Matthew 2

To'aseta bwaikidi i nagoi Iesu 'waineye.

Elodi i ve-kini 'awalawa Iudia, yana tutuye Iesu i tubuga 'awalawanina nageneye 'atamana Bedeliema 'waineye. Kebu tutuya manamanawenaga nika tomotoga 'ifwaidi i le'wai Ielusalema. Tomotoganidi i maiaga inala yana 'eba lakayega yadi 'aseta bwaikina 'ubwana faifaidi. I le'wai i velutoli i vo, Ava'aibe bei kwamana i tubuga 'omi me Diu yami Kini? 'A 'asetai tamu Kini i tubuga fai no'o bega tamu 'ubwana 'a 'iseni i laka, Kininina 'ana tugusa, bega 'a maia ma yama ve'ililibu 'a na 'odu 'waineye.”

Tutuyanina Kini Elodi yadi vonanina i nogai i venuafouviga bwaikina wata me Ielusalema matatabudi i kololo i vo, Bola Elodi wata Kini 'ivauna taiadi i na vetalaga, 'ida vita ta na veluagai.” Mulieta tovelomu 'adi to'edakumetavo wata ve'etoboda 'adi tovevo i goleva'augidi 'waidie i velutoli i vo, Ava'aibe bei Keliso, Yaubada 'ana Venua'ivina i na tubuga?” Yana velutoli i tutuli i vo, 'Atamana Bedeliema 'awalawa de'e Iudia nageneye. Basenadiotoga Yaubada yana Vona yana Buki nageneye tamu yana tolu'ivona Keliso yana tubuga faifaina side bani'odi i kilumi i vo,

'Omi me Bedeliema 'awalawa Iudia nageneye 'wa miamianiga,

Yami 'atamana siaina siwe 'ana wagava bwaikina 'awalawanina nageneye.

Fai 'waimiega tamu to'edakumeta bwaikina i na souyeni.

To'edakumetanina yaku tomotoga me Isileli i na 'i'isave'avinidi.”

Vonanina Elodi i noganogaiga bega to'asetanidi i goledi i nagoi 'waineye 'aise'avadi i veifufu-giva. I velutoliedi nuanuana i na 'asetai ma'avia 'ubwananina i souyeni i 'iseni. I velutoliedi i 'a'avana mulieta i vetunedi side bani'odi i voneyedi i vo, 'Wa na nagoi Bedeliema kwamana 'wa na luala-deweni, tutuyanina 'wa na veluagaiga 'wa na maia 'wa na voneku wata yau a na nago, 'waineye a na 'odu'odu.”

Elodi i vona'a'avana nika tomotoganidi i tauya. I nunagoi wata 'ubwananina i 'iseni debanagodiega, i 'edakumesedi i nagoga nika 'ubwana i 'ailove kwamana yana 'eba tubuga tabwaneye. 10 We'e tutuyanina to'asetanidi 'ubwana i'iseniga yadi sosoana kebu ta na vonaga 'adi vebae 'waidie. 11 Tutuyanina i le'wai i luku vanuge, kwamana wata inana Meli i 'isedi i miamia i 'odu kwamana 'waineye, ma yadi ve'ililibu i subiai, mulieta yadi venuanayega yadi nuakalikali i 'ewadi kwamana mataneye i yatodi. Nuakalikalinidi kukuafou, golida tutulina bwaikina, vane 'ailuga magaidi 'atumaidi, tamu Mulo we'e tamu Falanikisenisi, vanenidi wata tutulidi bwaikidi.

12 We'e Yaubada 'enoneganegayega tomotoganidi i vonedi kebu wata i na vilaviladi Elodi 'waineye, bega i viladi mali 'edeamo i nagoi yadi 'atamane.

  • S5 Ion 7:42S6 Mai 5:2S11 Ais 60:6

Iesu i degeni.

13 Tutuyanina to'asetanidi i tauya i nunagoi, lovane Iosefa i 'enoneganega. 'Auvea yana anelose i souyeni 'waineye i voneni i vo, 'U na tovoi kwamana inana taiadi 'wa na dega 'wa na nagoi 'awalawa Itifita. Bei 'wa na miamia fai Kini Elodi kwamana i na lualeni nuanuana i na luvewafai, mulieta yau a na vonana 'awalawanina 'wa na 'iaweni.”

14 Bega Iosefa i tovoi kwamana inana taiadi lovane i dega i nago Itifita, bei i mianaga Kini Elodi i wafa. Yadi mia Itifita faifaina basenadiotoga Yaubada i vona yana Buki nageneye i vo,

Natuku Itifitayega a goleni i mai.”

Vonanina nagami tamu yana tolu'ivona i voneyeni, mulieta 'ana mogitana i souyeni.

  • S15 Ose 11:1

Kini Elodi kwakwama Siasiaidi i luvewafadi.

16 We'e Elodi i lukamata-wayoga i 'asetai 'ubwana 'adi to'aseta i vekalieni begaidi i nuasako bwaikina. Yana tolugaviavo i vonedi i luku 'atamana matatabuna 'waidie, Bedeliema wata 'atamana siaidi 'waidie, kwakwama iavetadi 'adi malamala 'ailuga wata 'ifwaidi kebu 'adi malamala 'ailuga i da veluagadiga matatabudi i luvewafadi. I luvewafadiga fai 'ubwana 'adi to'aseta yadi vona 'wainega Elodi i 'asetai Iesu 'ana malamala 'ana vetonu bola kebu i da veluagaiga. 17 Kwakwama siaidi i leodiga faifaina basenadiotoga tolu'ivona 'ana wagava Ielemaia i vona-vagata. Tutuyanina i leodiga 'ana mogitana i souyeni i vo,

18 'Atamana Lema
'Atamananina Bedeliema lilivaneye.
'wainega vevine bonadi i nogai,

'we'wela wata taivonavona.

Litieli 'adi wauma natudiavo faifaidi i taivonavona,

kebu tamu aitoi 'ana fata nuadi i na 'iveagiagidi,

fai matatabudi i wafa.”

  • S18 Iel 31:15 Nag 35:19

Itifitayega i nagoi Nasaledi.

19 I miamia Itifita nika Elodi i wafa, mulieta 'Auvea yana anelose i souyeni Iosefa 'waineye 'enoneganegayega i voneni i vo, Itifitayega 'u na tovoi, kwamana inana taiadi 'wa na vilami 'wa na nagoi 'awalawa Isileli. Elodi 'akonadi i wafa bega kebu tamu aitoi nuanuana kwamana i na luvewafai.” 21 Bega Iosefa i tovoi kwamana inana taiadi i vagavaidi i viladi i nagoi 'awalawa Isileli. 22 I viladi i nunagoi Iosefa ma yana kololo fai vala i nogai Akeleasi, tamana Elodi tutulina, i ve-kini 'awalawa Iudia 'waineye. Iosefa kebu nuanuana bei i na mia, nika wata anelose 'enoneganegayega i voneni bega i nago 'atamana Nasaledi 'awalawa Galili bei yadi vanuga i 'iyogona i mia. 23 Nasaledi bei i 'aiyogona i miaga, tamu Yaubada yana tolu'ivona yana vona-vagata Iesu faifaina 'ana mogitana i souyeni i vo,

I na golegoleni taunina tomogo Nasaledi.”

  • S23 Luk 2:39 Ion 1:45-46
Copyright information for `YML