Matthew 18

Aitoi bwaikaotogina Yaubada mataneye.

1Tutuyanina 'waineye tovetutuyamavo i nagoi Iesu 'waineye i velutolieni i vo, Aitoi bwaikaotogina Yaubada yana 'Eba Veimea nageneye?” 2Iesu tamu kwamana i goleni i mai matadie i tovoi, mulieta Iesu i vonedi i vo, A vona mogitana 'waimie 'ai'edi nuanuami 'wa na luku Yaubada yana 'Eba Veimea 'waineye, i lubwainemi 'wa na nuavilami 'wa na nuaobu yavayavava bani'odi. We'e 'ai'edi kebu nuanuami, kebu tamu sai'afo 'ami fata 'wa na lukuga. 4Aitoi i na nuaobuga kwamana de'e bani'odi taunina bwaikaotogina Yaubada yana 'Eba Veimea nageneye. 5De'e kwamananina 'wa 'ise'iseniga, 'ai'edi aitoi ma yana nuakalikali tamu kwamana de'e bani'odi i na 'ivaiseni faifaiku, siwe 'asa'aiana yau i 'ivaiseku.

  • S1 Luk 22:24S3 Mad 19:14S4 Mak 10:43-44S5 Ion 13:20

Vetalaimimila 'wainega sakona i na souyeni

6'Ai'edi aitoi i na vetumagana 'waikuye de'e kwakwama bani'odi, siwe tamu tomotoga i na vetalaimimili i na sakonaga, bola tomotoganina veviga bwaikaotogina i na veluagai Yaubada 'wainega. Siwe nagami tomotoganina kebu i da vetalaimimilaga, bei tomotoga 'ifwaidi kileu vitana i da yogona-matayo'oi 'odoneye i da taweni malaveseye, veviga siaina i da veluagai. I da wafa-matayo'oga i lubwaineni, nika kebu i da vetalaimimilaga wata kebu veviga bwaikaotogina i da veluagai Yaubada 'wainega. 7Tomia fwayafwaya nuakalikalimi, fai 'awasasamie nani fuedi 'waidiega tomotoga i be'ube'u i sakosakona. 'Eba be'unidi mogitana i na sousouyedi 'waimie, siwe 'ai'edi aitoi tamu tomotoga i na kiavebe'uya bega i na sakonaga, nuakalikalina fai veviga bwaikina i na veluagai.

8'Ai'edi nimamu 'alo 'agemu sai'afoga i da kiavebe'umu 'u da sakona, 'u boboi 'u taweni. 'U na boboiga veviga sai'afo nika kebu 'u na sakonaga, mulieta 'amu fata 'aitamoganega 'u na luku abame. We'e nimamu 'alo 'agemu 'ailugana 'waidiega 'u na sakosakonaga, mulieta 'u na wafa 'u na luku 'ai-'ala'alase, veviga bwaikaotogina 'u na veluagai. 9'Ai'edi matamu vi'aina sai'afoga i da kiavebe'umu 'u da sakona, 'u kiamwanuya 'u taweni. 'U na kiamwanuyaga veviga sai'afo, nika kebu 'u na sakonaga, mulieta 'amu fata 'aitamoganega 'u na luku abame. We'e 'ai'edi matamu 'ailugana 'waidiega 'u na sakosakonaga, mulieta 'u na wafa 'u na luku 'ai-'ala'alase, veviga bwaikaotogina 'u na veluagai.

Vona-awatabai 'aisaya sifi vuyovuyona faifaina.

10'Wa na 'isa'isa i na nunago kwakwama de'e bani'odi kebu 'wa na awaobuobuyediga. A vona mogitana 'waimie yadi anelose abame tutuya matatabuna Yaubada mataneye i 'i'isave'avinidi.

[
11Yau a vetomotogaotoga a maiga, egavo Yaubada yana 'eda'eda i bavuyeni bani'odi i vuyo, a na 'ita'ita'iedi.] 12'Wa da nuani. 'Ai'edi tamu tomogo ma yana 'aisaya sifi 100, we'e tamu i na vuyoga bani'odi i na munegi? Yana sifi 99 i na yatodi i na miamiani 'oya 'ifineye we'e i na nago sifinina i vuyoga i na lualeni. 13A vona mogitana 'waimie, tutuyanina i na veluagaiga yana sosoana bwaikaotogina sifinina faifaina, we'e yana sifi 99 kebu i da vuyoga, faifaidi sai'afo. 14Wata bani'odi, Tamada abame kebu nuanuana tamu yaku kwamana i na vuyovuyo i na nunago vita i na veluagai.

  • S11 Luk 19:10

Sakona 'ana kiavetonova faifaina.

15'Ai'edi iamu sakona i na 'idewai 'waimuye, 'u na nago 'waineye 'aise'avami yana sakonanina 'u na lu'ivona 'waineye. 'Ai'edi bonamu i na nogai i na ve'awamogitana siwe 'akonadi 'wa veiana. 16We'e 'ai'edi bonamu kebu i na nogaiga, tomotoga 'adi 'ailuga 'alo 'adi 'aitonu 'u na nawedi matadie 'u na vewavawava 'u na sivetovetonovi. 17'Ai'edi taiadi kebu bonami i na nogaiga, 'u na sivemageseni tovetumaganavo matatabudi 'waidie. Mulieta 'ai'edi i na fa'ala-'afo'afoi 'wa na bailenimo fai taunina bani'odi tosakona.

18'Omi yaku tovetutuyamavo a na vonemi, ava'ai 'wa na talabodeni fwayefwayeye, wata abame Yaubada i na talabodeni, ava'ai 'wa na tauyeni fwayefwayeye, wata abame Yaubada i na tauyeni.

19Wata a na vonemi, de'e bei fwayefwayeye 'ai'edi 'ami 'ailuga yami nuanua 'aitamoganega 'wa na velu'ui, Tamaku abame naninina nuanuami i na 'idewai. 20'Ana fata i na 'idewai fai 'ai'edi tomotoga 'adi 'ailuga 'alo 'adi 'aitonu i na va'auta 'aku wagavayega, yau taiadi lilivadie.

  • S15 Luk 17:3 Gal 6:1S16 Ion 8:17S18 Ion 20:23S19 Ion 15:7

Nuatavuna faifaina.

21Mulieta Fita i mai Iesu 'waineye i velutolieni i vo, 'Auvea, 'ai'edi iaku tutuya fuedi sauluva sakoina i na 'idewaiga 'waikuye, 'aivia yaku nuatavuna? Yana sakonanidi a na nuatavunidiga tutuya 7 'alo bani'odi?” 22Iesu i vo, Kebu 7-'ava, bei 'u na nunuatavuna. 23'Wa na nunuatavunaga fai tomotoga Yaubada yana 'Aila'a nageneye side bani'odi. Tamu toveimea bwaikina, basenadi yana tofolovavo nani 'ifwaidi i 'ewa-maimaigidi 'wainega, nuanuana i na tutulidi. 24Tofolovanidi 'aitamogana 'aitamogana i vonevonedi i mimaia 'waineye we'e tamu i luku 'waineye i na tutula basenadi i 'ewai mani bwaikaotogina bani'odi 10 milioni Kina. 25Tofolovanina kebu 'ana fata i na tutuli bega yana toveimea i vona i vo, Tomogo de'e taunina, yana vavine, natunavo wata yana kukua matatabuna 'wa na nawedi tamu tomotoga i na kimwanedi yana tofolova-maimaiga, tutulidi 'wa na miedi bega maninina i 'ewaiga i na taobwai. 26Tofolovanina ma yana ve'ililibu i be'u yana toveimea mataneye i voneni i vo, 'U ve'wada 'u na lulukamata, nani matatabuna bola a na tutulidi.” 27Yana toveimea i nuavita faifaina bega i vo, 'Asa'aiana a nuatavuni, 'u nago, kebu 'u na tutulaga.”

28Tofolovanina i sousouyeni nika tamu iana tofolova i veluagai, kumanina basenadi mani sai'afo siaina bani'odi 100 Kina i veleni. 'Odoneye i 'abi sai'afoga i da kiami'ai i voneni i vo, Maninina basenadi a velemuga, 'asiauotoga 'u na tutuli.” 29Iana i be'u mataneye i voneni i vo, 'U ve'wada 'u na lulukamata, bola a na tutuli.” 30Siwe kebu bonana i da nogaiga, nuanuana i na tutuli bega yana veimea 'wainega i silukuveni vanuga 'eba yogona 'waineye, bei i na miamia i na tutulina i na souyeni.” 31'Ifwaidi tofolovavo iadi yana sauluva i 'iseni nuadi i vita bwaikina, bega i nagoi yadi toveimea 'waineye i lu'ivona.

32Mulieta yana tofolova, kumanina igodi i da tutula 10 milioni Kina i goleni i mai i voneni i vo, 'Omu tofolova sakoimu, 'u velu'ui-nuakalikali 'waikuye maninina igodi 'u da tutuliga a nuatavuni. 33I lubwainemu 'omu wata iamu 'u da 'isanuakalikalieni, yau bani'odi a 'isanuakalikaliemu.” 34Yana toveimea ma yana nuasako i silukuveni vanuga 'eba yogona 'waineye, bei vematavuloga i na veluagai 'ai'edi i na tutulagana i na souyeni.”

35Vona-awatabainina i 'a'avana Iesu i vo, 'Ai'edi tofolovanina sakoina 'wa na salaiga, kebu ma yami nuakalikali emiavo yadi sakona 'wa na nunuatavunidiga, wata bani'odi Tamaku abame 'aitamogana 'aitamogana vita bwaikina i na velemi.”

  • S35 Mad 6:15 Efe 4:32 Kolos 3:13
Copyright information for `YML