Matthew 21

Iesu i luku Ielusalema.

Iesu ma yana tovetutuyamavo i nunagoi Ielusalema i le'wai 'atamana Bedifegi, 'Oya Olive 'waineye. 'Atamananina kebu 'ani'iega Ielusalema 'wainega. Bei Iesu tovetutuyamavo 'adi 'ailuga i vonedi i na kumeta wata i vo, 'Atamana debanagomiega 'waineye 'wa na nagoi, tutuyanina 'wa na sousouyemi 'aisaya doniki ma natudi 'wa na 'isedi tamu vanuga 'waineye i luifwedi i tovotovoi. 'Wa na yavudi 'wa na miedi 'waikuye. 'Ai'edi tamu aitoi i na vo, Awale 'wa yavuyavudi,” side bani'odi 'wa na voneyedi 'wa na vo, 'Auvea nuanuana,” nika i na tauyedi.” Iesu nuanuana doniki ma natudi i na miedi 'waineye nika tamu Yaubada yana tolu'ivona yana vona-vagata 'ana mogitana i na souyeni. Basenadiotoga i kilumi Yaubada 'ana Venua'ivina faifaina i vo,

Ielusalema
'Ana mogitana Saioni, Ielusalema tamu 'ana wagava.
'ana tomotoga 'wa na vonedi 'wa na vo,

'Akonadi yami Kini i viwai 'waimie,

Taunina tonuaobu, doniki kwavuneye i laka,

E'e, mogitana ma yana nuaobu doniki tubuvauvauna 'waineye i dodoga.”

Bega tovetutuyamavo 'adi 'ailuga i kumeta Iesu yana nuanua i 'idewai, donikinidi ma natudi i miedi 'adi kalekoyega kwavudie i yatodi bega Iesu i laka doniki tubuvauvauna kwavuneye. 'Aila'a bwaikina ma yadi ve'ililibu yana 'eda i 'ivivigavuya 'adi kalekoyega wata welavi lukudiega. Tokumeta wata tovemuli i vegolegole i vo,

Kaiwa, kaiwa,
'Ana mogitana Osana, me Diu bonadiega.


Yaubada 'ana Venua'ivina Kini Devida tubuna 'waineye ta na vekaiwa.

'Auvea 'ana wagavayega i mimai,

Wata ma yana nuakalikali i na vevesauluva 'atumaina 'waineye,

Bega Yaubada tabwaotogineye ta na subisubiai.”

10 Tutuyanina Iesu i luku Ielusalema fuedi i gagali i vo, Aitoi tomotogaga?” 11 Ediavo 'ifwaidi i vo, Taunina tamu Yaubada yana tolu'ivona 'ana wagava Iesu, Nasalediega 'awalawa Galili nageneye.

  • S5 Sek 9:9S9 Same 118:26

Iesu i luku vanuga 'eba velu'ui 'waineye.

12 Iesu i luku vanuga 'eba velu'ui nageneye i 'isedi tokimwane wata tovekimwane matatabudi i sogiedi i obu, mani tulina tulina 'adi tosivedavedamana
Me Loma yadi mani kebu 'ana fata 'wainega i na 'anivelena-maima ga, bega i sisivedamana nuanuadi me Diu yadi mani.
yadi talalia i tutuviladi we'e bunebune 'eba velomu faifaidi 'adi tovekimwane yadi 'eba miabui i tutufelefeledi.
13 I vonedi i vo, Basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki 'waineye, Yaubada i vo,

Yaku vanuga 'ana wagava vanuga 'eba velu'ui tomotoga faifaidi,”

We'e 'omi 'wa sivilai, tovainago yadi 'eba giva.”

14 I 'a'avana, mulieta tomatasako wata 'agedi sinunumidi i maia vanuga 'eba velu'ui nageneye, Iesu i 'ive'atumaidi. 15 Tovelomu 'adi to'edakumetavo wata ve'etoboda 'adi tovevo 'eba nua'ewa toketokedi Iesu i 'i'idewadi i 'isedi, wata i nogai vanuga 'eba velu'ui nageneye yavayavava i vegolegole i vo, Yaubada 'ana Venua'ivina, Kini Devida tubuna ta na subiai.” Naninidi i 'isedi wata i nogaidi begaidi ma yadi kamogala i velutolieni i vo, Yavayavavanidi bonadi 'u nogai?” Iesu i vo, E'e, mogitana a nogai. We'e 'omi Yaubada yana Buki nageneye vona de'e 'wa da vo kebu 'wa da lu'iawawaiga i vona Yaubada 'waineye i vo,

Yavayavava tulaidi, wata mwedamwedalidi 'u 'alaveleveledi,

'Waidiega 'amu subia 'u veveluagai.”

17 Iesu i vona'a'ava, i 'iawedi i nago 'atamana Bedani, bei i 'eno.

  • S13 Ais 56:7S16 Same 8:2

Iesu yana voneye 'ala'ai i bwavu-matayo'o.

18 I 'atai Bedaniega i vilai i mimai Iesu i lase. 19 'Ala'ai i 'iseni 'eda lilivaneye i vo 'ako, Ma vuagina,” siwe i nago i 'iseni tolobwa'avana. Welavinina 'waineye i vona i vo, 'Omu 'asa'aiana, kebu wata 'u na vuavuaga,” nika 'ala'ai i bwavu-matayo'o.

20 Tovetutuyamavo i 'iseni nuadi i voganidi i vo, Bani'odi i munega i bwavu-matayo'o?” 21 Iesu yadi velutoli i tutuli i vo, A vona mogitana 'waimie, 'ai'edi kebu ma yami venuanaluga 'wa na vetumaganamo, yau 'ala'ai 'waineye a 'idewaiga, 'omi wata bani'odi 'wa na 'idewai. Kebu de'e bani'odi 'aisena, siwe wata 'ami fata de'e 'Oya Olive 'wa na voneni 'wa na vo, 'U tovoi, 'u obu eyage,” nika i na obu. 22 'Ai'edi ma yami vetumagana 'wa na vevelu'uiga, 'ana fata naninidi nuanuami 'wa na veluagadi.”

  • S21 Luk 17:6S22 Mad 7:7 Ion 14:13-14

I velutolieni Iesu yana veimea lamuna.

23 Iesu i maiga Ielusalema, i luku vanuga 'eba velu'ui nageneye, tomotoga 'waidie i ve. Tovelomu 'adi to'edakumetavo wata me Diu to'edakumetavo 'au'auveadi i maia Iesu i velutolieni i vo, Nuanuama 'a na 'asetai aitoi i vetunemu bega naninidi 'u 'i'idewadi 'alo aitoi veimea i velemu?” 24 Iesu i vo, Nuanuaku tamu velutoli a na velemi, 'ai'edi yaku velutoli 'wa na tutula-'atumaiaga a na vonemi yau aitoi veimea i veleku nani de'e a 'i'idewadi. 25 'Wa da nuani, Ioni Tobafitaiso aitoi veimea i veleni bega tomotoga i bafitaisodi? Yaubada 'alo tomotoga?”

To'edakumetanidi 'aise'avadi i veifufu i vo, Bani'odi ta na voneyedi? 'Ai'edi ta na vo, Yaubada veimea Ioni i veleni,” 'ako i na vo, Vetuma awale kebu Ioni yana vona 'wa da vetumaganeni?”
26 Wata 'ai'edi ta na vo, Tomotoga veimea Ioni i veleni,” bola vita ta na veluagai 'aila'a 'waidiega fai i nuani Ioni taunina tamu Yaubada yana tolu'ivona.” 27 Begaidi Iesu yana velutoli i tutuli i vo, 'Ima kebu 'a da 'asetaiga aitoi veimea i veleni Ioni.” Iesu i vonedi i vo, Yau wata kebu a na vonemiga aitoi veimea i veleku bega naninidi a 'i'idewadi.”

  • S23 Ion 2:18S26 Mad 21:46

Tovematayakayaka yadi luku Yaubada yana 'Aila'a 'waineye 'ana vona-awatabai.

28 Wata to'edakumetanidi i vonedi i vo, 'Omi 'wa na nuani, tamu tomogo natunavo iavetadi 'adi 'ailuga. Tulaina i voneni i vo, Natuku, nuanuaku 'asiau bakule 'u na folova.” 29 Siwe natuna i vo, Yau a baila,” mulieta i nuanua kebu'ega i nago i folova.

30 Wata tamadi i nago natuna bwasiona i voneni i vo, 'Omu nuanuaku 'u na nago bakule 'u na folova. Natunanina i nogayeni i vo, 'Atumaina 'auvea, a na nago,” siwe kebu i da nagoga.

31 Bega Iesu to'edakumetanidi i velutoliedi i vo, Aitoi mogitana tamadi yana nuanua i 'idewai?” Yana velutoli i tutuli i vo, Tulaina.” Iesu i vonedi i vo, A vona mogitana 'waimie, takesi 'ana tolaugogona vivinagodi wata vevine toalagogona ma'itufa i lukuluku Yaubada yana 'Aila'a 'waineye we'e 'omi voke kebu. 32 Tomotoganidi nagami tosakona siwe i nuaviladi kwamananina tulaina bani'odi, Tamada yana nuanua i 'idewadi, we'e 'omi kwamana bwasiona yana sauluva 'wa salai. Ioni Tobafitaiso i mai Yaubada yana 'eda'eda tonovidi i vemiga, 'wa nogayenimo siwe kebu 'wa da 'idewadi. Tomotoganidi yadi sauluva sakoidi ma yadi vetumagana i nuaviladi Yaubada yana nuanua i 'i'idewadi, we'e 'omi yadi nuavilana 'wa 'iseni siwe kebu 'wa da vo, 'A na nuavilama.”

  • S32 Luk 7:29-30

Tofolova sakoidi 'adi vona-awatabai.

33 Wata to'edakumetanidi 'waidie Iesu i vona i vo, De'e tamu vona-awatabai. Tamu tomogo kalefa talagina i yatoi wata i kalieni. Vuagina 'ana 'eba vatanitani i 'idewai wata kileu i didigi, tabwaneye 'eba 'atu'ai i yogoni. Mulieta tomotoga 'ifwaidi nimadie i yatoi i na 'isave'avini, i 'a'avana nika i tauya i nago 'ani'ie.

34 Tutuyanina i kumaga, tonibakula 'ifwaidi yana tofolovavo i vonedi i nago yana bakula 'ana to'isave'avinavo 'waidiega vuaga 'ifwaidi i na miedi faifaina. 35 To'isave'avinanidi yana tofolova i 'ive'avinidi, tamu i nikeimo, tamu i nikei i wafa, wata tamu i lukileuya i wafa. 36 Mulieta tonibakulanina tofolovavo fuedi i vetunedi wata bani'odi i munegidi.

37 'Eba ve'a'avaotoga taunina natuna i vetunei i vona i vo, De'e natuku, i na ve'ililibuyeni.” 38 Siwe tutuyanina to'isave'avinanidi i 'iseni i mimai 'aise'avadi i vo, Natunanina 'awaie de'e bakula i na veimeyeni, bega 'wa maia ta na luvewafai matatabuna ta na 'ewai.” 39 Bega i 'ive'avini i taweni i obu kalimulie, bei i luvewafai.” 40 Mulieta Iesu me Diu to'edakumetavo i velutoliedi i vo, 'Wa da nuani, tutuyanina tonibakula i na maiga, to'isave'avinanidi bani'odi i na munegidi?” 41 Yana velutoli i tutuli i vo, 'A nuani tosakonanidi i na nikedi i na wafa, mulieta tomotoga 'ifwaidi i na vonedi i na veto'isave'avina bega tutuyanina i na kumakumaga vuaga i na 'a'anivelenedi 'waineye.”

42 Wata Iesu i vonedi i vo, 'Omi me Diu yama to'edakumetavo, siwe yami veto'isave'avina Yaubada yana 'Aila'a 'waineye i na elomi mali tomotoga i na veledi. Taunidi i na veto'isave'avina Yaubada yana 'Aila'a 'waineye, yadi sauluva 'atumaidi bani'odi vuaga.” Wata Iesu Yaubada yana Vona i sivemageseni tomotoga i vedumwe'ai'aieniga faifaina i vo,

To'aiyogona folova tamu i 'iseni siwe i baileni,

Folovanina taunina 'unututu.

Yada 'Auvea Yaubada folovanina i vetovoi-vaitugani,

'Ana 'isa 'waideye 'eba nua'ewa.”

[
44 Egavo i na tayaidi i na be'u folovanina tabwaneye i na tudabedabedi, wata 'ai'edi folovanina i na 'anifoia tomotoga tabwadie i na tukudakudadi i na vefwayafwaya.” ]

45 Tovelomu 'adi to'edakumetavo wata Diu totafalolo Falisi Iesu yana vona i nogai i 'asetai 'adi vona-awatabai, taunidi bani'odi to'aiyogonanidi wata to'isave'avinavo sakoidi. 46 Igodi nuanuadi i da 'ive'avini siwe tomotoga i kololoyedi fai i vo, Taunina tamu Yaubada yana tolu'ivona.”

  • S39 Ibu 13:12S42 Same 118:22-23 1 Fit 2:6-8
Copyright information for `YML