Matthew 13

Luyavuyavulagi 'ana vona-awatabai.

Mulieta 'aiatanina 'waineye Iesu vanuga i 'iaweni i nago balebaleye, bei i miabui i na ve. 'Aila'a bwaikina i maia i tovififineni begaidi wakayega i talalaka we'e tomotoga lelege i tovoi. Nani fuedi faifaidi i ve 'waidie vona-awatabaiega, i vo,

Tamu tomogo i nago bakule yana witi
'Ana 'isa'isa bani'odi laisi.
waifeidi i na bakulidi, we'e yadi sauluva luyavuyavulagi.
Yana luyavuyavulagi 'waineye witi 'ifwaidi i ve'anita'idi 'eda balebaleye tomotoga yadi 'eba nago 'waineye, mulieta manuga i mai i 'anidi. 'Ifwaidi i ve'anita'idi bwakebwakeye, nagami i tabo-matayo'o fai fwayafwaya kebu badubadunaga siwe mulieta inala i kabu i 'awagi'adi fai 'walamidi kebu i da vagaobuga. 'Ifwaidi i ve'anita'idi 'awanavenaveye kebu 'adi 'oiga, i ugawegawedi. We'e 'ifwaidi i ve'anita'idi inageye fwayafwaya 'atumaina 'waineye i tabo i vuaga, 'ifwaidi 100, 'ifwaidi 60 wata 'ifwaidi 30.” Wata Iesu i vo, 'Akonadi yaku vona 'wa nogai, siwe 'wa na venua'ivineni nika 'wa na 'asetai.”

Vona-awatabai lamuna.

10 Mulieta Iesu yana tovetutuyamavo i maia 'waineye i velutolieni i vo, Awale 'u veve tomotoga 'waidie vona-awatabaiega?” 11 Bega Iesu i vonedi i vo, 'Akonadi Yaubada i tauyemi nani fuedi givagivadi 'wa 'asetadi yana veimea tomotoga 'waidie faifaina, we'e de'e tomotoganidi kebu. 12 'Ai'edi aitoi sai'afo ma yana 'aseta Yaubada yana veimea tomotoga 'waidie faifaina, bega 'asetanina i na 'i'isave'aviniga, 'imoso'i Yaubada i na veleni nika yana 'aseta bwaikina. We'e aitoi kebu tamu yana 'asetaga siwe igodi i vo, Yau yaku 'aseta bwaikina,” 'asetanina Yaubada i na eloi. 13 Tomotoganidi i 'ise'iseni siwe kebu i da 'isa'inanaiga, wata i noganogai siwe kebu i da nogayadewai 'alo i da 'asetai begaidi a veve 'waidie vona-awatabaiega. 14 Nika basenadiotoga Yaubada yana tolu'ivona 'ana wagava Aisea yana vona-vagata 'ana mogitana i souyeni, Yaubada i vo,

Tomotoga de'e nuadi tabodadi,

Tanigadi i 'ibodadi

Bega kebu i na nogai.

Matadi i 'uludi

Bega kebu i na 'iseni.

'Ai'edi nuadi i da magetaiga

I da nuaviladi 'waikuye

A da 'ive'atumaidi.

Begaidi i na nogaya-wayoga, kebu nuadi i na magetadi.

Wata i na 'isa-wayoga siwe kebu i na 'isa'inanaiga.”

16 Aisea yana vonanina tomotoganidi faifaidi, we'e 'omi 'eba sosoana 'waimie fai taunimi matamiega 'wa 'ise'iseni wata taunimi tanigamiega 'wa noganogai. 17 A vona mogitana 'waimie basenadiotoga Yaubada yana tolu'ivonavo fuedi wata tomotoganidi yadi sauluva tonovidi, nuanuadi bwaikina yaku folovanidi 'wa 'ise'isediga i da 'isedi wata yaku ve 'wa noganogaiga i da nogai, siwe kebu.”

  • S11 1 Kol 2:10S12 Mad 25:29 Luk 8:18S14-15 Ais 6:9-10 Ion 12:40S17 1 Fit 1:10-12

Vona-awatabainina Iesu i kiavemagetai.

18 Wata Iesu yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, A na vonemi, luyavuyavulagi 'ana vona-awatabai 'ana kiavemageta side bani'odi. 19 Waifei i ve'anita'idi 'eda balebaleye 'ana nuanua, bani'odi tomotoga vona i nogai Yaubada i na veimeyedaga faifaina, siwe kebu i da 'asetaiga. Bega Seitani, taunina Tosakona i mai tolau'age i bakuli i nuanuaniga i elodi. 20 Waifei i ve'anita'idi bwakebwakeye 'ana nuanua, bani'odi tomotoga ma yadi sosoana Yaubada yana Vona i nogai siwe yadi nuanua 'waidie kebu mogitana i da lukuga. 21 I vetumagana siwe tutuya 'ale'usana. Tutuyanina vita 'alo ve'isakololo i na souyedi Vonanina faifaina i na baila-matayo'oyeni. 22 Waifei i ve'anita'idi gaweye 'ana nuanua, bani'odi tomotoga Yaubada yana Vona i nogai siwe yadi mia faifaidi i vevenuafouviga wata 'ai'aiwabu 'adi nuanua 'waidie bwaikina 'wa da vo i da ugawegawedi kebu i da vuaga. 23 We'e waifei i ve'anita'idi inageye fwayafwaya 'atumaina 'waineye 'ana nuanua, bani'odi tomotoga Yaubada yana Vona i nogai wata i 'asetai mulieta yadi folova Yaubada faifaina bani'odi i vuaga, 'ifwaidi 100, 'ifwaidi 60, wata 'ifwaidi 30.”

  • S21 Kolos 2:7S22 Luk 12:16-21 1 Tim 6:9-10

'Atumaidi wata sakoidi taiadi i tabowanawana.

24 Wata Iesu i ve tomotoga 'waidie tamu vona-awatabai 'wainega tomotoga 'atumaidi wata sakoidi faifaidi i vo, Yaubada yana veimea tomotoga 'waidie side bani'odi. Tamu tomogo witi waifeidi 'atumaidi i bakulidi. 25 Tamu lovana, tomotoga matatabudi i 'eno'enovi 'ana gavia i mai matagawagawa, witi 'ana 'isa'isa i luyavuyavuleni nika i tauya.

26 Tutuyanina witi i vebwaika i adaga matagawagawa i vemageta bega tonibakulanina yana tofolovavo i 'iseni i mai i voneni i vo, 'Auvea, nagami waifei 'atumaidi ta bakulidi we'e tamu gawa ava'aiega i mai?” 28 Tomogo i vo, Tamu 'aku gavia i 'idewai.” Bega yana tofolovavo i velutolieni i vo, Bani'odi yamu nuanua, 'a na luabuabudi?” 29 Yadi 'auvea i vo, 'Asa'aiana, 'ai'edi 'wa na luabuabudiga, bola witiotoga 'wa na siabuyedi. 30 'Wa bailedi, i na tabowanawana, bola 'aiala 'ana tutuye to'aiala a na vonedi a na vo, Nagami matagawagawa 'wa na luabuabudi 'wa na 'itavidi 'wa na tawedi 'aie i na 'alaidi, we'e witiotoga 'wa na vedodogidi yaku bubuwakeye.”

  • S30 Mad 3:12

Yaubada yana veimea tomotoga 'waidie yana vebwaika 'ana vona-awatabai.

31 Wata Iesu i ve 'waidie vona-awatabaiega i vo, Yaubada yana veimea tomotoga 'waidie yana vebwaika side bani'odi. Tamu tomogo 'ayawana bilana i 'ewai i bakuli mulieta i vebwaika. 32 Bilanina saiotogina siwe tutuyanina i vebwaika welavi bwaikaotogina bega manuga i mimaia didineye i vevegiuva.”

Yaubada yana veimea tomotoga 'waidie yana susula 'ana vona-awatabai.

33 Wata Iesu i ve 'waidie vona-awatabaiega i vo, Yaubada yana veimea tomotoga 'waidie yana susula side bani'odi. Tamu vavine falawa bwaikina i vilai mulieta isita i yatoi, i susula falawa matatabuna 'waineye nika i vebwaika.”

Awale Iesu vona-awatabaiega i ve.

34 Tutuya fuedi Iesu i veve tomotoga 'waidie vona-awatabaiega, kebu tamu tutuya i da vonaotoga. 35 De'e bani'odi i vevega nika tamu Yaubada yana tolu'ivona yana vona 'ana mogitana i souyeni. Basenadiotoga i vona-vagata Yaubada 'ana Venua'ivina yana vona faifaina i vo,

Vona-awatabaiega a na veifufu 'waidie.

Nani fuedi givagivadi fwayafwaya 'ana 'idewavau 'wainega

i maiga 'asiau, a na lu'ivoneyedi 'waidie.”

  • S35 Same 78:2

Matagawagawa 'ana vona-awatabai Iesu i kiavemagetai.

36 Yana ve i 'a'avana, Iesu 'aila'a i 'iawedi i nago vanuge. Mulieta yana tovetutuyamavo i maia i luku 'waineye i voneni i vo, Nuanuama 'a na 'asetai matagawagawa i taboga bakule 'ana nuanua.”

37 Iesu i vo, Tomogonina waifei 'atumaidi i bakulidiga 'ana 'aseta yau, kumaniku a vetomotogaotoga. We'e tanoga, fwayafwaya matatabuna. Waifei 'atumaidi 'adi 'aseta tomotoganidi 'akonadi taunidi i tauyedi Yaubada 'waineye i veveimeyedi, we'e matagawagawa, tomotoganidi Yaubada i baila bega Seitani i veveimeyedi. 39 Tomogonina matagawagawa 'ana toluyavuyavulagi taunina Seitani, tutuya 'aiala 'ana 'aseta Vonayavuga 'ana tutuya, we'e to'aiala taunidi anelose.

40 Matagawagawa i luabuabudiga i tunudi i 'alaidiga 'ana 'aseta side bani'odi. Fwayafwaya 'ana 'eba ve'a'ava 'waineye, yau a vetomotogaotoga yaku anelose a na vetunedi, tovetalaimimila wata 'ifwaidi tosakona i na va'augidi i na nawedi 'ai-'ala'alase bega kebu wata i na miamia Yaubada mataneye. 42 I na nawediga i na tawedi, bei i na 'we'we'wela wata maigidi i na yuyuyudi fai veviga bwaikina. 43 We'e mulieta Yaubada yana tomotoga yadi sauluva tonovidi Tamadi yana 'Eba Veimea nageneye 'adi 'isa magemagetadi, 'wa da vo inala i da vulaoga.

'Akonadi yaku vona 'wa nogai, siwe 'wa na venua'ivineni nika 'wa na 'asetai.”

  • S38 1 Kol 3:9S41-43 Mad 25:31-46S43 Dan 12:3

Yaubada yana veimea tomotoga 'waidie 'ana 'atumaina 'adi vona-awatabai.

44 Wata Iesu i ve 'waidie i vo, Yaubada yana veimea tomotoga 'waidie 'ana 'atumaina side bani'odi. Basenadi tamu aitoi mani wata 'ai'aiwabu bwaikina i tavuni fwayefwayeye i 'eno'eno. Mulieta tamu tomogo i veluagai, i 'isenina wata i tavu-vaitugani. I sosoana bwaikina, i nago yana kukua matatabuna i vekimwaneyedi tutulidi i 'ewadi fwayafwayanina i kimwanei bega yana fwayafwaya fai 'ana 'atumaina nageneye i 'eno'eno.”

45 Wata Iesu i vo, Egavo taunidi i tauyedi bega Yaubada i na veveimeyedi yadi sauluva side bani'odi. Tamu tomotoga i lalauala nuanuana mwali bwaikina wata 'atumaiotogina. 46 I na veluagaiga yana kukua matatabuna i na 'anivelenedi bega mwalinina i na tuveobuya.”

Tutuya 'eba ve'a'ava 'ana vona-awatabai.

47 Wata Iesu i ve 'waidie vona-awatabaiega i vo, Yaubada yana veimea tomotoga 'waidie tutuya 'eba ve'a'ava faifaina side bani'odi. Tovuata igana tulina tulina i 'onadi, tutuyanina yadi vuata i adaga i yo'ei 'avale bei i lauvisi igana 'atumaidi yadi venuane i obu, sakoidi i tawedi. 49 Wata bani'odi, bola tutuya 'eba ve'a'ava 'waineye, anelose i na nagoi tomotoga sakoidi i na va'augidi tomotoga 'atumaidi 'awasasadiega i na tawedi 'ai-'ala'alase, bei i na 'we'we'wela wata maigidi i na yuyuyudi fai veviga bwaikina.”

51 Tutuyanina Iesu yana ve i 'a'avana, yana tovetutuyamavo i velutoliedi i vo, De'e vona-awatabainidi matatabuna 'wa 'asetadi 'alo kebu?” I vo, E'e 'a 'asetadi.” 52 Bega Iesu i vo, 'Ai'edi aitoi ve'etoboda i maia Mosese 'wainega i 'asetadiga, wata taunina i tauyeni bega Yaubada i veveimeyeni, taunina bani'odi tomogo 'ai'aiwabuna. Fai Yaubada yana Vona tuatuaidi wata yaku ve 'ivaudi i 'asetadi, 'ana fata mali tomotoga i na veve 'waidie.”

Me Nasaledi kebu nuanuadi Iesu.

53 Iesu i vevega vona-awatabaiega i 'a'avana, i tauya i nago taunina yana 'atamane Nasaledi. Bei i ve tomotoga 'waidie yadi 'eba miava'auta nageneye siwe nuadi i voganidi yana ve faifaina. I vo, Ava'ai tomotoga de'e? Ava'aiega yana 'aseta i 'ewai, bani'odi i munega 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa i 'i'idewadi?” 55 Tomogo no'o kebu tulinaga, tamana kamuda, inana Meli wata tainavo ta 'asetadi, Iemesa, Iosefa, Saimoni wata Iudasa, wata novunavo taiadi ta miamiani. We'e yana 'asetanidi wata yana toketokenanina ava'aiega i veluagadi?” 57 I bavuyeni begaidi kebu nuanuadi Iesu i baila. Bega Iesu i vonedi i vo, Yaubada yana tolu'ivonavo ma 'adi ve'ililibu tomotoga tulidi 'waidie, we'e yadi 'atamana tomotogidi wata yadi 'aila'a kebu i da ve'ililibuyediga.” 58 Fai kebu i da vetumagana 'waineye, begaidi kebu bei 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa fuedi i da 'idewadiga.

  • S53-54 Ion 7:15S55 Ion 6:42
Copyright information for `YML