Matthew 13

Luyavuyavulagi 'ana vona-awatabai.

1Mulieta 'aiatanina 'waineye Iesu vanuga i 'iaweni i nago balebaleye, bei i miabui i na ve. 2'Aila'a bwaikina i maia i tovififineni begaidi wakayega i talalaka we'e tomotoga lelege i tovoi. 3Nani fuedi faifaidi i ve 'waidie vona-awatabaiega, i vo,

Tamu tomogo i nago bakule yana witi
'Ana 'isa'isa bani'odi laisi.
waifeidi i na bakulidi, we'e yadi sauluva luyavuyavulagi.
4Yana luyavuyavulagi 'waineye witi 'ifwaidi i ve'anita'idi 'eda balebaleye tomotoga yadi 'eba nago 'waineye, mulieta manuga i mai i 'anidi. 5'Ifwaidi i ve'anita'idi bwakebwakeye, nagami i tabo-matayo'o fai fwayafwaya kebu badubadunaga siwe mulieta inala i kabu i 'awagi'adi fai 'walamidi kebu i da vagaobuga. 7'Ifwaidi i ve'anita'idi 'awanavenaveye kebu 'adi 'oiga, i ugawegawedi. 8We'e 'ifwaidi i ve'anita'idi inageye fwayafwaya 'atumaina 'waineye i tabo i vuaga, 'ifwaidi 100, 'ifwaidi 60 wata 'ifwaidi 30.” 9Wata Iesu i vo, 'Akonadi yaku vona 'wa nogai, siwe 'wa na venua'ivineni nika 'wa na 'asetai.”

Vona-awatabai lamuna.

10Mulieta Iesu yana tovetutuyamavo i maia 'waineye i velutolieni i vo, Awale 'u veve tomotoga 'waidie vona-awatabaiega?” 11Bega Iesu i vonedi i vo, 'Akonadi Yaubada i tauyemi nani fuedi givagivadi 'wa 'asetadi yana veimea tomotoga 'waidie faifaina, we'e de'e tomotoganidi kebu. 12'Ai'edi aitoi sai'afo ma yana 'aseta Yaubada yana veimea tomotoga 'waidie faifaina, bega 'asetanina i na 'i'isave'aviniga, 'imoso'i Yaubada i na veleni nika yana 'aseta bwaikina. We'e aitoi kebu tamu yana 'asetaga siwe igodi i vo, Yau yaku 'aseta bwaikina,” 'asetanina Yaubada i na eloi. 13Tomotoganidi i 'ise'iseni siwe kebu i da 'isa'inanaiga, wata i noganogai siwe kebu i da nogayadewai 'alo i da 'asetai begaidi a veve 'waidie vona-awatabaiega. 14Nika basenadiotoga Yaubada yana tolu'ivona 'ana wagava Aisea yana vona-vagata 'ana mogitana i souyeni, Yaubada i vo,

Tomotoga de'e nuadi tabodadi,

Tanigadi i 'ibodadi

Bega kebu i na nogai.

Matadi i 'uludi

Bega kebu i na 'iseni.

'Ai'edi nuadi i da magetaiga

I da nuaviladi 'waikuye

A da 'ive'atumaidi.

Begaidi i na nogaya-wayoga, kebu nuadi i na magetadi.

Wata i na 'isa-wayoga siwe kebu i na 'isa'inanaiga.”

16Aisea yana vonanina tomotoganidi faifaidi, we'e 'omi 'eba sosoana 'waimie fai taunimi matamiega 'wa 'ise'iseni wata taunimi tanigamiega 'wa noganogai. 17A vona mogitana 'waimie basenadiotoga Yaubada yana tolu'ivonavo fuedi wata tomotoganidi yadi sauluva tonovidi, nuanuadi bwaikina yaku folovanidi 'wa 'ise'isediga i da 'isedi wata yaku ve 'wa noganogaiga i da nogai, siwe kebu.”

  • S11 1 Kol 2:10S12 Mad 25:29 Luk 8:18S14-15 Ais 6:9-10 Ion 12:40S17 1 Fit 1:10-12

Vona-awatabainina Iesu i kiavemagetai.

18Wata Iesu yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, A na vonemi, luyavuyavulagi 'ana vona-awatabai 'ana kiavemageta side bani'odi. 19Waifei i ve'anita'idi 'eda balebaleye 'ana nuanua, bani'odi tomotoga vona i nogai Yaubada i na veimeyedaga faifaina, siwe kebu i da 'asetaiga. Bega Seitani, taunina Tosakona i mai tolau'age i bakuli i nuanuaniga i elodi. 20Waifei i ve'anita'idi bwakebwakeye 'ana nuanua, bani'odi tomotoga ma yadi sosoana Yaubada yana Vona i nogai siwe yadi nuanua 'waidie kebu mogitana i da lukuga. 21I vetumagana siwe tutuya 'ale'usana. Tutuyanina vita 'alo ve'isakololo i na souyedi Vonanina faifaina i na baila-matayo'oyeni. 22Waifei i ve'anita'idi gaweye 'ana nuanua, bani'odi tomotoga Yaubada yana Vona i nogai siwe yadi mia faifaidi i vevenuafouviga wata 'ai'aiwabu 'adi nuanua 'waidie bwaikina 'wa da vo i da ugawegawedi kebu i da vuaga. 23We'e waifei i ve'anita'idi inageye fwayafwaya 'atumaina 'waineye 'ana nuanua, bani'odi tomotoga Yaubada yana Vona i nogai wata i 'asetai mulieta yadi folova Yaubada faifaina bani'odi i vuaga, 'ifwaidi 100, 'ifwaidi 60, wata 'ifwaidi 30.”

  • S21 Kolos 2:7S22 Luk 12:16-21 1 Tim 6:9-10

'Atumaidi wata sakoidi taiadi i tabowanawana.

24Wata Iesu i ve tomotoga 'waidie tamu vona-awatabai 'wainega tomotoga 'atumaidi wata sakoidi faifaidi i vo, Yaubada yana veimea tomotoga 'waidie side bani'odi. Tamu tomogo witi waifeidi 'atumaidi i bakulidi. 25Tamu lovana, tomotoga matatabudi i 'eno'enovi 'ana gavia i mai matagawagawa, witi 'ana 'isa'isa i luyavuyavuleni nika i tauya.

26Tutuyanina witi i vebwaika i adaga matagawagawa i vemageta bega tonibakulanina yana tofolovavo i 'iseni i mai i voneni i vo, 'Auvea, nagami waifei 'atumaidi ta bakulidi we'e tamu gawa ava'aiega i mai?” 28Tomogo i vo, Tamu 'aku gavia i 'idewai.” Bega yana tofolovavo i velutolieni i vo, Bani'odi yamu nuanua, 'a na luabuabudi?” 29Yadi 'auvea i vo, 'Asa'aiana, 'ai'edi 'wa na luabuabudiga, bola witiotoga 'wa na siabuyedi. 30'Wa bailedi, i na tabowanawana, bola 'aiala 'ana tutuye to'aiala a na vonedi a na vo, Nagami matagawagawa 'wa na luabuabudi 'wa na 'itavidi 'wa na tawedi 'aie i na 'alaidi, we'e witiotoga 'wa na vedodogidi yaku bubuwakeye.”

  • S30 Mad 3:12

Yaubada yana veimea tomotoga 'waidie yana vebwaika 'ana vona-awatabai.

31Wata Iesu i ve 'waidie vona-awatabaiega i vo, Yaubada yana veimea tomotoga 'waidie yana vebwaika side bani'odi. Tamu tomogo 'ayawana bilana i 'ewai i bakuli mulieta i vebwaika. 32Bilanina saiotogina siwe tutuyanina i vebwaika welavi bwaikaotogina bega manuga i mimaia didineye i vevegiuva.”

Yaubada yana veimea tomotoga 'waidie yana susula 'ana vona-awatabai.

33Wata Iesu i ve 'waidie vona-awatabaiega i vo, Yaubada yana veimea tomotoga 'waidie yana susula side bani'odi. Tamu vavine falawa bwaikina i vilai mulieta isita i yatoi, i susula falawa matatabuna 'waineye nika i vebwaika.”

Awale Iesu vona-awatabaiega i ve.

34Tutuya fuedi Iesu i veve tomotoga 'waidie vona-awatabaiega, kebu tamu tutuya i da vonaotoga. 35De'e bani'odi i vevega nika tamu Yaubada yana tolu'ivona yana vona 'ana mogitana i souyeni. Basenadiotoga i vona-vagata Yaubada 'ana Venua'ivina yana vona faifaina i vo,

Vona-awatabaiega a na veifufu 'waidie.

Nani fuedi givagivadi fwayafwaya 'ana 'idewavau 'wainega

i maiga 'asiau, a na lu'ivoneyedi 'waidie.”

  • S35 Same 78:2

Matagawagawa 'ana vona-awatabai Iesu i kiavemagetai.

36Yana ve i 'a'avana, Iesu 'aila'a i 'iawedi i nago vanuge. Mulieta yana tovetutuyamavo i maia i luku 'waineye i voneni i vo, Nuanuama 'a na 'asetai matagawagawa i taboga bakule 'ana nuanua.”

37Iesu i vo, Tomogonina waifei 'atumaidi i bakulidiga 'ana 'aseta yau, kumaniku a vetomotogaotoga. We'e tanoga, fwayafwaya matatabuna. Waifei 'atumaidi 'adi 'aseta tomotoganidi 'akonadi taunidi i tauyedi Yaubada 'waineye i veveimeyedi, we'e matagawagawa, tomotoganidi Yaubada i baila bega Seitani i veveimeyedi. 39Tomogonina matagawagawa 'ana toluyavuyavulagi taunina Seitani, tutuya 'aiala 'ana 'aseta Vonayavuga 'ana tutuya, we'e to'aiala taunidi anelose.

40Matagawagawa i luabuabudiga i tunudi i 'alaidiga 'ana 'aseta side bani'odi. Fwayafwaya 'ana 'eba ve'a'ava 'waineye, yau a vetomotogaotoga yaku anelose a na vetunedi, tovetalaimimila wata 'ifwaidi tosakona i na va'augidi i na nawedi 'ai-'ala'alase bega kebu wata i na miamia Yaubada mataneye. 42I na nawediga i na tawedi, bei i na 'we'we'wela wata maigidi i na yuyuyudi fai veviga bwaikina. 43We'e mulieta Yaubada yana tomotoga yadi sauluva tonovidi Tamadi yana 'Eba Veimea nageneye 'adi 'isa magemagetadi, 'wa da vo inala i da vulaoga.

'Akonadi yaku vona 'wa nogai, siwe 'wa na venua'ivineni nika 'wa na 'asetai.”

  • S38 1 Kol 3:9S41-43 Mad 25:31-46S43 Dan 12:3

Yaubada yana veimea tomotoga 'waidie 'ana 'atumaina 'adi vona-awatabai.

44Wata Iesu i ve 'waidie i vo, Yaubada yana veimea tomotoga 'waidie 'ana 'atumaina side bani'odi. Basenadi tamu aitoi mani wata 'ai'aiwabu bwaikina i tavuni fwayefwayeye i 'eno'eno. Mulieta tamu tomogo i veluagai, i 'isenina wata i tavu-vaitugani. I sosoana bwaikina, i nago yana kukua matatabuna i vekimwaneyedi tutulidi i 'ewadi fwayafwayanina i kimwanei bega yana fwayafwaya fai 'ana 'atumaina nageneye i 'eno'eno.”

45Wata Iesu i vo, Egavo taunidi i tauyedi bega Yaubada i na veveimeyedi yadi sauluva side bani'odi. Tamu tomotoga i lalauala nuanuana mwali bwaikina wata 'atumaiotogina. 46I na veluagaiga yana kukua matatabuna i na 'anivelenedi bega mwalinina i na tuveobuya.”

Tutuya 'eba ve'a'ava 'ana vona-awatabai.

47Wata Iesu i ve 'waidie vona-awatabaiega i vo, Yaubada yana veimea tomotoga 'waidie tutuya 'eba ve'a'ava faifaina side bani'odi. Tovuata igana tulina tulina i 'onadi, tutuyanina yadi vuata i adaga i yo'ei 'avale bei i lauvisi igana 'atumaidi yadi venuane i obu, sakoidi i tawedi. 49Wata bani'odi, bola tutuya 'eba ve'a'ava 'waineye, anelose i na nagoi tomotoga sakoidi i na va'augidi tomotoga 'atumaidi 'awasasadiega i na tawedi 'ai-'ala'alase, bei i na 'we'we'wela wata maigidi i na yuyuyudi fai veviga bwaikina.”

51Tutuyanina Iesu yana ve i 'a'avana, yana tovetutuyamavo i velutoliedi i vo, De'e vona-awatabainidi matatabuna 'wa 'asetadi 'alo kebu?” I vo, E'e 'a 'asetadi.” 52Bega Iesu i vo, 'Ai'edi aitoi ve'etoboda i maia Mosese 'wainega i 'asetadiga, wata taunina i tauyeni bega Yaubada i veveimeyeni, taunina bani'odi tomogo 'ai'aiwabuna. Fai Yaubada yana Vona tuatuaidi wata yaku ve 'ivaudi i 'asetadi, 'ana fata mali tomotoga i na veve 'waidie.”

Me Nasaledi kebu nuanuadi Iesu.

53Iesu i vevega vona-awatabaiega i 'a'avana, i tauya i nago taunina yana 'atamane Nasaledi. Bei i ve tomotoga 'waidie yadi 'eba miava'auta nageneye siwe nuadi i voganidi yana ve faifaina. I vo, Ava'ai tomotoga de'e? Ava'aiega yana 'aseta i 'ewai, bani'odi i munega 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa i 'i'idewadi?” 55Tomogo no'o kebu tulinaga, tamana kamuda, inana Meli wata tainavo ta 'asetadi, Iemesa, Iosefa, Saimoni wata Iudasa, wata novunavo taiadi ta miamiani. We'e yana 'asetanidi wata yana toketokenanina ava'aiega i veluagadi?” 57I bavuyeni begaidi kebu nuanuadi Iesu i baila. Bega Iesu i vonedi i vo, Yaubada yana tolu'ivonavo ma 'adi ve'ililibu tomotoga tulidi 'waidie, we'e yadi 'atamana tomotogidi wata yadi 'aila'a kebu i da ve'ililibuyediga.” 58Fai kebu i da vetumagana 'waineye, begaidi kebu bei 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa fuedi i da 'idewadiga.

  • S53-54 Ion 7:15S55 Ion 6:42
Copyright information for `YML