Matthew 24

Iesu i veifufu vanuga 'eba velu'ui 'ana geu faifaina.

1Iesu i vona'a'avana i tautauya vanuga 'eba velu'ui 'wainega yana tovetutuyamavo i mai nani 'ifwaidi i 'isediga vanuga 'eba velu'ui 'waineye nuanuadi i na veni. 2Iesu i vonedi i vo, Vanuganina 'wa 'ise'iseniga mogitana 'ana 'isa 'atumaina, siwe 'awaie 'ami gaviavo i na maia matatabuna i na geuya, wata kileunidi bega i bibinaga i na tutuwealidi, matatabuna i na tubakabakaledi.”

  • S2 Luk 19:44

Tutuya vitadi faifaidi Iesu i vona-vagata.

3Mulieta Iesu i nago i laka 'Oya Olive tabwaneye i miabui. Yana tovetutuyamavo i maia 'aise'avadi i velutolieni i vo, Nuanuama 'a na 'asetai no'o vanuga 'eba velu'ui 'ana geu faifaina 'u vonaga, ma'avia, wata ava'ai tugusaga i na vema bega 'a na 'asetai sai'afoga 'u na vilamu 'u na mai, wata fwayafwaya 'ana 'eba ve'a'ava.”

4Iesu i vonedi i vo, 'Wa na 'isa'isa bega kebu tamu aitoi i na vekaliemiga, fai tomotoga fuedi i na mai 'aku wagavayega igodi i na vo, Yau 'asa'aiana Keliso, Yaubada 'ana Venua'ivina.” Yadi vonayega fuedi i na vevekaliedi. 6Lilivamie vetalaga butu'aidi 'wa na noganogaidiga wata 'ani'ieyega vala'avadi, siwe a vovona-vagasemi, kebu nuafoumi i na veviga. Naninidi mogitana i na souyedi we'e fwayafwaya 'ana 'eba ve'a'ava bola. 7'Eba veimea bwaikidi wata 'eba veimea bwaikidi 'ifwaidi taiadi i na vevetalaga, we'e 'awalawa wata 'awalawa 'ifwaidi taiadi i na vevetalaga. 'Awalawa fuedi 'waidie yoyoyo i na yueyue wata i na loka. 8Tutuyanina vavine i na vebutudiga veviga bwaikina i na vebaedi, wata bani'odi naninidi a veifufuyediga tutuyanina i na souyediga veviga wata 'we'wela i na velamu.

9Tomotoga 'aila'a tulina tulina faifaiku i na vedumwe'ai'aiemi, i na 'ive'avinimi i na 'anivelenemi vita 'wa na veveluagadi, mulieta i na luvewafami. 10Fai vita 'wa na veveluagadiga fuedi yadi vetumagana i na mwea i na baileku, ediavo i na vedumwe'ai'aiedi wata i na 'etogiluvedi wafa 'waineye. 11Wata tolu'ivona-vekavekali fuedi i na souyedi tomotoga fuedi i na vekaliedi. 12Sakona i na vebwaika-'afo'afo ma'itufa tomotoga fuedi yadi nuakalikali i na vesiai. 13Siwe egavo i na vetoketoke i na tovotovoi fa'alina i na nagoga tutuya 'eba ve'a'ava 'waineye 'ita'ita'i i na veluagai Yaubada 'wainega.

14Yaku tomotoga Vala 'Atumaina i na lulu'age-vuvueni 'aila'a tulina tulina 'waidie, i na lu'ivona 'waidie Yaubada nuanuana tomotoga fuedi i na luku yana 'Aila'a nageneye bega i na veveimeyedi. De'e Valanina nagami tomotoga matatabudi i na 'aseta, mulieta fwayafwaya 'ana 'eba ve'a'ava.

  • S5 Mad 24:23-24 1 Ion 2:18S9 Mad 10:22 Ion 16:2
  • S11 1 Ion 4:1S14 Mad 28:19

Tamu nani maigikolokololona.

15(Buki tokiluma bonaku, Iesu yana vona de'e 'wa na lu'iawawaiga 'wa na venua'ivineni nika 'wa na 'asetai.) Wata Iesu i vonedi i vo, Bola tamu nani 'wa na 'iseni maigikolokololona vanuga 'eba velu'ui nageneye i na tovotovoi. Naninina faifaina basenadiotoga Yaubada yana tolu'ivona 'ana wagava Daniela i vona-vagata, vonanina Yaubada yana Buki 'waineye i 'eno'eno. 16Tutuyanina tugusanina i na souyeni, egavo i miamiani 'awalawa Iudia nageneye, i lubwainedi i na dega i na nagoi 'oyeye. 17'Ai'edi aitoi masi'edeye i na miamia, kebu 'ana fata i na luku vanuge yana kukua i na 'ewadi i na dega-matayo'o, wata aitoi i nagoga bakule, kebu 'ana fata i na vilai i na mai vanuge 'ana kaleko 'ana 'ewa faifaina. 19Toveinainage wata vauvau nuakalikalidi fai kebu 'adi fata i na dega-matayo'o veviga bwaikina i na veluagai. 20Yaubada 'waineye 'wa na vevelu'ui bega naninina kebu i na sousouyeni toalu'uye 'wei bwaikina 'ana tutuye 'alo 'Aiata Veawai 'waineye. 21Yaubada fwayafwaya i 'idewavauyeni i maiga 'asiau veviga i sousouyedi siwe sai'afo, we'e 'aiatanina 'waineye veviga bwaikaotogina i na souyeni, i na 'a'avana kebu wata bani'odi i na sousouyeni. 22Vitanina de'e 'ana tutuya Yaubada i na 'ive'ale'usai, 'ai'edi kebu, tomotoga i na 'a'ava. Tomotoganidi Yaubada i venua'ivinediga faifaidi i na 'ive'ale'usai bega yadi mia i na ve'atumai.

  • S15 Dan 11:31S21 Dan 12:1

Keliso-vekavekali i na souyedi.

23Tutuyanina 'waineye 'ai'edi aitoi i na vonemi i na vo, Sino'o, Keliso i le'wa,” 'alo i na vo, Side taunina,” kebu bonana 'wa na nogai 'wa na vo 'ako, Mogitana,” fai keliso-vekavekali wata tolu'ivona-vekavekali i na sousouyedi. I na souyediga 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa i na 'i'idewadi, igodi nuanuadi tomotoganidi Yaubada i venua'ivinediga vekaliega nuadi i na 'ewadi. 25Naninidi 'awaie i na souyediga 'akonadi 'wa nogai, a vovona-vagasemi.

26Begaidi 'ai'edi aitoi i na vo, Keliso sino'o, wala'aie,” kebu bei 'wa na nagoga, 'ai'edi i na vo, Keliso side vanuga nageneye,” bonana kebu 'wa na nogaiga. 27Kebu bonadi 'wa na nogaiga fai yau a vetomotogaotoga yaku souyagi 'wa da vo tomuyoana i da kianamali abama matatabuna i da magetai, tomotoga matatabumi 'wa na 'isa'a'avaku.

28'Ai'edi manusibosibo 'wa na 'isedi i na vava'auta bei mogitana tamu nani wafana i 'eno'eno.

  • S24 2 Tes 2:9 Ve 13:13

Iesu yana vila-vaitugana faifaina.

29Tutuyanina vitanina i na 'a'avana nika inala i na lu'waugi, weta'i yana mageta i na 'a'ava, 'ubwana i na avuta abamega, wata nani matatabuna toketokedi abame i na yue. 30Tutuyanina 'waineye tugusa yau a vetomotogaotoga faifaiku i na souyeni abame, we'e fwayefwayeye 'aila'a tulina tulina ma yadi venuafouviga i na 'we'wela fai i na 'iseku yau a vetomotogaotoga abamega a na mimai waowa 'wainega ma yaku toketokena wata ma magetaku mataududulina. 31Evulega butu'aina bwaikina i na yuvei, mulieta yaku anelose a na vetunedi yaku tomotoga vevenua'ivinidi i na va'augidi i na miedi. Tomotoganidi i na miediga fwayafwaya matatabuna 'wainega, inala yana 'eba lakayega wata yana 'eba inivayega, bolimanayega wata yavalatayega.

32Modawa 'wa na nuani. Tutuyanina i na idiaga ta 'asetai 'aisaya i veyafa. 33Wata bani'odi 'ai'edi tugusanidi a voneyediga 'wa na 'isedi, 'wa na 'asetai yaku souyagi 'akonadi i le'wale'wa. 34A vona mogitana 'waimie, tutuya de'e 'ana tomotoga bola i na miamiani naninidi matatabuna i na souyedi. 35Abama wata fwayafwaya 'awaie i na 'a'ava, we'e yaku vona kebu tamu sai'afo i na 'a'ava, i na 'eno-vagata.”

  • S29 2 Fit 3:10 Ve 6:12-13S30 Ve 1:7 Mad 26:64
  • S31 1 Kol 15:52 1 Tes 4:16

Iesu yana mai-vaitugana 'ana tutuya kebu tamu aitoi i da 'asetaiga.

36Wata Iesu i vonedi i vo, Yaku mai-vaitugana kebu tamu aitoi i da 'asetaiga, ava'ai 'aiataga 'alo ava'ai 'awasasaga 'waineye a na vilaku. Anelose abame kebu i da 'asetaiga, 'alo yau, kumaniku a vetomotogaotoga, Tamaku 'aiseotogina i 'asetai. 37Yaku mai-vaitugana 'waineye tomotoga yadi sauluva bani'odi Noa yana tutuye tomotoganidi. 38Basenadiotoga Noa yana tutuye tomotoga i nunuatavutavuna, 'ani'ava, yemu'ava, nagi'ava, ava'ai i sousouyediga tomotoganidi kebu i da 'asetaiga, nika Noa i dodoga yana wakeye mwai bwaikina i ula tomotoganidi matatabudi i ve'alawafawafa. Yau a vetomotogaotoga yaku mai-vaitugana wata bani'odi. 40Tutuyanina 'waineye tomotoga 'adi 'ailuga i na folofolova bakule, tamu i na 'ewai i na naweni, we'e tamu i na baileni. 41Vevine 'adi 'ailuga 'ani'ani i na 'i'idewadewa, tamu i na 'ewadi i na nawedi, we'e tamu i na bailedi.

42Begaidi 'wa na miamia 'wa na 'isa'isa fai yau 'ami Toveimea yaku souyagi 'ana tutuya kebu 'wa da 'asetaiga. 43'Wa na nuani. Tamu tomogo tovainago yana mai 'ana tutuya i da 'asetaiga, i da 'isa'isa bega tovainagonina kebu 'ana fata i na luku yana vanuge. 44'Omi wata bani'odi 'wa na 'isa'isa fai 'aiatanina 'waineye 'wa na vo, Kebu i na maiga,” yau a vetomotogaotoga bei a na le'wa.

  • S36 Fol 1:7 1 Tes 5:1-2S37 Nag 6:5-8S39 Nag 7:6-23
  • S42 Mad 25:13S43 Ve 3:3

Vona-awatabai Iesu yana mai wata tofolova 'adi tutula 'ana 'ewa faifaidi.

45A na vonemi tofolova 'atumaina, kumanina ma yana 'aseta wata ma 'ana vetumagana. 'Ana toveimea i voneni yana tofolovavo 'ifwaidi i na 'i'isave'avinidi wata 'adi'adi i na veleveledi 'aiata 'aitamogana 'aitamogana mulieta i tauya. 46Tutuyanina 'ana toveimea i na vilai i na mai, 'ai'edi i na vematayakayaka folovanidi i na folofolovidi 'eba sosoana bwaikina tofolovanina 'waineye. 47A vona mogitana 'waimie, 'ana toveimea i na voneni yana vanuga wata yana kukua matatabuna 'adi to'isave'avina.

48We'e 'ai'edi tofolova sakoina, bola yana nuanua i na vo, 'Aku toveimea bola, kebu i na mai-matayo'oga,” bega enavo tofolova i na nikenikedi we'e mali tomotoga sakoidi taiadi i na 'ani'ani wata ufa toketokena i na yemuyemu bega ma fuedie nuadi i na lugaugaudi. 50Bani'odi i na vevesauluvediga tamu tutuya tofolovanina kebu i da 'asetaiga yana toveimea i na mai yawaina i na velovogi. 51I na toke i na nikei yana sauluvanina sakoina faifaina mulieta 'eba veviga bwaikina 'waineye i na yatoi, tovekali taiadi i na 'we'we'wela wata maigidi i na yuyuyudi.”

  • S47 Mad 25:21,23
Copyright information for `YML