Matthew 23

Iesu i matakia ve'etoboda 'adi tove wata Falisi faifaidi.

Mulieta Iesu i veifufu 'aila'a wata yana tovetutuyamavo 'waidie. I vo, Ve'etoboda 'adi tovevo wata totafalolo Falisi veimeanidi i maiaga Mosese 'wainega 'adi tokiavemageta. Fai taunidi Mosese tutulina bonadi matatabuna 'wa na nogaidi wata 'wa na vevematayakayaka, siwe yadi sauluva kebu 'wa na vetutuyamediga fai nani fuedi i tatalabodedi siwe wata i 'i'idewadi. Yadi ve wata ve'etoboda vitadi, 'wa da vo venuana vitadi i da veve'ewami, siwe kebu tamu sai'afo i da 'ivaisemi bega veimeanidi 'wa na 'idewadi.

Nani fuedi i 'i'idewadi tomotoga matadie, nuanuadi i na 'ise'isedi 'adi subia faifaina. Tamu veimea i ve'ililibuyeniga side. Yaubada yana Vona 'ifwaidi i kilukilumidi i dodogidi didiwaka 'waidie, debadie wata nimadie i yogoyogonedi i yabeyabedi. Nuanuadi didiwaka bwaikidi bega fuedi i na 'ise'isedi. Wata 'adi kaleko i lulumanamanawedi velu'ui faifaina nuanuadi tomotoga i na subisubiadi. Sakali 'waidie nuanuadi i na mimiabui ma 'adi wagava taiadi, wata me Diu yada 'eba miava'auta 'waidie i mimiabui to'edakumetavo taiadi. Yadi nuanua bwaikina tomotoga ma yadi ve'ililibu i na vevekaiwa 'waidie 'atamanafouye, wata i na ve'awa-tove 'waidie.

Kebu i da lubwainemi tomotoga i na ve'awa-tove 'waimie fai ma fuemie Yaubada natunavo wata yami 'Auvea 'aitamogana. Tamami 'aiseotogina abame i miamia, begaidi kebu tamu aitoi 'ana wagava 'wa na silakai 'waineye 'wa na vonavona 'wa na vo, Tamada.” 10 Wata kebu i da lubwainemi tamu aitoi ma yana subia i na golegolemi i na vo, Tove,” fai yami Tove 'aitamogana Keliso, kumaniku Yaubada 'ana Venua'ivina. 11 Aitoi 'ana wagava bwaikina 'waimiega, i lubwaineni ma yana nuaobu i na vetofolova 'waimie. 12 Aitoi taunina i na awa'ai'aiaga, 'awaie Yaubada i na kiaobuyeni, we'e aitoi taunina tonuaobu 'awaie Yaubada i na kialakai.

  • S5 Mad 6:1 Sou 13:9S11 Mak 9:35 Luk 22:26
  • S12 Voa 29:23 Luk 18:14

Me Diu to'edakumetavo Iesu i awavesakoyedi.

13 'Omi ve'etoboda 'adi tovevo wata totafalolo Falisi, nuakalikalimi. 'Omi tovekali. Egavo nuanuadi i na luku Yaubada yana 'Aila'a 'waineye bega i na veveimeyedi, siwe 'omi yadi 'eda 'wa ve'etobodai. 'Omi kebu nuanuami 'wa na lukuga 'wa baila, we'e egavo nuanuadi i na luku siwe 'wa tovibodedi. [ 14 'Omi ve'etoboda 'adi tovevo wata totafalolo Falisi, nuakalikalimi. 'Omi tovekali. Vekaliega 'wabu'wabulavo yadi vanuga 'wa eloelodi wata 'wa vevelu'ui manamanawedi 'ami subia faifaina. Yami sauluvanidi sakoidi faifaidi vematavuloga bwaikaotogina 'wa na veluagai.]

15 'Omi ve'etoboda 'adi tovevo wata totafalolo Falisi, nuakalikalimi.'Omi tovekali. Fwayefwayeamo wata eyageamo 'wa nunagoi 'ani'ie bega 'ai'edi tamu tomotoga 'wa na veluagai 'wa 'ewa'ewai i na vetovetutuyama 'waimie wata yami sauluva i na vetutuyamedi. 'Wa veve 'waineye mulieta yana sakona 'omi yami sakona i na vebwaika-'iawedi. Ma fuemie vita 'wa na veluagai 'ai-'ala'alase, siwe yami tovetutuyamavo 'adi vita 'wa da vo i da luvelugai.”

16 Wata Iesu to'edakumetanidi i awavesakoyedi fai nani 'atumaidi wata bwaikidi i baila, nuanuadi nani-'avo'avovo bega i vonedi i vo, 'Omi to'edakumetanimi matami 'uludi, nuakalikalimi. Fai 'wa veve 'wa vo, 'Ai'edi aitoi nuanuana yana vona'awaufaufa i na kiavetoketokei bega i na vo, A vona'awaufaufa Yaubada yana vanuga 'eba velu'ui 'wainega,” 'omi 'wa vo, 'Ana fata yana vona'awaufaufanina i na geuya.” We'e 'ai'edi i na vo, A vona'awaufaufa vanuga 'eba velu'ui 'ana vaigavu 'waidiega,” 'omi 'wa vo, Yana vona'awaufaufanina fa'alina, kebu 'ana fata i na geuya.” 17 'Omi 'wava'wavami, matami 'uludi. Ava'ai bwaikina? Vaigavu 'alo Yaubada yana vanuga 'eba velu'ui, kumanina vaigavunina i 'ivetabuya.” 18 Wata 'wa veve 'wa vo, 'Ai'edi aitoi nuanuana yana vona'awaufaufa i na kiavetoketokei bega i na vo, A vona'awaufaufa 'eba velomu 'wainega,” 'omi 'wa vo, 'Ana fata yana vona'awaufaufanina i na geuya.” We'e 'ai'edi i na vo, Yaubada 'ana 'anivelena 'eba velomu tabwaneye, 'wainega a vona'awaufaufa,” 'omi 'wa vo, Yana vona'awaufaufanina fa'alina, kebu 'ana fata i na geuya.” 19 'Omi mogitana matami 'uludi. Ava'ai bwaikina? Yaubada 'ana 'anivelena 'alo 'eba velomu, kumanina nuakalikalinina i 'ivetabuya? 20 Bega 'ai'edi tamu tomogo i na vona'awaufaufa 'eba velomu 'wainega, bega 'akonadi nuakalikalinina 'eba velomu tabwaneye taiadi i awavetubamidi. 21 Wata 'ai'edi tamu tomogo i na vona'awaufaufa vanuga 'eba velu'ui 'wainega, 'akonadi Yaubada taiadi i awavetubamidi fai yana 'eba mia. 22 Wata bani'odi 'ai'edi tamu tomogo i na vona'awaufaufa abama 'wainega, 'akonadi Yaubada yana 'eba miabui wata taunina bei i miamiaga taiadi i awavetubamidi.

23 'Omi to'edakumetanimi, nuakalikalimi. 'Omi tovekali. Veimea siaidi 'wa veve'ililibuyedi we'e veimea bwaikidi 'wa baibailedi. 'Ai'edi 'ani'ani 10 'waimie, 'aitamogana 'wainega 'wa na 'anivelena-maimaiga Yaubada 'waineye. Wata nani saiotogidi bani'odi matasilisilili 10, 'aitamogana 'wainega 'wa na 'anivelena-maimaiga Yaubada 'waineye. Bani'odi 'wa na vevesauluvediga 'atumaina, siwe wata veimea bwaikidi 'wa da vematayakeyakedi, bani'odi sauluva tonovidi, 'isanuakalikali wata tutuya fuedi taunimi 'wa da tautauyemi Yaubada 'waineye. Naninidi bwaikidi 'wa da 'i'idewadi wata siaidi taiadi. 24 'Omi to'edakumetanimi, matami 'uludi. Nani siaidi faifaidi 'wa nuanua, we'e nani bwaikidi 'wa vevenuafanidi, yami sauluva bani'odi tamu tomogo 'ana alu'aie nawagala i na obu i na iwayavuleni, we'e maidoga i na yemuyamo.

25 'Omi to'edakumetanimi, nuakalikalimi. 'Omi tovekali. Tomogomi 'wa 'ivivigavudi we'e inagemi vainago 'ana ve'isakololo wata veumokai, yami sauluva bani'odi vedi wata 'aivoe, dumwedi 'wa tamatamadi we'e inagedi yoke 'anikudana. 26 'Omi Falisi, matami 'uludi. Nagami vedi inageneye yoke 'wa na tamai, nika bega wata tomogona vunavunagina.

27 'Omi to'edakumetanimi, nuakalikalimi. 'Omi tovekali. 'Omi bani'odi taumata, tabwana i 'ivivigavuya we'e inagena bokana.

28 'Ami 'isa 'wainega 'wa da vo 'atumaimi, we'e inagemi vekali wata sakona i veadagimi.

  • S22 Mad 5:34S28 Luk 16:15

Iesu i vona-vagata to'edakumeta 'adi vematavuloga faifaina.

29 'Omi to'edakumetanimi, nuakalikalimi. 'Omi tovekali. Basenadiotoga tubumiavo Yaubada yana tolu'ivonavo i luvewafadi. We'e 'omi taumata 'atumaidi 'wa 'idewadi matumatu 'waidie tolu'ivonanidi luludi faifaidi, wata Yaubada yana tomotoga 'atumaidi i wafaga 'adi 'eba nuave'avina 'wa 'ivivigavudi. 30 Wata 'omi 'wa vonavona 'wa vo, 'Ima 'ako basenadi tubumavo taiadi 'a da miamiaga, ava'ai i 'idewaiga 'ako 'aisedi i da 'idewai, bani'odi Yaubada yana tolu'ivonavo i nikedi i wafa.” 31 De'e bani'odi 'wa voneyediga, taunimi 'wa lu'ivoneyemi 'omi to'ainikenidi tubudiavo. 32 Vetuma tubumiavo 'wa na saladiga 'wa 'idewai, Yaubada yana tolu'ivonavo matatabudi 'wa na luvewafadi.

33 'Omi tosakona 'adi 'aila'a, 'o'olo bani'odi. Yami sakonanidi faifaidi Yaubada i na veimea 'wa na luku Vatu'ai Manamanawena 'waineye, siwe kebu 'ami fata 'wainega 'wa na dega. 34 Bega a na vonemi, tolu'ivonavo, to'asetavo wata tovevo a na vevetunedi 'waimie, 'ifwaidi 'wa na nikedi i na wafa, 'ifwaidi 'wa na tutufwasedi 'ai lagalagana 'waidie, 'ifwaidi 'wa na toke 'wa na fitalidi yami 'eba miava'auta 'waidie wata 'wa na lusogi-vuvuedi 'atamana 'aitamogana 'aitamogana 'waidiamo. 35 Begaidi Yaubada yana tomotoga 'atumaidi i luvewafadiga faifaidi, wata taunimi yami sauluvanidi sakoidi faifaidi, 'adi vita matatabuna 'omi 'wa na tovoiedi. Basenadiotoga Keni taina Ebeli kebu yana sakonaga i luvewafai. Bei tubumiavo 'ainike i velamuya i maiga Sekalaia 'waineye, kumanina Belekaia natuna, yami 'aila'a i luvewafai vanuga 'eba velu'ui nageneye, 'eba velomu lilivaneye. 36 A vona mogitana 'waimie, 'adi vematavuloga matatabuna i na mai 'asiau tomotoganimi 'waimie.”

  • S31 Fol 7:52S33 Mad 3:7S34 1 Tes 2:15
  • S35 Nag 4:8 Ibu 11:4

Me Ielusalema faifaidi Iesu i taivonavona.

37 Iesu i taivonavona i vo, Ieu, me Ielusalema, me Ielusalema, Yaubada yana tolu'ivonavo 'wa luvewafadi wata yana tomata'aulelevo i vetunediga 'waimie, 'wa tutuvewafadi kileuyega. Kamukamu natudiavo fafedie i vevedodogidi, wata bani'odi yau, tutuya fuedi igodi a da 'avalamaigimi siwe 'wa baibaileku. 38 Tutuya de'e i na nagoga yami 'atamana i na velovi, we'e yau kebu wata 'wa na 'ise'isekuga i na nagoga mulieta 'wa na vo, Taunina i mai 'Auvea 'ana wagavayega ta na subiai,” nika bei wata 'wa na 'iseku.”

  • S37 Fol 7:59S39 Same 118:26
Copyright information for `YML