Matthew 19

Iesu i ve sa'ila faifaina.

Iesu yana ve nuatavuna faifaina i 'a'ava, 'awalawa Galili i 'iaweni, i vilai i nago Ufa Iolidani i damani i nago 'awalawa Iudia. 'Aila'a bwaikina i yogo'waili i nagoi, bei toviga i 'ive'atumaidi.

Me Diu totafalolo Falisi nuanuadi tomotoga i na nuasako Iesu 'waineye begaidi 'aila'a matadie i velutolieni i vo, 'Ana fata tamu tomogo yana vavine i na vesa'ila-maimaigidi, kebu tamu lamunaga?” Iesu yadi velutoli i tutuli i vo, Yaubada yana Buki nageneye de'e vonanina nagi faifaina 'wa da vo kebu 'wa da lu'iawawaiga. I vo,

Tutuya 'eba velamu 'waineye Yaubada tomotoga i 'idewadi,

Iavetana wata vevinena.”

Wata Yaubada i vo,

Faifainanina 'ai'edi tomogo i na nagiga, 'akonadi i 'awa'idia tamana wata inana 'waidiega, yana vavine taiadi i luvetubama.

'Adi 'ailuga siwe 'wa da vo tomotoga 'aitamogana.”

Kebu 'ana fata ta na vo, 'Adi 'ailuga,” fai taiadi i luvetubama ta na vo, 'Aitamogana.” Bega Yaubada 'akonadi i luvetubamidiga, kebu 'ana fata mali tomotoga 'alo taunidi i na vemia'idiedi.” Falisi Iesu i velutolieni i vo, Vetuma ava'ai faifaina basenadiotoga Mosese i tauyeda tamu lubulubu 'waineye sa'ila vonana ta na kilumi vavine ta na veledi ta na vo, 'Omi 'akonadi 'wa 'a'ava 'waikuyega?” Iesu i vonedi i vo, Mosese i tauyemiga fai sauluva 'atumaina 'wa baila, we'e tutuya 'eba velamu 'wainega i maiga 'asiau Yaubada kebu bani'odi i da voneyediga. Siwe a na vonemi, 'ai'edi aitoi yana vavine kebu sauluva sakoina i da 'idewaiga siwe i na vesa'ilidi mulieta tamu vavine i na nagidi 'akonadi i sakona Yaubada mataneye.”

10 Yana tovetutuyamavo i voneni i vo, 'Ai'edi sakona 'aisena faifaina Yaubada i tauyeni sa'ila, vetuma nagi 'asa'aiana.” 11 Iesu i vo, Tomotoga matatabudi kebu 'adi fata taunidi i na tauyedi venina 'waineye, egavo Yaubada i na 'ivaisedi 'aisedi 'adi fata. 12 Egavo kebu i na nagiga yadi lamu tulina tulina. Side bani'odi, tomotoga 'ifwaidi fai i vetubusakosako, 'ifwaidi fai daba i 'ewai bega kebu 'adi fata 'waidiega kwakwama i na souyedi, we'e 'ifwaidi nuanuadi Yaubada i na veimeyedi wata 'aisena 'waineye i na folofolova bega kebu i da nagiga. Egavo yaku vonanina i nuani 'waidie 'atumaina, i lubwainedi yaku vonanina i na vematayakeyakeni.”

  • S4 Nag 1:27S5 Nag 2:24 Efe 5:31S7 VeL 24:1-4S9 Mad 5:32S10 1 Kol 7:1-2,7-9

Iesu nuanuana yavayavava.

13 Tomotoga 'ifwaidi natudiavo i miedi nuanuadi Iesu i na 'abitonovidi i na velu'ui faifaidi, siwe yana tovetutuyamavo i talabodebodedi. 14 Nika Iesu i vo, Kwakwama 'wa bailedi i na maia 'waikuye, fai egavo taunidi tonuaobu yavayavava de'e bani'odi 'adi fata taunidi i na tauyedi bega Yaubada i na veveimeyedi yana 'Aila'a nageneye.” 15 Nimana i yatoi 'aitamogana 'aitamogana 'waidie, i velu'ui mulieta i tauya.

  • S14 Mad 18:2-3

Tamu tubuvauvau 'ai'aiwabuna.

16 Tamu tutuya tamu tomogo i mai Iesu 'waineye i velutolieni i vo, Tove, nuanuaku 'u na voneku bega tamu nani 'atumaina a na 'idewai bega mia 'atumaina wata miamia-vagaina a na veluagai.” 17 Iesu yana velutoli i tutuli i vo, Ava'ai faifaina 'u velutolieku nani 'atumaina faifaina. Tomotoga tamu, 'aiseotogina 'atumaina. 'Ai'edi nuanuamu mia 'atumaina wata miamia-vagaina 'u na veluagaiga, tomotoganina, taunina Yaubada, yana veimea 'u na vevematayakeyakedi.” 18 Tubuvauvaunina i vo, Ava'ai veimeaga?” Bega Iesu i voneni i vo, Kebu 'u na luvewafaga, kebu tamu aitoi yana vavine 'u na luobuyediga, kebu 'u na vainagoga, kebu 'u na vekali tamu tomogo yana sauluva faifaina, tamamu wata inamu 'u na ve'ililibuyedi, we'e iamu 'u na nuakalikalieni, taunimu 'amu nuakalikali bani'odi.”

20 Tubuvauvaunina Iesu yana vona i tutuli i vo, Veimeanidi 'u voneyediga matatabuna a vematayakeyakedi. Siwe wata ava'ai nuanuamu a na 'idewai?” 21 Iesu i voneni i vo, 'Ai'edi nuanuamu yamu sauluva 'atumai'avana 'u na vilamu 'u na nago, yamu kukua wata nani matatabuna 'waimuye i 'eno'enoviga 'u na vekimwaneyedi, tutulidi 'u na 'ewadi, bega egavo i vewekowekomaga 'u na 'ivaisedi. 'U na veledina, nika 'omu 'akonadi 'u ve'ai'aiwabu abame, mulieta 'u na mai 'u na vetutuyameku.” 22 Tubuvauvaunina Iesu yana vona i nogai nuana i vita i tauya fai yana kukua bwaikina nuana i loloi.

23 Tomogonina i tauya i nunago, Iesu yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, A vona mogitana 'waimie, 'ai'aiwabudi yadi luku Yaubada yana 'Eba Veimea 'waineye vitana. 24 Wata a na vonemi, bawe yadi luku aima mataneamo vitana, we'e 'ai'aiwabudi yadi luku abame, 'waidie vitaotogina.” 25 Yana tovetutuyamavo i nogaiga, nuadi i voganidi i velutolieni i vo, Vetuma aitoi 'ana fata Yaubada i na 'ita'ita'ieni bega mia 'atumaina wata miamia-vagaina i na veluagai?” 26 Iesu i 'isanago 'waidie i vo, Tomotoga tauni'avadi kebu 'adi fata 'ita'ita'i i na veluagaiga, we'e Yaubada 'waineye nani matatabuna 'ana fata.”

27 Nika Fita i vona i vo, Maide 'ima nani matatabuna 'a bailedi 'a maia 'a vetutuyamemu. 'Awaie ava'ai 'a na veluagai Yaubada 'wainega?” 28 Iesu i vonedi i vo, A vona mogitana 'waimie, 'awaie Yaubada nani matatabuna i na 'ive'ivaudi, tutuyanina 'waineye yau a vetomotogaotoga ma yaku veimea abame a na miabui 'eba miabui mataududulina 'waineye. We'e 'omi yaku tovetutuyamavo 12 veimea a na velemi bega waumanidi 12 tubuda bwaikina Isileli 'wainega i souyediga matamie i na vonayavuga, 'wa na veimeyedi. 29 Egavo yadi vanuga i 'iawedi faifaiku, 'alo tamadiavo, inadiavo, novudiavo, ediavo, natudiavo, 'alo yadi tanoga i 'iawedi faifaiku, 'awaie naninidi 'adi tutula bwaikaotogina i na veluagadi ma 'adi 'imoso'i, bani'odi 100 nani 'aitamogana i baileniga faifaina, wata mia 'atumaina miamia-vagaina taiadi i na veluagai. 30 We'e tomotoga fuedi 'asiau i kumetaga, 'awaie i na vemuli, we'e fuedi 'asiau i vemuliga, ma'itufa i na kumeta.”

  • S18-19 Sou 20:12-16 Lom 13:9S21 Mad 6:20 Fol 2:45
  • S21-22 Mad 13:22S27 Mad 4:18-20S28 Ve 3:21
Copyright information for `YML