Matthew 16

Tomotoga nuanuadi 'eba 'isa toketokena.

1Tamu tutuya me Diu to'edakumetavo 'ifwaidi i maia Iesu 'waineye, taunidi totafalolo 'adi wagava Falisi wata Sadusi. Nuanuadi i na silubuya bega i voneni i vo, Nuanuama 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa 'u na 'idewai 'a na 'iseni 'a na 'asetai 'omu 'u mai Yaubada 'wainega 'alo kebu.” 2Siwe Iesu yadi vona i tutuli i vo, 'Ai'edi 'wa na 'iseni Malayaubani i na laka 'wa na 'asetai tutuya kumaga, wata 'ai'edi 'wa na 'iseni waowa i na vetovotovoia 'wa na 'asetai 'ako i na 'wei. Tugusanidi i na vemi bega 'ami fata 'wa na 'asetai ava'ai i na souyedi, we'e 'eba 'isa toketokedi Yaubada i 'i'idewadi matamie tutuya mulina faifaina kebu 'wa da 'isa'inanadiga. 4'Omi tutuya de'e 'ana tomotoga yami sauluva sakoidi wata kebu nuanuami Yaubada yana nuanua. 'Wa vonavona nuanuami 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa, a na 'idewai siwe a nuani kebu tamu a na 'idewaiga. Siwe tamu nani a na veifufuyeni yami 'eba 'isa. 'Eba 'isanina bani'odi Iona, taunina Yaubada yana tolu'ivona, igana bwaikina kamoneye i miamia 'aiata 'aitonu, mulieta i souyeni.” Iesu i vona'a'ava, i 'iawedi i nago tulineye.

  • S1 Mad 12:38 Ion 6:30S4 Ioa 1:7

Iesu i vona-awatabai Falisi wata Sadusi faifaidi.

5Mulieta Iesu ma yana tovetutuyamavo i damana lavu vi'ainega, siwe tovetutuyamavo nuadi i fani, kebu tamu 'ani'ani i da 'ewaiga. 6Bega Iesu vona-awatabaiega i velu'ase'asedi tomotoga sakoidi yadi sauluva kebu i na damana 'waidie i vo, 'Wa na 'i'isave'avinimi Falisi wata Sadusi yadi isita i na nunago i na vedamanimi.”

7'Aise'avadi i veifufu i vo, Isita
Isita falawa matatabuna 'waineye i na susula, bani'odi walabo 'aluna, 'ai'edi i na 'anibiai 'aisayanina matatabuna i na 'ivesakoi.
beledi 'ana 'eba 'ivebwaika, bani'odi i voneyediga fai 'ida beledi kebu ta da 'ewadiga.”
8Iesu yadi vona i 'asetai bega i velutoliedi i vo, Awale nuafoumi i veviga 'wa veveifufu beledi faifaina? Yami vetumagana mweana. 9Bola kebu 'wa da 'asetakuga yau 'aku fata 'ani'ani a na velemi. Bega 'wa na nuani basenadi 'ani'ani 5 a 'ivividi, tomotoga 5000 i 'ani, mulieta i 'ani-wayogeni bayawa fuedi 'wa veadagidi. 10Wata 'wa na nuani basenadi 'ani'ani 7 'waidiega tomotoga 4000 a ve'anidi, wata bayawa fuedi 'wa veadagidi. 11Awale yaku vona kebu 'wa da 'asetaiga. 'Omi 'wa vo 'ako, Yau a vonavona beledi faifaina,” siwe kebu. Taunimi 'wa na 'i'isave'avinimi Falisi wata Sadusi yadi isita 'wainega.” 12Mulieta tovetutuyamavo i 'asetai Iesu kebu i da vonavona isitanina beledi 'ana 'eba 'ivebwaika faifaina, we'e mogitana i vonavona Falisi wata Sadusi yadi ve-vekavekali kebu i na vedamanidiga.

  • S6 Luk 12:1S9 Mad 14:17-21S10 Mad 15:34-38

Fita yana 'aseta Iesu faifaina i sivemageseni.

13Iesu ma enavo i nagoi tamu 'awalawa 'waineye 'atamana Sisalia Filifai lilivaneye, bei yana tovetutuyamavo i velutoliedi i vo, 'Wa da nogaiga tomotoga yadi nuanua yau a vetomotogaotoga aitoi?” 14Tovetutuyamavo yana velutoli i tutuli i vo, 'Ifwaidi tomotoga i vonaga 'omu Ioni Tobafitaiso i yawasa-vaitugana, 'ifwaidi i vonaga 'omu Ilaitia abamega i obuma, wata 'ifwaidi i vonaga 'omu Ielemaia 'alo tamu Yaubada yana tolu'ivona wafayega i tovoi.” 15Iesu yana tovetutuyamavo i velutoliedi i vo, We'e 'omi, 'wa da nuaniga yau aitoi?” 16Saimoni Fita i vo, 'Omu Keliso, Yaubada Miamia-vagaina Natuna wata 'ana Venua'ivina.” 17Iesu i voneni i vo, Saimoni, 'omu Iona natuna, Yaubada i vesauluva 'atumaina 'waimuye fai 'aku 'aseta kebu tomotogaotoga i da vemu, yamu 'asetanina tonovina i mai abamega Tamaku 'wainega. 18Fai 'u 'asetakuga begaidi a na vonemu. 'Omu Fita, 'amu wagava 'ana saivila kileu. Yamu 'aseta faifaiku 'u sivemageseniga bani'odi kileu bwaikina, tabwaneye yaku 'Aila'a a na va'augimi. Yaku 'Aila'animi 'wa na mia-vagata, Vatu'ai Manamanawena
Me Guliki bonadi Edesi.
'ana tomia toketokedi kebu 'adi fata i na vetoketoke 'waimie.
19Veimea a na velemu, tomotoga yadi luku Yaubada yana 'Eba Veimea 'waineye faifaina. Ava'ai 'u na talabodeni fwayefwayeye, wata abame Yaubada i na talabodeni, ava'ai 'u na tauyeni fwayefwayeye, wata abame Yaubada i na tauyeni.”

20Mulieta Iesu yana tovetutuyamavo i talabodebodedi i vo, Kebu tamu aitoi 'wa na voneni yau Keliso, Yaubada 'ana Venua'ivina.”

  • S14 Mak 6:14-15S16 Ion 6:69S17 Mad 17:5S18 1 Kol 3:11 Fol 4:10-12 Efe 2:20S19 Ion 20:23

Iesu yana veviga wata yana wafa i veifufuyedi.

21Tutuya de'e 'wainega i nagoga Iesu i velamu i kikiavemageta yana tovetutuyamavo 'waidie ava'ai i na souyediga 'waineye faifaidi. I vo, I lubwaineku a na nago Ielusalema, bei veviga bwaikina a na veluagai me Diu yada to'edakumetavo 'au'auveadi, tovelomu 'adi to'edakumetavo, wata ve'etoboda 'adi tovevo 'waidiega. I na veimea a na wafa siwe 'aiata 'ana vetonu 'waineye Yaubada i na sivetovoiku.”

22Fita Iesu i voneni i nagoi tulidie bega i talabodeni i vo, 'Auvea, kebu bani'odi 'u na voneyediga. Veviga wata wafa 'u veifufuyediga Yaubada i da talabodedi bega kebu i da sousouyedi 'waimuye.” 23Iesu i sivilai Fita i voneni i vo, 'U vaganago, yamu nuanuananina Seitani yana nuanua. Yaku 'eda 'u velubodabodai, yamu nuanuananina tomia fwayafwaya yadi nuanua, kebu Yaubada 'wainega.”

24Wata Iesu i vona yana tovetutuyamavo 'waidie i vo, 'Ai'edi aitoi nuanuana mogitana i na mai 'waikuye taiadi 'a na nagoga, nagami taunina yana nuanua i na bailedi. Fai i na vematayakeyakeku veviga bwaikina i na veluagai yau bani'odi a na veluagai. Voke i na wafa faifaiku yau bani'odi a na wafa 'ai lagalagana 'waineye. 25'Ai'edi aitoi yana mia 'ana 'atumaina i na ve'o'oleni, kebu nuanuana yawaina i na tauyeni faifaiku, taunina i na wafaotoga. We'e 'ai'edi aitoi yana mia 'ana 'atumaina wata yawaina i na tauyedi faifaiku, mia 'atumaina wata miamia-vagaina i na veluagai. 26'Ai'edi tamu aitoi fwayafwaya matatabuna 'ana kukua i na 'ewadi mulieta yawaina i na 'a'ava, ava'ai 'ana 'atumaina? Kebu 'ana fata tamu nani 'wainega yawaina i na kimwanei. 27Fai 'awaie yau a vetomotogaotoga a na souyeku Tamaku yana mageta mataududulina 'wainega, yaku anelose taiadi, mulieta tomotoga matatabudi a na tutulidi yadi sauluva 'aitamogana 'aitamogana 'adi 'isa'isa bani'odi. 28A vona mogitana 'waimie, 'omi 'ifwaimi bola ma yawaimi 'wa na miamiani, yau a vetomotogaotoga 'wa na 'iseku a na mai tomotoga matatabumi a na veimeyemi.”

  • S24 Luk 14:27S27 Lom 2:6 Ve 22:12
Copyright information for `YML