Matthew 14

Ioni Tobafitaiso yana wafa.

Tutuyanina 'waineye, Loma gabemani yadi to'edakumeta 'ana wagava Kini Elodi 'awalawa Galili nageneye i veveimea. Iesu yana folova toketokena valana Elodi i nogai yana tofolovavo 'ifwaidi i vonedi i vo, No'o Iesu, 'asa'aiana mogitana taunina Ioni Tobafitaiso, ma yana toketokena i yawasa-vaitugana i ve-Iesu, begaidi 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa i 'i'idewadi.

Elodi bani'odi i voneyediga fai yana veimea 'wainega Ioninina i yogoni i yatoi vanuga 'eba yogona 'waineye. We'e Elodi basenadi taina Filifi tamu vavine i nagidi 'adi wagava Elodiasa mulieta Elodi i luobuyedi. Ioni Tobafitaiso vala i nogai bega tutuya fuedi i lulumatana-vebogia i vo, Awale taimu yana vavine 'u nagidi, yada ve'etoboda 'u geuya.” Ioni yana vonanina faifaina Elodi i veimea vanuga 'eba yogona 'waineye i luku, nuanuana i na wafa siwe me Diu i kololoyedi fai i vo, Taunina tamu Yaubada yana tolu'ivona.”

We'e Elodi yana tubuga 'ana 'aiata 'waineye sakali bwaikina i 'idewai, Elodiasa natudi i voneni matadie i kayama. Elodi i 'iseni nuana i 'ewai bega i vona'awaufaufa 'waineye i vo, 'Ai'edi ava'ai nuanuamu 'u na velu'uiga, vona mogitana a na velemu.” Inana i nogai natudi i tolivetonoveni bega vavinenina ne'e'elina i nago Elodi 'waineye i vo, Nuanuaku Ioni Tobafitaiso i na wafa, 'unu'ununa 'aivoeye 'u na dodogi 'u na mieni 'waikuye, a na 'iseni a na 'asetai 'akonadi i wafa.” Kini Elodi i nogai nuana i vita siwe kebu 'ana fata yana vona'awaufaufa i na lugeuya fai 'ana wakawaka matadie i vona, bega yana tolugaviavo i vonedi i nagoi Elodi yana nuanua i 'idewai. 10 Vanuga 'eba yogona 'waineye Ioni 'odona i boboi, 'aivoeye i dodogi i mieni vavine i veleni. I 'ewai i nago inana i veledi. 12 Tutuyanina Ioni yana tovetutuyamavo vala i nogai, i maia tomogo'avana i 'ewai i ve'ufai, mulieta i nagoi Iesu i voneni.

Iesu tomotoga 5000 i ve'anidi.

13 Tutuyanina Iesu i 'asetai Ioni 'akonadi i wafa, bega 'atamananina i 'iaweni i dodoga 'aiseneye i nago kebu tamu aitoi bei i da miamiaga 'waineye. Tomotoga yana tauya i 'asetai bega yadi 'atamana i 'iawedi i veyogo'waila i nagoi 'agediamo. 14 Tutuyanina Iesu i le'wa balebaleye tomotoganidi i 'isedi 'aila'a bwaikina i miamiani, nuana i vita bwaikina faifaidi bega yadi toviga i 'ive'atumaidi.

15 'Akonadi lavilavi sai'afoga i na sidudubali tovetutuyamavo i maia Iesu 'waineye i voneni i vo, 'Akonadi tutuya i ve'ale'usa wata de'e bei kebu tomotoginaga, bega 'aila'anidi 'u na vonedi i na nagoi 'atamana 'waidie taunidi 'adi'adi i na kimwane.” 16 Iesu i vonedi i vo, 'Asa'aiana i na miamiani, siwe 'omi 'ai'edi ava'ai 'wa na veledi i na 'ani.” 17 Tovetutuyamavo i vo, 'Waimeye 'ani'ani mwadodoudi 5 wata igana 'ailuga, 'asa'aiana bani'odi, kebu fuediga.” 18 Iesu i vo, 'Wa miedi 'waikuye.”

19 Tomotoga i vonedi mosomoso tabwadie i miabui, mulieta Iesu 'ani'aninidi i 'ewadi, i 'isalaka abame i vekaiwa Yaubada 'waineye. I vekaiwa i 'a'avana, 'ani'ani i 'ivividi tovetutuyamavo i veledi bega tomotoga i veutadi. 20 'Aila'anidi matatabudi i 'ani, kamodi i aidi, mulieta tovetutuyamavo tomotoga nikilidi i va'augidi bayawa 12 i veadagidi. 21 To'aninidi iaveta tulai'avadi i lu'iawawadi 'adi 'aila'a 5000, we'e vevine tulaidi wata yavayavava matatabudi kebu taiadi i da lu'iawawadiga.

  • S14 Mad 9:36, 15:32S21 Mad 15:38

Iesu ufa tabwaneamo i nago.

22 Tomotoga i ve'anidi i 'a'avana, yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, 'Wa na dodoga wakeye, ta na viwaia lavu vi'ainega, yau tomotoga a na vonedi i na nunagoi mulieta yau a na vemuli. 23 Tomotoga i tauya i nunagoi, Iesu i laka 'oyeye, 'aiseneye i na velu'ui. 'Akonadi i laviotogi Iesu 'aiseotogina bei i miamia, we'e yana tovetutuyamavo i yogokamwana lavunina bwaikina 'waineye, kaukau bwaikina i nunuga wata yagina i veveviladi.

25 Sai'afoga tutuya i na kililia, Iesu i le'wa 'waidie, ufa tabwaneamo i mai. 26 Tutuyanina yana tovetutuyamavo i 'iseni ufa tabwaneamo i mimai i kololoyeni i bwau i vo, 'Wa 'isanaweni, yalua.” 27 Nika Iesu i vonedi i vo, Kebu 'wa na kolologa, yau taunida.” 28 Fita i vona-matayo'o i vo, Vetuma 'omu'e, 'u da vona ufa tabwaneamo a da wai 'waimuye.” 29 Bega Iesu i vo, 'U mai.” Yana voneye Fita i obu i nunago Iesu 'waineye nika i 'isadaba kaukau wata yagina i 'isedi i kololo igodi be'ama i monumonu i bwau i vo, 'Auvea, 'u da 'ita'ita'ieku.” 31 Iesu nimana i 'otoi Fita i 'ive'avini i voneni i vo, Awale 'u venuanaluga, yamu vetumagana 'waikuye siaina.” 32 I silakai i 'a'avana 'adi 'ailuga i dodoga, nika yagina i 'awatagoni. 33 Yana tovetutuyamavo i 'iseni i subiai i vo, Vona mogitana, 'omu Yaubada Natuna.”

  • S23-24 Luk 6:12, 9:28S26 Luk 24:36-37S33 Mad 27:54

Iesu toviga i 'ive'atumaidi 'atamana Genesaleta.

34 I duduna Genesaleta balebaleye bei yadi waka i yo'ei. 35 Tomotoga Iesu i 'isa'inanai bega vala i vetunedi 'awalawanina matatabuna 'waidie bega toviga i miedi Iesu 'waineye. 36 I velu'ui 'waineye, nuanuadi toviganidi i na 'abitonovidi, we'e 'ai'edi kebu, 'ana kaleko mataifwa'avana i na 'abitonovi. Egavo i 'abitonovaga matatabudi i ve'atumai.

  • S36 Mad 9:20-21
Copyright information for `YML