Matthew 20

Vona-awatabai tofolova 'adi tutula faifaina.

Wata vona-awatabaiega Iesu i vonedi i vo, Yaubada yana 'Aila'a 'adi tutula 'ana 'ewa side bani'odi. Tamu tomogo ma yana bakula 'awa'awaiogose i tovoi i nago i lauala yana tofolova i na 'ewadi. Tomotoga 'ifwaidi i veluagadi i vonedi i nogaya wata 'adi tutula i lu'ivona-vagaseni 'waidie i vo, 'Aiata 'aitamogana 'ami tutula lubulubu 'aitamogana,” mulieta i vetunedi i nagoi i na folova. Inala i vagalakama wata i nago 'atamanafouye tomotoga 'ifwaidi i veluagadi i mia-maimaiga bega i vonedi i vo, 'Omi wata 'wa na nagoi 'wa na folova yaku bakule, i na 'a'ava a na tutulimi tutula mogitana bani'odi. I nagoi i folofolova, mulieta 'aiata 'ana utukamwane wata lavilavie 'ifwaidi i veluagadi i 'ewadi. Lavilaviogose wata i nago 'atamanafouye, 'ifwaidi i veluagadi i tovi-maimaiga bega i velutoliedi i vo, Awale 'wa mia-maimaiga, kebu tamu ava'ai 'asiau 'wa da 'i'idewaiga?” Tomotoganidi i vo, Tamu aitoi i da 'ewamana, 'waineye 'a da folova, fai kebu, bega 'a miamiani.” Tonibakula i vonedi i vo, A nuani 'omi wata 'wa na nagoi 'wa na folova yaku bakule.”

'Akonadi sai'afoga i na dudubali, tonibakula tofolova 'adi to'isave'avina i voneni i vo, Tofolova 'u na goledi 'u na tutulidi, nagami egavo i vemuli 'u na tutulidi, i na nagoga egavo nagami a 'ewadiga i na vemuli.” Tofolovanidi lavilaviogose i 'ewadiga 'adi tutula i veledi, lubulubu 'aitamogana. 10 We'e kumanidiavo 'awa'awaiogose i 'ewadiga i 'iseni yadi nuanua i vo, Tovemuli i folova tutuya 'ale'usana siwe lubulubu 'aitamogana i 'ewai, we'e 'ima 'aiata matatabuna 'a folovaga 'ako bwaikina 'a na 'ewai.” Siwe wata i tutulidi lubulubu 'aitamogana 'aitamogana. 11 'Adi tutula i 'ewa'a'avana, i vebonavoluvolu tonibakula 'waineye i vo, Vevemulidi i folova 'awasasa 'aitamogana, we'e 'ima 'aiata matatabuna a folova inala bwaikina 'waineye, awale taiadi 'ama tutula i vesala?” 13 Tonibakula tamu iadi i voneni i vo, Iaku, 'u ve'wada a na vonemu. Kebu a da vekaliemiga, 'asiau ta veifufuga 'u nuanuani a vo, Lubulubu 'aitamogana a na velemi,” 'wa nogaya. 14 'Akonadi a velemiga 'asa'aiana 'wa 'ewadi 'wa nagoi yami vanuge. Nuanuaku vevemulidi 'adi tutula wata 'omi 'ami tutula taiadi i na vesala. 15 Yau tauniku yaku mani, yaku 'eba veimea. Kebu yaku nuakalikali mali tomotoga 'waidie faifaina 'wa na ve'unumagigi.” 16 Wata Iesu yana vona i luvaitugani i vo, Egavo 'asiau i vemuliga, 'awaie i na kumeta, we'e egavo 'asiau i kumetaga ma'itufa i na vemuli.”

Iesu yana vona 'ana vetonu yana wafa faifaina.

17 Tutuyanina Iesu i nunago Ielusalema yana tovetutuyamavo 12 i vonedi taiadi tulidie i nagoi i vonedi i vo, A na vonemi, ta nunagoiga Ielusalema bei yau a vetomotogaotoga i na 'etogiluveku tovelomu 'adi to'edakumetavo wata ve'etoboda 'adi tovevo 'waidie i na veimea a na wafa. 19 Mulieta i na 'aniveleneku mali tomotoga taunidi kebu Diu 'waidie, i na sidibidibieku, i na toke i na fitaliku wata i na tutufwaseku 'ai lagalagana 'waineye. 'Aiata 'ana vetonu 'waineye, Yaubada i na sivetovoiku.”

  • S17-18 Mad 16:21, 17:22-23

Iemesa ma taina Ioni inadi yadi velu'ui Iesu 'waineye.

20 Mulieta Sebedi yana vavine ma natudiavo i maia Iesu 'waineye, inadi ma yadi ve'ililibu i 'odu Iesu mataneye i velu'ui Iesu 'waineye natudiavo Iemesa wata Ioni faifaidi. 21 Iesu i velutoliedi i vo, Ava'ai nuanuami?” Vavinenidi i vo, Tutuyanina 'u na ve-Kini nuanuama de'e natukwavonidi 'u na tauyedi tamu 'amu 'atagiega i na miabui, tamu 'amu wamayega i na miabui.” 22 Iesu i vonedi i vo, 'Omi kebu 'wa da venua'ivinaga 'wa vevelu'ui 'waikuye.” I 'a'avana, natudiavo 'waidie i vona-awatabai yana veviga wata yana wafa faifaidi i vo, Sai'afoga veviga 'ana vedi a na yemuyeni, we'e 'omi 'ami 'ailuga 'ami fata vedinina 'wa na yemuyeni?” Yana vona i tutuli i vo, E'e, 'ama fata.” 23 Iesu i vo, 'Wa vonaga mogitana, 'aku vediega 'wa na yemu, siwe miabui 'aku 'atagiega wata 'aku wamayega yau kebu a da veveimeyediga, 'eba miabuinidi egavo Tamaku i venua'ivinediga faifaidi.”

24 Tutuyanina ediavo tovetutuyamavo 'adi 10 Iemesa ma taina inadi yadi velu'ui i 'asetai, 'waidie i kamogala. 25 Begaidi Iesu matatabudi i va'augidi i vonedi i vo, 'Akonadi 'wa 'asetai toveimea bwaikaotogidi wata to'edakumetavo yadi veimea toketokedi 'waidiega tomotoga i veveimeyedi. 26 We'e 'omi kebu bani'odi 'wa na munega. 'Ai'edi aitoi 'waimiega nuanuana i na vetomogo-bwaika, nagami i na vetofolova enavo 'waidie bani'odi tamu kwamana. 27 We'e 'ai'edi aitoi nuanuana i na veto'edakumeta 'waimie nagami i na vetofolova-maimaiga 'waimie. 28 Yau a vetomotogaotoga 'wa na vetutuyameku. Yau a maiga, kebu a da vo, Tomotoga 'wa na foloveku,” we'e mogitana a mai a na vetofolova tomotoga faifaimi, wata yawaiku a na tauyeni tomotoga fuemi a na tuveobumi sakona 'waidiega.”

  • S22 Mad 26:39S25-27 Luk 22:25-26S28 Luk 22:27 Fil 2:7

Tomatasako 'adi 'ailuga Iesu i 'ive'atumaidi.

29 Iesu ma enavo 'atamana Ieliko 'wainega i tautauya, 'aila'a bwaikina mulineye i nagoi. 30 We'e tomatasako 'adi 'ailuga 'edeye i miamiani nika i nogai i le'wa i nunago, bega i vegolegole i vo, 'Auvea, 'omu Yaubada 'ana Venua'ivina Kini Devida tubuna, 'u da 'isanuakalikaliema.” 31 'Aila'a i nogai i yagaidi i vo, 'Wa ve'wada,” nika tomatasakonidi i toke i vegolegole i vo, 'Auvea, 'omu Yaubada 'ana Venua'ivina Kini Devida tubuna, 'u da 'isanuakalikaliema.” 32 Iesu i tovoi i goledi i maia i velutoliedi i vo, Ava'ai nuanuami a na 'idewai?” 33 I vo, 'Auvea, nuanuama matama 'u na siayegidi.” 34 Iesu i 'isanuakalikaliedi matadi i 'abitonovidi, nika i 'aniayegidi Iesu mulineye i nagoi.

  • S30 Mad 9:27
Copyright information for `YML