Matthew 22

Vona-awatabai taunidi Yaubada i tayegidiga faifaidi.

Wata Iesu i ve tomotoga 'waidie vona-awatabaiega i vo, Tomotoga yadi luku Yaubada yana 'Aila'a 'waineye side bani'odi. Tamu toveimea bwaikina natuna iavetana yana nagi 'ana sakali i 'idewai. I 'idewadewa i 'a'avana yana tofolovavo i vonedi i vo, 'Wa na nagoi tomotoganidi a tayegidiga, 'wa na vonedi i na maia.” I nagoi i vonevonediga nika i baila. Mulieta toveimeanina yana tofolovavo 'ifwaidi i vonedi i vo, Tomotoganidi a vonedi i bailaga, wata 'wa na vonedi 'wa na vo, Bulumakau veve'anidi wata 'ifwaidi 'aisaya 'akonadi i lalamidi wata nani matatabuna i 'idewadi i lulukamata. 'Wa na maia sakalinina 'waineye.” Siwe wata i baila i nagoi taunidi yadi nuanua 'waidie. Tamu i nago yana bakule, tamu i nago yana sitoa 'waineye, we'e 'ifwaidi toveimea yana tofolovavo i 'ive'avinidi i nikedi i wafa. Toveimeanina vala i nogai i nuasako bwaikina, bega yana tolugaviavo i vonedi i nagoi to'ainikenidi i luvewafadi wata yadi 'atamana i kabuni.

I 'a'avana toveimeanina yana tofolovavo i goleva'augidi i vonedi i vo, 'Ani'ani 'akonadi a 'idewadewa i lulukamata, siwe tomotoganidi a vonediga i baila, taunidi yadi nuanua i ve'etobodedi. Tutuya de'e 'wa na nagoiga 'atamana bwaikina 'waineye bei egavo 'wa na veluagadiga 'wa na vonedi i na maia yaku sakali 'waineye i na 'ani.” 10 Bega tofolovavo i nagoi 'atamane tomotoga fuedi i veluagadi, yadi sauluva 'atumaidi 'alo sakoidi matatabudi i vonedi i maia bega toveimeanina yana vanuga bwaikina i veadagi.

11 Tomotoganidi i lukulukuga vanuge, nagi 'ana kaleko i veleveledi bega i vavaigavu, mulieta toveimeanina i mai i na 'isedi. Tamu tomogo i 'iseni, nagi 'ana kaleko kebu i da vigavuyeni bega i velutolieni i vo, Iaku, 'omu kebu nagi 'ana kaleko 'u da vigavuyeni, awale 'u lukuma?” Tomogonina kebu tamu ava'ai i da voneyeniga.

13 Bega toveimeanina yana tofolovavo i vonedi i vo, Nimana wata 'agena 'wa yogonidi 'wa taweni i na obu dudubale, bei i na 'we'we'wela wata maigina i na yuyuyuya fai veviga bwaikina.”

14 Iesu yana vona i ve'a'avai i vo, Yaubada tomotoga fuedi i goledi, nagediega 'adi 'aivia bani'odi i venua'ivinedi we'e fuedi i baila.”

  • S13 Luk 13:28

Takesi 'ana yato faifaina Iesu i velutolieni.

15 Totafalolo Falisi Iesu yana vona i nogai bega i nagoi 'aise'avadi i veifufu, nuanuadi i na velutolieni bonana i na nogai 'ai'edi i na vekali 'adi fata i na 'ive'avini. 16 Bega yadi tomotoga wata 'ifwaidi Elodi yana tomotoga i vetunedi i maia Iesu 'waineye i velutoli i vo, Tove, yamu sauluva tonovidi, kebu 'u da vevekaliga. 'A 'asetamu tomotoga toketokedi kebu 'u da kololoyediga 'u lulumatanidi, we'e tomotoga sakoidi kebu 'u da vivieyediga, siwe 'u veve mogitana Yaubada yana nuanua tomotoga 'waimeye. 17 'U da nuani, i lubwaineda 'ida me Diu ta na takesi Loma yadi toveimea bwaikina Sisa 'waineye 'alo kebu? Nuanuama 'a na 'asetai.”

18 Iesu yadi nuanua sakoina i 'asetai begaidi i vonedi i vo, 'Omi tovekali, awale igodi 'wa sisiloloku. 19 Maninina 'wainega ta yatoyato takesi, 'wa na mieni ta na 'iseni.” Maninina i mieni i 'iseni i velutoliedi i vo, De'e mani 'waineye, aitoi 'anununa wata 'ana wagava?” 21 I vo, Sisa.” Bega Iesu i vonedi i vo, Vetuma 'ai'edi ava'ai Sisa faifaina, 'wa na 'aniveleneni 'waineye, we'e ava'ai Yaubada faifaina, wata 'wa na 'aniveleneni 'waineye.” 22 Iesu yana vona i nogai, nuadi i voganidi 'asa'aiana i 'iawenimo.

  • S21 Lom 13:7

Yawasa-vaitugana 'ana velutoli.

23 'Aiatanina 'waineye, 'ifwaidi Diu totafalolo 'adi wagava Sadusi i maia Iesu 'waineye. Taunidi tovona igodina tomotoga kebu i na yawasa-vaitugana. 24 Tomotoganidi Iesu i velutolieni i vo, Tove, basenadiotoga Mosese yada veimea i kilumi i vo, 'Ai'edi tamu tomogo i na wafaga siwe kebu natunavoga, 'wabulina taina i na nagidi bega kwakwama i na vetubugidi tatana 'ana wagava wata 'ana wauma faifaidi.” 25 We'e 'ima basenadi yama 'atamana 'waineye tamu tomogo ma tainavo 'adi 'aila'a 7, tulaiotogina i nagi kebu tamu natunaga i wafa. 'Wabula yadi bwa i nagia. 26 Wata i wafa, 'adi vetonu yadi bwa i nagidi, i nagoga taidiavo matatabudi 'wabulanidi taiadi i nagi. 27 Mulieta 'eba ve'a'ava 'waineye vavine yawaidi i 'a'ava. 28 'Omi 'wa vonaga 'awaie towafa matatabudi i na yawasa-vaitugana, 'aiatanina 'waineye aitoi mogitana yana vavine fai matatabudi taiadi i nagi?”

29 Iesu yadi velutoli i tutuli i vo, 'Omi 'wa vekali mogitana fai Yaubada yana Buki wata yana toketokena 'wa bavuyedi. 30 Tutuyanina towafa i na yawasa-vaitugana, yadi sauluva bani'odi anelose, nagi kebu. 31 'Omi yami vona 'ana nogaya 'wa vo, Towafa kebu i na tovoi-vaitugana,” siwe a na vonemi. 'Ai'edi Mosese 'ana kilukiluma 'wa da lu'iawawa-dewai 'wa da 'iseni Yaubada i vonavona 'waimie yawasa-vaitugana faifaina i vo, Yau Ebelamo, Aisake, wata Iakobo yadi Yaubada.” De'e bani'odi Yaubada i voneyediga fai tomotoganidi basenadiotoga i wafa siwe 'asiau ma yawaidi taiadi i miamiani. Begaidi ta na 'asetai egavo 'akonadi i wafa 'asiau ma yawaidi i miamiani, kebu tamu aitoi wafawafanaga Yaubada mataneye.” 33 Tutuyanina 'aila'a Iesu yana ve i nogai nuadi i voganidi.

  • S23 Fol 23:8S24 VeL 25:5S32 Sou 3:6

Veimea bwaikaotogina.

34 Totafalolo Sadusi yadi velutoli Iesu i tutula-'atumaia bega kebu nuanuadi wata i na veifufu. Tutuyanina totafalolo Falisi i nogai, i va'auta iadi tamu i venua'ivineni, taunina ve'etoboda 'adi tove, i vetunei Iesu 'waineye. Nuanuadi i na velutolieni bonana i na nogai 'ai'edi i na vekali 'adi fata i na 'ive'avini. 36 I velutolieni i vo, Tove, veimeanidi Mosese 'wainega i maiga, ava'ai veimeaga bwaikaotogina?” 37 Yana velutoli Iesu i tutuli i vo, 'Auvea yami Yaubada 'wa na nuakalikalieni mogitana nuamiega, 'anu'anunumiega, wata yami nuanua 'waidiega.” 38 'Asa'aiana veimeanina bwaikaotogina wata kumekumetana. 39 We'e 'ana veluga wata bwaikaotogina, emiavo 'wa na nuakalikaliedi taunimi 'ami nuakalikali bani'odi. 40 Veimea matatabuna i maiga Mosese 'wainega, wata Yaubada yana tolu'ivonavo yadi vona matatabuna, lamudi side veimeanidi 'ailuga.”

  • S37 VeL 6:5S39-40 Vei 19:18 Lom 13:9-10 Gal 5:14

Velutoli Yaubada 'ana Venua'ivina faifaina.

41 Mulieta totafalolo Falisi i maia Iesu 'waineye i velutoliedi i vo, 'Omi 'wa da nuaniga, Keliso kumanina Yaubada 'ana Venua'ivina tubuna aitoi?” Yana velutoli i tutuli i vo, Kini Devida.” 43 Iesu i vo, Tubunamona siwe awale 'Anu'anunu 'Atumaina Devida i tolivetonoveni bega i ve'awa-Toveimea 'waineye? Basenadiotoga i vo,

44 Yaubada i vona 'aku Toveimea 'waineye, i vo,

Veimea a velemuga bega 'u na miabui 'aku 'atagiega,

I na nagoga 'amu gaviavo a na leodi bega 'u na veveimeyedi.”

45 Keliso mogitana Devida 'ana wauma 'wainega i souyeni, siwe i vebwaika-'iaweni Devida, faifainanina Devida i ve'awa-Toveimea Keliso 'waineye.” 46 Kebu tamu aitoi 'ana fata Iesu yana vona i na tutuli, i ve'wadamo, wata 'awaie kebu i na vevelutolieniga fai i kololoyeni.

  • S44 Same 110:1 Fol 2:34-35
Copyright information for `YML