwageni i nago me Ninive 'waidie i lau'age, nika i nuaviladi yadi sakona 'waidiega. 41 We'e Vonayavuga 'ana 'Aiata 'waineye me Ninivenidi taiadi 'wa na tovoi Yaubada mataneye i na matawa'ulimi i na vo, Basenadi Iona i lau'age 'waimeye 'a nuavilama we'e 'omi kebu nuanuami.” Wata Iesu i vo, A na vonemi, Iona tomogo bwaikina we'e tomogonina matamie i tovotovoi bwaikaotogina. 42 Wata bani'odi basenadiotoga me Siba yadi toveimea bwaikina Kwini
'Ana mogitana, Kwini i mai bolimanayega.
Siba 'ani'ieyega i mai Kini Solomoni yana 'aseta 'ana 'isa faifaina. Bega Vonayavuga 'ana 'Aiata 'waineye kwininina taiadi 'wa na tovoi Yaubada mataneye i na matawa'ulimi i na vo, Basenadi 'ani'ieyega a mai 'aseta 'ana 'isa faifaina wata a 'ewai, we'e 'omi kebu nuanuami 'wa na 'asetai bega 'wa na nuavilami.” Wata Iesu i vo, A na vonemi Kini Solomoni tomogo bwaikina we'e tomogonina matamie i tovotovoi bwaikaotogina siwe 'wa baila, kebu nuanuami 'wa na 'asetai.”

  • S38 Ion 6:30 1 Kol 1:22S40 Ioa 1:17S41 Ioa 3:5S42 1 Kin 10:1-10

Yaiaina yana 'eba mia 'ana lauvai faifaina.

43 Wata Iesu i vonedi vona-awatabaiega i vo. 'Ai'edi yaiaina i na 'awa'a'ia tamu tomogo 'wainega i na nago 'awalawa sakoineye bei i na lalauala-vuvua tamu yana 'eba mia. We'e 'ai'edi kebu i na veluagaiga i na vo, A na vilaku yaku 'eba mianina basenadi a 'iaweniga 'waineye.” Bega i na vilai, i na mai 'eba mianina i na 'iseni 'akonadi i 'idewai 'atumaina wata vunavunagina i 'eno'eno, siwe nage'avana.
'Anu'anunu 'Atumaina kebu tomogonina i da agei.
45 Fai kebu 'ana veluvaiga i na souyeni i na nago wata yaiaina sakoiotogidi 7 i na vagavaidi i na miedi i na luku 'eba miananina 'waineye. Tomotoganina i na 'ivesakotogi mogitana, basenadi kebu bani'odiga. 'Omi tutuya de'e 'ana tomotoga wata bani'odi, 'wa vo, 'A na nuavilama yama sakona 'waidiega,” siwe 'awaie 'wa na sakotoga.”

  • S45 2 Fit 2:20

Iesu inana wata tainavo i maia 'waineye.

46 Iesu bola i veveifufu tomotoga 'waidie nika inana tainavo taiadi i le'wai. Tanotanoge i tovoi i vo, 'Ima nuanuama 'a na veifufu Iesu 'waineye.” 47 Tamu tomogo i nago Iesu 'waineye i voneni i vo, Inamu taimwavo taiadi sino'o, nuanuadi taiadi 'wa na veifufu.” 48 Iesu tomotoga i vonedi i vo, 'Wa vonaga 'wa vo, Inamu wata taimwavo sino'o,” siwe a na vonemi. Side, yaku tovetutuyamavo, taunidi inaku, wata taikwavo. 50 Aitoi Tamaku abame yana nuanua 'ana todumwebika, taunina taiku, novuku, 'alo inaku.”

  • S46 Mad 13:55S50 Ion 15:14
Copyright information for `YML